EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В IT-КОМПАНІЯХ
О. А. Сметанюк, А. В. Бондарчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

УДК: 004:005

О. А. Сметанюк, А. В. Бондарчук

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В IT-КОМПАНІЯХ

Анотація

Статтю присвячено ефективності застосування проєктного підходу в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання індустрії інформаційних технологій. Вибір ІТ-індустрії в якості об'єкта дослідження було зумовлене активним розвитком інформаційних технологій та стрімким зростанням ресурсів, що залучаються до цієї сфери, а також надважливим значенням власне якості самого процесу управління у цій інноваційній та динамічній галузі. В роботі підкреслено, що ІТ-компанії традиційно застосовують найсучасніші та найбільш ефективні технології у своїй роботі, а управління проєктами відіграє позитивну роль при прийнятті рішень у сфері інноваційних розробок, або ж IT-проєктів. Проведене дослідження підтверджує розвиток культури застосування проєктного підходу в українських компаніях загалом, та ІТ-секторі зокрема. Авторами проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ІТ-галузі в Україні, серед усіх функціонуючих ІТ-компаній України визначено лідерів з найбільшою чисельністю працівників. Авторами статті звернуто увагу на принципове значення так званої проєктної тріади — обмежень, що накладаються на проєкт — час, бюджет, якість, що найповніше охоплюється визначенням IT-проєкту як комплексу робіт, спрямованого на розробку унікального продукту, що має чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурсах, свої критерії якості і поняття про успішне завершення. Узагальнено ряд особливостей ІТ-проєктів, що впливають на формування ефективної системи управління (нестандартний життєвий цикл; необхідність певної формалізації вимог до ІТ-проєкту, вже на етапі ініціації; необхідність оперативного внесення змін на етапі тестування; ієрархічна послідовність робіт, яка визначається гнучкістю методології розробки; робота з багаторівневими цілями; обов'язковість інтегрування ІТ-проєктів у бізнес проєкти підприємства; матрична організаційна структура управління проєктами, важливу роль в якій відіграє координатор проєктів або проєкт-менеджер). Розглянуто одну з найпоширеніших методологій управління проєктами — Скрам, яка є достатньо гнучкою для управління ІТ-проєктами. Також наголошено на важливості управління ризиками, що можуть негативно впливати на проєкти компанії.

Ключові слова: управління проєктами; особливості ІТ-проєктів; cкрам; управління ризиками; проєкт-менеджер.

Література

1. Управління проєктами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. — Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. — 522 с.
2. Архієреєв С.І. Роль людського капіталу сфери IT-послуг у розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / С.І. Архієреєв, А.С. Ликова // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: Соціальна економіка, 2019. — Вип. №58. — С. 52—58.
3. Розвиток української ІТ-індустрії [Електронний ресурс] // Аналітичний звіт. — За ініціативою Асоціації "IT Ukraine" спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO). — Київ, 2018. — Режим доступу до ресурсу: https://ko.com.ua/files/u125/ Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf
4. Топ-50 ІТ-компаній України, липень 2019: 60 тисяч спеціалістів і подолання відмітки "7000 фахівців" [Електронний ресурс] // Редакція DOU. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2019/
5. Найкраща компанія з управління проєктами [Електронний ресурс] // Асоціація ІТ України. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: https://itukraine.org.ua/najkrashha-kompanіya-z-upravlіnnya-proektami.html
6. Глушенкова А.А. Особливості управління інноваційними проєктами в сфері телекомунікацій та інформатизації / А.А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес №4 (14). — 2015. — С. 72—77.
7. Уманський А. Структура ІТ-компании [Електронний ресурс] / Андрій Уманський. — 2015. — Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/ ssuser0ac3aa/it-52057323
8. Засоби планування та реалізації ІТ-проєктів: навч. посіб. для студ. спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізації "Інформаційні технології в біології та медицині" / В.С. Якимчук, О.К. Носовець; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 52 с.
9. Колянко О.В. Використання жорсткої "Waterfall" та гнучкої "Agile" моделей управління проєктами / О.В. Колянко, Г.В. Озимок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2017. — Вип. 52. — С. 177—182.
10. Крижановський Є.М. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами / Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко — Вінниця: ВНТУ, 2018. — 91 с.
11. Грицюк Ю.І. Управління ризиками реалізації програмних проєктів / Ю. І. Грицюк, М. Р. Жабич // Науковий вісник НЛТУ України. — Т. 28. № 1. 2018. — С. 150—162.
12. Шимкович В. Карьера в IT: должность Project Manager [Електронний ресурс] / В. Шимкович // DOU.ua, 2013. — Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/project-manager-position

О. Smetaniuk, A. Bondarchuk

CHARACTERISTICS OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF IT-COMPANIES

Summary

The article is devoted to the effectiveness of the project approach in the management of economic entities in the information technology industry. The choice of the IT-industry as an object of the study was made due to the active development of information technology and the rapid growth of resources involved in this area, as well as the crucial importance of the quality of the management process in this innovative and dynamic field. The paper emphasizes that IT-companies traditionally use the latest and most effective technologies in their work, and project management plays a positive role in decision-making in the field of innovative developments or IT-projects. The study confirms the development of a culture of using the project approach in Ukrainian companies in general, and the IT-sector in particular. The authors analyzed the current state and prospects of development of the IT-industry in Ukraine, identified the leaders among all functioning IT companies in Ukraine with the largest number of employees. The authors drew attention to the fundamental importance of the so-called project triad — restrictions imposed on the project — time, budget, quality, which are most fully covered by the definition of IT-project as a set of works aimed at developing a unique product with a clear deadline, limit of the resources, their quality criteria and the concept of successful completion. Characteristics of IT-projects that affect the formation of an effective management system were generalized (non-standard life cycle; need for some formalization of requirements for IT-project at the initiation stage; the need for operative changes at the testing stage; hierarchical sequence of works, which is determined by the flexibility of development methodology; work with multilevel goals; the obligation to integrate IT-projects into business projects of the enterprise; the matrix structure of project management organization, in which project coordinator or project manager plays an important role). One of the most common project management methodologies — Scrum, which is flexible enough to manage IT-projects — was considered. Also the importance of managing risks that may affect the projects of a company was emphasized.

Keywords: project management; characteristics of IT-projects; scrum; risk management; project manager.

References

1. Ul'ianchenko, O. V. and Tsyhikalo, P. F. (2010), Upravlinnia proektamy [Project management], KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, Kharkiv, Ukraine.
2. Arkhiiereiev, S. I. and Lykova, A. S. (2019), "The role of human capital in the field of IT-services in the development of foreign economic activity of Ukraine", Sotsial'na ekonomika, vol. 58, pp. 52—58.
3. The official site of IT Association of Ukraine (2018), "Development of the Ukrainian IT industry", available at: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR. pdf (Accessed 20 April 2020).
4. DOU.ua (2019), "Top 50 IT-companies of Ukraine, July 2019: 60 thousand specialists and overcoming the mark of 7000 specialists", available at: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2019/ (Accessed 20 April 2020).
5. The official site of IT Association of Ukraine (2018), "The best project management company", available at: https://itukraine.org.ua/najkrashha-kompanіya-z-upravlіnnya-proektami.html (Accessed 26 April 2020).
6. Hlushenkova, A. A. (2015), "Features of management of innovative projects in the field of telecommunications and informatization", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 4, pp. 72—77.
7. Umans'kyj, A. (2015), "The structure of the IT-company", available at: https://www.slideshare.net/ ssuser0ac3aa / it-52057323 (Accessed 20 April).
8. Yakymchuk, V. S. and Nosovets', O. K. (2018), Zasoby planuvannia ta realizatsii IT-proektiv [Means of planning and implementation of IT projects], KPI im. Ihoria Sikors'koho, Kyiv, Ukraine.
9. Kolianko, O. V. and Ozymok, H. V. (2017), "Use of rigid "Waterfall" and flexible "Agile" models of project management", Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 52, pp. 177—182.
10. Kryzhanovs'kyj, Ye. M. Yascholt, A. R. Zhukov, S. O. and Kozachko, O. M. (2018), Modeliuvannia biznes-protsesiv ta upravlinnia IT-proektamy [Modeling of business processes and management of IT-projects], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
11. Hrytsiuk, Yu. I. and Zhabych, M. R. (2018), "Management of risks of realization of program projects", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 28, no. 1, pp. 150—162.
12. Shymkovych, V. (2013), "Career in IT: the position of Project Manager", DOU.ua, [Online], available at: https://dou.ua/lenta/articles/project-manager-position/ (Accessed 20 Aril 2020).

№ 10 2020, стор. 105 - 111

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 3352

Відомості про авторів

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Modeling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5207-6451


А. В. Бондарчук

студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

A. Bondarchuk

student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-9065-4280

Як цитувати статтю

Сметанюк О. А., Бондарчук А. В. Особливості системи управління проєктами в it-компаніях. Агросвіт. 2020. № 10. С. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

Smetaniuk, О. and Bondarchuk, A. (2020), “Characteristics of the project management system of it-companies”, Agrosvit, vol. 10, pp. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.