EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — ВИРОБНИКІВ БІОПАЛИВА
І. А. Семчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.124

УДК: 005.932:631.11:620.92

І. А. Семчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — ВИРОБНИКІВ БІОПАЛИВА

Анотація

Ефективність ланцюга постачання біомаси має вирішальне значення для формування маркетингової політики взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалив з біомаси. Біопаливо, отримане з біомаси, може відігравати одну з вирішальних ролей у вирішенні питань енергетичної безпеки та кліматичних змін, спричинених викидами при використанні викопного палива. В цій роботі ми розглянули дослідження ланцюгів постачання біомаси. Цілями статті були такі: ознайомитись із типовими основними видами діяльності в ланцюгах постачання біомаси, класифікувати останні дослідження в проблемній галузі ланцюгів постачання біомаси на основі різних критеріїв, надати критичний огляд сучасних досліджень та запропонувати нові можливі напрямі розвитку маркетингової політики для сільськогосподарських підприємств.
Запропоновано графічну модель ланцюга постачання біомаси та здійснено опис основних видів діяльності в ньому. Здійснено класифікацію заходів з управління ланцюгами постачання біомаси за рівнями глибини переробки. Виділено основні цілі в ланцюгах постачання біомаси. Визначено зміст задач на різних рівнях прийняття рішень у ланцюгу постачання біомаси. Здійснено огляд досліджень моделей ланцюгів постачання біомаси для переробки на біопалива.
Основні цілі в ланцюгах поставок біомаси висвітлюються як мінімізація витрат, максимізація загального доходу, максимізація чистої теперішньої вартості та забезпечення багатоцільового призначення.
Визначено зміст завдань на різних рівнях прийняття рішень у ланцюзі поставок біомаси для виробництва біопалива. На стратегічному рівні завдання формулюються щодо зберігання, попередньої обробки; на тактичному рівні — планування, контроль, транспортування, планування врожаю, методи зберігання; на операційному рівні — планування, управління траспортуванням.
Досліджуються моделі ланцюгів поставок біомаси для виробництва біопалива. Тактичні та оперативні рівні прийняття рішень недостатньо вивчені. Переважна більшість досліджень охоплює лише окремі види діяльності, сутність та відповідні посилання, і дуже мало досліджень стосується складного моделювання ланцюгів поставок біомаси. Також дослідження моделювання ланцюгів постачання для декількох видів біомаси та її різних частин одночасно недостатньо дослідженні. Подальші дослідження повинні враховувати недоліки, перелічені вище.

Ключові слова: ланцюг постачання; взаємодія; сільськогосподарське підприємство; виробництво; біопаливо; біомаса.

Література

1. Aguilar M., Fiore-Donno A.-M., Lado C., Cavalier-Smith T. Using environmental niche models to test the 'everything is everywhere' hypothesis for Badhamia. The ISME Journal. 2014. Vol. 8. P. 737—745.
2. Akgul O., Shah N., Papageorgiou L.G. Economic optimisation of a UK advanced biofuel supply chain. Biomass and Bioenergy. 2012. Vol. 41. P. 57—72. DOI: 10.1016/j.biombioe.2012.01.040
3. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the Sate. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. X. 5 (37). Р. 1156—1166.
4. Biomass Energy Center. (n.d.). Biomass Energy Centre: веб-сайт. URL: http://www.biomassenergycentre.org.uk (дата звернення: 07.01.2020).
5. Bowling I.M., Ponce-Ortega J.M., and El-Halwagi M.M. Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011. Vol. 50 (10). Р. 6276-6286. DOI: 10.1021/ie101921y
6. De Meyer A., Cattrysse D., Rasinm'aki J., and Van Orshoven J. Methods to optimise the design and management of biomass-for-bioenergy supply chains: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. Vol. 31. Р. 657—670. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.036.
7. Demirbas A. Fuelwood Characteristics of Six Indigenous Wood Species from the Eastern Black Sea Region. Energy Sources. 2003. Vol. 25 (4). Р. 309—316. DOI: 10.1080/00908310390142343.
8. Eksioglu S.D., Acharya A., Leightley L.E., and Arora S. Analyzing the design and management of biomass-to-biorefnery supply chain. Computers and Industrial Engineering. 2009. Vol. 57 (4). P. 1342—1352. DOI: 10.1016/j.cie.2009.07.003.
9. Gold S., and Seuring S. Supply chain and logistics issues of bio-energy production. Journal of Cleaner Production. 2011. Vol. 19 (1). P. 32—42. DOI: 10.1016/j.jclepro.2010.08.009.
10. Kostin A.M., Guill'en-Gos'albez G., Mele F.D., Bagajewicz M.J., and Jim'enez L. Design and planning of infrastructures for bioethanol and sugar production under demand uncertainty. Chemical Engineering Research and Design. 2012. Vol. 90 (3) P. 359—376. DOI: 10.1016/j.cherd.2011.07.013.
11. Leduc S., Starfelt F., Dotzauer E., Kindermann G., McCallum I., Obersteiner M., and Lundgren J. Optimal location of lignocellulosic ethanol refineries with polygeneration in Sweden. Energy. 2010. Vol. 35 (6). P. 2709—2716. DOI:10.1016/j.energy.2009.07.018.
12. Marvin A., Schmidt W., Benjaafar L.D., Tiffany D.G., and Daoutidis P. Economic Optimization of a Lignocellulosic Biomass-to-Ethanol Supply Chain. Chemical Engineering Science. 2012. Vol. 67(1). P. 68—79. DOI: 10.1016/j.ces.2011.05.055.
13. Parker N., Tittmann P., Hart Q., Nelson R., Skog K., Schmidt A., Gray E., and Jenkins B. Development of a biorefinery optimized biofuel supply curve for the Western United States. Biomass and Bioenergy. 2010. Vol. 34 (11). P. 1597—
1607. DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.06.007
14. Samborska O., Zubar I. A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of ukraine. World science. 2019. 10 (50). Vol. 2. P. 10—13.
15. Shabani N. and Sowlati T. A hybrid multi-stage stochastic programming-robust optimization model for maximizing the supply chain of a forest-based biomass power plant considering uncertainties. Journal of Cleaner Production. 2015. P. 3285—3293. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.034.
16. Tursun U.D., Kang S., Onal H., Ouyang Y., and Scheffran J. Optimal Biore?nery Locations and Transportation Network for the Future Biofuels Industry in Illinois. Environmental and Rural Development Impacts. 2008. 1. P. 149—166.
17. Van Dyken S., Bakken B.H., and Skjelbred H.I. Linear mixed-integer models for biomass supply chains with transport, storage and processing. Energy. 2010. Vol. 35(3). P. 1338—1350. DOI:10.1016/j.energy.2009.11.017.
18. You F. and Wang B. Multiobjective optimization of biomass-to-liquids processing networks. Foundations of Computer-Aided Process Operations. 2012. 1. P. 1—7.
19. Zhu X., Li X., Yao Q., and Chen Y. Challenges and models in supporting logistics system design for dedicated-biomass-based bioenergy industry. Bioresource Technology. 2011. Vol. 102 (2). P. 1344—1351. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.08.122.
20. Гончарук І. В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2 (42). С. 7—19.
21. Калетнік Г.М., Гончарук Т.В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155—160.
22. Калетнік Г.М., Климчук О.В., Мазур В.А. Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 7—17.
23. Калетнік Г.М., Скорук О.П., Браницький Ю.Ю. Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 7—25.
24. Пришляк Н.В., Балдинюк В.М. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива. Агросвіт. 2019. № 21. С. 47—58.
25. Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 9—17.

I. Semchyk

RESEARCH OF SUPPLY CHAINS IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCING BIOFUELS

Summary

The efficiency of the biomass supply chain is crucial for formulating a marketing policy for the interaction of agricultural biofuel production enterprises. Biofuels derived from biomass can play a crucial role in addressing energy security and climate change-related issues caused by fossil fuel emissions. In this paper we have reviewed the biomass supply chain researches. The goals of this review are: to get acquainted with typical main activities in the biomass supply chains, to classify recent research into the problematic field of biomass supply chains on the basis of different criteria, to provide a critical review of current research and to offer possible new directions for the development of marketing policy for agricultural enterprises.
A graphical model of the biomass supply chain has been proposed and a description of its main activities have been made. Biomass supply chain management measures have been classified according to the levels of processing depth. The main goals in the biomass supply chains are highlighted.
The content of tasks at different levels of decision making in the biomass supply chain is determined. A review of models of biomass supply chains for biofuel processing is reviewed.
The main goals in the biomass supply chains are highlighted covering cost minimization, maximizing total revenue, maximizing net present value, and providing multi-purpose.
The content of tasks at different levels of decision making in the biofuel supply chain is determined. At the strategic level, tasks are formulated in relation to the storage, pre-treatment, bio-production of biomass; at the tactical level -planning, control, fleet management, harvest planning, storage methods; at the operating level — planning, fleet management.
Biofuels supply chain model studies are reviewed. Tactical and operational levels of adoption of swarms have not been sufficiently studied. The vast majority of studies cover only selected activities, entities and relevant links, and a very few studies address the complex modeling of biomass supply chains. Also, studies in the modeling of supply chains for several types of biomass and its various parts at the same time are insufficiently represented. Further studies should take into account the shortcomings listed above.

Keywords: supply chain; interaction; agricultural enterprise; production; biofuels; biomass.

References

1. Aguilar, M. Fiore-Donno, A.-M. Lado, C. and Cavalier-Smith T. (2014), "Using environmental niche models to test the 'everything is everywhere' hypothesis for Badhamia", The ISME Journal, vol. 8, pp. 737—745.
2. Akgul, O. Shah, N. and Papageorgiou, L. G. (2012), "Economic optimisation of a UK advanced biofuel supply chain", Biomass and Bioenergy, vol. 41, pp. 57—72.
3. Berezyuk, S. Tokarchuk, D. and Pryshliak, N. (2019). "Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the Sate", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 5 (37), pp. 1156—1166.
4. Biomass Energy Center (2020), available at: http://www.biomassenergycentre.org.uk (Accessed 08 January 2020).
5. Bowling, I. M. Ponce-Ortega, J. M. and El-Halwagi, M. M. (2011), "Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery", Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 50 (10), pp. 6276—6286.
6. De Meyer, A. Cattrysse, D. Rasinmmaki, J. and Van Orshoven, J. (2014), "Methods to optimise the design and management of biomass-for-bioenergy supply chains: A review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 31, pp. 657—670.
7. Demirbas, A. (2003), "Fuelwood Characteristics of Six Indigenous Wood Species from the Eastern Black Sea Region", Energy Sources, vol. 25 (4), pp. 309—316.
8. Eksioglu, S. D. Acharya, A. Leightley, L. E. and Arora, S. (2009), "Analyzing the design and management of biomass-to-biorefinery supply chain", Computers and Industrial Engineering, vol. 57 (4), pp. 1342—1352.
9. Gold, S. and Seuring, S. (2011), "Supply chain and logistics issues of bio-energy production", Journal of Cleaner Production, vol. 19 (1), pp. 32—42.
10. Kostin, A. M. Guill'en-Gos'albez, G. Mele, F. D. Bagajewicz, M. J. and Jim'enez, L. (2012), "Design and planning of infrastructures for bioethanol and sugar production under demand uncertainty", Chemical Engineering Research and Design, vol. 90 (3), pp. 359—376.
11. Leduc, S. Starfelt, F. Dotzauer, E. Kindermann, G. McCallum, I. Obersteiner, M. and Lundgren, J. (2010), "Optimal location of lignocellulosic ethanol refineries with polygeneration in Sweden", Energy, vol. 35 (6), pp. 2709—2716.
12. Marvin, A. Schmidt, W. Benjaafar, L. D. Tiffany, D. G. and Daoutidis P. (2012), "Economic Optimization of a Lignocellulosic Biomass-to-Ethanol Supply Chain", Chemical Engineering Science, vol. 67 (1), pp. 68—79.
13. Parker, N. Tittmann, P. Hart, Q. Nelson, R. Skog, K. Schmidt, A. and Jenkins B. (2010), "Development of a biorefinery optimized biofuel supply curve for the Western United States", Biomass and Bioenergy, vol. 34 (11), pp. 1597—1607.
14. Samborska, O. and Zubar, I. (2019), "A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of Ukraine", World science, vol. 10 (50), pp. 10—13.
15. Shabani, N. and Sowlati, T. (2015), "A hybrid multi-stage stochastic programming-robust optimization model for maximizing the supply chain of a forest-based biomass power plant considering uncertainties", Journal of Cleaner Production, pp. 3285—3293.
16. Tursun, U. D. Kang, S. Onal, H., Ouyang, Y. and Scheffran, J. (2008), "Optimal Biorefinery Locations and Transportation Network for the Future Biofuels Industry in Illinois", Environmental and Rural Development Impacts, pp. 149—166.
17. Van Dyken, S. Bakken, B. H. and Skjelbred, H. I. (2010), "Linear mixed-integer models for biomass supply chains with transport, storage and processing", Energy, vol. 35 (3), pp. 1338—1350.
18. You, F. and Wang, B. (2012), "Multiobjective optimization of biomass-to-liquids processing networks", Foundations of Computer-Aided Process Operations, pp. 1—7.
19. Zhu, X. Li, X. Yao, Q. and Chen, Y. (2011), "Challenges and models in supporting logistics system design for dedicated-biomass-based bioenergy industry", Bioresource Technology, vol. 102 (2), pp. 1344—1351.
20. Honcharuk, I.V. and Tomashuk, I.V. (2019), "Economic efficiency of APC energy autonomy through the use of biofuels", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 2, pp. 7—19.
21. Kaletnik, H. M. and Honcharuk, T.V. (2013), "Innovative support for the development of the biofuels industry: world and national experience", Biznes Inform, vol. 9, pp. 155—160.
22. Kaletnik, H. M. Klymchuk, O. V. and Mazur, V. A. (2019), "Perspective and efficiency of biodiesel production in Ukraine from oilseeds", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 5, pp. 7—17.
23. Kaletnik, H. M. Skoruk, O. P. and Branyts'kyy, Yu. Yu. (2017), "Organizational and economic principles of the organization of biofuel production in Vinnytsia region on the basis of the Uladovo-Lylynetsk SSS", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, vol. 5, pp. 7—25.
24. Pryshlyak, N. V. and Baldynyuk, V. M. (2019), "Efficiency of agricultural production as raw materials for biofuel processing", Ahrosvit, vol. 21, pp. 47—58.
25. Tokarchuk, D. M. and Pryshlyak, N. V. (2019), "Theoretical Aspects and Institutional Foundations of Effective Waste Management of Agricultural Enterprises", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 9—17.

№ 10 2020, стор. 124 - 131

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1351

Відомості про авторів

І. А. Семчук

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, заступник директора з навчальної роботи, Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету

I. Semchyk

Assistant of the Administrative Management and Alternative Energy Sources Department, Vinnytsia National Agrarian University, Deputy Director for Education, Technological and Industrial college of Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6341-4452

Як цитувати статтю

Семчук І. А. Дослідження ланцюгів постачання при взаємодії сільськогосподарських підприємств — виробників біопалива. Агросвіт. 2020. № 10. С. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.124

Semchyk, I. (2020), “Research of supply chains in the organization of interaction between agricultural enterprises producing biofuels”, Agrosvit, vol. 10, pp. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.