EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КООПЕРАТИВИ ТА ГІБРИДНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МАЛИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.70

УДК: 334.73: [338.43: 634/635] (477)

Л. М. Галат

КООПЕРАТИВИ ТА ГІБРИДНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МАЛИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Формування справедливих партнерських відносин малих сільськогосподарських виробників, що працюють у плодоовочевому секторі з середнім та великим бізнесом є проблемним питанням, тому пошук нових, альтернативних способів економічної взаємодії є важливим як для селянських господарств, так і для великих підприємств. Основною метою проведеного дослідження є визначення переваг, проблем та перспектив розвитку різних моделей партнерських відносин, що формуються між господарствами населення і кооперативами, вертикально інтегрованими підприємствами, гібридними формами реалізації інтересів суб'єктів ринку пов'язаними з функціонуванням плодоовочевої галузі.
Дослідження наукової літератури щодо практики, проблем і переваг які сформувалися у співпраці малих форм господарювання у плодоовочівництві з бізнес-партнерами і суб'єктами відкритого ринку засвідчує, що кооперативні та різноманітні, у тому числі гібридні, форми взаємодії набувають розвитку та поступово сприяють підтвердженню статусу особистих селянських господарств, як повноцінних сільськогосподарських товаровиробників.
У статті досліджено зарубіжний досвід та українські реалії у створенні і динаміці розвитку обслуговуючих кооперативів у середовищі особистих селянських господарств, що працюють у плодоовочівництві. Проаналізовано причини низької активності господарств населення у створенні обслуговуючих кооперативів у плодоовочівництві.
Здійснено аналіз механізму співпраці господарств населення з підприємствами-агрегаторами та мережевими (гібридними) формуваннями. Проведено порівняльний аналіз факторів і мотивів, які спонукають особисті селянські господарства до співпраці з підприємствами-агрегаторами, квазікооперативами та іншими формами господарювання. Визначено основні переваги в моделях функціонування обслуговуючого кооперативу, підприємства-агрегатора, логістичного центру та інших гібридних форм взаємодії.
Надані пропозиції щодо подальшого розвитку малих товаровиробників у галузі овочівництва, ягідництва і садівництва України. Зазначено, що для активного залучення господарств населення до кооперованих форм співпраці необхідне корегування національного законодавства в частині оподаткування обслуговуючих кооперативів та організаційна, інформаційна, фінансова підтримка держави, органів місцевого самоврядування та громадських інституцій у формуванні партнерських відносин співпраці.

Ключові слова: плодоовочівництво; господарства населення; особисті селянські господарства; кооперативи; підприємства-агрегатори; гібридні форми співпраці.

Література

1. Рослинництво України. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
2. Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Економіка АПК. 2014. №5. С. 37—42.
3. Зіновчук Н.В., Лесь А.В., Ращенко А.В. Мативаційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 33—37.
4. Молдаван Л.В. Економічні та соціогуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в Україні. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 85—95.
5. Кузняк Б.Я. Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і кооперативів, що їх обслуговують. Економіка України. 2019. №5. С. 68—78.
6. Аверчева Н.О. Кооперація як основа ефективного розвитку дрібнотоварних господарств галузі. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області: колект. моногр. Херсон: Гельветика. 2019. С. 125—143.
7. Статистичний щорічник Херсонської області за 2018 р. / За ред. Вознюка В.А. Херсон. 2019. С. 346.
8. Ушкаренко Ю.О. Сільськогоподарська кооперація в еволюційному вимірі: монографія. Херсон. Айлант. 2009. 404 с.
9. Рубан Н. Лоцман в экспортном море. Агроиндустрия. 2017. №10. С. 4—9.
10. Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб'єктів // Економіка АПК. 2016. № 7. С. 54—59.
11. Котляров И.Д. Вертикально-кооперированные агропромышленные организации в сельском хозяйстве стран СНГ // Економіка АПК. 2016. № 10. С. 89—94.
12. Котляров И.Д. Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства // Економіка АПК. 2015. № 11. С. 108—112.
13. Сухорукова О. Квашена додана вартість. Плантатор. 2019. № 11. С. 25—27.

L. Galat

COOPERATIVES AND HYBRID FORMS OF ECONOMIC COOPERATION OF SMALL PRODUCERS IN THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

Formation of fair partnerships between small farmers working in the fruit and vegetable sector with medium and large businesses is a problematic issue, so finding new, alternative ways of economic interaction is important for both farmers and large enterprises. The main purpose of the conducted research is to determine the advantages, problems and prospects of development of different models of partnerships that are formed between households and cooperatives, vertically integrated enterprises, hybrid forms of realization of interests of market subjects related to the functioning of the fruit and vegetable industry.
Research into the scientific literature on the practices, problems, and benefits that have emerged from the collaboration of small businesses in fruit growing with business partners and open market entities shows that cooperative and diverse, including hybrid, forms of interaction are evolving and gradually contributing to peasant farms as full-fledged agricultural producers.
The article explores foreign experience and Ukrainian realities in the creation and dynamics of development of service cooperatives in the environment of personal peasant farms working in the vegetable industry. The reasons for the low activity of households in the creation of servicing cooperatives in fruit-growing are analyzed.
The mechanism of cooperation of households with aggregate enterprises and network (hybrid) formations is analyzed.
The comparative analysis of the factors and motives that motivate the individual peasant farms to cooperate with the enterprises-aggregators, quasi-cooperatives and other forms of management is carried out. The main advantages in the models of functioning of the cooperative, the enterprise-aggregator, logistic center and other hybrid forms of interaction are determined.
Suggestions for further development of small producers in the field of vegetable growing, berry and horticulture of Ukraine are given. It is stated that in order to actively involve households in cooperative forms of cooperation, the national legislation in the field of taxation of cooperative societies is needed, as well as organizational, informational, financial support of the state, local self-government bodies and public institutions in forming partnership relations of cooperation.

Keywords: fruit and vegetable growing; households; personal peasant farms; cooperatives; enterprises-aggregators; hybrid forms of cooperation.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Vegetation of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).
2. Tulush, L.D. (2014), "Tax incentives for the development of agricultural service cooperatives", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 37—42.
3. Zinovchuk, N.V. Les', A.V. and Raschenko, A.V. (2016), "Motivational factors of the organization of organic agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 33—37.
4. Moldavan, L.V. (2017), "Economic and socio-humanistic bases of development of cooperative forms of management in Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 85—95.
5. Kuzniak, B.Ya. (2019), "Problems of development in Ukraine of farms and cooperatives that serve them", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 68—78.
6. Avercheva, N.O. (2019), "Cooperation as a basis for effective development of small farms in the industry", Suchasni trendy i perspektyvy rozvytku ovochivnytstva u Khersons'kij oblasti [Current trends and prospects for the development of vegetable growing in the Kherson region], Hel'vetyka, Kherson, Ukraine, pp. 125—143.
7. Vozniuk, V.A. (2019), Statystychnyj schorichnyk Khersons'koi oblasti za 2018 r. [Kherson Oblast Statistical Yearbook 2018], Kherson, Ukraine.
8. Ushkarenko, Yu.O. (2009), Sil's'kohopodars'ka kooperatsiia v evoliutsijnomu vymiri [Agricultural cooperation in the evolutionary dimension], Ajlant, Kherson, Ukraine.
9. Ruban, N. (2017), "Pilot in the export sea", Ahroyndustryia, vol. 10, pp. 4—9.
10. Shyndyruk, I.P. (2016), "Cooperation and corporatization in the system of economic cooperation of economic entities", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 54—59.
11. Kotliarov, Y.D. (2016), "Vertically-cooperated agricultural organizations in agriculture of the CIS countries", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 89—94.
12. Kotliarov, Y.D. (2015), "Farm Internet malls as online partnerships", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 108—112.
13. Sukhorukova, O. (2019), "Pickled added value", Plantator, vol. 11, pp. 25—27.

№ 9 2020, стор. 70 - 78

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 1094

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Кооперативи та гібридні форми економічної співпраці малих товаровиробників у плодоовочевій галузі України. Агросвіт. 2020. № 9. С. 70–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.70

Galat, L. (2020), “Cooperatives and hybrid forms of economic cooperation of small producers in the fruit and vegetable industry of Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 70–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.