EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ
Н. О. Аверчева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87

УДК: 339.13:637.4

Н. О. Аверчева

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ

Анотація

Проведено комплексне дослідження ринку харчових яєць в Україні з точки зору формування попиту і пропозиції, насичення ринку, рівня конкуренції і монополізації, ціноутворення і зовнішньоекономічної діяльності. Встановлено, що ринок є складною організаційною структурою, пропозицію на якому формують різні організаційно-правові форми господарств. Обгрунтовано особливості досліджуваного ринку, які обумовлені унікальністю продукції, її значенням у харчуванні населення, умовами і термінами реалізації, рівнем задоволення попиту і платоспроможності населення, інтеграційними процесами в сфері переробки і реалізації продукції, розвитком зовнішньоекономічних відносин. На основі балансів продукції за категоріями господарств визначені основні тенденції і найбільші регіони-виробники продукції, які контролюють ситуацію на ринку. Обгрунтовано рівень конкуренції на ринку харчових яєць, визначені основні компанії-виробники та їх частка на ринку. Проведено оцінку експортно-імпортних потоків продукції та стан світового ринку за основними регіонами. Визначені перспективи розвитку галузі яєчного птахівництва та стабілізації цінової ситуації на ринку харчових яєць.

Ключові слова: ринок харчових яєць; яєчні продукти; попит і пропозиція; рівень конкуренції; ціноутворення; експорт; імпорт.

Література

1. Кирилюк Д.О. Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні. Економіка АПК. 2014. №2. С. 116—119.
2. Мельник Б.А. Економіка, організація та стратегія розвитку промислового птахівництва в Україні: монографія. К.: Поліграфінко, 2006. 238 с.
3. Сендецька С.В. Прогнозування кон'юнктури регіонального ринку продукції птахівництва. Вісник ЛНУВМБТ імені С.Г. Гжицького. 2010. Т. 12. № 3 (45). Ч. 5. С. 252—256.
4. Ярошенко Ф.О. Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку: монографія. К.: Вид-во "Аграрна наука", 2004. 502 с.
5. Полегенька М.А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіка та держава. 2019. №3. С. 137—143.
6. Пашко С.О. Український ринок яєць птиці та його місце в світі. Економіка та управління АПК. 2015. №1. С. 55—59.
7. Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон'юнктури ринку продукції птахівництва України. Науковий вісник НУБіП України. 2017. № 260. С. 41—53.
8. Бойко Л.О., Бойко В.О., Аверчева Н.О. Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі птахівництва до 2020 року. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 4 (6). С. 34—40.
9. Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 19—25.
10. Аналіз ринку яєць України. 2019 рік. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-ukrainy-2019-god (дата звернення 24.04.2020).
11. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. 2018 рік: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2019. 58 с.
12. Три вітчизняних виробники яєць займають 46,6% ринку. URL: https://agropolit.com/news/7682-tri-vitchiznyanih-virobnika-yayets-zaymayut-466-rinku (дата звернення 20.04.2020).
13. Ринок яєць в Україні. URL: http://poultryukraine.com/data/file/analytics/eggs_06_18.pdf (дата звернення 25.04.2020).
14. Ринок курячих яєць України під картельною змовою, стверджують експерти. URL: http://ukr.radio/news.html?newsID=72037 (дата звернення 25.04.2020).
15. Невеселі яйця, або чому різко впали ціни та що загрожує експорту. URL: https://shuvar.com/news/3861/Neveseli-yaytsya-abo-chomu-rizko-vpaly-tsiny-ta-scho-zahrozhuye-eksportu (дата звернення 25.04.2020).
16. В Україні подешевшали курячі яйця. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/10483188-v-ukrajini-podeshevshali-kuryachi-yaycya.html (дата звернення 25.04.2020).
17. Гоменюк О.О., Круліковська Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку світового та українського ринків яєць та яєчних продуктів. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 24.04.2020).
18. Виробництво яєць зросло в Україні майже в 4 рази. URL: https://agronews.ua/node/152186/ (дата звернення 22.04.2020).
19. Птахівнича галузь розвивається в Україні завдяки концентрації виробництва. URL: ttps://infoindustria.com.ua/ptahivnicha-galuz-rozvivayetsya-v-ukrayini-zavdyaki-kontsentratsiyi-virobnitstva/ (дата звернення 25.04.2020).
20. ТОП-9 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік. URL: https://agropolit.com/rating/top-9-kompaniy-eksporteriv-kuryachogo-yaytsya-za-2018-rik (дата звернення 23.04.2020).
21. Аналіз ринку яєць і яєчних продуктів світу. 2019 рік. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-i-yaichnyh-produktov-mira-2019-god (дата звернення 25.04.2020).
22. Експортний агроатлас — виробники яєць заробили для України $93,1 млн валютної виручки у 2018 році. URL: https://agropolit.com/infographics/view/92 (дата звернення 22.04.2020).
23. Avercheva, N., Boiko, V., Boiko, L. Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration. Economic Annals-XXI. 2017. № 167 (9—10). C. 37—42.
24. Галекс-Агро експортувала першу партію органічних яєць до ОАЕ. URL: AgroPortal.ua. http://organicstyle.agroportal.ua/galeks-agro-eksportuvala-pershu-partiyu-organichnih-yaiec-do-oae?fbclid=IwAR26ih4_FbibWG4HyCMWakRSlsiTtToEoH5cxQY9YhtvINjysx8RnABzHFw (дата звернення 30.04.2020).
25. УКТЗЕД України. Розділ I. Живі тварини; продукти тваринного походження — пояснення до групи 04. URL: http://www.proagro.com.ua/reference/vedua/uktzed/1033.html (дата звернення 23.04.2020).
26. Показники зовнішньої торгівлі України. Державна митна служба України. URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/turnoverhs (дата звернення 23.04.2020).

N. Avercheva

MODERN ASPECTS OF TABLE EGG MARKET DEVELOPMENT

Summary

A comprehensive study of the market of table eggs in Ukraine in terms of supply and demand, market saturation, the level of competition and monopolization, pricing and foreign economic activity is conducted. It is established that the market is a complex organizational structure, the proposal of which is formed by various organizational and legal forms of farms — from large specialized enterprises to households, where distribution channels and market position are significantly differ. The peculiarities of the studied market, which are conditioned by the uniqueness of products, their importance in the diet, conditions and terms of implementation, the level of meeting the demand and solvency of the population, integration processes in processing and sales, development of foreign economic relations are substantiated. The main trends and the largest regions-producers of products that control the market situation are identified, based on the product balances by categories of farms. Balancing the situation on the domestic market presupposes the meeting the needs of the population within the limits of rational norms of nutrition and the increase of industrial consumption of eggs. It is proved that the stabilization of the situation on the egg market is due to the gradual increase of their production on an industrial basis, deepening of integration processes in the field of processing, growth of demand for table eggs and egg products from Ukraine in foreign markets. The level of competition in the market of table eggs is substantiated, the main companies-producers and their market share are determined. An assessment of export-import flows of products and the state of the world market by major regions is conducted. Based on the calculated structure of exports and imports by product groups of fresh table eggs and egg products in 2019, the leading countries and directions of foreign economic operations of the country on the world market are determined. Prospects for the development of the egg poultry industry and stabilization of the price situation in the table egg market based on the development of deep processing of products, use of products by food industry enterprises, production of organic products and expansion of assortment groups are determined.

Keywords: food eggs market; egg products; supply and demand; level of competition; pricing; exports; imports.

References

1. Kyryliuk, D.O. (2014), "Analysis of the current state of the poultry market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 116—119.
2. Melnyk, B.A. (2006), Ekonomika, orhanizatsiia ta stratehiia rozvytku promyslovoho ptakhivnytstva v Ukraini [Economy, organization and development strategy of industrial poultry farming in Ukraine], Polihrafinko, Kyiv, Ukraine.
3. Sendetska, S.V. (2010), "Forecasting the situation on the regional market for poultry products", Visnyk LNUVMBT imeni S.H. Hzhytskoho, vol.3 (45), pp. 252—256.
4. Iaroshenko, F.O. (2004), Ptakhivnytstvo Ukrainy: stan, problemy i perspektyvy rozvytku [Poultry farming of Ukraine: state, problems and prospects of development], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
5. Polehenka, M.A. (2019), "Analysis of the current state of poultry production in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol.3, pp. 137—143.
6. Pashko, S.O. (2015), "Ukrainian poultry egg market and its place in the world", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol.1, pp. 55—59.
7. Buriak, R.I. (2017) "Research and forecasting of the market situation of poultry products in Ukraine", Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. vol. 260. pp. 41—53.
8. Boiko, L. O. Boiko, V.O. and Avercheva, N.O. (2016), " Development of a forecast and prospects for the development of the poultry industry until 2020", Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva, vol.4(6), pp. 34—40.
9. Priamukhina, N.V. and Salkova, I.Iu. (2019), "The state of the egg market in Ukraine and obstacles to its effective development", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 19—25.
10. pro-consulting.ua (2020), "Analysis of the egg market in Ukraine. 2019", available at:https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-ukrainy-2019-god (Accessed 24 April 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy 2018 rik: statystychnyi zbirnyk [Balances and consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine 2018 year: statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
12. agropolit.com (2020), "Three domestic egg producers occupy 46.6% of the market", available at:https://agropolit.com/news/7682-tri-vitchiznyanih-virobnika-yayets-zaymayut-466-rinku (Accessed 20 April 2020).
13. poultryukraine.com (2020), "The egg market in Ukraine", available at:http://poultryukraine.com/data/file/analytics/eggs_06_18.pdf (Accessed 25 April 2020).
14. ukr.radio (2019), "The market of chicken eggs in Ukraine is under cartel conspiracy, experts say", available at:http://ukr.radio/news.html?newsID=72037 (Accessed 25 April 2020).
15. shuvar.com (2020), "Unhappy eggs, or why prices have fallen sharply and what threatens exports", available at:https://shuvar.com/news/3861/Neveseli-yaytsya-abo-chomu-rizko-vpaly-tsiny-ta-scho-zahrozhuye-eksportu (Accessed 25 April 2020).
16. unian.ua (2020),"In Ukraine, chicken eggs have become cheaper", available at:https://www.unian.ua/economics/agro/10483188-v-ukrajini-podeshevshali-kuryachi-yaycya.html (Accessed 25 April 2020).
17. Homeniuk, O. O. and Krulikovska, N. V. (2014) "Current state and prospects of development of the world and Ukrainian markets of eggs and egg products", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at:http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 24 April 2020).
18. agronews.ua (2020), "Egg production in Ukraine has increased almost 4 times", available at:https://agronews.ua/node/152186/ (Accessed 223 April 2020).
19. infoindustria.com.ua (2020), "The poultry industry is developing in Ukraine due to the concentration of production", available at:https://infoindustria.com.ua/ptahivnicha-galuz-rozvivayetsya-v-ukrayini-zavdyaki-kontsentratsiyi-virobnitstva/ (Accessed 25 April 2020).
20. agropolit.com (2019),"TOP-9 companies-exporters of chicken eggs for 2018", available at:https://agropolit.com/rating/top-9-kompaniy-eksporteriv-kuryachogo-yaytsya-za-2018-rik (Accessed 23 April 2020).
21. pro-consulting.ua "Analysis of the market of eggs and egg products of the world. 2019", available at:https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-i-yaichnyh-produktov-mira-2019-god (Accessed 25 April 2020).
22. agropolit.com (2020),"Export agro-atlas - egg producers earned $ 93.1 million in foreign exchange earnings for Ukraine in 2018", available at:https://agropolit.com/infographics/view/92 (Accessed 22 April 2020).
23. Avercheva, N. Boiko, V. and Boiko, L. (2017), "Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration", Economic Annals-XXI, vol. 167 (9—10), pp. 37—42.
24. organicstyle.agroportal.ua (2020), "Galex-Agro exported the first batch of organic eggs to the UAE", available at:http://organicstyle.agroportal.ua/galeks-agro-eksportuvala-pershu-partiyu-organichnih-yaiec-do-oae?fbclid=IwAR26ih4_FbibWG4HyCMWakRSlsiTtToEoH5cxQY9YhtvINjysx8RnABzHFw (Accessed 30 April 2020).
25. proagro.com.ua (2020),"UKTZED of Ukraine. Section I. Live animals; products of animal origin - explanation to group 04", available at:http://www.proagro.com.ua/reference/vedua/uktzed/1033.html (Accessed 23 April 2020).
26. State Customs Service of Ukraine (2020), "Indicators of Ukraine's foreign trade", available at: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/turnoverhs (Accessed 23 April 2020).

№ 10 2020, стор. 87 - 98

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 2723

Відомості про авторів

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

ORCID:

0000-0003— 4534-639X

Як цитувати статтю

Аверчева Н. О. Сучасні аспекти розвитку ринку харчових яєць. Агросвіт. 2020. № 10. С. 87–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87

Avercheva, N. (2020), “Modern aspects of table egg market development”, Agrosvit, vol. 10, pp. 87–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.