EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІЧНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТВАРИННИЦТВА
В. В. Лаврук, Л. М. Будняк, О. С. Лаврук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.26

УДК: 330.32:636:001.8

В. В. Лаврук, Л. М. Будняк, О. С. Лаврук

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІЧНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

Досліджено питання інвестиційної діяльності в галузі тваринництва та виявлено негативні чинники, що впливають на його виробничий і економічний розвиток. Встановлено, що проблемою досягнення високого рівня модернізаційного процесу у розвитку тваринницьких підприємств та їх конкурентоспроможності є незадовільне фінансове забезпечення. Виявлено сектори тваринництва, на розвиток яких найефективніше впливає підвищення інвестиційної активності. Вказується на необхідність удосконалення матеріально-технічної і сировинної бази та активізації інвестиційної діяльності тваринницьких підприємств, ураховуючи при цьому низькі доходи населення регіонів і наявність на внутрішньому ринку іноземної тваринницької продукції відомих торгівельних марок, як запоруку підвищення конкурентоспроможності тваринництва. Розглянуто можливість позитивних змін у розвитку тваринницької галузі у разі активізації інвестиції у її розвиток. Досліджено динаміку змін у індексах інвестицій, основних засобів і виробництва тваринницької продукції та обсяги освоєних у сільському господарстві інвестицій і валової продукції тваринництва. Для більш детального вивчення проблеми інвестиційного забезпечення тваринництва проведено багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз з метою виявлення впливу обсягу капітальних інвестицій у розрахунку на одну умовну голову худоби і птиці, вартості основних засобів і виробничих витрат у розрахунку на одну умовну голову тварин на вартість валової продукції тваринництва. Доведено значну роль у залученні значних обсягів інвестицій та організації якісного інвестиційного процесу внутрішніх і зовнішніх інвестиції, які у змозі визначити основні тенденції і перспективи подальшого розвитку тваринництва. Визначено фактори в складі заходів, які є складовими виробничих програм інвестиційного забезпечення подальшого розвитку і підвищення конкурентоспроможності тваринництва. Розроблено організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення економічної модернізації тваринництва, який відображує теоретичні, методологічні і практичні підходи до розробки завдань, формування пріоритетних напрямів інвестиційного забезпечення модернізаційних процесів галузі.

Ключові слова: інвестиції; модернізація; конкурентоспроможність; тваринництво; розвиток; економічний потенціал; організаційно-економічний механізм.

Література

1. Іванух Р.А., Дусановський С.Л., Білан Є.М. Аграрна економіка і ринок. Тернопіль: Збруч, 2003. 305 с.
2. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 238 с.
3. Захарін С.В., Ільєнко Р.В., Смирнов Є.В. Стимулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Вип. 1 (9), 2018. С. 170—173.
4. Плаксієнко В.Я., Блажевич О.Г. Інвестиції в аграрне виробництво в сучасних умовах розвитку економіки України. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. № 1. 2008. С. 54—57.
5. Жарун О.В., Соколюк С.Ю., Ткачук С.П. Особливості інвестування аграрних підприємств. Молодий вчений. № 11 (38). 2016. С. 594—597.
6. Вяткін П. Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. Вип. 10. Ч. 1. 2012. С. 99—102.
7. Лаврук В.В. Інвестування інноваційної діяльності аграрних підприємств Хмельниччини. Збірник наукових праць ПДАТУ. Вип. 19. Кам'янець-Подільський, 2011. С. 140—148.
8. Лаврук В.В. Формування інноваційної політики аграрних підприємств. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. Економіка. Вип. 71. Ч. 2. 2009. С. 143—151.
9. Кваша С.М., Кваша К.С. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу. К.: ННЦ ІАЕ, 2013. С. 40.
10. Болтянська Н.І. Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві. Вісник Сумського НАУ. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. Вип. 10/3 (31). Суми, 2016. С. 118—121.
11. Тваринництво України 2018: Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 166 с.
12. Сільське господарство України 2018: Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 246 с.
13. Neary J.P. Measuring competitiveness. Economic and Social review. 2006. Vol. 37, No. 2. P. 197.
14. Данилишин Б. Нова державна підтримка агропромислового комплексу шлях в нікуди. URL: http://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova _derzhavna_pidtrimka.html (дата звернення: 05.03.2020).
15. Киценко В.П. Формування інвестиційної привабливості в сільськогосподарському виробництві. Вісник ЖДТУ. 2016. № 4 (46). С. 273—276.
16. Захарін С.В. Фінансові важелі активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. Науковий вісник Полісся. 2016. № 1. С. 88—93.

V. Lavruk, L. Budnyak, O. Lavruk

PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN ECONOMIC MODERNIZATION AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ANIMAL HUSBANDRY

Summary

The issues of investment activity in the field of animal husbandry are investigated and the negative factors affecting its production and economic development are identified. It is established that the problem of achieving a high level of modernization process in the development of livestock enterprises and their competitiveness is unsatisfactory financial support. The livestock sectors, whose development is most effectively influenced by the increase in investment activity, were identified. The necessity of improvement of material and technical base and raw material base and intensification of investment activity of livestock enterprises is pointed out, taking into account the low incomes of the population of the regions and the presence on the domestic market of foreign livestock products of well-known trademarks, as a guarantee of increasing the competitiveness of animals. Positive changes in the development of the livestock industry are considered in the case of intensified investment in its development. The dynamics of changes in the indices of investments, fixed assets and livestock production and the volumes of agricultural investment and gross livestock production developed in agriculture are investigated. For a more detailed study of the problem of livestock investment, a multifactor correlation-regression analysis was conducted to identify the impact of capital investment per conditional head of livestock and poultry, fixed assets and production costs per contingent animal head on the cost of livestock production. Significant role in attracting large volumes of investments and organization of qualitative investment process of internal and external investments, which are able to determine the main tendencies and prospects of further development of animal husbandry, have been proved. The factors that are part of the measures that are part of the production programs of investment support for further development and improving the competitiveness of livestock are identified. The organizational and economic mechanism of investment support for economic modernization of animal husbandry has been developed, which reflects theoretical, methodological and practical approaches to the development of tasks, formation of priority directions of investment support for the modernization processes of the industry.

Keywords: investments; modernization; competitiveness; animal husbandry; development; economic potential; organizational and economic mechanism.

References

1. Ivanukh, R.A. Dusanovs'kyj, S.L. and Bilan, Ye.M. (2003), Ahrarna ekonomika i rynok [Agrarian economy and market], Zbruch, Ternopil, Ukraine.
2. Butyrskaya, I.V. (2006), Infrastrukturne zabezpechennja regional'nogo rozvytku : problemy ta shljahy i'h vyrishennja [Infrastructure support of regional development: problems and ways of their solution], Books-XXI, Chernivtsi, Ukraine.
3. Zaharin, S.V, Il'jenko, R.V. and Smyrnov, E.V. (2018), "Stimulation of investment activity in the agro-industrial complex", Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu. Serija Ekonomika, vol. 1 (9), pp. 170—173.
4. Plaksijenko, V.Ja. and Blazhevych, O.G. (2008), "Investments in agrarian production in modern conditions of economic development of Ukraine", Naukovyj visnyk: finansy, banky, investycii', vol.1, pp. 54—57.
5. Zharun, O.V. Sokoljuk, S.Ju. and Tkachuk, S.P. (2016), "Features of investing in agricultural enterprises", Molodyj vchenyj, vol. 11 (38), pp. 594—597.
6. Vjatkin, P. (2012), "Investment resources of agricultural enterprises", Ekonomichnyj analiz, vol. 10, no. 1, pp. 99—102.
7. Lavruk, V.V. (2011), "Investing innovative activity of agricultural enterprises of Khmelnitsky region", Zbirnyk naukovyh prac' PDATU, vol.19, pp. 140—148.
8. Lavruk, V.V. (2009), "Formation of innovation policy of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovyh prac' Umans'kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu. Ekonomika, vol.71, no. 2, pp. 143—151.
9. Kvasha, S.M. and Kvasha, K.S. (2013), Stan ta tendencii' rozvytku sil's'kogo gospodarstva krai'n-chleniv Jevropejs'kogo Sojuzu [State and tendencies of agricultural development of the EU Member States], IAE, Kyiv, Ukraine.
10. Boltjans'ka, N.I. (2016), "Indicators of estimation of efficiency of application of resource-saving technologies in animal husbandry", Visnyk Sums'kogo NAU. Mehanizacija ta avtomatyzacija vyrobnychyh procesiv, vol. 10/3 (31), pp. 118—121.
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), Tvarynnyctvo Ukrai'ny 2018: Statystychnyj zbirnyk [Livestock of Ukraine 2018. Statistical Collection], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), Silske hospodarstvo Ukrainy 2018: Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2018. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine.
13. Neary, J. P. (2006), "Measuring competitiveness". Economic and Social review, vol. 37, no. 2. р. 197.
14. Danylyshyn, B. (2016), "New state support for the agro-industrial complex is nowhere to be found", Available at: http://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova _derzhavna_pidtrimka.html (Accessed 5 March 2020).
15. Kitsenko, V. P. (2016), "Formation of investment attractiveness in agricultural production", Vіsnik ZhDTU, vol. 4 (46), pp. 273—276.
16. Zakharіn, S.V. (2016), "Financial levers of activation of investment and innovation activity", Naukoviy vіsnik Polіssya, vol. 1, pp. 88—93.

№ 11 2020, стор. 26 - 36

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1160

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of finance, banking, insurance and Еlectronic Payment Systems, State Agrarian and Engineering University in Podilia

ORCID:

0000-0002-0778-7227


Л. М. Будняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

L. Budnyak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking, insurance and Еlectronic Payment Systems, State Agrarian and Engineering University in Podilia

ORCID:

0000-0002-0130-1564


О. С. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет

O. Lavruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

ORCID:

0000-0001-9089-237X

Як цитувати статтю

Лаврук В. В., Будняк Л. М., Лаврук О. С. Проблематика залучення інвестицій у економічну модернізацію і підвищення конкурентоспроможності тваринництва. Агросвіт. 2020. № 11. С. 26–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.26

Lavruk, V., Budnyak, L. and Lavruk, O. (2020), “Problems of attracting investments in economic modernization and increasing the competitiveness of animal husbandry”, Agrosvit, vol. 11, pp. 26–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.