EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
В. В. Макарова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.98

УДК: 330.341.4

В. В. Макарова

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті досліджено змістовну сутність дефініції "трансформація", визначено її основні ознаки та функції. Встановлено особливості еколого-економічних трансформацій в системі сільськогосподарського землекористування. Визначено еколого-економічні трансформації як інтегровану сукупність процесів, які відбуваються в системі сільськогосподарського землекористування на обумовленій просторовій території протягом визначеного часового проміжку. Проаналізовано наслідки, що виникають у структурній побудові системи в результаті прояву трансформацій негативного екологічного спрямування. Обгрунтовано комплекс заходів превентивного характеру, які мають втілювати функцію антикризового супроводу продуктивного землекористування у сільському господарстві. Визначено роль та місце обмежень публічно-суб'єктного характеру, спрямованих на збереження й відновлення якісних властивостей земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: еколого-економічні трансформації; перехідний період; структурні перетворення; феномен трансформацій; публічні обмеження землекористування.

Література

1. Чернюк Л.Г. Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 1 (48). С. 252—256.
2. Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ "Економічна думка", 2014. Т. 16. № 1. С. 123—129.
3. Радіонова О.М. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.В. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 178 с.
4. Грищенко О.О., Головко М.Й. Трансформація фінансово-економічних систем: теоретичні положення. Вісник ЖДТУ. 2012. С. 369—363.
5. Петришина Н.В. Проблеми трансформації економіки України. Науковий часопис НПУ ім. Н.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. 2014. Вип. 24. С. 31—38.
6. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Начала высшей экономики. М.: Издательство МГУ, 1998. Т. 3: Хозяйственная динамика. Трансформации и переходы. Неоэкономическое хозяйство. 607 с.
7. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки: теоретико-методологічний аспект. К.: Вид-во "Світ знань", 2002. 528 с.
8. Івашина С.Ю., Івашина О.Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 309—314.
9. Корнух О.В., Турило А.М. "Економічна трансформація" як ключове поняття сучасного громадського розвитку. Науковий вісник Харківського державного університету. 2014. № 6. Ч. 3. С. 189—191.
10. Сакаль О., Каленська О. Агроландшафти: поняття, суб'єкти і фактори трансформації. Економіст. 2015. № 3. С. 26—29.
11. Купінець Л.Є. Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації земельних відносин. Економічні інновації. 2013. Вип. № 55. С. 221—232.
12. Жавнерчик О.В. Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації. Вісник Одеського державного економічного університету. 2011. Вип. 11. С. 96—104.
13. Лопатинський Ю.М. Інституціональна трансформація аграрного сектора: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00.03 "Економ. та управ. націон. госп.". К., 2007. 33 с.
14. Малік М.Й. Реформування власності і реструктуризація підприємств АПК. Економіка АПК. 2007. № 11. С. 9—13.
15. Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00.01 "Економ. теор. та істор. економ. думки". К., 2009. 29 с.
16. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3—4. Ст. 27.
17. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки": монографія. К.: НІСД, 2012. 360 с.
18. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. Львів: Львівський НУ ім. І. Франка, 2001. 240 с.

V. Маkarova

THE ESSENCE AND CONTENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS AS A PREREQUISITES OF THE IMPLEMENTATION OF LIMITED AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The article deals with the issue of determination the essence of "transformation", its basic features and functions. Author has established the features of ecological and economic transformations in the system of agricultural land use. Systematized the views of contemporary domestic and foreign authors on the directions of application of the concept of "transformation", as well as the attention is paid to the aspect of its application in the field of agricultural land use. In particular, the author defines ecological and economic transformations as an integrated set of processes that take place in the system of agricultural land use in a defined spatial area over a certain period. The consequences arising from the structural formation of the system because of the manifestations of transformations of negative ecological direction are analysed. In particular, the author notes that the result of investing labour and capital in agriculture (the economic determinant) is closely linked to the current productive state of land capital (environmental determinant), which determines the interconnection and interdependence of their indicators in the course of transformational events.
The strategy of transforming the environment of human existence and changing some of its elements without taking full account of the organization of the systemic interconnection of nature and society are able to outline all the positive results that gained within the present and impede the further progress of sustainable land use. The complex of preventive measures, which should embody the function of anti-crisis support of productive land use in agriculture, substantiated by the author. In particular, the author pays attention to the increase in economic returns on production, which will serve as a basis for investment income in improving the fertility of land. At the same time, the combination of environmental and economic principles will make it possible to preserve the properties of the land for future generations. The role and place of public-subject restrictions aimed at preserving and restoring the quality properties of agricultural lands have been determined by the author.

Keywords: ecological and economic transformations; transition; structural transformations; the phenomenon of transformations; public restrictions of land use.

References

1. Chernyuk, L.H. (2011), "Transformation processes in the economy of Ukraine and its regions: problems and prospects", Zbirnyk naukovykh prats' VNAU. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 1 (48), pp. 252—256.
2. Pochenchuk, H.M. (2014), "Patterns of transformation processes of the national economy", Ekonomichnyy analiz: zbirnyk naukovykh prats'. Ternopil's'kyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet. Ternopil': VPTS TNEU "Ekonomichna dumka", vol. 16, no. 1, pp. 123—129.
3. Radionova, O.M. (2014), Zaynyatist' u velykykh mistakh: suchasnyy ekonomiko-teoretychnyy analiz: monohrafiya [Employment in big cities: a modern economic-theoretical analysis], Khark. nats. un-t mis'k. hosp-va im. O.V. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
4. Hryshchenko, O.O. and Holovko, M.Y. (2012), "Transformation of financial and economic systems: theoretical concepts", Visnyk ZHDTU, pp. 369—363.
5. Petryshyna, N.V. (2014), "Problems of transformation of economy of Ukraine", Naukovyy chasopys NPU im. N.P. Drahomanova. Seriya 18. Ekonomika i pravo, vol. 24, pp. 31—38.
6. Osipov, U.M. (1988), Teoriya khozyaystva. Nachala vysshey ekonomiki [Theory of economy. The beginning of a higher economy], vol. 3, Khozyaystvennaya dinamika. Transformatsii i perekhody. Neoekonomicheskoye khozyaystvo [Economic dynamics. Transformations and transitions. Neo-economic economy], Izdatel'stvo MGU, Moscow, Russia.
7. Yerokhin, S.A. (2002), Strukturna transformatsiya natsional'noyi ekonomiky: teoretyko-metodolohichnyy aspect [Structural transformation of the national economy: a theoretical and methodological aspect], Vyd-vo "Svit znan'", Kyiv, Ukraine.
8. Ivashyna, S.U. and Ivashyna, O.F. (2014), "Socio-institutional aspects of economic transformation", Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 309—314.
9. Kornukh, O.V. and Turylo, A.M. (2014), "Economic transformation as a key concept of modern social development", Naukovyy visnyk Kharkivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 6, no. 3, pp. 189—191.
10. Sakal', O. and Kalens'ka, O. (2015), "Agrolandscapes: Concepts, Subjects and Transformation Factors", Ekonomist, vol. 3, pp. 26—29.
11. Kupinets', L.E. (2013), "The genesis of environmental security in the context of the transformation of land relations", Ekonomichni innovatsiyi, vol. № 55, pp. 221—232.
12. Zhavnerchyk, O.V. (2011), "Identification of system characteristics of economic and environmental transformation", Visnyk Odes'koho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 11, pp. 96—104.
13. Lopatyns'kyy, U.M. (2007), "Institutional transformation of the agricultural sector", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
14. Malik, M.Y. (2007), "Ownership reform and restructuring of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 9—13.
15. Hrazhevs'ka, N.I. (2009), "Transformation of economic systems in the conditions of globalization", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "The Land Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 3—4.
17. Potapenko, V.H. (2012), Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrayiny na zasadakh "zelenoyi ekonomiky" [Strategic Priorities for Ukraine's Safe Development on the Basis of a Green Economy], NISD, Kyiv, Ukraine.
18. Hryniv, L.S. (2001), Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teoriyi [Ecologically balanced economy: problems of theory], L'vivs'kyy NU im. I. Franka, L'viv, Ukraine.

№ 9 2020, стор. 98 - 103

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Marketing and logistics Department Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1076-9246

Як цитувати статтю

Макарова В. В. Сутність та зміст еколого-економічних трансформацій як передумови запровадження обмеженого сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2020. № 9. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.98

Маkarova, V. (2020), “The essence and content of ecological and economic transformations as a prerequisites of the implementation of limited agricultural land use”, Agrosvit, vol. 9, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.