EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Л. П. Альошкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.63

УДК: 332.33.004.45:631.95

Л. П. Альошкіна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

У статті розглянуто специфіку управління земельними ресурсами на основі створення ефективної системи менеджменту, в основі якої — оптимізація раціонального та екологобезпечного землекористування. Розроблено авторську економіко-математичну модель для удосконалення системи управління земельними ресурсами на регіональному рівні. Обгрунтовано, що систему менеджменту землекористування доцільно формувати на основі розроблених нами оптимальних структур посівних площ залежно від типу грунтів. Запропоновано алгоритм оцінки факторів, що впливають на ефективність управління землекористуванням та оптимізацію екологічно безпечного землекористування. В статті автором систематизовано рекомендації щодо раціоналізації системи управління земельними ресурсами на регіональному рівні на основі економіко-математичного моделювання шляхом оптимізації структури посівних площ з урахуванням типів грунтів та збалансування розвитку рослинництва та тваринництва. Це забезпечить отримання максимальної прибутковості при збереженні родючості грунтів та їх відтворення.

Ключові слова: управління; оптимізація; екологобезпечне землекористування.

Література

1. Богатирчук-Кривко С.К. Удосконалення еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами в сільському господарстві. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 120—127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_1_25 (дата звернення: 17.03.2020).
2. Горлачук В.В. Компроміс між державою і суспільством як фактор ефективного сільськогосподарського землекористування. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2016. № 1 (2). С. 11—14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(2)__5 (дата звернення: 17.03.2020).
3. Добряк Д. Проблеми сучасного землеустрою. Землевпорядний вісник. 2012. № 1. С. 30—34.
4. Дорош О. Екологічні відносини у контексті прав власності та прав користування землею. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20 (2). С. 47—52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(2)__11 (дата звернення: 17.03.2020).
5. Другак В.М. Економічні інструменти державної земельно-екологічної політики у сфері використання природних ресурсів сільських територій. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 1—2. С. 95—100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_16 (дата звернення: 17.03.2020).
6. Канаш О.П. До питання про еколого-економічну оптимізацію використання земель, упорядкування угідь та обгрунтування сівозмін (на прикладі Дніпропетровської області). Землеустрій і кадастр. 2014. № 2. С. 3—11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zik_2014_2_2 (дата звернення: 17.03.2020).
7. Новаковський Л. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні. Землевпорядний вісник. 2013. № 6. С. 2—6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2013_6_2 (дата звернення: 17.03.2020).
8. Сохнич А. Удосконалення ринкового механізму екологізації виробництва підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2015. № 22 (2). С. 14—18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2015_22(2)_5 (дата звернення: 17.03.2020).
9. Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015—2025 роки. Землевпорядний вісник. 2014. № 12. С. 18—22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_12_7 (дата звернення: 17.03.2020).
10. Третяк Н. Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю. Землевпорядний вісник. 2012. № 9. С. 17—21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2012_9_7 (дата звернення: 17.03.2020).
11. Третяк Н.А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 1. С. 81—87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_1_12 (дата звернення: 17.03.2020).
12. Федоров М.М. Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері: матеріали міжрегіональних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (Луганськ, 30 березня 2011 р.). Луганськ: "Янтар", 2011. С. 55—67.
13. Institutional factors affecting agricultural land markets / Pavel Ciaіаn, d'Artis Kancs, Jo Swinnen, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken // Faktor markets: working paper. 2012. No. 16, February 2012. Р. 17—18.
14. Kostecki J. Ochrona gleb w swietle prawa krajowego i europejskiego / J. Kostecki, R. Fruzinska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogorskiego. Inzynieria Srodowiska, W., 2012. № 146 (26) S. 5— 14.

L. Alioshkina

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT BASED ON THE OPTIMIZATION OF ECOLOGICALLY SOUND LAND USE

Summary

The article deals with the specifics of land management based on the creation of an effective management system, which is based on the optimization of rational and environmentally friendly land use.
At the present stage of the economic crisis in Ukraine, solving the problems of efficient and effective land use is a priority. Thus, the low level of systematic thinking of land management business and the absence of long-term land management strategies in most domestic companies lead to the deterioration of the economic, environmental and social situation of the country.
The purpose of the article is to develop an effective land management strategy at national and regional levels, to identify effective instruments of state environmental policy on land resources and to formulate a systematic approach to land management, taking into account the basic types of soils region, their agrotechnical characteristics and crop rotation system. The issue of land use optimization is still one of the most pressing issues despite its traditional character and its undeniable practical importance.
The author of the article proposed an algorithm for estimating the factors that influence the effectiveness of land management and optimization of environmentally safe land use. The author's economic and mathematical model for improving the system of land resources management at the regional level has been developed. It is substantiated that it is advisable to form a land management management system on the basis of the optimal structures of acreage developed by us, depending on the type of soil. The recommendations on rationalization of the land management system at the regional level based on economic-mathematical modeling by optimizing the structure of the acreage taking into account soil types and balancing the development of plant and animal husbandry were also systematized.
Developing an effective land management strategy at national and regional levels should be based on the principles and criteria for sustainable economic development. This will promote the combination of plant and animal husbandry, the rational and environmentally sound use of the potential of land resources to ensure parity of environmental, economic and social aspects. Ensures maximum yield while maintaining soil fertility and reproduction.

Keywords: management; optimization; environmentally sound land use.

References

1. Bogatyrchuk-Kryvko, S.K. (2016), "Improvement of ecological and economic mechanism of management of land resources in agriculture", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, [Online], vol. 1, pp. 120—127, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_1_25 (Accessed 17 March 2020).
2. Horlachuk, V. V. and Dziubak, K. M. (2016), "The compromise between the state and society as a factor of efficient agricultural land", Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka", [Online], vol. 1 (2), pp. 11—14, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(2)__5 (Accessed 17 March 2020).
3. Dobriak, D. (2012), "Problems of modern land management", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 1, pp. 30—34.
4. Dorosh, O. Tretiak, N. and Svyrydova, L. (2013), "Ecological relations in the context of property rights and land use rights", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, vol. 20(2), pp. 47—52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(2)__1 (Accessed 17 March 2020).
5. Druhak, V. M. and Tretiak, M. A. (2013), "Economic instruments of public land and environmental policy in the use of natural resources in rural areas", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', [Online], vol. 1—2, pp. 95—100, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_16 (Accessed 17 March 2020).
6. Kanash, O. P. (2014), "On the ecological and economic optimization of land use, land arrangement and justification of rotation (for example, Dnipropetrovsk region)", Zemleustrij i kadastr, [Online], vol. 2, pp. 3—11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zik_2014_2_2 (Accessed 17 March 2020).
7. Novakovskyi, L. (2013), "Modern problems of regulation of land relations in Ukraine", Zemlevporiadnyi visnyk, [Online], vol. 6, pp. 2—6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2013_6_2 (Accessed 17 March 2020).
8. Sokhnych, A. and Melnyk, V. (2015), "Improving market mechanism greening production enterprises", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, [Online], vol. 22 (2), pp. 14—18, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2015_22(2) _5 (Accessed 17 March 2020).
9. Tretiak, A. (2014), "The strategic directions of development of land relations in Ukraine in 2015—2025 years", Zemlevporiadnyi visnyk, [Online], vol. 12, pp. 18—22, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_12_7 (Accessed 17 March 2020).
10. Tretiak, N. (2012), "Institutional fundamentals improve land management as the economic functions of land ownership", Zemlevporiadnyi visnyk [Online], no. 9, pp. 17—21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2012_9_7 (Accessed 17 March 2020).
11. Tretiak, N. А. (2015), "Assessment of trends implementation of environmental policy in the field of land management and land use", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', [Online], vol. 1, pp. 81—87, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_1_12 (Accessed 17 March 2020).
12. Fedorov, M.M. (2011), "Institutional principles of transformation of land relations in agriculture", Materialy mizhrehional'nykh zboriv Vseukrains'koho konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv [Materials of the Inter-regional Meeting of the All-Ukrainian Congress of Agricultural Economists], Yantar, Luhansk, Ukraine, 30 march, pp. 55—67.
13. Ciaіаn, P. Kancs, d'A. Swinnen, J. Herck, K. V. and Vranken, L. (2012), "Institutional factors affecting agricultural land markets", Faktor markets: working paper, vol. 16, pp. 17—18.
14. Kostecki, J. and Fruzinska, R. (2012), "Ochrona gleb w swietle prawa krajowego i europejskiego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogyrskiego, Inzynieria Srodowiska, vol. 146 (26), pp. 5— 14.

№ 9 2020, стор. 63 - 69

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

L. Alioshkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Managing International Relations, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-1647-0141

Як цитувати статтю

Альошкіна Л. П. Формування системи управління земельними ресурсами на основі оптимізації екологобезпечного використання земель. Агросвіт. 2020. № 9. С. 63–69. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.63

Alioshkina, L. (2020), “Development of the system of land resources management based on the optimization of ecologically sound land use”, Agrosvit, vol. 9, pp. 63–69. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.