EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СВІТЛІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
В. П. Горин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.57

УДК: 336.011:364.1

В. П. Горин

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СВІТЛІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Анотація

У статті з позиції інституційного підходу наукового пізнання охарактеризовано фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту як сукупність формальних та неформальних фінансових інститутів, в основу яких покладено відповідні інституції, та які застосовуються для впливу на відносини щодо формування і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення суспільного добробуту. Запропоновано власний підхід до розмежування змісту базових понять інституційного підходу наукового пізнання, а саме " інститут" та "інституція". Виокремлено ознаки класифікації інституцій та інститутів, а саме: рівень формалізації (формальні та неформальні), сфера функціонування (політичні, економічні, соціальні), характер впливу (екстрактивні та інклюзивні). Розглянуте інституційне середовище фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту як сукупності інститутів та організаційних структур, які забезпечують їх функціонування, охарактеризовані його політичну, економічну та соціальну компоненти.

Ключові слова: фінансовий механізм; суспільний добробут; інституційний підхід; інститути та інституції; інституційне середовище.

Література

1. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності; пер. з англ. О. Дем'янчука. К.: Наш формат, 2016. 440 с.
2. Гречко А. Роль інституційного середовища у розвитку національної економіки. Сучасні проблеми економіки та підприємництво. 2013. Вип. 11. С. 27—33.
3. Гурик М., Шумка М. Трансформація специфічних ознак патерналізму в умовах децентралізації в Україні. Політичне життя. 2018. № 1. С. 26—32.
4. Кармазіна М., Шурбована О. "Інститут" та "інституція": проблема розрізнення понять. Політичний менеджмент. 2016. № 4. С. 10—19.
5. Кириленко О.П., Тулай О. І. Соціальне страхування як інститут сталого людського розвитку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11. Т. 2. С. 10—17.
6. Коваленко Ю.М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 1 (23). С. 92—97.
7. Кузьменко Т.М. Соціологія: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 320 с.
8. Лободіна З.М. Діалектичний та інституціональний підходи до дослідження бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави. Evropskе сasopis ekonomiky a managementu. 2018. Svazek 4. S. 5—11.
9. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. І. Дзюб. К.: Основи, 2000. 198 с.
10. Оболенський О.Ю. Інститути економічної системи суспільства як об'єкти публічного управління. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка. 2010. Вип. 8. С. 24—41.
11. Радіонов Ю.Д. Інститути та їх роль у розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 24—30.
12. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів за 2017 рік (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Офіційний веб-портал Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
13. Соціологія: підручник / Осипова Н.П. та ін.; за ред. Н. П. Осипової. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с.
14. Соціологія: підручник / Требін М.П. та ін.; за ред. М.П. Требіна. Х.: Право, 2010. 224 с.
15. Стрижак О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку. Вісник КрНУ імені М. Остроградського. 2016. № 4 (99). С. 115—123.
16. Сусак В.І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій: дис.... канд. соціолог. наук: спец. 22.00.03 "Соціальна структура та соціальні відносини". К., 2009. 365 с.

V. Horyn

THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC WELFARE ENSURING IN THE LIGHT OF THE INSTITUTIONAL APPROACH TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Summary

The article characterises the financial mechanism of public welfare ensuring from the position of the institutional approach to scientific knowledge. It is described as a set of formal and informal financial institutes, which are based on the relevant institutions, and which are used to influence relations on the formation and usage of financial resources for the purpose of public welfare ensuring. The approach to differentiate the content of basic concepts of the institutional approach of scientific knowledge, namely "institute" and "institution" using the dialectical categories "content" and "form" is suggested. It is proposed to interpret institutions as the set of norms, rules, traditions, that regulate relations between people in society, as well as institutes are organizational formations, complexes of interaction between institutions, that are intended to ensure their observance. The features of classification of institutions and institutes are distinguished: level of formalization (formal and informal), sphere of functioning (political, economic and social) and nature of influence (extractive and inclusive).
The institutional environment of the financial mechanism of public welfare ensuring is considered as a set of institutions and organizational structures that ensure their functioning, its political, economic and social components are characterised. The political component of the institutional circumstance of the financial mechanism for ensuring public welfare is represented by the legal and organizational components. The economic component of the institutional environment of the financial mechanism of public welfare ensuring is presented by economic institutions that regulate the individuals' behaviour in the economic sphere of activity. The particular attention is paid to the institute of redistribution, which is linked to the existence of many fiscal institutes. The most dangerous extractive economic institutions that have a negative impact on public welfare are characterized. The social component is represented by social institutions that are related to the regulation of social relations between people, socialization of a person, creation, strengthening and development of cultural and spiritual values (education, culture, social protection, paternalism).

Keywords: financial mechanism; public welfare; institutional approach; institutions and institutes; institutional environment.

References

1. Adzhemoglu, D. and Robinson, Dzh. (2016), Chomu natsii zanepadaiut. Pokhodzhennia vlady, bahatstva i bidnosti [Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty], Nash format, Kyiv, Ukraine.
2. Hrechko, A. (2013), "A role of institutional environment is in development of national economy", Modern problems of economics and business, Vol. 11, pp. 27—33.
3. Huryk, M. and Shumka, M. (2018), "Transformation of paternalism's specific features in conditions of decentralization in Ukraine", Political life, Vol. 1, pp. 26—32.
4. Karmazina, M. and Shurbovana, O. (2016), "Institute" and "institution": the problem of concepts distinguishing", Political management, Vol. 4, pp. 10—19.
5. Kyrylenko, O. P. and Tulai, O. I. (2015), "Social insurance as institution of sustainable human development", The actual problems of regional economy development, vol. 11, no. 2, pp. 10—17.
6. Kovalenko, Yu. M. (2011), "Essence of institutional environment financial sector", Economic Herald of the Donbass, Vol. 1 (23), pp. 92—97.
7. Kuzmenko, T. M. (2010), Sotsiolohiia. Navch. posib. [Sociology: Study Guide], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Lobodina, Z. M. (2018), "Dialectical and institutional approaches to the study of the budget mechanism of social and economic development of the state", Evropskэ сasopis ekonomiky a managementu, Vol. 4, pp. 5—11.
9. Nort, D. (2000), Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institutional Change and Economic Performance], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
10. Obolenskyi, O. Yu. (2010), "Institutes of the economic system of society as objects of public management", Scientific Bulletin Academy of Municipal Administration. Series: Economics, Vol. 8, pp. 24—41.
11. Radionov, Yu. D. (2017), "The institutions and their role in national economic development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, Vol. 3, pp. 24—30.
12. The Official web-portal of the State Statistics Service of Ukraine (2017), "Households' self-assessment of their income for 2017 (according to a sample survey of household living conditions)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 April 2020).
13. Osypova, N. P. (2003), Sotsiolohiia: Pidruchnyk [Sociology: Textbook], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
14. Trebin, M. P. (2010), Sotsiolohiia: pidruchnyk [Sociology: Textbook], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
15. Stryzhak, O. (2016), "Theoretical basis of research an institutional environment of human development", Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Vol. 4 (99), pp. 115—123.
16. Susak, V. I. (2009), "Paternalistic Attitudes and Practices of Ukraine's Citizens under the Conditions of Postcommunist Transformations" Abstract of Ph.D. dissertation, Social structure and social relations, Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020, стор. 57 - 64

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1276

Відомості про авторів

В. П. Горин

к. е. н., доцент,докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

V. Horyn

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of S. Yuriy Department of Finance, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-6048-8330

Як цитувати статтю

Горин В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту в світлі інституційного підходу до наукового пізнання. Агросвіт. 2020. № 10. С. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.57

Horyn, V. (2020), “The financial mechanism of public welfare ensuring in the light of the institutional approach to scientific knowledge”, Agrosvit, vol. 10, pp. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.