EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІФИ ТА РИЗИКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ЩОДО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Н. А. Третяк, А. С. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.4

УДК: 332.2/021

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Н. А. Третяк, А. С. Поліщук

МІФИ ТА РИЗИКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ЩОДО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті авторами висвітлено концептуальні положення прийнятого Урядом Закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Відзначено, що ключовими положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" є питання власності на землю юридичних осіб та банків і її розмір. Зазначено, що саме вони створюють соціальні, екологічні та економічні ризики для сільського населення та України загалом.
У результаті дослідження відзначено, що основною властивістю і особливістю землекористування сільськогосподарського призначення є необхідна умова виробничо-господарської діяльності в сільському господарстві. Саме це обумовило, розглянути розміри власності на землю у європейських країнах та в Україні, а також фактори підвищення вартості сільськогосподарських угідь. Авторами статті встановлено, що розмір земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності для України має бути обмежена та із диференціацією. Крім того, обгрунтовано, що вартість сільськогосподарських угідь залежить від величини доданої вартості, створеної на них, а не від купівлі-продажу земельних ділянок власників земельних часток (паїв).
In the article the authors highlight the main conceptual provisions of the law of Ukraine adopted by the Government regarding the commerce in agricultural land. It is noted that the key provisions of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Commerce in Agricultural Land" are the issues of land ownership of legal entities and banks and the land size. It is stated that they create social, environmental and economic risks for the rural population and Ukraine as a whole.
As a result of the study it was noted that the main property and feature of agricultural land use is a necessary condition for production and economic activity in agriculture. This led to consider the size of land ownership in European countries and in Ukraine, as well as factors increasing the value of agricultural land.
The authors of the article found that the total area of agricultural land for ownership in Ukraine should be limited with differentiation by natural areas or regions, depending on the provision of land for population. Because the size of land ownership is not based on the model of land management in Ukraine and its territories, but by the interests of individual lobby groups. In addition, it is substantiated that the value of agricultural land depends on the amount of the added value created on it, and not on the opening of the land market, i.e. not on the purchase and sale of land by owners of land shares (units). This conclusion follows from a comparison of value added created per unit area with the value of agricultural land in Ukraine and EU countries.
In this regard, the authors proposed that in Ukraine, even if the land will be given into the ownership of agricultural enterprises, its size should be for the Forest-steppe zone up to 500 hectares; for the Steppe zone up to 1000 hectares; for the Polissya zone up to 300 hectares; for the Carpathian region up to 100 hectares per enterprises. Also to acknowledge that the value of agricultural land in official documents is underestimated, because the data of the normative monetary valuation of land are taken, as there are no others. In particular, the authors present a study of comparative productivity and the value of agricultural land, which show that its real value was 3744 dollars USA as of 2015.

Ключові слова: ринок земель; сільськогосподарське землекористування; власність на землю; розмір земельної ділянки; вартість на землю.

Література

1. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882 (дата звернення 22.04.2020).
2. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: дис.... докт. екон. наук: 08.00.06. Київ, НУБіП, 2011. 461 с.
3. Ливч Д. В очікуванні ринку. Кому належить українська земля. Реанімаційний пакет реформ. 2019. URL: https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia/
4. Мартинюк М. Оптимальний сценарій земельної реформи. Дзеркало тижня. Україна. 16 липня — 5 серпня 2019 року. № 26. URL: https://dt.ua/macrolevel/optimalnyy-scenariy-zemelnoy-reformy-_.html
5. Мировой атлас данных. Knoemа. URL: https://knoema.ru/atlas
6. Перехожук А. Рынки земель сельскохозяйственного назначения в Германии: факты и тенденции. AgroPortal. 2016. URL: http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/rynki-zemel-selskokhozyaistvennogo-naznacheniya-v-germanii-fakty-i-tendentsii/
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Проект Закону України від 10 жовтня 2019 року № 2178-10. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (дата звернення 09.04.2020).
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ. URL: https://www.rada.gov.ua/laws/show/552-20 (дата звернення 09.04.2020).
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Проект Закон України від 25 вересня 2019 року № 2178. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00538A.html (дата звернення 09.04.2020).
10. Регіони України: статистичний збірник / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка. Київ. 2011. Ч. ІI. 783 с.
11. Рєпін К. Земельні відносини у Європі. Газета Агробізнес Сьогодні. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/10330-zemelni-vidnosyny-u-yevropi.html
12. Сільське господарство України: статистичний збірник / Державна служба статистики України; Відпов. за випуск. О.М. Прокопенко. Київ, 2015. 379 с.
13. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 440 с.
14. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування. Львів: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
15. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики. Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
16. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.

A. Tretiak, V. Tretiak, N. Tretiak, А. Polishchuk

MYTHS AND RISKS OF THE LAW OF UKRAINE REGARDING THE AGRICULTURAL LAND COMMERCE

Keywords: land market; agricultural land use; land ownership; land size; land value.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Some issues of management improvements in the area of use and protection of state-owned agricultural lands and their disposition", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250068882 (Accessed 22 April 2020).
2. Drugak, V.M. (2011), "Economics of agricultural land use: theory, methodology and practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
3. Lyvch, D. (2019), "In anticipation of the market. Who owns the Ukrainian land", Reanimation package of reforms, [Online], available at: https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia/
4. Martyniuk, M. (2019), "The optimal scenario of land reform", Mirror weekly. Ukraine, [Online], vol. 26, available at: https://dt.ua/macrolevel/optimalnyy-scenariy-zemelnoy-reformy-_.html.
5. Knoemа (2020), "World Data Atlas", [Online], available at: https://knoema.ru/atlas
6. Perekhozhuk, A. (2016), "Agricultural Land Markets in Germany: Facts and Trends", AgroPortal, [Online], available at: http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/rynki-zemel-selskokhozyaistvennogo-naznacheniya-v-germanii-fakty-i-tendentsii/
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Commerce in Agricultural Land", available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (Accessed 09 April 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Commerce in Agricultural Land", available at: https://www.rada.gov.ua/laws/show/552-20 (Accessed 09 April 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Commerce in Agricultural Land", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00538A.html (Accessed 09 April 2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2011), Statystychnyi zbirnyk Rehiony Ukrainy [Statistical publication Regions of Ukraine], vol. ІI, State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
11. Riepin, K. (2018), "Land relations in Europe", Ahrobiznes Sohodni, [Online], available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/10330-zemelni-vidnosyny-u-yevropi.html
12. State Statistics Service of Ukraine (2015), Statystychnyi zbirnyk Silske hospodarstvo Ukrainy za 2014 rik [Statistical Yearbook Agriculture of Ukraine for 2014], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Tretiak, A.M. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological bases of formation and administration], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
14. Tretiak, A.M. (2011), Zemelnyi kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
15. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
16. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2017), Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 4 - 12

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1094

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, директор ННІ економіки та екології природокористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Economics and Ecology of Nature Management, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Ecology and Economics of Land Use, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher at the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606


А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

А. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0002-8740-1741

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Н. А., Поліщук А. С. Міфи та ризики закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2020. № 11. С. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.4

Tretiak, A., Tretiak, V., Tretiak, N. and Polishchuk, А. (2020), “Myths and risks of the law of Ukraine regarding the agricultural land commerce”, Agrosvit, vol. 11, pp. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.