EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ХЕРСОНЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
В. Г. Грановська, Т. М. Стукан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.37

УДК: 338.48-6:7/8(477.72)

В. Г. Грановська, Т. М. Стукан

КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ХЕРСОНЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено поняття "культурно-пізнавальний туризм", вивчено його об'єкти та основні напрями, які характеризують значимість та суть цієї категорії. З'ясовано, що такий вид туризму носить окрім інформаційного характеру, ще пізнавальний, освітній та елітарний характер, з поширення й роз'яснення культурної ідеї, що направлений на задоволення потреб споживача через використання туристичного продукту. Визначено, що на регіональному рівні між культурою та туризмом існує конвергенція через формування спільних ознак, які безпосередньо розкривають їх суть та напрями для отримання позитивного ефекту. Досліджений стан розвитку культурно-пізнавального туризму на прикладі Херсонської області. Проаналізовано вплив культурно-пізнавального туризму на соціально-економічний розвиток регіону. Охарактеризовано перелік основних об'єктів культурної спадщини Херсонщини, що мають національне значення та занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Визначені перспективні заходи, що спонукатимуть до системного розвитку культурно-пізнавального туризму на Херсонщини та можуть бути пристосовані для будь-якого регіону країни.

Ключові слова: культурно-пізнавальний туризм; туристичний продукт; об'єкти культурної спадщини; архітектурні пам'ятки; конвергенція культури і туризму.

Література

1. Вишневська Г.Г. Потенціал культурно-пізнавального туризму у збереженні культурної спадщини України. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 19. Т. IІ, 2013. С. 192—196.
2. Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 28—36.
3. Довбенко О. М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс країни [Електронний ресурс] // Опубліковано: Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ. — 2007. — Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr (дата звернення 03.04.2020).
4. Кравченко Н.О. Напрями екологізації туристичної індустрії України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. "Серія Економіка". Вип. 3 (31). Рівне: НУВГП. 2005. С. 72—77.
5. Про перелік об'єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928 / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/239966145 (дата звернення 03.04.2020).
6. Укрінформ. У Херсонській області 2019 року почали працювати 57 нових закладів відпочинку й туризму. Веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2789012-na-hersonsini-vidkrilisa-57-novih-zakladiv-vidpocinku-j-turizmu.html (дата звернення 30.03.2020).
7. Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. ТОП-7 історичних чудес Херсонщини. Веб-сайт. URL: https://visitkherson.gov.ua/novyny-tourizm/top-7-istorichnih-chudes-hersonshhini/ (дата звернення 30.03.2020).
8. Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Інвестиційні пропозиції. Веб-сайт. URL: https://visitkherson.gov.ua/investoram/ (дата звернення 01.04.2020).
9. Херсонська обласна державна адміністрація. На Херсонщині з'являться додаткові туристичні локації. Веб-сайт. URL: https://khoda.gov.ua/na-hersonshhin%D1%96-z%E2%80%99javljatsja-dodatkov%D1%96-turistichn%D1% 96-lokac%D1%96%D1%97 (дата звернення 03.04.2020).
10. Херсонщина туристична. URL: https://investinkherson.gov.ua/pro-region/khersonshchyna-turystychna/ (дата звернення 02.04.2020).

V. Hranovska, T. Stukan

CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM OF KHERSON REGION: STATE AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT

Summary

The article examines the concept of "cultural tourism", studied its features and the main areas that characterize the importance and essence of this category. It is found that this type of tourism is also informational, more informative, educational and elitist nature, in the dissemination and understanding of cultural ideas aimed at meeting the needs of the consumer through the use of the tourist product. Determined that at the regional level between culture and tourism there is convergence through the formation of the common symptoms that directly reveal their essence and directions for obtaining a positive effect. We study the development of cultural tourism on the example of Kherson region. Analyzes the impact of cultural tourism on the socio-economic development of the region. Characterized by a list of major cultural heritage of Kherson region, of national importance and listed in the State register of immovable monuments of Ukraine. Identified promising activities that will encourage the systemic development of cultural tourism in the Kherson region and can be adapted for any region of the country.
The imbalance between the natural-historical-cultural-tourism potential of Kherson region and implementing an effective mechanism for the development of the tourism industry. There is an objective need in the formation of strategies based on strengthening the region's competitive advantages and marketing strategies on the availability of market segments, increased competition between domestic and outbound tourism. In addition, in the context of the global crisis and the strengthening of quarantine measures accutest increase in demand for domestic tourism product. Therefore, the revitalization and development of cultural tourism has the ability to fully satisfy the need for a competitive national tourist product, which is able to withstand internal and external competition. Cultural tourism is aimed at expanding the cultural horizons of the individual, the tourist gets the information and the knowledge that he needs that will meet current cultural needs. Therefore, under such a condition, we can speak not only about the educational and cognitive component of this type of tourism, but also about obtaining the economic effect of its introduction.

Keywords: cultural tourism; tourism product; cultural heritage; architectural monuments; convergence of culture and tourism.

References

1. Vyshnevs'ka, H.H. (2013), "The potential of cultural and cognitive tourism in the preservation of Ukraine's cultural heritage", Ukrains'ka kul'tura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Naukovi zapysky Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, vol. 19, no. 2, pp. 192—196.
2. Hranovs'ka, V.H. and Alieschenko, L.O. (2019), "Agritourism as a tool for diversification of agroformations activity", APK economy, vol. 12, pp. 28—36.
3. Dovbenko, O. M.(2007), "Tax stimulation of investments in the tourist complex of the country", Formuvannia rynkovoi ekonomiky: nauk. zb. KNEU, available at: http://tourlib.net/statti_ukr (Accessed 3 April 2020).
4. Kravchenko, N. O. (2005), "Areas of greening of the tourist industry of Ukraine", Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. "Seriia Ekonomika", vol. 3 (31), pp. 72—77.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Decree "On the List of Cultural Heritage Sites of National Importance to be Listed in the State Register of Immovable Monuments of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/239966145 (Accessed 3 April 2020).
6. Ukrinform (2020), "In 2019, 57 new recreation and tourism establishments began operating in the Kherson region", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2789012-na-hersonsini-vidkrilisa-57-novih-zakladiv-vidpocinku-j-turizmu.html (Accessed 30 March 2020).
7. Upravlinnia turyzmu ta kurortiv Khersons'koi oblasnoi derzhavnoi administratsii (2020), "Top 7 historical wonders of Kherson region.", available at: https://visitkherson.gov.ua/novyny-tourizm/top-7-istorichnih-chudes-hersonshhini/ (Accessed 30 March 2020).
8. Upravlinnia turyzmu ta kurortiv Khersons'koi oblasnoi derzhavnoi administratsii (2020), "Investment proposals.", available at: https://visitkherson.gov.ua/investoram/ (Accessed 1 April 2020).
9. Khersons'ka oblasna derzhavna administratsiia (2020), "Additional tourist locations will appear in Kherson.", available at: https://khoda.gov.ua/na-hersonshhin%D1%96-z%E2%80%99javljatsja-dodatkov%D1%96-turistichn%D1% 96-lokac%D1%96%D1%97 (Accessed 3 April 2020).
10. Invest in Kherson (2020), "Kherson is tourist", available at: https://investinkherson.gov.ua/pro-region/khersonshchyna-turystychna/ (Accessed 2 April 2020).

№ 10 2020, стор. 37 - 42

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1624

Відомості про авторів

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0348-9692


Т. М. Стукан

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

T. Stukan

Postgraduate student, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8682-1832

Як цитувати статтю

Грановська В. Г., Стукан Т. М. Культурно-пізнавальний туризм херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку. Агросвіт. 2020. № 10. С. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.37

Hranovska, V. and Stukan, T. (2020), “Cultural and cognitive tourism of kherson region: state and prospects of further development”, Agrosvit, vol. 10, pp. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.