EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. П. Слєпцова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.118

УДК: 330.341.1:634:351/354

Л. П. Слєпцова

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено питанню державної підтримки інноваційного розвитку садівницьких підприємств. Щоб забезпечити конкурентоспроможність останніх, необхідні значне підвищення ефективності виробництва плодоягідної продукції, інтенсифікація галузі та гарантування відповідності її процесів міжнародним стандартам. Нині ефективне відтворення плодових і ягідних насаджень можливе тільки на основі інноваційного розвитку галузі, що зумовлюється багатьма природними, організаційно-технологічними та економічними чинниками. Це — один із головних факторів інтенсифікації галузі, оскільки лише таким чином можна оновити сортимент садів високопродуктивними сортами, стійкими до хвороби і шкідників. Для інноваційного розвитку садівницьких підприємств потрібні капітальні інвестиції, що дасть змогу запроваджувати новітні науково-технічні досягнення та забезпечити зростання продуктивності праці. Вирішальну роль у цьому відіграє інвестиційна політика держави. Як відомо, позитивну роль у цьому плані мають Закон України від 09.04.1999 р. "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 "Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства". В 2015 році було введено фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі у вигляді здешевлення кредитів. Аналіз державної фінансової підтримки, проведений за двома програмами, показав, що кошти, виділені із державного бюджету, не були використані повністю. Тому потрібно вдосконалення механізму ефективного управління названими коштами на всіх етапах бюджетного процесу шляхом коригування порядку розподілу бюджетних коштів з урахуванням специфіки земельних площ, видів інноваційної діяльності, пріоритетів та перспектив розвитку плодівництва під час розподілу обсягів коштів між садівницькими підприємствами, що претендують на її отримання, рівня їх рентабельності та інших факторів для обгрунтування ефективності та доцільності використання державної підтримки.

Ключові слова: інновації; садівницьке підприємство; інвестиції; бюджетні кошти; управління.

Література

1. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 06.12.2012 р. №5515-VI(5515-17) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-14
2. Барабаш Л.О. Державна підтримка галузі садівництва. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 82. Ч. 2. Економіка. С. 264—270.
3. Бондаренко Т.В. До питання інноваційного розвитку садівницьких підприємств. Молодий вчений. 2016. № 3. Економічні науки. С. 23—26.
4. Єрмаков О.Ю., Гнатенко Є.Ю., Нагорний В.В. Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні: монографія. К.: ФОП Ямчинський О.В. 2019. 183 с.
5. Єрмаков О.Ю., Кісіль М.Г., Чорнодон В.І. Ефективність інвестицій у садівництві: монографія. Тернопіль: Крок. 2011. 234 с.
6. Лобас М.Г. Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві: монографія / Лобас М.Г., Россоха В.В., Кутковецька Т.О. К.: ННЦ "ІАЕ", 2017. 200 с.
7. Погріщук О.Б. Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". 2018. №1. С. 83—89.
8. Сало І.А. Фінансове забезпечення галузі садівництва. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 28—32.
9. Тупчій О.С. Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку садівничих підприємств.Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 593—597.
10. Тупчій О.С. Особливості державного фінансування галузі садівництва. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 116—122.
11. Звіти про огляд витрат державного бюджету у сфері агропромислового комплексу в частині фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів [Електроннийресурс]. — Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/zviti-pro-oglyad-vitrat-derzhavnogo-byudzhetu-u-sferi-agropromislovogo-kompleksu-v-chastini-finansovoyi-pidtrimki-zahodiv-v-apk-shlyahom-zdeshevlennya-kreditiv
12. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромислового комплексу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/zvit_20-6_2019.pdf
13. Якісне яблуко — головний пріоритет UAppel…! У фокусі компанії "Сади Дніпра" — правильне зберігання, сортування й орієнтація на експорт. — Міжнародний спеціалізований науково-аналітичний журнал "Садівництво. Виноградарство. Технології та інновації". — № 6-1. — 2018-2019. — С. 28—32.

L. Slyeptsova

STATE SUPPORT AS A REASON FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The paper is devoted to the problems of the state support for the horticultural enterprises innovative development. In order to ensure their competitiveness it is necessary to increase significantly the efficiency of producing fruit and small fruit products, intensify and ensure the conformity of the production processes and of the above mentioned products to the international standards. The effective reproduction of the fruit and small fruit orchards is possible only on the basis of the innovation in horticulture, that is conditioned by many natural, organizational, technological and economic factors. This is one of the main factors of the sector intensification, since only in this way it is possible to renew the assortment of the orchards with high productive cultivars resistant to diseases and pests. The innovative development of horticultural enterprises requires capital investments, that enable to introduce of the latest scientific and technological achievements and to ensure the labor productivity increase. The decisive role in this belongs to the investment policy of the state. The positive upheaval in this regard is. The law "On The collection and development of viticulture, horticulture and hop growing", adopted by the Suprema Soviet of Ukraine on April 9, 1999and "Procedure for the collection and use of the funds for the development of viticulture, horticulture and hop growing", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 15,2005. № 587. In 2015 the financial support for the measures in the agro-industrial complex was introduced in the form of cheaping loans. The analysis of the two programs of state financial support showed that the funds assigned from the state budget had not been used fully because of the shortcomings in the prediction and organization of the work of individual regional competition commissions. Therefore, it is necessary to improve the mechanism of effective management of these funds at all stages of the budget process by adjusting the order of allocation of budgetary funds, taking into account the specifics of land, types of innovation activities, priorities and prospects for the development of horticulture in the distribution of funds between horticultural enterprises claiming their profitability and other factors to substantiate the effectiveness and appropriateness of using state support.

Keywords: innovations; enterprises; investments; budget funds; management.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The of Law of Ukrayiny "On Fee for Development of Vine-Growing, Gardening and Hop-Growing", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/587-14 (Accessed 20 April 2020).
2. Barabash, L.O. (2013), "State support of the horticultural sector", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'kogo Natsional'noho Universytetu Sadivnytstva. Uman'. Ekonomika, vol. 82, pp. 264—270.
3. Bondarenko, T.V. (2016), "Horticultural enterprises innovative development", Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky, vol. 3, p. 23—26.
4. Yermakov, O.Y. Gnatenko, E.Y. and Nagorny, V.V. (2019), Innovatsijne zabezpechennia rozvytku sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva v Ukraini [Innovative provision of agricultural production development in Ukraine], FOP Yamchinskiy O.V., Kyiv, Ukraine.
5. Yermakov, O.Y. Kisil', M.G. and Chornodon, V.I. (2011), Efektyvnist' investycii u sadivnyctvi [Investments efficiency in horticulture], Krok, Ternopil', Ukraine.
6. Lobas, M.G. (2017), Efektyvnist' vykorystannia vyrobnychykh resursiv u sadivnytstvi [Efficiency of using production resources in gardening], NNC "IAE", Kyiv, Ukraine.
7. Pogreshchuk, O.B. (2018), "Sources and methods of formation of investment potential in horticulture", Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 1, pp. 83—89.
8. Salo, I.A. (2013), "Financial support for the gardening industry", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 28—32.
9.Tupchii, O.S. (2015), "Organizational and economic basis of the horticultural enterprises innovation development", Global'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 593—597.
10.Tupchii, O.S. (2013), "Peculiarities of the horticultural sector state financion", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 116—122.
11. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), "Accounts about the review of the state budget expenditures in the agro-industrial complex (AIC) sphere concerning the financial support of the measures in AIC by means of cheapening credits", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/zviti-pro-oglyad-vitrat-derzhavnogo-byudzhetu-u-sferi-agropromislovogo-kompleksu-v-chastini-finansovoyi-pidtrimki-zahodiv-v-apk-shlyahom-zdeshevlennya-kreditiv (Accessed 20 April 2020).
12. Accounting Chamber of Ukraine (2019), "Results of the audit of the effectivity of applying the state budget costs for lending the state support to the agro-industrial complex", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/zvit_20-6_2019.pdf (Accessed 20 April 2020).
13. Mizhnarodnyj spetsializovanyj naukovo-analitychnyj zhurnal "Sadivnytstvo. Vynohradarstvo. Tekhnolohii ta innovatsii (2018—2019), "Quality Apple is UAppel's Top Priority…! The focus of the company "Gardens of the Dnieper" is the proper storage, sorting and export orientation", vol. 6-1, pp. 28—32.

№ 10 2020, стор. 118 - 123

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1331

Відомості про авторів

Л. П. Слєпцова

науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань економіки, методології, інтелектуальної власності та інновацій, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України

L. Slyeptsova

Research Worker of the Department of the Researches on Economics, Methodology, Intellectual Property and Innovation, Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-3509-1267

Як цитувати статтю

Слєпцова Л. П. Державна підтримка як передумова інноваційного розвитку садівницьких підприємств. Агросвіт. 2020. № 10. С. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.118

Slyeptsova, L. (2020), “State support as a reason for the innovative development of horticultural enterprises”, Agrosvit, vol. 10, pp. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.