EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. І. Гевко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.136

УДК: 005.591.6:[316.42+330.34]

В. І. Гевко

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто тенденції розвитку інноваційної політики як складного комплексного явища, яке поєднує в собі елементи, з одного боку, національної макроекономічної політики держави, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного клімату, а з другого — запровадження на державному рівні спеціальних стимулів інноваційних технологічних змін. Ці дві групи елементів державної інноваційної політики реалізуються цілісною системою заходів.
Під інноваційною політикою необхідно розуміти комплекс принципів та заходів щодо планування, розробки, стимулювання, регулювання і контролю процесів інноваційної діяльності у науково-технічній та виробничих сферах.
Тому основним завданням державних органів є визначення мети інноваційної політики, основних принципів її здійснення, а також механізми реалізації. Вона повинна випливати з основної мети розвитку народного господарства, суспільства і своїми напрямами діяльності сприяти її здійсненню.
Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
Як підтверджує практика, розробка та впровадження інновацій є дієвим механізмом виходу з кризи. Адже за допомогою нововведень на виробництві можна підвищити ефективність праці, зменшити ресурсозатратність виробництва та забезпечити розвиток економіки вцілому. Тому дієва інноваційна політика держави, а особливо спільні дії державного та корпоративного секторів економіки є ефективним інструментом боротьби з економічною кризою. З огляду на це, тема впровадження інноваційної політики держави є досить важливою та актуальною. У статті проаналізовано механізми і засоби формування і реалізації державної інноваційної політики. Розкрито сутність поняття інноваційної політики, її завдання та мету. Розкрито проблеми, які гальмують розвиток інноваційних процесів в національній економіці.

Ключові слова: інновації; технології; інноваційна політика; державні інновації; інноваційна діяльність; інноваційні процеси; інноваційний розвиток.

Література

1. Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 8 (74). С. 107—115.
2. Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва. Фінанси України. 2003. C. 75—83.
3. Гончарук І. В. Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива. Інноваційна економіка. 2013. № 7. С. 155—159 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_37
4. Гринько Т.В. Проблеми формування концепції інноваційного розвитку промисловості України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://econindustry.org/arhiv/html/2013/63_16.pdf
5. Дацій О.І., Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія. Донецьк: ЮгоВосток. 2010. 368 с.
6. Дейнека О.Г., Камчатна Ю.С. Формування стратегії інноваційного розвитку для підприємств залізничного транспорту в умовах формування швидкісного руху. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. C. 174—180.
7. Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Ладика С.В. Проблеми формування національної інноваційної системи України. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 4 (82). С. 73—81.
8. Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: центр учбової літератури. 2013. 272 с.
9. Дикань В.Л., Островерх Г.Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України в євро інтеграційному векторі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. C. 11—20.
10. Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 30—36.
11. Калетнік Г.М., Гончарук Т.В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. C. 155—160.
12. Козлова А.І. Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС [Електронний ресурс] Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 82—85. — Режим доступу: www.business-inform.net
13. Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми економіки. 2007. №2 (68). С. 20—27.
14. Паливода О.М. Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 3 (81). С. 38—42.
15. Позднякова Л.О., Груця Н.П. Удосконалення мотивації праці у зв'язку з впровадженням швидкісного та високошвидкісного руху. Вісник економіки транспорту промисловості. 2018. № 63. C. 127—133.
16. Статистична інформація. Інновації. у 2010—2019 роках. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного та соціального розвитку на сучасному етапі. Економіка України. 2004. № 4. С. 65—71.
18. Юрчук Н.П., Вовк В.Ю., Топіна Р.П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 2019. № 3. С. 53—61.

V. Hevko

STATE INNOVATION POLICY AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article examines the tendencies of development of innovation policy as a complex phenomenon, which combines elements of the national macroeconomic policy of the state aimed at creating a favorable investment climate, and on the other — introduction of special incentives for innovative technological changes at the state level. These two groups of elements of the state innovation policy are implemented by a holistic system of measures.
Innovation policy should be understood as a set of principles and measures for the planning, development, stimulation, regulation and control of processes of innovation in the scientific, technical and industrial spheres.
Therefore, the main task of state bodies is to determine the purpose of innovation policy, the basic principles of its implementation, as well as the mechanisms for its implementation. It must follow from the main purpose of development of the national economy, society and its activities to promote its implementation.
The main goal of the state innovation policy is to create socio-economic, organizational and legal conditions for the effective reproduction, development and utilization of the country's scientific and technical potential, ensuring the introduction of modern environmentally friendly, safe, energy and resource-saving technologies, production and marketing of new types of competitive products.
Practice shows that the development and implementation of innovations is an effective mechanism to overcome the crisis. After all, with the help of innovations in production it is possible to increase labor efficiency, to reduce resource consumption of production and, in general, one successful innovation is able to provide recovery in the whole segment of the market. Therefore, effective innovation policy of the state, and especially joint actions of the state and corporate sectors of the economy is an effective tool to combat the economic crisis. In view of this, the topic of implementation of the state innovation policy is quite important and relevant. This article analyzes the mechanisms and means of forming and implementing the state innovation policy. The essence of the concept of innovation policy, its purpose and purpose are revealed. Problems that hinder the development of innovative processes in the national economy are revealed.

Keywords: innovations; technologies; innovation policy; state innovations; innovation activity; innovation processes; innovative development.

References

1. Hovorukha, Zh.A. (2007), "Questions of development of innovative activity of the enterprises of Ukraine", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8 (74), pp. 107—115.
2. Honcharova, N.V.(2003), "Areas of development of integration processes in the field of financial support for small business", Finansy Ukrainy, pp. 75—83.
3. Honcharuk, I. V. (2013), "Entrepreneurship as an innovative system for the development of biofuel production", Innovatsiina ekonomika, vol. 7, pp. 155—159, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_37 (Accessed 20 March 2020).
4. Hrynko, T. V. (2013), "Problems of formation of concept of innovative development of industry of Ukraine", [Online], available at: http://econindustry.org/arhiv/html/2013/63_16.pdf (Accessed 20 March 2020).
5. Datsii, O. I. Haman, M. V. and Datsii N. V. (2010), Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Innovative model of development of economy of Ukraine in the conditions of globalization], YuhoVostok, Donetsk, Ukraine.
6. Deineka, O.H. and Kamchatna, Yu.S. (2018), "Formation of the strategy of innovative development for enterprises of railway transport in conditions of formation of highspeed traffic", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 174—180.
7. Denysenko, M.P. Voronkova, T.Ie. and Ladyka, S.V. (2008), "Problems of formation of the national innovation system of Ukraine", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4 (82), pp. 73—81.
8. Dykan, V.L. Zubenko, V.O. Makovoz, O.V. Tokmakova, I.V. and Shramenko, O.V. (2013), Strateghichne upravlinnja [Strategic Management], Center for Educational Literature, Ukraine.
9. Dykan, V.L. and Ostroverkh, H.Ie. (2018), "Improvement of the mechanisms of state governance for the development of the railway industry of Ukraine in the euro integration vector", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 11—20.
10. Zhuk, M.V. (2008), "Prerequisites for the formation of a national innovation system for accelerated economic development", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7 (85), pp. 30—36.
11. Kaletnik, H. M. and Honcharuk, T. V. (2013), "Innovative support for the development of the biofuels industry: world and national experience" Biznes Inform, vol. 9, pp. 155—160.
12. Kozlova, A. I. (2013), "Stages of formation of innovative development strategies in EU countries", [Online], available at: www.business-inform.net (Accessed 19 March 2020).
13. Kosmydailo, I.V. (2007), "Problems of innovation development in Ukraine and ways of their solution", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 2 (68), pp. 20—27.
14. Palyvoda, O.M. (2008), "Criteria for assessing innovation to select forms and methods of government support", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3 (81), pp. 38—42.
15. Pozdnjakova, L.O. and Ghrucja, N.P. (2018), "Improvement of labor motivation in connection with the introduction of highspeed and high-speed traffic", Visnyk ekonomiky transportu promyslovosti, vol. 63, pp. 127—133.
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information. Innovation. in 2010—2019", [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 17 March 2020).
17. Chukhno, A. (2004), "Current problems of the strategy of economic and social development at the present stage", Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 65—71.
18. Yurchuk, N. Vovk, V. and Topina, R. (2019), "Innovative-investment activity as the implementation basis of the sustainable development concept of the ukrainian economy", Agrosvit, vol. 3, pp. 53—61.

№ 10 2020, стор. 136 - 143

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 3108

Відомості про авторів

В. І. Гевко

магістр, Вінницький національний аграрний університет

V. Hevko

Master's, Vinnitsa National agrarian university

ORCID:

0000-0002-4999-3942

Як цитувати статтю

Гевко В. І. Інноваційна політика держави як чинник соціально-економічного розвитку. Агросвіт. 2020. № 10. С. 136–143. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.136

Hevko, V. (2020), “State innovation policy as a factor of socio-economic development”, Agrosvit, vol. 10, pp. 136–143. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.136

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.