EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Т. В. Соломатіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.48

УДК: 336.67

Т. В. Соломатіна

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти фінансової діагностики стратегічного потенціалу зростання вартості суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, дані фінансової звітності сільськогосподарських підприємств. Під час проведення фінансової діагностики використано методи групування, коефіцієнтів, середніх величин. Метою статті є визначення стратегічного потенціалу зростання вартості суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки на основі дослідження складу і структури фінансових результатів, їх взаємозв'язку з грошовими потоками за видами діяльності.
За результатами фінансової діагностики з'ясовано, що протягом десятирічного періоду найбільший потенціал зростання мають середні і великі організаційні форми аграрного бізнесу. Основним джерелом приросту вартості активів є стійкі пасиви, представлені власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями. Здатність генерування додатних фінансових результатів досліджених підприємств за результатами фінансової діагностики визначено як достатньо високу. Виявлено статистично значущу кореляційну залежність між обсягом кумулятивного чистого прибутку і нерозподіленим прибутком суб'єктів господарювання, які у переважній більшості обрали стратегію капіталізації прибутку. Основний внесок у формування фінансового результату досліджених аграрних підприємств робить операційна діяльність, фінансові результати фінансово-інвестиційної діяльності є системно від'ємними через фінансові витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу. За результатами структури сукупного грошового потоку встановлено їх збалансованість і важливість вхідних потоків від фінансової діяльності для покриття вихідних потоків операційної і, передусім, інвестиційної діяльності. Проведено оцінку капіталізації методом визначення наведеної і майбутньої вартості, яка засвідчила недостатність у більшості із них грошового потоку від операційної діяльності для забезпечення стійкого зростання вартості і залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Ключові слова: фінансова діагностика; стратегічний потенціал; зростання вартості; суб'єкти господарювання; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Міценко Н.Г., Ковалишин М.Р. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2014. Вип. 46. С. 203—205.
2. Сілантьєв О.І. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 14—20.
3. Порудєєва Т. Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіст. 2012. № 2. С. 35—36.
4. Скорук О.П., Майданик І.С. Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 148—160.
5. Козак Л.В. Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2010. Вип. 14. С. 188—195.
6. Андрійчук В.Г., Білич А.В. Вартість аграрного підприємства: методичні підходи та специфіка оцінювання. Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. № 5. С. 107—114.
7. Марченко В.М., Мединцева М.О. Обгрунтування факторів впливу на вартість аграрних підприємств України. Підприємництво та інновації. 2015. Вип. 1. С. 61—67.
8. Гуторова І.В. Аналіз вартісних показників конкурентоспроможності основних видів сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. 2011. Т. 13. № 1 (1). С. 192—197.
9. Петренко В.С. Алгоритм управління вартістю спільного аграрного підприємства на основі застосування багатоваріантних розрахунків. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 6 (2). С. 7—12.
10. Мусієнко В.Д., Богдан М.М. Теоретичні засади впливу стратегічного потенціалу на вартість підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 3. С. 89—93.

T. Solomatina

FINANCIAL DIAGNOSTICS OF STRATEGIC POTENTIAL OF COST GROWTH OF ENTITIES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Summary

The subject of the research is theoretical bases, methodological bases and practical aspects of financial diagnostics of strategic potential of growth of value of economic entities of agricultural sector of economy. The methodological and informational basis of the work is scientific works, periodicals, Internet resources, financial statements of agricultural enterprises. Methods of grouping, coefficients, average values were used in the course of financial diagnostics. The purpose of the article is to determine the strategic potential for the growth of value of economic entities in the agricultural sector based on the study of the composition and structure of financial results, their relationship with cash flows by type of activity.
According to the results of financial diagnostics, medium and large organizational forms of agrarian business have the greatest growth potential over a ten-year period. The main source of growth in the value of assets is stable liabilities, represented by equity and long-term liabilities. The ability to generate positive financial results of the surveyed enterprises according to the results of financial diagnostics is determined to be quite high. A statistically significant correlation was found between the amount of cumulative net income and the retained earnings of the entities that overwhelmingly chose the strategy of capitalization of profits. The major contribution to the formation of the financial result of the studied agricultural enterprises is made by operating activities, the financial results of financial and investment activities are systematically negative due to the financial costs associated with borrowing capital. According to the results of the structure of the aggregate cash flow, their balance and the importance of the inflow of financial activities to cover the outflow of operating and, above all, investment activity were established. Capitalization was estimated using the method of determining present and future value, which showed that in most of them the cash flow from operating activities was insufficient to ensure a steady increase in value and dependence on external sources of financing.

Keywords: financial diagnostics; strategic potential; cost growth; entities; agrarian sector; economy.

References

1. Mitsenko, N. H. and Kovalyshyn, M. R. (2014), "Value-oriented approach in enterprise potential management", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 46, pp. 203—205.
2. Silantiev, O. I. (2018), "The value form of wealth as a reflection of the influence of its factor components on the potential of economic development", Biznes Inform, vol. 4, pp. 14—20.
3. Porudieieva, T. (2012), "Humus reserves and balance as criteria for the value of agricultural land", vol. 2, pp. 35—36.
4. Skoruk, O. P. and Maidanyk, I. S. (2017), "Carrying out cost estimation of resource potential of agricultural enterprises of Vinnytsia region", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 148—160.
5. Kozak, L. V. (2010), "Level of capitalization and cost of capital of agricultural enterprises", Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]. Ser.: Ekonomika, vol. 14, pp. 188—195.
6. Andriichuk, V. H. and Bilych, A. V. (2014), "Cost of agrarian enterprise: methodological approaches and specificity of evaluation", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 5, pp. 107—114.
7. Marchenko, V. M. and Medyntseva, M. O. (2015), "Substantiation of factors of influence on the value of agricultural enterprises of Ukraine", Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 1, pp. 61—67.
8. Hutorova, I. V. (2011), "Analysis of cost indicators of competitiveness of the main types of agricultural products", Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, vol. 13, no. 1 (1), pp. 192—197.
9. Petrenko, V. S. (2017), "The algorithm of cost management of agrarian enterprise based on the use of multivariate calculations", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6 (2), pp. 7—12.
10. Musiienko, V. D. and Bohdan, M. M. (2018), "Theoretical bases of the influence of strategic potential on the value of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 3, pp. 89—93.

№ 9 2020, стор. 48 - 55

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277

Як цитувати статтю

Соломатіна Т. В. Фінансова діагностика стратегічного потенціалу зростання вартості суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Агросвіт. 2020. № 9. С. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.48

Solomatina, T. (2020), “Financial diagnostics of strategic potential of cost growth of entities of agrarian sector of economy”, Agrosvit, vol. 9, pp. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.