EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
Н. В. Семенченко, Н. В. Рощина, Л. С. Борданова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.16

УДК: 336.2.026.

Н. В. Семенченко, Н. В. Рощина, Л. С. Борданова

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Анотація

Важливість дослідження акцизного податку для нашої країни залишається дуже актуальним, оскільки в умовах обмеженої можливості формування фінансових ресурсів саме непрямі податки залишаються стійким джерелом формування доходів державного бюджету. Варто зазначити, що дослідження акцизного податку ускладнюється доволі частою зміною законодавства. Крім того, основні наукові праці, як саме і представлена, розглядають та пропонують вирішення тих самих проблем, які практично не змінюються з часом. Ретельне вивчення природи акцизу надає можливість визначити ті функції, які він виконує, розкрити його потенціал. Проте, як свідчить проведений аналіз, з урахуванням всіх економічних та політичних аспектів, акциз найбільш розкриває лише фіскальну складову.
У статті розглядаються сучасні проблеми та тенденції справляння акцизного податку в Україні. Доведено, що в умовах обмеженої можливості формування фінансових ресурсів саме непрямі податки залишаються стійким джерелом формування доходів державного бюджету. Зазначено, що попри те, що акцизнийпoдaтoкє дocить вaжливим фiнaнcoвим iнcтpументoм pегулювaння екoнoмiчних та coцiaльних пpoцеciв, окремі питання залишаються мaлoдocлiдженими тa невивченими. Це пов'язано з тим, що податкова політика грунтується не на науковому підході, а на практичній необхідності, тому не враховує економічного змісту природи акцизу, через що деякі нововведення не завжди доцільні або адекватним ситуації. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних учених у сфері державного регулювання та податкової політики. Метою цього наукового дослідження є визначення сучасних проблем та тенденцій щодо оптимізації системи акцизного опадаткування в Україні, основних чинників, що впливають на упровадження оптимальної системи акцизного опадаткування, заходів щодо їх нівелювання. Вирішення наукових завдань здійснювалось з використанням таких методів дослідження: аналізу та синтезу; методи порівняння та узагальнення; системний і комплексний. Статистичний аналіз надходжень від акцизного податку підтверджує, що й досі превалює фіскальна складова у провадженні податкової політики. Крім того, проведений аналіз свідчить, що за період з 2014 по 2019 роки, що до найбільш суттєвих чинників, які безпосередньо впливали на обсяги податкових надходжень можна віднести: збільшення ставки податку, збільшилась кількість заходів щодо запобіганню нелегальної торгівлі, зміна переліку підакцизних товарів, зміна курсу валют. Особливу увагу у представленому науковому дослідженні приділено основним напрямам реформування діючої системи акцизного опадаткування. Запропановано під час реформування податкової системи враховувати пpoвiдний зapубiжний дocвiд ефективних пoдaткoвих pефopм, a тaкoж пpiopитети poзвитку вiтчизнянoї екoнoмiки тa бюджетнoгo pегулювaння.

Ключові слова: акциз; податкова система; статистичний аналіз; фунціїї акцизного податку; податковий потенціал.

Література

1. Івашків Т.С., Петрина М.Ю., Кушлик О.Ю., Вербовська Л.С. / Т.С. Івашків. Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування URL: http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/52-7-13.pdf (дата звернення 25.01.2020).
2. Соколовська А.М., Єфименко Т.І., Луніна І.О. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т.І. Єфименко, І.О. Лунінатаін. — К.: НДФІ, 2012. — С. 237.
3. Боровик П.М. Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, В.П. Бечко / Збірник наукових праць Уманського НУС. — 2013. — Вип. 82. — Ч. 2: Економіка. — С. 270—276.
4. Макаренко В.В. Напрями вдосконалення адміністрування акцизного збору в Україні / В.В. Макаренко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський наукововиробничий журнал. — 2012. — № 5.
5. Юрчишена Л.В., Шевчук Ю.І., Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні. Фiнанси, облiк, банки. № 1 (24). 2019. С. 102—112.
6. Кушинова Н.Г., Гринь Т.О. Стратегічні напрями розвитку бюджетної системи України // Сталий розвиток економіки. — 2010. — С. 160—163.
7. Горохова О.І., Чанкіна І.В. Статистичний аналіз акцизних надходжень до зведеного бюджету України / О.І. Горохова, І.В. Чанкіна // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль, 2013. — Т. 13. — С. 147—156.
8. Пашка П.В., Тарангул Л.Л. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія / авторський колектив; за заг. ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул. — К.: ТОВ "Новий друк", 2015. — 570 с.
9. Макаренко В.В. Напрями вдосконалення адміністрування акцизного збору в Україні / В.В. Макаренко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський наукововиробничий журнал. — 2012. — № 5. — С. 252—256.
10. Карпенко С.П. Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів / С.П. Карпенко // ScienceRise. — 2015. — № 3 (8). — С. 30—35.
11. Ринок алкогольної продукції.URL: https://rating.zone/rynok-alkoholnoi-produktsii/(дата звернення 25.01.2020).
12. Огляд українського ринку алкоголю. URL: https://delo.ua/business/pivo-zanimaet-lidirujuschie-pozicii-na-rynke-alk-350867/ (дата звернення 25.01.2020).
13. Податковий кодекс України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniу-podatok (дата звернення 27.01.2020).
14. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 06.02.1996 р. № 30/96. URL: http://search.ligazakon.ua/l (дата звернення 20.02.2020).
15. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 07.05.1996 р. № 178/96. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ (дата звернення 21.02.2020).
16. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на транспортні засоби" від 24.05.1996 р. № 216/96. URL: https://ips.ligazakon.net/ (дата звернення 23.02.2020).
17. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.1996 р. № 313/96. URL: http://search.ligazakon.ua/l (дата звернення 27.02.2020).
18. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" від 07.12.17 р. № 2245-VIII.
19. "Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.2010 № 1251.
20. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua (дата звернення 27.01.2020).
21. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення 25.01.2020).
22. Офіційне видання державної фіскальної служби "Вісник". URL: http://www.visnuk.com.ua (дата звернення 26.01.2020)
23. Державна казначейська служба України. URL: http://www.treasurу.gov.ua (дата звернення 20.01.2020).
24. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 22.01.2020).

N. Semenchenko, N. Roshchina, L. Bordanova

EXCISE TAX: MODERN TRENDS AND PROBLEMS

Summary

The importance of the study of excise tax for our country remains very relevant, because in the limited possibility of the formation of financial resources, indirect taxes remain a stable source of state budget revenues. It should be noted that the study of excise tax is complicated by quite frequent changes in legislation. In addition, the main scientific work, as it is presented, considers and offers solutions to the same problems that do not change over time. Careful study of the nature of excise duty provides an opportunity to determine the functions it performs, to reveal its potential. However, according to the analysis, taking into account all economic and political aspects, the excise tax most reveals only the fiscal component.
The article deals with current problems and trends of excise tax in Ukraine. It is proved that in the conditions of limited possibility of formation of financial resources it is indirect taxes that remain a stable source of revenue generation of the state budget. It is noted that despite the fact that the excise tax is an important financial tool for regulating the economic and social factors, some of the problems remain small, Therefore, it does not take into account the economic content of the nature of the excise duty, which is why some innovations are not always appropriate or appropriate to the situation. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of leading domestic scientists in the field of state regulation and tax policy. The purpose of this research is to identify current problems and trends in the optimization of the excise tax system in Ukraine, the main factors influencing the implementation of the optimal excise tax system, measures to level them. The scientific tasks were solved using the following research methods: analysis and synthesis; methods of comparison and generalization; systemic and complex. The statistical analysis of excise tax revenues confirms that the fiscal component in the implementation of tax policy still prevails. In addition, the analysis shows that for the period from 2014 to 2019, the most significant factors that directly influenced the amount of tax revenues can be attributed: increase in tax rate, increased measures to prevent illegal trade, change the list of excisable goods, change the list of excisable goods exchange rates. Particular attention in the presented scientific research is given to the main directions of reforming the existing system of excise taxation. It is suggested that in the course of reforming the tax system, one should take into account the relative incidental effects of effective taxation and also the budgetary development of the domestic economy.

Keywords: excise tax; tax system; statistical analysis; excise tax functions; tax potential.

References

1. Ivashkiv, T. Petryna, M. Kushlyk, O. and Verbovska, L. (2015), "Advantages and disadvantages of direct and indirect taxes", [Online], available at: http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/52-7-13.pdf (Accessed 25 April 2020).
2. Sokolovska, A. Yephymenko, T. and Lunina, I. (2012), Systema podatkovykh pilg v Ukrayini v konteksti yevropejskogo dosvidu [The system of tax benefits in Ukraine in the context of European experience], NDFI, Кyiv, Ukraine.
3. Borovyk, P. (2013), "Improvement of the mechanism of tax regulation of production and circulation of excisable goods", Bulletin of scientific works of Uman NUS part 2: Economics, vol. 82, pp. 270—276.
4. Makarenko, V. (2012), "Directions for improving the administration of excise duty in Ukraine", Innovation economics, vol. 5.
5. Yurchyshena, L. and Shevchuk, Yu. (2019), "Conceptual principles of administration and fiscal potential of excise tax in Ukraine", Finance, audit, banks, vol. 1 (24), pp. 102—112.
6. Kushynova, N. and Gryn, T. (2010), "Strategic directions of development of the budget system of Ukraine", Sustainable development of economics, pp. 160—163.
7. Gorohova, O. and Chankina, I. (2013), "Statistical analysis of excise revenues to the consolidated budget of Ukraine", Ternopil: Economic Analysis, vol. 13, pp. 147—156.
8. Pashka, P. and Tarangul L. (2015), Reformuvannya podatkovoyi systemy Ukrayiny: suchasni vyklyky ta oriyentyry [Reforming the Ukrainian tax system: current challenges and benchmarks], Novyi druk, Кyiv, Ukraine.
9. Makarenko, V. (2012), "Directions for improving the administration of excise duty in Ukraine", Innovation economics, vol. 5, pp. 252—256.
10. Karpenko, S. (2015), "Fiscal and regulatory potential of excise tax in the context of tobacco taxation", ScienceRise, vol. 3 (8), pp. 30—35.
11. Subochev, O. and Kyyan, Y. (2019), "Market of alcohol products", [Online], available at: https://rating.zone/rynok-alkoholnoi-produktsii/ (Accessed 25 April 2020).
12. Loshakova, N. (2019), "Overview of the Ukrainian alcohol market", [Online], available at: https://delo.ua/business/pivo-zanimaet-lidirujuschie-pozicii-na-rynke-alk-350867/ (Accessed 25 April 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", [Online], available at: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniу-podatok (Accessed 27 April 2020).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On rates of excise duty and import duty on tobacco", [Online], available at: http://search.ligazakon.ua/l (Accessed 20 April 2020).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On rates of excise duty and import duty on ethyl alcohol and alcoholic beverages", [Online], available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/ (Accessed 21 April 2020).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On rates of excise duty and import duty on vehicles", [Online], available at: https://ips.ligazakon.net/ (Accessed 23 April 2020).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On rates of excise duty and import duty on certain goods (products)", [Online], available at: http://search.ligazakon.ua/l (Accessed 27 April 2020).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Balancing Budget Revenues in 2018", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19 (Accessed 27 April 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On approval of the Regulation on the production, storage, sale of excise tax stamps and marking of alcoholic beverages and tobacco products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-%D0%BF (Accessed 27 April 2020).
20. Ministry of Finance of Ukraine (2020), [Online], available at: https://www.minfin.gov.ua (Accessed 27 April 2020).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), [Online], available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 25 April 2020).
22. Official publication of the State Fiscal Service "Visnyk" (2020), [Online], available at: http://www.visnuk.com.ua (Accessed 26 April 2020).
23. State Treasury Service of Ukraine (2020), [Online], available at: http://www.treasurу.gov.ua (Accessed 20 April 2020).
24. State Statistics Service of Ukraine (2020), [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 22 April 2020).

№ 10 2020, стор. 16 - 23

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 4314

Відомості про авторів

Н. В. Семенченко

д. е. н., професор,Національній технічний університет Україні "КПІ імені І. Сікорського"

N. Semenchenko

Doctor of Economic Sciences, professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-7519-6560


Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

N. Roshchina

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-2035-8846


Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

L. Bordanova

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-8159-3909

Як цитувати статтю

Семенченко Н. В., Рощина Н. В., Борданова Л. С. Акцизний податок: сучасні тенденції та проблематика. Агросвіт. 2020. № 10. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.16

Semenchenko, N., Roshchina, N. and Bordanova, L. (2020), “Excise tax: modern trends and problems”, Agrosvit, vol. 10, pp. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.