EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE MILK MARKET DEVELOPMENT TO ENSURE FOOD SECURITY OF UKRAINE
Y. Grynchuk, N. Коval

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.37

УДК: 338.439.5:005.934:637.1(477)

Y. Grynchuk, N. Коval

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE MILK MARKET DEVELOPMENT TO ENSURE FOOD SECURITY OF UKRAINE

Summary

The current state, main tendencies and problems of development of the Ukrainian milk market are investigated. It is proved that there is an internal shortage of dairy raw materials in Ukraine: to provide enough milk and milk products for the population of Ukraine in 2019, according to The Adult Health Nutrition Guidelines, approved by the Minister of Health of Ukraine, at least 11500 tonnes of milk should have been produced, while in fact only 9686,9 tonnes were produced by all kinds of farms together. The reasons for the decrease in milk production have been identified: cow population decreasing in 2019 by 620 thousand animals, or 25,38%, versus 2013, and stabilizing of the average yearly milk yields in households.
Factors affecting the decrease in the number of cows are analyzed. Among agricultural enterprises the key factors are the rapid implementation of the land market in Ukraine, incomplete payouts of compensation provided by state support programs in 2019, as well as rumors about the significant reduction of these programs in 2020. Factors that influence the decrease in cow population at household farms include declining labour resources in rural areas due to migration and aging of the rural population that drives the elderly people who are mostly involved in milk production, to resign from owning cattle, not having sufficient means of sustaining it. Low purchasing prices for milk are also among the factors.
Budget support programs for dairy cattle breeding in 2018—2019 are considered. Proposals to improve the management of the development of the milk market, in particular, the need to develop a long-term program of development of the dairy industry of Ukraine are substantiated. This program needs to span at least five years, which is driven by the long term of return on investment in milk cattle farming. It should provide for preferential conditions and priority right to purchase land allotments by dairy farming enterprises; maintaining a number of current budget support programs for livestock (such as offsetting the cost of bank-financed assets; partial reimbursement of the cost of livestock facilities; partial reimbursement of costs for stock-breeding animals, semen and embryos, subsidies for growing stock); replacement of special budgetary subsidies for keeping cows with subsidies for the volume of products sold.

Keywords: deficit; milk market; state support of the producers.

References

1. Україна на 22 місці у рейтингу світових виробників молока. URL: http://avm-ua.org/uk/post/ukraina-na-22-misci-u-rejtingu-svitovih-virobnikiv-moloka
2. Козак О.А., Грищенко О.Ю., Васильченко О. М. Прогноз виробництва молока в Україні до 2030 року: методика і розрахунки. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2019. 24 с.
3. За 6 місяців в Україні закрилось 100 молочних ферм — тваринники готуються до відкриття ринку землі. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/17/652684/
4. Рекомендації щодо здорового харчування дорослих. URL: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/01122017_Basic_Recommendations-1.pdf
5. ДСТУ 3662:2018 "Молоко-сировина коров`яче. Технічні умови". URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77350
6. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва): Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF

Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ МОЛОКА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку ринку молока України. Доведено, що в Україні спостерігається внутрішній дефіцит молочної сировини: для забезпечення населення України молоком та молочними продуктами у 2019 р., згідно з "Рекомендаціями щодо здорового харчування дорослих", затверджених міністром охорони здоров'я України, потрібно було виробити мінімум 11500 тис. т молока, тоді як всіма категоріями господарств було вироблено лише 9686,9 тис. т молока. Встановлено причини зменшення обсягів виробництва молока: скорочення поголів'я корів у 2019 р. порівняно з 2013 р. на 620 тис. голів або на 25,38% та стабілізація середніх річних надоїв молока у домогосподарствах. Проаналізовано чинники, що впливають на зменшення поголів'я корів. У сільськогосподарських підприємствах головною причиною є швидка імплементація ринку землі в Україні, неповні виплати компенсацій за існуючими програмами держпідтримки у 2019 р. та чутки про їх суттєве скорочення у 2020 р. До чинників, які впливають на скорочення поголів'я корів у домогосподарствах, належать зменшення кількості трудових ресурсів у сільській місцевості внаслідок процесів міграції, "старіння— сільського населення, внаслідок чого люди літнього віку, які переважно займаються виробництвом молока, позбавляються від худоби, не маючи сил її утримувати, а також низькі закупівельні ціни на молоко.
Розглянуто програми бюджетної підтримки молочного скотарства у 2018—2019 роках. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення управління розвитком ринку молока, зокрема, необхідність розробки довгострокової програми розвитку молочної галузі України, яка повинна бути розрахована не менш, ніж на п'ять років, що пов'язано з тривалим терміном окупності об'єктів молочного скотарства. В ній необхідно передбачити пільгові умови та пріоритетне право на купівлю земельних наділів сільськогосподарськими підприємствами, що займаються молочним скотарством; збереження ряду чинних програм бюджетної підтримки галузі тваринництва (компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів; часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів; часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів; дотація за молодняк); заміну спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів дотаціями на обсяг реалізованої продукції.

Ключові слова: ринок молока; дефіцит; державна підтримка виробників.

Література

1. The official site of Association of milk producers (2019), "Ukraine is ranked 22nd in the ranking of world milk producers", available at: http://avm-ua.org/uk/post/ukraina-na-22-misci-u-rejtingu-svitovih-virobnikiv-moloka (Accessed 10 May 2020).
2. Kozak, O. A. Gryshchenko, O. Y. and Vasilchenko, O. M. (2019), Prohnoz vyrobnytstva moloka v Ukraini do 2030 roku: metodyka i rozrakhunky [Forecast of milk production in Ukraine until 2030: methodology and calculations], IAE Research Center, Kyiv, Ukraine.
3. Ekonomichna pravda (2019), "100 dairy farms closed in Ukraine in 6 months — livestock farmers are preparing to open the land market", available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/17/652684/ (Accessed 10 May 2020).
4. The official site of The Ministry of Health of Ukraine (2017), "Adult healthy eating guidelines", available at: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/01122017_Basic_Recommendations-1.pdf (Accessed 10 May 2020).
5. DP "UkrNDNTs" (2018), "DSTU 3662:2018 "Raw cow's milk. Specifications", available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77350 (Accessed 10 May 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the Procedure of using the funds provided in the state budget for support of livestock, storage and processing of agricultural products, aquaculture (fisheries)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF (Accessed 10 May 2020).

№ 11 2020, стор. 37 - 41

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

Y. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0003-0297-7432


N. Коval

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0003-1244-9297

Як цитувати статтю

Grynchuk, Y. and Коval, N. (2020), “Improving the management of the milk market development to ensure food security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.