EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНCТИТУЦIOНAЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ EКOЛOГIЧНОЇ БEЗПEКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
С. М. Лутковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.112

УДК: 005.591.600.502/504:330-044.922

С. М. Лутковська

ІНCТИТУЦIOНAЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ EКOЛOГIЧНОЇ БEЗПEКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Роль системи інститутів полягає у недопущенні негативного екологічного (антропогенно-техногенного) впливу, що спричиняє зміни в навколишньому природному середовищі, а також поточні та майбутні соціальні й економічні збитки. Формування інститутів, котрі сприяють екологізації економіки, доповнює наявні методи і способи в цій галузі та є новим поглядом на досліджувану проблему. Досягнення визначених параметрів рівня екологічної безпеки вирішальним чином залежить від об'єктивно діючої інституціональної системи, що забезпечує створення й функціонування взаємозалежних форм і методів економічного й адміністративного управління, реалізацію програм взаємопов'язаного екологічного й соціально-економічного розвитку та дає змогу уникати суб'єктивних рішень щодо їх зміни (зниження фінансування, реструктуризація й необгрунтований розподіл ресурсів) у процесі виконання. Використання інституціонального підходу до створення системи гарантування екологічної безпеки зумовлює розширення понятійно-категорійного апарату. Розглядаючи інституціоналізацію як процес визначення й оформлення організаційно-правових та інших структур (норм, правил, статусів тощо) у вигляді системи, спрямованої на задоволення суспільних потреб, варто наголосити, що вона стосується не лише державно-правових інститутів, але й місцевого самоврядування. Водночас нормативна складова є не обов'язковою компонентою незалежно від рівня системи. Загалом процес інституціоналізації екологічної безпеки відбувається у декілька етапів:
— виникнення потреби у безпеці, задоволення якої залежить від спільних дій щодо запобігання ризикам та загрозам або подолання наслідків (економічних, екологічних, соціальних тощо);
— формування загальних цілей досягнення безпеки, суспільних норм, зокрема правових, для забезпечення взаємодії суб'єктів;
— формування системи санкцій та формування відповідальності з метою реалізації норм і правил поведінки суб'єктами. Вирішення суперечностей між суспільством і природою, загострення екологічної ситуації обумовлюють необхідність пошуку нових підходів і концептуального обгрунтування механізмів екологізації економіки.

Ключові слова: інституціоналізація; екологічна безпека; екологізація економіки; природнє середовище; інституціональне забезпечення.

Література

1. Сухоруков А.І. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні. А.І. Сухоруков, В.В. Матюха, М.Т. Мовчан. Стратегічні пріоритети, 2009. № 1 (10). С. 151—158.
2. Хвесик М. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: [монографія]. М. Хвесик, В. Голян; Рада по вивченню продукт. сил України НАН України. К.: Кондор, 2007. 480 c.
3. Гайдай Ю.В. Трансформація структурних складових глобального інституційного середовища. Гайдай Ю. Міжнародна економіка; зб. наук. пр. Вип. 50. відп. ред. В.Є. Новицький. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006. С. 238—250.
4. Економічна енциклопедія. Відповідальний редактор С.В. Мочерний. Київ: Видавничий центр "Академія". Т. 1, 2000. 863 с.; Т. 2, 2001. 847 с.; Т. 3, 2002. 952 с.
5. Иншаков О. В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации. О. В. Иншаков. Социологические исследования: [под. ред. чл.-корр. РАН, д. ф. н., проф. Ж. Т. Тощенко и др.], 2003. № 9. С. 42—51.
6. Гайдай Т.В. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу. Гайдай Т. Економічна теорія. 2006. № 2. С. 53—64.
7. Homo institutius — Человек институциональный: монографія. под ред. О. В. Иншакова. Волгоград: ВолГУ, 2005. 622 с.
8. Сухоруков А.І. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні. А.І. Сухоруков, В.В. Матюха, М.Т. Мовчан. Стратегічні пріоритети, 2009. № 1 (10). С. 151—158.
9. Юридична енциклопедія в 6 т. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ред-кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. К.: Українська енциклопедія. Т. 1: А-Г, 1998. 672 с.; Т. 2.: Д-Й, 1999. 744 с.; Т. 3: К-М, 2001. 792 с.; Т. 4: Н-П, 2002. 720 с.; Т. 5: П-С, 2003. 736 с.; Т. 6: Т-Я, 2004. 768 с.
10. Законотворча діяльність: словник термінів і понять. за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. К.: Парламентське вид-во, 2004. 344 с.
11. Pylypiv V. Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety. V. Pylypiv, A. Obikhod, I. Illiashenko. Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ". К.: ТОВ ВКП "СТ-друк", 2015. № 9—10. С. 98—102.
12. Обиход Г.О. Інституціонально-організаційні механізми політики забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки. Г. Обиход. Теорії мікро-макроекономіки; збірн. наук. пр. К.: Академія муніципального управління, 2012. № 39. С. 134—140.

S. Lutkovska

INSTITUTIONAL SUPPORT OF MODERNIZATION OF THE ECOLOGICAL SAFETY SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION

Summary

The role of institutions is to prevent negative environmental (anthropogenic-man made) effects, which leads to changes in the environment, as well as current and future social and economic losses. The formation of institutions that contribute to a green economy, complements existing methods and techniques in this field and is a new look at the studied problem. The achievement of certain parameters of the level of ecological security is critically dependent on objectively existing institutional system, providing for the establishment and functioning of interrelated forms and methods of economic and administrative management, implementation of programs of interrelated environmental and socio-economic development and avoids subjective decisions regarding their changes (loss of funding, restructuring and unjustified distribution of resources) during execution. Use institutional approach to the creation of a system of ensuring environmental safety determines the extension of concepts and categories. Considering institutionalization as a process of definition and execution of organizational, legal and other structures (norms, rules, statuses, etc.) in the form of a system aimed at satisfaction of social needs, is to emphasize that it concerns not only state and legal institutions, but also local government. In this normative component is not a necessary component regardless of the level system.In General, the process of institutionalizing environmental security occurs in several stages:
— the emergence of security needs, the satisfaction of which depends on joint actions to prevent risks and threats or mitigate the impact (economic, environmental, social etc.);
— formation of common goals of achieving security and social norms, including legal, to ensure interaction of subjects;
— formation of a system of sanctions and the formation of the responsibility to implement norms and rules of behavior of the actors.
Solution of contradictions between society and nature, the aggravation of the environmental situation necessitated the search for new approaches and conceptual substantiation of the mechanisms of the green economy.

Keywords: institutionalization; environmental security; greening the economy; natural environment; institutional support.

References

1. Sukhorukov, A.I. Matiukha, V.V. and Movchan M.T. (2009), "Features of institutionalization of subsoil use in Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 1 (10), pp. 151—158.
2. Khvesyk, M. and Holian, V. (2007), Instytutsionalna model pryrodokorystuvannia v umovakh hlobalnykh vyklykiv [Institutional model of nature management in the context of global challenges], Rada po vyvchenniu produkt. syl Ukrainy NAN Ukrainy. Kondor, Kyiv, Ukraine.
3. Haidai, Yu.V. (2006), "Transformation of structural components of the global institutional environment", Mizhnarodna ekonomika, vol. 50, pp. 238—250.
4. Mochernyi, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Vydavnychyi tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
5. Inshakov, O.V. (2003), "Economic institutions and institutions: on the issue of typology and classification", Sotsiologicheskie issledovaniya, vol. 9. pp. 42—51.
6. Haidai, T.V. (2006), "Institution as a tool of institutional economic analysis", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 53—64.
7. Inshakov, O.V. (2005), Homo institutius — Chelovek institutsional'nyy [Homo institutius — Institutional person], VolGU, Volgograd, Russia.
8. Sukhorukov, A.I. Matiukha, V.V. and Movchan, M.T. (2009), "Features of institutionalization of subsoil use in Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 1 (10), pp. 151—158.
9. Shemshuchenko, Yu.S. (1998), Yurydychna entsyklopediia v 6 t. [Legal encyclopedia in 6 volumes], Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Ukrainska entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.
10. Lytvyn, V.M. (2004), Zakonotvorcha diialnist: slovnyk terminiv i poniat [Legislative activity: a dictionary of terms and concepts], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, Ukraine.
11. Pylypiv, V. Obikhod, A. and Illiashenko, I. (2015), "Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety", Naukovyi zhurnal "Ekonomichnyi chasopys-XXI", vol. 9—10, pp. 98—102.
12. Obykhod, H.O. (2012), "Institutional and organizational mechanisms of environmental and technogenic safety policy", Theories of micro-macroeconomics, vol. 39, pp. 134—140.

№ 10 2020, стор. 112 - 117

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1289

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, European integration and international activities,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519

Як цитувати статтю

Лутковська С. М. Інcтитуцioнaльне забезпечення модернізації системи eкoлoгiчної бeзпeки в умовах трансформації економіки. Агросвіт. 2020. № 10. С. 112–117. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.112

Lutkovska, S. (2020), “Institutional support of modernization of the ecological safety system in the conditions of economy transformation”, Agrosvit, vol. 10, pp. 112–117. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.