EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХМЕЛЕПРОДУКЦІЇ
Т. С. Муляр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.84

УДК: 633.791:663.423.6]:330.131.52

Т. С. Муляр

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХМЕЛЕПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність проблеми підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукції. Досліджено та розкрито різноманітні підходи щодо комплексу організаційно-технічних, технологічних та мотиваційних заходів під час виробництва хмелепродукції, які дадуть можливість зменшити витрати на одиницю цієї продукції. Встановлено задачі, які стоять перед виробниками хмелепродукції в мінливому зовнішньому середовищі. Визначено напрями, впровадження яких у поточну діяльність хмелепідприємств забезпечить підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукції. Запропоновано збільшити обсяги виробництва за рахунок закладання нових площ хмеленасаджень високопродуктивними сортами, підвищити рівень врожайності альфа-кислот; упроваджувати маловідходні та безвідходні технології; застосовувати сучасну спеціалізовану техніку, використовувати комплекс добрив, засоби захисту рослин; забезпечувати підготовку висококваліфікованого персоналу, формувати кооперативні об'єднання зі спільного використання сучасної хмелярської техніки, складів зі зберігання готової хмелепродукції, спеціального транспорту; проводити рекламні заходи, скорочувати витрати на збут; створити та забезпечити функціонування територіально-галузевого хмелярського кластера.

Ключові слова: економічна ефективність; виробництво; хмелепродукція; хмелепідприємство; доходи; витрати.

Література

1. Михайлов М.Г. Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств / М.Г. Михайлов // Економіка АПК. — 2017. — № 12 — С. 58—63.
2. Михайлов М.Г. Формування матеріально-технічної бази хмелепідприємств на кластерній основі / М.Г. Михайлов // Економіка АПК. — 2017. — Вип. 27. Ч. 2. — С. 37—40.
3. Михайлов М. Г. Стратегічні напрями матеріально-технічної бази аграрних підприємств / М.Г. Михайлов // Економіка АПК — 2018. — № 1. — С. 10—16.
4. Рудик Р.І. Експортно-імпортні операції на ринку хмелепродукції / Р.І. Рудик // Економіка АПК — 2012. — № 2. — C. 103—109.
5. Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах [Електронний ресурс] / С.М. Рижук, В.П. Сухораба, Л.В. Проценко, П.П. Надточій // Наукові горизонти. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_7_7
6. Саїнський Д.А. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства / Д.А. Саїнський // Економіка АПК. — 2015. — № 12. — С. 55—63.
7. Anon A. Hopfen — Rundschau / A. Anon // Wolncach. — 1991. — T. 42. — № 3. — P. 28—31.
8. Sugier D // Evaluation of the macro — element nutritional state of hops on the basis of the chemical analyses of leaves and soil / D. Sugier, C. Szewczuk // Lublin, 2002. — University of Agrikulture. — P. 87 — 96.
9. Kettner L. Hallertauer Hopfenbau / L. Kettner. — Mainburbug,1976. — P. 67.
10. Kohlmann H. Der Hopfen / H. Kohlmann, A. Kastner // Wolnzach. — 1975. — P. 14.
11. Михайлов М.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелярських підприємств (теорія, методологія, практика)): дис. докт. ек. наук: 08.00.04 / Михайлов М.Г. — Київ, 2018. — 374 с.
12. Інноваційний шлях розвитку хмелярства / За ред. академіка НААН Ю.І. Савченка. — Житомир: "Рута", 2011 — 112 с.
13. Ефективність біологічного захисту хмелю від шкідливих організмів / В.М. Венгер, О.В. Венгер, Н.А. Федорчук, І.В. Якубенко // Вісник Білоцерк. держав. аграр. ун-ту. — 2012. — №9. — С. 24—27.
14. Венгер В.М. Інтегрований захист хмелю від шкідників, хвороб та бур'янів / В.М. Венгер, О.В. Венгер, І.В. Якубенко // Пропозиція. — 2008. — №6. — С. 24—27.
15. Розвиток аграрного сектору в умовах трансформаційних змін: Матеріали Шостої міжнародної конференції молодих вчених (у заочній формі) / редкол: Ю.О. Лупенко та ін. — К.: ННЦ ІАЕ, 2014. — 168 с.
16. Програма розвитку хмелярства на 2011—2015 роки (проект) [Електронний ресурс] /Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7iSgtmRt— ZjU1MDRmODItNzYwNS00OTkLWEyMDgtMjc5Mjg1Yjk0MTNj&hl=uk
17. Муляр Т.С. Ефективність управління діяльністю підприємств галузі хмелярства / Т.С. Муляр // Економіка АПК. — 2010. — №23. — С. 33—37.
18. Проценко А.В. Формування системи інтеграції науки виробництва в хмелярстві: дис. канд. ек. наук: 08.00.03 / Проценко А.В. — Житомир, 2015. — 233 с.
19. Зіновчук В.В. Тенденції розвитку галузі хмелярства в Житомирській області / В.В. Зіновчук, В.В. Шабликін, Т.М. Ратошнюк // Вісник ДАУ. — 2005.
20. Саїнський Д.А. Стан функціонування галузі хмелярства в Україні на сучасному етапі розвитку / Д.А. Саїнський // Вісник Хмельницького національного університету. — 2014. — №2. — С. 195—205.
21. Михайлов М.Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства / М.Г. Михайлов // Агросвіт. — 2017. — № 18. — С. 63—68.
22. Рудик Р.І. Високопродуктивні сорти — основа інноваційного розвитку галузі хмелярства / Р.І. Рудик, А.В. Проценко, О.В. Свірчевська // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 4. — С. 64—67.
23. Стецюк О.П. Ефективність удобрення хмелю на дерново-підзолистому грунті / О.П. Стецюк, Ю.М. Ільїнський // Вісник ДАЕУ. — 2008. — №1. — С. 54—61.
24. Бабич О.А. Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю / О.А. Бабич, Л.О. Білявська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія. — 2016. — № 234. — С. 52—57.
25. Венгер О.В. Ефективність застосування препаратів фірми "Кемтура агросолюшенс" для захисту хмелю від шкідників та хвороб / О.В. Венгер, І.В. Якубенко, Н.А. Федорчук // Агропромислове виробництво Полісся. — 2013. — С. 105—110.
26. Никитюк Ю.А. Економічний аналіз ринку хмелю (Humulus lupulus L) в Україні за сучасних технологій вирощування та переробки / Ю.А. Никитюк, А.Л. Бойко // Таврійський науковий вісник. — 2016. — № 96. — С. 42—50.
27. Підвищення якості пива із застосуванням хмельових препаратів / Л.В. Проценко [та ін.] // Харчова промисловість. — 2007. — № 9. — С. 10—13.
28. Михайлов М.Г. Вплив ізомеризованих гранул на якість пива / М.Г. Михайлов, М.І. Ляшенко, А.В. Проценко // Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. — 2004. — № 15. — С. 25—27.
29. The competitiveness of type hop pellets type 90 of the domestic production / A.E. Meletyev, O.V. Svirchevska, A.V. Protsenko, M.G. Mykhailov // The Second North and East European Congress on Food: Book of Abstracts. — Kiev, 2013. — Р. 82.
30. Бобер А.В. Вплив температурних умов та способів зберігання на пивоварні якості гранульваного хмелю / А.В. Бобер, В.П. Ригун // Наукові доповіді НАУ. — 2006. — № 5. — С. 4—7.
31. Ратошнюк Т.М. Особливості створення кооперативних об'єднань в хмелярстві [Електронний ресурс] / Т.М. Ратошнюк. — 2012. — Режим доступу доресурсу:http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7219/3/VDAU_2007_2_20_250-262.pdf
32. Ратошнюк Т.М. Управління якістю як засіб зниження ризиковості галузі хмелярства / Т.М. Ратошнюк, О.М. Николик, Т.Ю. Сітнікова // Економіка АПК. — 2008. — № 9. — С. 103—108.
33. Проценко А.В. Формування системи інтегра-ції науки і виробництва в хмелярстві [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / Проценко А. В.; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с.
34. Куровська Н.О. Адаптація світового досвіду інтеграційних зв'язків у хмелярстві / Н.О. Куровська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2011. — № 2. — С. 325—335.
35. Муляр Т.С. Розвиток галузі хмелярства регіону на основі кластерного підходу [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2201/1/am10_240-242.pdf

T. Muliar

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF HOP PRODUCTS PRODUCTION

Summary

This article describes the urgency of issue of improvement of economic efficiency of production of hop products. It researches and explains various approaches to the complex of organization and technical, technological and motivation means during the production of hop products, which will give the opportunity to decrease the expenses per one unit of this product. It establishes tasks to the producers of hop products in changeable environment. This article establishes directions, the implementation of which in the ongoing activity of hop production companies will ensure the improvement of the economic efficiency of hop products production.
This proposes to increase production volumes by laying new reclamation areas with high-yielding varieties; to increase the level of yield of alpha acids by implementing complex technological measures aimed at introducing the required standards of organic, mineral, especially nitrogen, fertilizers per 1 ha of hop; timely harvesting of hops in the shortest possible time, adherence to the temperature mode, drying cones of hops, which in drying chambers should not exceed + 65 C°; complete provision of warehouses-refrigerators for long-term storage of finished hop products; implement low-waste and non-waste technologies; apply modern specialized equipment; systematically implement upgrading and technological changes, using modern experience of using resource-saving technologies; to provide training of highly qualified personnel, to form cooperative unions on sharing of modern hop technique, warehouses for storage of hop products, special transport; conduct advertising activities, reduce marketing costs; to create and ensure the functioning of the territorial-branch hop cluster. And also to use relatively small capital investment options of investment projects, comparatively cheaper analogues of materials; limit material costs and encourage their reduction; implement a quality management system for hops; take measures to increase the level of labor productivity; reduce transaction costs; conclude direct agreements with consumers of hop products in order to save money on advertising.

Keywords: economic efficiency; production; hop products; hop production company; incomes; expenses.

References

1. Mykhajlov, M.H. (2017), "Ways to improve the material and technical base of hop farms", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 58—63.
2. Mykhajlov, M.H. (2017), "Formation of material and technical base of hop enterprises on a cluster basis", Ekonomika APK, vol. 27, no. 2, pp. 37—40.
3. Mykhajlov, M.H. (2018), "Strategic directions of material and technical base of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 10—16.
4. Rudyk, R.I. (2012), "Export-import operations in the hop market", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 103—109.
5. Ryzhuk, S.M. Sukhoraba, V.P. Protsenko, L.V. and Nadtochij, P.P. (2019), "The state of the hop industry in Ukraine and opportunities to increase its efficiency in modern conditions", Naukovi horyzonty, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_7_7 (Accessed 10 April 2020).
6. Sains'kyj, D.A. (2015), "Improving the organizational and economic mechanism of hop growing", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 55—63.
7. Anon, A. (1991), "Hopfen - Rundschau", Wolncach, vol. 42, no. 3, pp. 28—31.
8. Sugier, D. and Szewczuk, C. (2002), Evaluation of the macro - element nutritional state of hops on the basis of the chemical analyses of leaves and soil, University of Agrikulture, Lublin, Poland, pp. 87—96.
9. Kettner, L. (1976), Hallertauer Hopfenbau, Mainburbug, p. 67.
10. Kohlmann, H. and Kastner, A. (1975), "Der Hopfen", Wolnzach, p. 14.
11. Mykhajlov, M.H. (2018), "Innovation and investment development of material and technical base of hop enterprises (theory, methodology, practice)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
12. Savchenko, Yu.I. (2011), Innovatsijnyj shliakh rozvytku khmeliarstva [Innovative way of hop development], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
13. Venher, V.M. Venher, O.V. Fedorchuk, N.A. and Yakubenko, I.V. (2012), "The effectiveness of biological protection of hops from pests", Visnyk Bilotserk. derzhav. ahrar. un-tu, vol. 9, pp. 24—27.
14. Venher, V.M. Venher, O.V. and Yakubenko, I.V. (2008), "Integrated protection of hops against pests, diseases and weeds", Propozytsiia, vol. 6, pp. 24—27.
15. Lupenko, Yu.O. (2014), "Development of the agricultural sector in the conditions of transformational changes", Materialy Shostoi mizhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh (u zaochnij formi) [Proceedings of the Sixth International Conference of Young Scientists (in absentia)], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
16. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2011), "Program of hop development for 2011-2015 (project)", available at: https://drive.google.com/file/d/0B7iSgtOTmRt-ZjU1MDRmODItNzYwNS00OTk1LWEyMDgtMjc5Mjg1Yjk0MTNj/view (Accessed 10 April 2020)
17. Muliar, T.S. (2010), "Efficiency of management of activity of the enterprises of branch of hop-growing", Ekonomika APK, vol. 23, pp. 33—37.
18. Protsenko, A.V. (2015), "Formation of a system of integration of production science in hop growing", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Zhytomyr, Ukraine.
19. Zinovchuk, V.V. Shablykin, V.V. and Ratoshniuk, T.M. (2005), "Trends in the development of the hop industry in the Zhytomyr region", Visnyk DAU, vol. 2 (15), pp. 243—252.
20. Sains'kyj, D.A. (2014), "The state of functioning of the hop industry in Ukraine at the present stage of development", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, pp. 195—205.
21. Mykhajlov, M.H. (2017), "Regulatory need for material and technical resources as a factor in the basis of forming the base of the enterprise", Ahrosvit, vol. 18, pp. 63—68.
22. Rudyk, R.I. Protsenko, A.V. and Svirchevs'ka, O.V. (2013), "High-yielding varieties — the basis of innovative development of the hop industry", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 4, pp. 64—67.
23. Stetsiuk, O.P. and Il'ins'kyj, Yu.M. (2008), "Efficiency of hop fertilization on sod-podzolic soil", Visnyk DAEU, vol. 1, pp. 54—61.
24. Babych, O.A. and Biliavs'ka, L.O. (2016), "The effectiveness of chemical protection against phytoparasitic nematodes of hops", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Biolohiia, biotekhnolohiia, ekolohiia, vol. 234, pp. 52—57.
25. Venher, O.V. Yakubenko, I.V. and Fedorchuk, N.A. (2013), "Effectiveness of Kemtura Agrosolutions solutions to protect hops from pests and diseases", Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissia, pp. 105—110.
26. Nykytiuk, Yu.A. and Bojko, A.L. (2016), "Economic analysis of the hop market (Humulus lupulus L) in Ukraine by modern technologies of cultivation and processing", Tavrijs'kyj naukovyj visnyk, vol. 96, pp. 42—50.
27. Protsenko, L.V. (2007), "Improving the quality of beer with the use of hop preparations", Kharchova promyslovist', vol. 9, pp. 10—13.
28. Mykhajlov, M.H. Liashenko, M.I. and Protsenko, A.V. (2004), "Influence of isomerized granules on beer quality", Nauk. pr. Nats. un-tu kharchovykh tekhnolohij, vol. 15, pp. 25-27.
29. Meletyev, A.E. Svirchevska, O.V. Protsenko, A.V. and Mykhailov, M.G. (2013), "The competitiveness of type hop pellets type 90 of the domestic production", The Second North and East European Congress on Food: Book of Abstracts, Kyiv, Ukraine.
30. Bober, A.V. and Ryhun, V.P. (2006), "Influence of temperature conditions and storage methods on brewing qualities of granulated hops", Naukovi dopovidi NAU, vol. 5, pp. 4—7.
31. Ratoshniuk, T.M. (2012), "Features of creation of cooperative associations in hop-growing", available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7219/3/VDAU_2007_2_20_250-262.pdf (Accessed 10 April 2020)
32. Ratoshniuk, T.M. Nykolyk, O.M. and Sitnikova, T.Yu. (2008), "Quality management as a means of reducing the risk of the hop industry", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 103—108.
33. Protsenko, A.V. (2015), "Formation of a system of integration of science and production in hop growing", Ph.D. Thesis, Economy, Zhytomyr. nats. ahroekol. un-t., Zhytomyr, Ukraine.
34. Kurovs'ka, N.O. (2011), "Adaptation of the world experience of integration relations in hop growing", Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 325—335.
35. Muliar, T.S. (2010), "Development of the hop industry in the region based on a cluster approach", available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2201/1/am10_240-242.pdf (Accessed 10 April 2020).

№ 9 2020, стор. 84 - 92

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 1131

Відомості про авторів

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент, завідувачка економічним відділенням,Житомирський агротехнічний коледж

T. Muliar

PhD in Economics, Assistant Professor, the Head of Economic Department,Zhytomyr Agrarian and Technical College

ORCID:

0000-0002-0689-8945

Як цитувати статтю

Муляр Т. С. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукції. Агросвіт. 2020. № 9. С. 84–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.84

Muliar, T. (2020), “Directions of improvement of economic efficiency of hop products production”, Agrosvit, vol. 9, pp. 84–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.