EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
О. П. Атаманюк, О. П. Попова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.104

УДК: 332.38:332.34:332.365

О. П. Атаманюк, О. П. Попова

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

Анотація

У статті здійснено аналіз земельно-ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин, який є науковим експертним закладом з проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Висвітлено, що діяльність Інституту грунтується на використанні земель сільськогосподарського призначення, і як і інші науково-дослідні установи відрізняється особливими методами використання земельно-ресурсного потенціалу. Здійснено аналіз наукових літературних джерел та публікацій з теоретичних і прикладних аспектів щодо аналізу використання земельних ресурсів, зокрема, земель сільськогосподарського призначення. Встановлено, не достатню кількість досліджень аналізу землекористувань науково-дослідних установ і навчальних закладів. Розкрито кількісні показники земельного фонду Українського інституту експертизи сортів рослин окремо по наявних пунктах досліджень, які функціонують у різних областях України. Український інститут експертизи сортів рослин володіє на праві постійного користування землями сільськогосподарського призначення у 18 областях України. Обгрунтовано, необхідність збільшення земельно-ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин з метою підвищення достовірності результатів кваліфікаційної експертизи сортів рослин. Встановлено необхідність збільшення площ і пунктів досліджень за грунтово-кліматичними зонами України. Продемонстровано розподіл земельного фонду за видами посівів (дослідні та вирівнювальні) за 2018—2019 роки. Здійснено аналіз структури та обсягу посівних площ вирівнювальних посівів філій Українського інституту експертизи сортів рослин 2018 і 2019 років, а також валового збору й урожайності. Визначено дослідні філії з найвищими показниками урожайності та валового збору з найнижчими. Встановлено, що показники економічної ефективності філій (на вирівнювальних посівах) залежать передусім від величини посівних площ. Сформовано головні напрями щодо раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин, які засновані на комплексному аналізі організаційно-господарського устрою кожної з дослідних філій науково-дослідної установи.

Ключові слова: земельні ресурси; структура посівних площ; експертиза сортів рослин; пункти досліджень; урожайність.

Література

1. Про охорону прав на сорти рослин [Електронний ресурс]: Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XIIр. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
2. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина / Методику підготували: Ткачик С.О., Присяжнюк О.І., Лещук Н. В. — 4-те вид., випр. і доп. — Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. — 119 с.
3. Музика П.М., Урба С.І, Гончаренко Л.В. Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 4. Т. 30 (69). С. 45—52.
4. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенко та О.В. Захарчука. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2018. — 600 с.
5. Семенова Л.Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: монографія. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2013. — 164 с.
6. Пархомець, М.К.Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі [Текст] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят// Український журнал прикладної економіки. — 2016. — Т. 1. — № 1. — С. 153—162. — ISSN 2415-8453

E. Atamaniyk, O. Popova

ANALYSIS OF LAND USE EFFICIENCY OF UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Summary

The article analyzes the land-resource potential of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, which is a scientific expert institution for conducting state scientific and technical expertise of plant varieties. It is reported that the activity of the Institute is based on the use of agricultural land, and like other research institutions is distinguished by special methods of utilization of land and resource potential. The analysis of scientific literature sources and publications on the theoretical and applied aspects of the analysis of land resources use, in particular, of agricultural land. There is an insufficient amount of research on land use analysis of research institutions and educational institutions. Quantitative indicators of the land fund of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination have been disclosed separately by the available research items operating in different regions of Ukraine. The Ukrainian Institute for Plant Variety Examination owns the right of permanent use of agricultural land in 18 regions of Ukraine. The necessity to increase the land-resource potential of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination is substantiated in order to increase the reliability of the results of the qualitative examination of plant varieties. The necessity to increase the areas and research points in soil and climatic zones of Ukraine has been established. The distribution of the land fund by types of crops (research and leveling) for 2018—2019 is demonstrated. The analysis of the structure and volume of the sown areas of the leveling crops of the branches of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination 2018 and 2019, as well as the gross harvest and yield. The research affiliates with the highest yields and gross yields with the lowest were identified. It is established that the indicators of economic efficiency of the branches (on leveling crops) depend first of all on the size of the sown areas. The main directions for rational use of land-resource potential of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination have been formed, which are based on a comprehensive analysis of the organizational and economic structure of each of the research branches of a research institution.

Keywords: land resources; structure of acreage; expertise of plant varieties; research points; yield.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the protection of rights to plant varieties", available at:. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3116-12 (Accessed 4 April 2020).
2. Tkachyk, S.O. Prysiazhniuk, O.I. and Leschuk, N.V. (2017), Metodyka provedennia kvalifikatsijnoi ekspertyzy sortiv roslyn na prydatnist' do poshyrennia v Ukraini. Zahal'na chastyna [Methods of conducting qualitative examination of plant varieties for suitability for distribution in Ukraine. The common part], 4 ed., FOP Korzun D. Yu., Vinnytsia, Ukraine.
3. Muzyka, P.M. Urba, S.I. Honcharenko, L.V. (2019), "Analysis and efficiency of land use in Ukraine", Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads'koho, Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 4, no. 30 (69), pp. 45—52.
4. Lupenko, Yu.O. Zakharchuk, O.V. and Puhachov, M.I. (2018), Dovidnyk ekonomista sil's'kohospodars'koho pidpryiemstva [Directory of an economist of an agricultural enterprise], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
5. Semenova, L.Yu. (2013), Konkurentospromozhnist' ahrarnykhpidpryiemstv [Competitiveness of agricultural enterprises], Dniprop. derzh. fin. akad, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
6. Parkhomets, M.K. and Uniiat, L.M. (2016), "Economic efficiency of land use in a competitive environment", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, no. 1, рр. 153—162.

№ 9 2020, стор. 104 - 110

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 40

Відомості про авторів

О. П. Атаманюк

к. е. н., заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

E. Atamaniyk

PhD in Economics, deputy head of the department of scientific and organizational work

ORCID:

0000-0002-0952-1748


О. П. Попова

к. і. н., завідувач відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

O. Popova

PhD in Historical Sciences, Head of the department of scientific and organizational work

ORCID:

0000-0003-2857-2860

Як цитувати статтю

Атаманюк О. П., Попова О. П. Аналіз земельно-ресурсного потенціалу українського інституту експертизи сортів рослин. Агросвіт. 2020. № 9. С. 104–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.104

Atamaniyk, E. and Popova, O. (2020), “Analysis of land use efficiency of ukrainian institute for plant variety examination”, Agrosvit, vol. 9, pp. 104–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.