EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, Ю. М. Марчук, О. М. Олексієвець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.38

УДК: 338.439.223

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, Ю. М. Марчук, О. М. Олексієвець

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність удосконалення фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів як важливої передумови диверсифікації лісогосподарювання в умовах поглиблення інституціональних перетворень та децентралізації. Обгрунтовано, що система фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів оперує податковими регуляторами із завищеними ставками, які фактично вимивають внутрішні джерела інвестування проектів модернізації лісогосподарської техніки та розбудови індустрії лісорозведення, лісовирощування, лісозаготівель та транспортування деревини. Встановлено, що державні лісогосподарські підприємства, які здійснюють господарське освоєння лісоресурсного потенціалу, сплачують рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів і таким чином відшкодовують державі та територіальним громадам затрати минулих періодів. У 2013—2018 рр. у динаміці надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до Зведеного бюджету України від підприємств, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, спостерігається загалом висхідна тенденція. Обгрунтовано, що рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів має залишатися основною формою вилучення лісоресурсної ренти, яка утворюється в результаті уречевлених затрат держави понесених у минулі періоди у зв'язку зі створенням лісових насаджень. Встановлено, що трансформація системи фіскального регулювання лісокористування має супроводжуватися переглядом принципів міжбюджетного розподілу тих податкових платежів, які надходять до публічних фінансових фондів від державних та комунальних лісогосподарських підприємств. Доведено, що вагомим чинником еквівалентного перерозподілу рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є збільшення її надходжень до місцевих бюджетів, зокрема бюджетів сільських територіальних громад (сільські території виступають основним ареалом концентрації лісового багатства), оскільки лісоресурсний потенціал має конкретну територіальну прив'язку і формувався за участю місцевого населенням протягом декількох десятків років. Встановлено, що з метою формування регіональних фінансових фондів інвестиційної спрямованості, кошти яких дали б змогу збільшити обсяги лісовідновлення, варто підвищити частку відрахувань рентної плати за спеціальне лісокористування до бюджетів місцевого самоврядування.

Ключові слова: фіскальне регулювання; рентна плата; міжбюджетні відносини; децентралізація; диверсифікація; місцеві бюджети.

Література

1. Бобко А.М. Економіка лісівництва і проблеми його реформування в Україні. Економіка України. 2016. № 3. С. 88—96.
2. Голян В.А., Бардась В.М. Фіскальне регулювання природокористування: теоретико-методологічні засади врахування територіальних відмінностей рівня ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень. Економіка та держава. 2011. №10. С. 18—23.
3. Голян В.А., Бардась В.М. Фіскальне регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних перетворень: вибір пріоритетів та інструментів. Економічні науки. Сер.: Економічна теорія та економічна історія. 2013. Вип. 10. С. 55—64.
4. Макашина О.В., Таланова М.С. Зарубежный опыт финансирования лесного хозяйства. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. №22 (208). C. 42—46.
5. Ткачів С.М. Сутність механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві. Збалансоване природокористування. 2016. № 2. С. 34—39.

A. Karpuk, O. Dzyubenko, Yu. Marchuk, O. Oleksiievets

IMPROVING FISCAL REGULATION OF PERMANENT FOREST USERS AS AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR FORESTRY DIVERSIFICATION: INVESTMENT ASPECTS

Summary

The article substantiates the feasibility of improving the fiscal regulation of permanent forest users as an important prerequisite for the diversification of forestry in the context of deepening institutional changes and decentralization. It is proved that the system of fiscal regulation of permanent forest users operates with tax regulators with inflated rates, which actually wash out the internal sources of investment in projects for the modernization of forestry equipment and the development of the industry of afforestation, reforestation, logging and transportation of wood. It is established that state forestry enterprises engaged in economic development of forest resource potential pay rent for special use of forest resources and thus reimburse the state and territorial communities for the costs of previous periods. In 2013-2018, the dynamics of rent receipts for special use of forest resources to the Consolidated budget of Ukraine from enterprises subordinate to the State Agency for forest resources of Ukraine shows a generally upward trend. It is proved that rent for special use of forest resources should remain the main form of withdrawal of resource rent, which is formed as a result of materialized expenses incurred by the state in previous periods in connection with the creation of forest plantations. It is established that the transformation of the system of fiscal regulation of forest management should be accompanied by a review of the principles of inter-budgetary distribution of tax payments received from public financial funds, state and municipal forestry enterprises. It is proved that a significant factor in the equivalent redistribution of rent for special use of forest resources is an increase in its revenues to local budgets, including the budgets of rural territorial communities (rural territories are the main area of concentration of forest wealth), since the resource potential has a specific territorial reference and was formed with the participation of the local population for several decades. It is established that in order to form regional financial funds of investment orientation, the funds of which would make it possible to increase the volume of reforestation; it is necessary to increase the share of deductions of rent for special forest use to the budgets of local governments.

Keywords: fiscal regulation; rent; inter-budgetary relations; decentralization; diversification; local budgets.

References

1. Bobko, A.M. (2016), "Economics of forestry and problems of its reform in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 88—96.
2. Holian, V.A. and Bardas', V.M. (2011), "Fiscal regulation of nature management: theoretical and methodological principles of taking into account territorial differences in the level of resource-ecological orientation of tax revenues", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 18—23.
3. Holian, V.A. and Bardas', V.M. (2013), "Fiscal regulation of nature management in the context of deepening institutional transformations: the choice of priorities and tools", Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia, vol. 10, pp. 55—64.
4. Makashina, O.V. and Talanova, M.S. (2014), "Foreign experience in forestry financing", Finansovaja analitika: problemy i reshenija, vol. 22 (208), pp. 42—46.
5. Tkachiv, S.M. (2016), "The essence of the mechanism of fiscal regulation in forestry", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 2, pp. 34—39.

№ 9 2020, стор. 38 - 47

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 1027

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

ORCID:

0000-0001-9837-696X


Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1184-261X


О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8658-438X

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Марчук Ю. М., Олексієвець О. М. Удосконалення фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова диверсифікації лісогосподарювання: інвестиційні аспекти. Агросвіт. 2020. № 9. С. 38–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.38

Karpuk, A., Dzyubenko, O., Marchuk, Yu. and Oleksiievets, O. (2020), “Improving fiscal regulation of permanent forest users as an important prerequisite for forestry diversification: investment aspects”, Agrosvit, vol. 9, pp. 38–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.