EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. О. Томілін, М. О. Вовк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.29

УДК: 631.15

О. О. Томілін, М. О. Вовк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкривається сутність поняття "стратегічне управління". Наголошено на тому, що здійснення стратегічного управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства має свої специфічні особливості, адже аграрний бізнес є непередбачуваним та багатоаспектним особливо в умовах глобалізаційних змін. Найважливішою невирішеною проблемою, яка стримує розвиток аграрного сектору національної економіки, є нееквівалентність обміну ресурсами на вході та на виході із системи агропромислового виробництва, здійснення стратегічного управління виробничими потужностями, а також не відпрацьованість взаємодії між взаємопов'язаними і взаємообумовленими структурними елементами агропродовольчої сфери. Крім того, висвітлено основні проблеми, з якими зіштовхується агропродовольче підприємство у здійсненні стратегічного управління виробничими потужностями. Зазначено основоположні складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Авторами розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації щодо формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізаційних змін.

Ключові слова: стратегія; стратегічне управління; сільськогосподарське виробництво; агропродовольче підприємство; управління виробництвом; якість продукції.

Література

1. Багорка М.О. Основи стратегічного планування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва / М.О. Багорка // Електронне наукове фахове видання "Глобальні та національні проблеми економіки". — 2017. — Вип. № 15. — С. 53—57.
2. Ганський В.О. Формування стратегії технологічного розвитку підприємств / В.О. Ганський, В.В. Скриль // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2018. — № 12. — С. 135—142.
3. Гогуля О.П. Стратегічні напрями управління діяльністю сільськогосподарських підприємств із використанням інноваційних підходів / О.П. Гогуля // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2015. — Вип. 211 (1). — С. 71—76.
4. Дихтер И.Г., Шнайдер. Технологический маркетинг. М.: "Янус-К", 2003. 478 с.
5. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту / Г.І. Кіндрацька. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 264 с.
6. Мискін Ю.І. Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на аналітичне забезпечення менеджменту / Ю.І. Мискін // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2011. — № 1. — С. 316—328.
7. Могильна Л.М. Вдосконалення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством [Електронний ресурс] / Л.М. Могильна // Економіка та суспільство. — 2018. — № 15. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/64.pdf. (дата звернення — 21.04.2020).
8. Пащенко О.П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 99—103.
9. Сапельнікова Н.Л. Сутність стратегічного управління / Н.Л. Сапельнікова, Я.С. Вознюк // Менеджер. — 2016. — № 3. — С. 52—59. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzhm_2016_3_9. (дата звернення — 21.04.2020).
10. Серединська В.М., Загородна О.М. Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві //Економіка та суспільство, [Електронний ресурс]. — Мукачівський державний університет. — 2016. — № 3. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/49.pdf. (дата звернення — 21.04.2020).
11. Томілін О.О. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (4). Т. 2. Полтава: ПДАА. 2012. С. 312—316. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1555 (дата звернення — 21.04.2020).
12. Томілін О.О. Регулювання міжгалузевих відносин у сільському господарстві: монографія. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2014. 320 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1621 (дата звернення — 21.04.2020).
13. Tomilin О. Food security and valuve of the vegetable crop in agroindustrial production: [monograph] Security of the XXI century: National and geopolitical (In edition I.A. Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor) Part 1. Prague. Nemoros. s.r.o. 2019. Czech Republic. 144—150 p. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7406 (дата звернення — 21.04.2020).
14. Фалович В.А. Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей / В.А. Фалович [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_30 (дата звернення — 21.04.2020).
15. Хоружа К.В. Стратегічне управління як передумова ефективного розвитку аграрних підприємств. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія "Економічні науки". 2011. № 32. С. 280—285.
16. Чухлата Ж.Г. Особливості стратегічного управління підприємством в сучасних умовах / Ж.Г. Чухлата // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 62. — С. 362—67.
17. Юрченко Ю.О. Еволюція практики стратегічного управління / Ю.О. Юрченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 1. — С. 222—229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_42. (дата звернення — 21.04.2020).

O. Tomilin, M. Vovk

SHAPING MANAGEMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCTION CAPACITIES IN THE GLOBALIZATION REALITIES

Summary

The need for a comprehensive scientific substantiation of the concept of further development, both of agro-industrial production and the national economy as a whole, stipulates scholars to study the agro-food enterprise strategy of managing the production capacity in the context of globalization. The major unsolved problem, that impedes the development of the agricultural sector in the national economy, is the lack of equivalence in the exchange of inputs and outputs in the agro-industrial system, strategic management of the production capacities, as well as the refinement of interaction between interrelated and interdependent structural elements of the agro-food sector.
For the enterprises of agro-industrial production, in the current context of agriculture transformation in Ukraine, not only strategic management, as a driving force in the enterprise development, but also management, as a purposeful influence of humans on the social system as a whole, which forms the whole system of production capacities strategic management, becomes especially relevant. The strategic management farsightedness promotes production of the high quality, safe, and competitive products in the face of the globalization challenges. In its turn, the agro-food enterprise management should work proactively and adapt quickly to the changes in the environment, taking into account and verifying consumer requests.
The article highlights the main problems faced by an agro-food enterprise in the strategic management of the production capacity, with a focus on the fundamental components of the enterprise competitiveness strategy. The authors have developed theoretical provisions and practical recommendations for shaping a strategy for managing the agro-food enterprise production capacities in the conditions of globalization changes. Strategic management is indispensable for the effective development of agro-food enterprise production capacities, which in turn will stipulate an introduction of the motivated set of management measures based on the principles of producing better and more competitive products in the context of globalization changes.
The production strategy of agro-food enterprises will create a favorable environment for competition not only in the domestic market but also in the world markets, dealing with the sale of agro-food products. In addition, the effective process of strategic management and technological restructuring of production has a direct impact on the country's food security.
Shaping, development, and implementation of the development strategy of agro-food enterprise production capacities will provide an opportunity to progress confidently in agrarian business, both in the domestic and foreign markets.
All this can be achieved via the introduction of high-tech equipment that can reduce energy consumption, save production resources, and make the production process ecologically clean and safe, which is very important in the current market environment.

Keywords: strategy: strategic management; agricultural production; agro-food enterprise; production management; product quality.

References

1. Bagorka, M.O. (2017), "Fundamentals of strategic planning of the marketing strategy of greening agricultural production", Electronic scientific publication "Global and national problems of economy", vol. 15, pp. 53—57.
2. Gansky, V.O. and Skryl V.V. (2018), "Formation of the strategy of technological development of enterprises", Eastern Europe: economy, business and management, vol. 12, pp. 135—142.
3. Gogul, O.P. (2015), "Strategic Directions of Management of Agricultural Enterprises Activity Using Innovative Approaches", Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Environmental Management of Ukraine. Series: Economics, Agrarian Management, Business, vol. 211 (1), pp. 71—76.
4. Schneider, D. (2003), Tekhnologicheskiy marketing [Technology Marketing], Moscow: Janus-K,. in Russian.
5. Kindrat'ka, G.I. (2003), Osnovy stratehichnoho menedzhmentu [Fundamentals of strategic management], KINPATRI LTD, Lviv, Ukraine.
6. Miskin, Y.I. (2011), "Branch features of agricultural enterprises and their impact on the analytical support of management", Collection of scientific papers of the National University of State Tax Service of Ukraine, vol. 1, pp. 316—328.
7. Mogylna, L.M. (2018), "Improvement of strategic management of agricultural enterprise", Economy and society, [Online], vol. 15, available at: http://economyandsociety.in.ua /journal/15_ukr/64.pdf (Accessed 21 Apr 2020).
8. Pashchenko, O.P. (2011), "Strategic management of enterprise development", Bulletin of Khmelnitsky National University, vol. 2, pp. 99—103.
9. Sapelnikova, N.L. and Vozniuk, Ya. S. (2016), "The essence of strategic management", Manager, [Online], vol. 3, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzhm_2016_3_9 (Accessed 21 Apr 2020).
10. Seredinskaya, V.M. and Zagorodna, O.M. (2016), "Directions of improvement of strategic management at the enterprise", Economy and Society, Mukachevo State University, [Online], vol. 3, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/49.pdf (Accessed 21 Apr 2020).
11. Tomilin, O.O. (2012), "Implementation of product quality management system at enterprises", Scientific works of Poltava State Agrarian Academy, [Online], vol. 1 (4), available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1555 (Accessed 21 Apr 2020).
12. Tomilin, O.O. (2014), Rehuliuvannia mizhhaluzevykh vidnosyn u sil's'komu hospodarstvi: monohrafiia [Regulation of Intersectoral Relations in Agriculture: Monograph.], NNTS "IAE", Kyiv, Ukraine, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua: 8080/handle/123456789/1621 (Accessed 21 Apr 2020).
13. Tomilin, О.О. (2019), "Food security and valuve of the vegetable crop in agroindustrial production: [monograph] Security of the XXI century: National and geopolitical ", vol. 1, Prague, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7406 (Accessed 21 Apr 2020).
14. Falovich, V.A. (2017), "Restructuring the supply chain in the context of the development of its emergent properties", Business Inform, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_30 (Accessed 21 Apr 2020).
15. Khoruzha, K.V. (2011), "Strategic management as a prerequisite for the effective development of agricultural enterprises", Science. spring Luhan. nat. agrarian. un-tu. Economic Sciences Series, vol. 32, pp. 280—285.
16. Chukhlata, Zh. G. (2018), "Features of strategic management of the enterprise in modern conditions", Bulletin of transport and industry economics, vol.62, pp. 362-367.
17. Yurchenko, Y.O. (2019), "Evolution of the practice of strategic management", Visnyk of Khmelnytsky National University. Economic sciences, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_42 (Accessed 21 Apr 2020).

№ 10 2020, стор. 29 - 36

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1354

Відомості про авторів

О. О. Томілін

д. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Tomilin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-6454-1154


М. О. Вовк

аспірант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

M. Vovk

Postgraduate student of the Department of management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-8173-0918

Як цитувати статтю

Томілін О. О., Вовк М. О. Формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізації. Агросвіт. 2020. № 10. С. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.29

Tomilin, O. and Vovk, M. (2020), “Shaping management strategy of agricultural enterprise production capacities in the globalization realities”, Agrosvit, vol. 10, pp. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.