EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ
О. О. Маслиган, Г. В. Машіка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.43

УДК: 332.025.12

О. О. Маслиган, Г. В. Машіка

РЕГІОНАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Анотація

Кластер туризму і рекреації, як складна система, не тільки підтримує свою цілісність (на основі віддаленої обробки та зберігання даних), він орієнтований на використання великих масивів структурованих та неструктурованих даних. Така особливість пов'язана з тим, що управління розвитком має формувати цілісне середовище впливу на діяльність учасників. Це середовище має спонукати їх до реалізації намічених цілей та містити такі складові елементи: багаторівневе, складне цілеутворення; регулювання поведінки та діяльності учасників; інформаційний обмін (в залежності від різних моделей розгортання харного середовища).
Регіоналістична парадигма управління розвитком кластерів туризму і рекреації має містити підсистеми вищого рівня та управління розвитком учасників.
Окреслене вимагає трансформації Збалансованої Системи Показників, як простої моделі системного опису діяльності у складну, дворівневу. Збалансована Система Показників у подальшому визначатиме специфіку побудови парадигми управління розвитком кластерів туризму і рекреації. Таким чином, формулювання цілей статті спрямоване на виділення та опис регіоналістичної парадигми управління розвитком кластерів туризму і рекреації.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у апробації регіоналістичної парадигми управління інтегрованими зусиллями з розвитку підприємств кластеру туризму та рекреації на конкретних моделях (що грунтується на цільовому підході до управління).

Ключові слова: кластер; Збалансована Система Показників; цільовий підхід; управління; модель.

Література

1. Бондарчук Н.В. Функціонування кластерів: світовий та вітчизняний досвід / Н.В. Бондарчук // Державне управління. — 2010. — № 9. — С. 107—109.
2. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. — К.: КНЕУ, 2004. — 245 с.
3. Маршал В.М. Оценка эффективности бизнеса. Что будет после Balanced Scorecard? / Мейер В. Маршал. — М.: Вершина, 2004. — 272 с.
4. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: Питер, 2001. — С. 290—298.
5. Музиченко-Козловська О.В. Розвиток туристичної інфраструктури — визначальний чинник туристичної привабливості території / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник НУ "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2011. — № 714. — С. 229—237.
6. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. — К.: Знання, 2011. — 334 с.
7. Чикаренко І. Кластерний підхід в управлінні економічним розвитком муніципального управління [Електронний ресурс] / І. Чикаренко. — Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2010. — № 4 (7). — Режим доступу: dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_04%287%29/10ciarmu.pdf
8. Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: [монографія] / М.В. Чорна, С.В. Глухова. — Харків: ХДУХТ, 2012. — 210 с.
9. Freeman R.E. Strategic management: A stakeholder approach. — Boston (USA): Pitman, 1984. — 350 р.
10. Herman A. van den Berg. Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation // Working papers Queen's University Kingston, 2003. — р. 33.

O. Maslihan, H. Mashika

REGIONAL TOURISM AND RECREATION CLUSTER MANAGEMENT MODEL

Summary

The Tourism and Recreation Cluster, as a complex system, maintains its integrity (based on remote data processing and storage) and is oriented towards the use of large volumes of structured and unstructured data. This feature is related to the fact that the management of their development should create a holistic environment for influencing the activities of the participants, motivating them to achieve the objectives and incorporating such elements. Namely: multi-level complex objectives; regulation of the behavior and activities of cluster members at all levels; information exchange according to different deployment models.
Regional Tourism and Recreation Cluster Management Paradigm should contain top-level subsystems and participatory development management.
The highlighted above features require the transformation of the Balanced Scorecard as a model of a simple, systematic description of activities into a multi-level model, which will determine the specifics of the construction of the development of tourism and recreation cluster management paradigm. The purpose of the article is thus to highlight and describe the regional Tourism and Recreation Cluster Management Paradigm.
Such transformational changes of Balanced Scorecard are needed: 1) Selection of the component "strategy of integrative development", as the primary basis of balancing (level 1). This is due to the need for an overall integrated programmer of action. All integrative development strategies of a cluster have stages of development that should be supported by the strategies of all actors at the second level of the Balanced Scorecard. So it is expedient to highlight the "development strategy" for the cluster member or pool of participants; 2) Selection of the components "fault tolerant" (level 1) and "maintenance in the cluster" (level 2) instead of the existing — "business processes". The need is related to the changing environment of participants in the cluster; 3) Selection of the component "the target clients of the cluster" (level 1) and "the target clients of the cluster member" instead of the existing "clients" (level 2).

Keywords: cluster; Balanced Scorecard; targeted approach; management; model.

References

1. Bondarchuk, N.V. (2010), "Cluster performance: global and domestic experience", Derzhavne upravlinnia, vol, 9, pp. 107—109.
2. Vitlinskyi, V.V. and Velykoivanenko, H.I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Risicology in the economy and entrepreneurship], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Marshal, V. M. (2004), Otsenka еffektyvnosty byznesa. Chto budet posle Balanced Scorecard? [Business Efficiency Assessment. What will happen after Balanced Scorecard?], Vershyna, Moscow, Russia.
4. Myntsberh, H. Kuynn, Dzh.B. and Hoshal, S. (2001), Stratehycheskyi protsess [The strategic process], Piter, St.Petersburg, Russia, pp. 290—298.
5. Muzychenko-Kozlovska, O.V. (2011), "Development of tourism infrastructure — determinant of tourist attractiveness", Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 714, pp. 229—237.
6. Kliap, M. P. and Shandor, F. F. (2011), Suchasni riznovydy turyzmu [Modern forms of tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Chykarenko, I. (2010), "The cluster approach in managing economic development of municipal government", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 4 (7), [Online], available at: dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_04%287%29/10ciarmu.pdf (Accessed 10 May 2020).
8. Chorna, M.V. and Hlukhova, S.V. (2012), Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Measuring the innovation performance of enterprises], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
9. Freeman, R.E. (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston, USA.
10. Van den Berg, H. A. (2003), Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation, Working papers Queen's University Kingston, UK.

№ 10 2020, стор. 43 - 51

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Г. В. Машіка

д. геогр. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

H. Mashika

Doctor of Science in Geography, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-6063-5823

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Машіка Г. В. Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації. Агросвіт. 2020. № 10. С. 43–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.43

Maslihan, O. and Mashika, H. (2020), “Regional tourism and recreation cluster management model”, Agrosvit, vol. 10, pp. 43–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.