EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. І. Дмитренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.65

УДК: 331.108.37

В. І. Дмитренко

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Автором у статті досліджено праці вітчизняних науковців та практиків, які присвячені вивченню міжнародного досвіду проведення державного аудиту в різних країнах світу. З'ясовано специфіку трьох основних моделей: вестмінстерської (монократичної), колегіальної та судової (французької). Вивчено спільні та відмінні риси зазначених трьох найбільших моделей організації державного аудиту. З'ясовано, що вестмінстерська модель надає пріоритет гласності, наголос у результатах роботи робиться на фінансовий стан і фінансові операції посадових осіб, а основна увага у звітах приділяється ефективності, доцільності та раціональності. Країни, що використовують цю модель — Великобританія, Канада, Ірландія, Ісландія, Шотландія, Данія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. Встановлено, що колегіальна модель є наближеною до вестмінстерської та поширена в таких країнах Азії, як Індонезія, Японія, Південна Корея, Китай, Індія, Пакистан. У колегіальній моделі вищий орган фінансового контролю є частиною системи парламенту. Члени органу приймають рішення на основі консенсусу. Орган працює незалежно і доповідає парламентському комітету, що уповноважений розглядати його справи. З'ясовано, що судова, або юрисдикційна модель характеризується судовою системою побудови державного аудиту та притаманна для Франції, Бельгії, Іспанії, Португалії, Греція та Кіпр. У результаті дослідження було встановлено, що у розглянутих вище моделях по-різному складаються відносини між органами вищого державного аудиту і парламентом, а також існують інші відмінності, які пов'язані, головним чином, з історичними традиціями кожної країни та особливостями її економічного розвитку. Реформування державного аудиту в Україні повинно передбачати його гармонізацію з міжнародними стандартами й методологіями, а також найкращою практикою ЄС. Крім того, запропоновано здійснювати реформування шляхом імплементації стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) і кращих міжнародних методик, що дозволить створити цілісну та ефективну систему державного аудиту; зміцнити фінансово-бюджетну дисципліну; мінімізувати зловживання у сфері використання державних ресурсів; забезпечити розвиток правової та методологічної бази функціонування відповідних державних органів, яка враховуватиме кращі практики ЄС та існуючі потреби України задля забезпечення її економічної безпеки.

Ключові слова: аудит; державний аудит; колегіальна модель; судова модель; вестмінстерська модель; економічна безпека держави.

Література

1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: монографія. Київ: АртЕк; Вища шк., 1997. 264 с.
2. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): монографія. Київ: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. 177 c.
3. Соменков А. Право і облік. Парламентський контроль. 2001. №2. С. 38—39.
4. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: монографія. Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. 86 с.
5. Дрозд І.К. Контроль економічних систем: монографія. Київ: Імекс-ЛТД, 2004. 312 с.

V. Dmytrenko

IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE AUDIT TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The author examines the works of domestic scientists and practitioners, which are devoted to the study of international experience of public audit in different countries. The specifics of three main models are clarified: Westminster (monocratic), collegial and judicial (French). The common and distinctive features of these three largest models of public audit organization have been studied. It has been found that the Westminster model gives priority to publicity, the emphasis in the results is on the financial condition and financial transactions of officials, and the reports focus on efficiency, appropriateness and rationality. Countries that use this model — Great Britain, Canada, Ireland, Iceland, Scotland, Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Latvia. It is established that the collegial model is close to the Westminster model and is widespread in such Asian countries as Indonesia, Japan, South Korea, China, India, Pakistan. In the collegial model, the supreme body of financial control is part of the parliamentary system. The members of the body make decisions by consensus. The body works independently and reports to the parliamentary committee that it is authorized to consider its cases. It has been found that the judicial or jurisdictional model is characterized by the judicial system of state audit and is typical of France, Belgium, Spain, Portugal, Greece and Cyprus. The study found that the above models have different relationships between the highest state audit bodies and the parliament, and there are other differences, which are mainly related to the historical traditions of each country and the peculiarities of its economic development. Public audit reform in Ukraine should bring it into line with international standards and methodologies, as well as EU best practice. In addition, it is proposed to carry out reforms by implementing the standards of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and best international practices, which will create a comprehensive and effective system of public audit; strengthen financial and budgetary discipline; minimize abuses in the use of public resources; to ensure the development of the legal and methodological framework for the functioning of relevant state bodies, which will take into account the best practices of the EU and the existing needs of Ukraine to ensure its economic security.

Keywords: audit; state audit; collegial model; judicial model; Westminster model; economic security of the state.

References

1. Shapoval, V. M. (1997), Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain [Constitutional law of foreign countries], ArtEk; Vyshcha shk., Kyiv, Ukraine.
2. Shevchuk, V. O. (1998), Kontrol hospodarskykh system v suspilstvi z perekhidnoiu ekonomikoiu (Problemy teorii, orhanizatsii, metodolohii) [Control of economic systems in a society with a transition economy (Problems of theory, organization, methodology)], Kyiv. derzh. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Somenkov, A. (2001), "Law and accounting", Parlamentskyi control, №2, pp. 38—39.
4. Savchenko, L. A. (2001), Pravovi problemy finansovoho kontroliu v Ukraini [Legal problems of financial control in Ukraine], Akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, Irpen, Ukraine.
5. Drozd, I. K. (2004), Kontrol ekonomichnykh system [Control of economic systems], Imeks-LTD, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020, стор. 65 - 70

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1375

Відомості про авторів

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

V. Dmytrenko

PhD in Economics, professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy

ORCID:

0000-0003-1860-418X

Як цитувати статтю

Дмитренко В. І. Імплементація міжнародного досвіду державного аудиту для забезпечення економічної безпеки України. Агросвіт. 2020. № 10. С. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.65

Dmytrenko, V. (2020), “Implementation of the international experience of state audit to ensure the economic security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 10, pp. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.