EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ДЖЕРЕЛА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, Л. О. Мармуль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.4

УДК: 338.432.009.12

М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, Л. О. Мармуль

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ДЖЕРЕЛА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено зміст конкурентних переваг, позицій, конкурентоспроможності суб'єктів господарювання агросфери. Визначено підходи до виявлення, види, чинники утворення та здійснено класифікацію конкурентних переваг. Встановлено, що класифікації підходів базуються на визначенні ролі певної сукупності чинників у забезпеченні конкурентних переваг. Обгрунтовано загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам. Визначено, що конкурентні переваги є спроможністю господарств і підприємств до конкурентоспроможного розвитку завдяки сформованому конкурентному потенціалу. Основними характеристиками конкурентних переваг є безперервність впливу. Особливу увагу присвячено ідентифікації фактичних і можливих або потенційних конкурентних переваг. Встановлено, що вони є джерелом утворення конкурентоспроможності господарств і підприємств, отже, і здійснення організаційно-економічних пріоритетів їх розвитку. На їх збереження й направлені пріоритетні завдання та напрями господарювання.

Ключові слова: фермерські господарства; сільськогосподарські підприємства; конкурентні переваги; конкурентоспроможність; джерела; чинники; організаційно-економічні пріоритети; розвиток; управління.

Література

1. Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. 352 с.
2. Петриківа О.С., Гунько Д.В. Теоретичні підходи до визначення — поняття "конкурентні переваги регіону". Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 107—114.
3. Боришкевич І.І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2017. Вип. 12. T. 1. С. 6—11.
4. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи, 1998. 390 с.
5. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
6. Стельмащук Н.А. Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 125—132.
7. Близнюк С.В., Остапенко А.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 7. С. 41—42.
8. Шаповалова І.В. Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний аналіз трактування термінів. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 10. С. 427—432.
9. Левицька А.О. Конкурентні переваги підприємства: сутність та джерела формування. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4, T. 1. С. 51—54.
10. Варга І.Ф., Літвін О.М. Формування конкурентних переваг на підприємстві. Бізнес Інформ. 2013. № 1. С. 219—222.
11. Діденко Є.О., Даніленко А.К. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (Дата звернення 04.05.2020).
12. Мармуль Л.О., Коваль С.В., Романюк І.А. Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення структури ринку плодоовочевої продукції. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/26.pdf (Дата звернення 04.05.2020).
13. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10—17.
14. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Леваєва Л.Ю., Романюк І.А. Ідентифікація на сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності селі. Агросвіт. 2019. № 17. С. 3—7.
15. Качан Д.А. Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 3—4 [62]. С. 66—70.

M. Іhnatenko, L. Levaieva, L. Marmul

COMPETITIVE ADVANTAGES AS A SOURCE OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article explores the content of competitive advantages, positions, competitiveness of the economic entities of the agricultural sphere. The approaches to identification, types, factors of formation are determined and the classification of competitive advantages is made. It is established that the classifications of approaches are based on determining the role of a certain set of factors in providing competitive advantages. The general principles that give competitive advantages to manufacturers are substantiated. It is determined that competitive advantages are the ability of farms and enterprises to competitive development due to the generated competitive potential. The main characteristics of competitive advantage are continuity of influence. Particular attention is given to identifying actual and potential or potential competitive advantages. It is determined that the process of formation of competitive advantages consists in timely identification of factors, estimation of the achieved competitive position of farms and agricultural enterprises, identification of deviations from the selected ideal variant of development, establishment of the reasons for these deviations, appropriate adjustment of certain areas of economic activity. It is established that they are a source of formation of competitiveness of farms and enterprises, and consequently realization of organizational and economic priorities of their development. In turn, their priorities and directions of management are directed at their preservation. Since competitiveness combines the efficient use of economic potential and the ability to respond adequately to changes in the market, it is advisable to take into account both the domestic and market capabilities of the business entities in the agrosphere. Given the multifaceted nature and importance of competitiveness for each farm and enterprise, the timely and accurate assessment will help identify the problems in the business and maintain and strengthen its competitive position. Experience in the functioning of business structures in the agro-industry has shown that it is not enough to ensure competitiveness. Sustainable growth provides a sustainable advantage, the process of achieving and retaining benefits must be continuous.

Keywords: farms; agricultural enterprises; competitive advantages; competitiveness; sources; factors; organizational and economic priorities; development; management.

References

1. Ivanov, Yu.B. Orlov, P.A. and Ivanova O.Yu. (2008), Konkurentni perevahy pidpryyemstva: otsinka, formuvannya ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: evaluation, formation and development], VD "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
2. Petrykiva, O.S. and Hun'ko, D.V. (2012), "Theoretical approaches to definition — the concept of "competitive advantages of the region", Problemy ekonomiky, vol. 4, рр. 107—114.
3. Boryshkevych, I.I. (2017), "Strategic directions for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises", Visnyk Kam'yanets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Ekonomichni nauky, vol. 12, pp. 6—11.
4. Porter, M.E. (1998), Stratehiya konkurentsiyi [Competition strategy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
5. Dolzhans'kyy, I.Z. and Zahorna, T.O. (2006), Konkurentospromozhnist' pidpryyemstva [Competitiveness of the enterprise], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Stel'mashchuk, N.A. (2013), "Diagnosis of competitive advantages of agricultural enterprises", Stalyy rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 125—132.
7. Blyznyuk, S.V. and Ostapenko, A.V. (2011), "Competitive potential of entrepreneurship as a category of modern economic research", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 41—42.
8. Shapovalova, I.V. (2017), "The competitive advantages of the enterprise: a retrospective analysis of the interpretation of terms", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 10, pp. 427—432.
9. Levyts'ka, A.O. (2012), "Competitive advantages of the enterprise: essence and sources of formation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, pp. 51—54.
10. Varha, I.F. and Litvin, O.M. (2013), "Formation of competitive advantages in the enterprise", Biznes Inform, vol. 1, pp. 219—222.
11. Didenko, Yе.O. and Danilenko, A.K. (2016), "The process of achieving competitive advantage for the company", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (Accessed 04.05.2020).
12. Marmul', L.O. Koval', S.V. and Romanіuk, I.A. (2016), "Organizational and economic principles of development and improvement of the structure of the market of fruit and vegetable products", available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/26.pdf (Accessed 04.05.2020).
13. Sabluk, P.T. (2015), "The state and directions of development of agrarian reform", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 10—17.
14. Ihnatenko, M.M. Marmul', L.O. Levaіeva, L.Yu. and Romanіuk I.A. (2019), "Identification of agricultural service cooperatives in the aggregate forms of organization of village activity", Ahrosvit, vol. 17, pp. 3—7.
15. Kachan, D.A. (2016), "Priority directions of development of resource support of activity of agricultural enterprises", Innovatsiyna ekonomika, vol. 3—4 [62], pp. 66—70.

№ 10 2020, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1751

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-0697-2700


Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5589-9338

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Леваєва Л. Ю., Мармуль Л. О. Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 10. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.4

Іhnatenko, M., Levaieva, L. and Marmul, L. (2020), “Competitive advantages as a source of organizational and economic priorities for the development of farms and agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 10, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.