EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Й. М. Дорош, Ш. І. Ібатуллін, О. І. Шкуратов, Р. А. Харитоненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.13

УДК: 332.2: 330.14: 338.43

Й. М. Дорош, Ш. І. Ібатуллін, О. І. Шкуратов, Р. А. Харитоненко

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті доведено, що в процесі розвитку ринкових відносин у сільському господарстві земельні ресурси стають предметом економічного обороту, що дає можливість трансформувати їх у капітал. З метою визначення сутності земельного капіталу проаналізовано основи теорії капіталу та здійснено історичний аналіз формулювання терміну "капітал". Визначено, що в існуючих інституціональних умовах земельні ресурси не створюють капіталу в аграрному виробництві, що потребує обгрунтування механізмів залучення їх до економічного обігу з метою інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки. Систематизовано підходи до розуміння сутності земельного капіталу в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки.
Доведено, що землі сільськогосподарського призначення відповідають основним характеристикам капіталу лише тоді, коли вони є об'єктом господарської діяльності і створюють блага чи додану вартість. Тому набрання земельними ресурсами рис капіталу, який може створювати додатковий дохід, можливе лише у разі їх залучення до економічного обороту. Враховуючи переваги та недоліки існуючих визначень сутності поняття "земельний капітал", а також з огляду на специфічні особливості сільськогосподарської галузі, пропонуємо власний підхід до визначення сутності земельного капіталу в аграрному секторі економіки як вартості земельних ресурсів, що використовуються в сільськогосподарській діяльності для отримання додаткової вартості шляхом залучення їх до економічного обороту.

Ключові слова: земельні ресурси; капітал; земельний капітал; інвестиції; аграрний сектор економіки.

Література

1. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К.: "НикаЦентр", 2000. 512 с.
2. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV — XVIII ст. У 3-х т. Том 2. Іри обміну. Пер. з. фр. Г. Філіпчук. К.: Основи, 1997. 585 с.
3. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. Том перший. Вид. друге, виправл. К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2011. 576 с.
4. Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Сакаль О.В. та ін. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. К.: ІЕПСР НАНУ, 2012. 52 с.
5. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. М.: Экономика, 1993. 412 с.
6. Курильців Р.М. Інтегроване управління сукупним капіталом землекористування. Землевпорядний вісник. 2014. № 1. С. 11—14.
7. Лазарєва О. В. Особливості формування земельного капіталу. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Економіка. 2012. Т. 189, Вип. 177. С. 146—148.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый, книга 1: процесс производства капитала. М., Политиздат. 1983. 663 с.
9. Мочерний С.В. Економічна теорія. К.: ВЦ "Академія", 2003. 656 c.
10. Остапчук С.М. Сутність та соціально-економічна значимість земельного капіталу в аграрній галузі. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 2 (12). С. 165—174.
11. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. 3-тє вид., стер. К.: Академвидав, 2009. 592 с.
12. Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. — СПб.: Изд-во СПб-го ун-та, 1896. 642 с.
13. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія. Л.: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
14. Третяк А.М. Теоретичні основи формування земельного капіталу як похідного від природного та людського. Екологічні науки. 2012. № 1. С. 15—26.
15. Шкуратов О.І. Роль природно-ресурсного капіталу в процесі екологізації аграрного виробництва. Інноваційна економіка. 2012. № 11. С. 127—129.
16. Blaug M., Great Economists Before Keynes: An Introduction to the Lives & Works of One Hundred Great Economists of the Past Hardcover. 1997. UK Brookfield, Vermont, US: Edward Elgar Pub. 286 p.
17. Clark J.S., Klein, K.K., Thompson S.J. Are subsidies capitalized into land values? Some time series evidence from Saskatchewan. Canadian Journal of Agricultural Economics. 1993. Vol. 41. Pp. 155—168.
18. Mill, John Stuart Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy. London; Longmans, Green and Co., 1909.
19. Smith Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: A Selected Edition Adam Smith (Author), Kathryn Sutherland (Editor), 2008, Oxford Paperbacks, Oxford. 668 p.
20. Stokes J., Jansen J. The Economics of the Capitalization Rate for Farmland. Agricultural Economics. 2018. Vol. 7. Pp. 1—8.

Y. Dorosh, Sh. Ibatullin, O. Shkuratov, R. Kharytonenko

THE ESSENCE OF LAND CAPITAL IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The article proves that land resources become the subject of economic circulation in the process of market relations development in agriculture; it makes possible to transform land resources into capital. The basics of the theory of capital are analyzed, as well as the historical analysis of the wording of the term "capital" is made with the purpose of definition of the essence of land capital. It is determined that in the existing institutional conditions land resources do not create capital in agricultural production, which requires justification of mechanisms for their involvement in economic circulation in order to provide investment to the agricultural sector of the economy.
Approaches to understanding the essence of land capital in modern conditions of domestic economy development are systematized. The first approach defines the concept of "land capital" as a stock of funds needed to create tangible and intangible goods. The next approach, in which the process of formation of land capital provides for the mandatory receipt of additional value from the use of land. On the other hand, land capital is considered as a set of land goods, which a person disposes of on the corresponding rights.
It is proved that agricultural land meets the basic characteristics of capital only when it is the object of economic activity and creates benefits or added value. Therefore, land resources' acquisition of features of capital, which can generate additional income,is possible only if they are involved in economic circulation. Given the advantages and disadvantages of existing definitions of the essence of the concept of "land capital", as well as given the specific features of the agricultural sector, we propose our own approach to defining the essence of land capital in the agricultural sector as the "value of land used in agriculture involving it in economic circulation".
It is substantiated that for the effective market capitalization of agricultural land as a mechanism for investment support of the agricultural sector of the economy, it is necessary to improve the financial and economic tools of this process in order to provide agricultural land with the form of financial assets.

Keywords: land resources; capital; land capital; investment; agricultural sector of the economy.

References

1. Blank, I.A. (2000), Upravlenie formirovaniem kapitala [Capital Management], "NikaCеntеr", Kyiv, Ukraine.
2. Brodel, F. (1997), Materialna tsyvilizatsiia, ekonomika i kapitalizm, XV—XVIII st. Iry obminu. [Material civilization, economics and capitalism, XV—XVIII centuries. Ira exchange], 3rd ed, Osnovy, Kyiv, Ukraine.
3. Vasyl'chenko, A. Kassen, B. and Sihov, K. (2011), Ievropeiskyi slovnyk filosofii: Leksykon neperekladnostei [European Dictionary of Philosophies: Lexicon of Intranslatability], 2rd ed, DUKh I LITERATURA Kyiv, Ukraine.
4. Ibatullin, Sh.I. Stepenko, O.V. and Sakal', O.V. (2012), Mekhanizmy upravlinnia zemel'nymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [Land management mechanisms in the context of sustainable development], IEPSR NANU, Kyiv, Ukraine.
5. Kejns, Dzh. M. (1993), Izbrannye proizvedenija [Featured Works], Economics, Moscow, Russia.
6. Kuryltsiv, R.M. (2014), "Integrated management of total land use capital", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 1, pp. 11—14.
7. Lazarieva, O. V. (2012), "Features of land capital formation", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Seriia: Ekonomika, vol. 189, no. 177, pp. 146—148.
8. Marks, K. (1983), Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii. Tom pervyj, kniga 1: process proizvodstva kapitala [Capital. Criticism of political economy. Volume One, Book 1: The Process of Capital Production.], Political Publishing, Moscow, Russia.
9. Mochernyj, S.V. (2003), Ekonomichna teoriia [Еconomic theory], VC "Academy", Kyiv, Ukraine.
10. Ostapchuk, S.M. (2014), "The essence and socio-economic significance of land capital in the agricultural sector", Ekonomika: realii chasu, vol. 2 (12), pp. 165—174.
11. Prychepii, Ye.M. Chernii, A.M. and Chekal, L.A. (2009), Filosofiia: pidruchnyk [Philosophy: a textbook], 3rd ed, Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
12. Sjej, Zh.-B. (1896), Traktat politicheskoj jekonomii [Treatise of Political Economy], Sankt-Peterburgskiy univestitet, Sankt-Peterburg, Russia.
13. Tretiak, A.M. (2011), Zemel'nyj kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, L'viv, Ukraine.
14. Tretiak, A.M. (2012), "Theoretical bases for the formation of land capital as derived from natural and human", Ekolohichni nauky, vol. 1, pp. 15—26.
15. Shkuratov, O.I. (2012), "The role of natural resource capital in the process of greening agricultural production", Innovatsijna ekonomika, vol. 11, pp. 127—129.
16. Blaug, M. (1997), Great Economists Before Keynes: An Introduction to the Lives & Works of One Hundred Great Economists of the Past Hardcover, US: Edward Elgar Pub, Brookfield, Vermont, UK
17. lark, J.S. Klein, K.K. and Thompson, S.J., (1993), "Are subsidies capitalized into land values? Some time series evidence from Saskatchewan", Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 41, pp. 155—168.
18. Mill, J. S. (1909), Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, Longmans, Green and Co., London.
19. Smith, A. (2008), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: A Selected Edition, Oxford Paperbacks, Oxford, UK.
20. Stokes, J. and Jansen, J. (2018), "The Economics of the Capitalization Rate for Farmland", Agricultural Economics, vol. 7, pp. 1—8.

№ 11 2020, стор. 13 - 19

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

Й. М. Дорош

д. е. н., доцент, директор, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

Y. Dorosh

Doctor of Economics Sciences, Docent, Director, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1764-6188


Ш. І. Ібатуллін

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН,заступник директора з наукової роботи, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

Sh. Ibatullin

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, Deputy Director for Research, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4032-6182


О. І. Шкуратов

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

O. Shkuratov

Doctor of Economics Sciences, Professor, Leading Researcher, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8656-723X


Р. А. Харитоненко

к. е. н., молодший науковий співробітник, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

R. Kharytonenko

PhD in Economics, Junior Researcher, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7992-3339

Як цитувати статтю

Дорош Й. М., Ібатуллін Ш. І., Шкуратов О. І., Харитоненко Р. А. Сутність земельного капіталу в контексті інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2020. № 11. С. 13–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.13

Dorosh, Y., Ibatullin, Sh., Shkuratov, O. and Kharytonenko, R. (2020), “The essence of land capital in the context of investment support of the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 11, pp. 13–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.