EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР
В. А. Голян, Ю. М. Лучечко, А. І. Гордійчук, Д. М. Шмаров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27

УДК: 338.432

В. А. Голян, Ю. М. Лучечко, А. І. Гордійчук, Д. М. Шмаров

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність забезпечення комплексного розвитку сфери переробки сільськогосподарської сировини як базової детермінанти розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу аграрного сектора національної економіки. Встановлено, що в останні роки значну питому вагу в структурі експорту та імпорту готових харчових продуктів займають залишки і відходи харчової промисловості, що свідчить про збереження сировинної моделі розвитку національного АПК. Дослідження показали, що забезпечення прийнятних темпів розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу та зміцнення фінансової стабільності в аграрному секторі стане можливим за умови масштабного оновлення основних фондів та модернізації виробничих потужностей, що можливе лише у випадку здійснення значного обсягу капітальних вкладень. Доведено, що активізація інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових виробництв можлива за умови створення необхідного інституціонального середовища через диверсифікацію інструментів та методів податкового стимулювання інвестиційної діяльності, розширення специфікації методів державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві та переробно-харчовому сегменті АПК. Обгрунтовано, що регуляторний вплив держави на відтворювальні пропорції у сфері переробки сільськогосподарської сировини має охоплювати консультативне забезпечення розвитку переробно-харчових виробництв через інжинірингове супроводження інвестування процесів запровадження сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини та утилізації відходів на основі використання франчайзингових та реінжинірингових бізнес-процесів; активізацію діяльності дорадницьких служб в частині донесення інформації до суб'єктів агропродовольчого підприємництва щодо можливостей використання передового досвіду становлення переробно-харчових виробництв на базі особистих селянських та фермерських господарств; консультативне супроводження утилізації відходів сільськогосподарського виробництва та вирощування біоенергетичних культур в контексті розбудови індустрії виробництва біопалива. Встановлено, що досягнення комплексного результату та зростання ефективності впливу формальних інститутів на економічні процеси стануть можливими через підтримку переробки сільськогосподарської сировини на основі диференційованого використання регуляторних методів, заснованих на прямій та непрямій державній фінансової підтримці переробно-харчових виробництв.

Ключові слова: переробка сільськогосподарської сировини; комплексний розвиток; інвестиційні потоки; стимулювання; диверсифікація; відтворювальні пропорції.

Література

1. Байбєрова С.С. Використання прогресивних ресурсозберігаючих технологій в харчовій промисловості. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ТДАТУ. 2017. С. 5—6.
2. Кривчун О.М., Шеремет О.О. Еколого-економічна ефективність переробки вторинної сировини харчової промисловості. Наукові праці НУХТ. 2010. №33. С. 121—130.
3. Крисанов Д.Ф. Оптимізація інтеграційних зв'язків між підприємствами сільського господарства і переробно-харчових галузей в умовах посилення впливу євроінтеграційних процесів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2016. Вип. 11. С. 137—151.
4. Тимчак В.С. Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 57—62.
5. Чому відходи харчопрому стали однією з основних статей українського експорту. Агропортал. URL: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/pochemu-otkhody-pishcheproma-stali-odnoi-iz-osnovnykh-statei-ukrainskogo-eksporta

V. Golyan, Y. Luchechko, A. Gordiychuk, D. Shmarov

INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS IN THE CONTEXT OF DIVERSIFICATION OF INVESTMENT FLOWS TO THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The article substantiates the feasibility of providing a comprehensive development of the sphere of processing of agricultural raw materials as a basic determinant of the expanded reproduction of the resource and production potential of the agricultural sector of the national economy. It is established that in recent years, a significant share in the structure of exports and imports of finished food takes residues and waste from the food industry, while maintaining a raw model of development of national agriculture complex. Research has shown that ensuring an acceptable rate of expanded reproduction of resource and production potential and strengthening financial stability in the agricultural sector will be possible if large-scale renewal of fixed assets and modernization of production capacities, which is possible only if a significant amount of capital investment is made. It is proved that the activation of investment activities in the sector of food processing production is possible if the necessary institutional environment is created through the diversification of tools and methods of tax incentives for investment activities, expanding the specification of methods of state regulation of investment activities in agriculture and the food-processing segment of the agro-industrial complex. It is proved that the regulatory influence of the state on the reproduction proportions in the sphere of processing of agricultural raw materials should include the advisory development of food-processing production through engineering support of investment processes and introduction of modern technologies of processing of agricultural raw materials and waste disposal through the use of franchising and reengineering business processes. The revitalization of advisory services in terms of delivering information to the subjects of agricultural and food enterprise on the possibilities of applying best practices of formation food-processing production on the private farms; the advisory support of the utilization of agricultural residues and growing bioenergy crops in the context of development of the industry of biofuel production. It is established that achieving a comprehensive result and increasing the effectiveness of the influence of formal institutions on economic processes will be possible through support for the processing of agricultural raw materials based on differentiated use of regulatory methods based on direct and indirect state financial support for food-processing production.

Keywords: processing of agricultural raw materials; integrated development; investment flows; incentives; diversification; reproduction proportions.

References

1. Bajbierova, S.S. (2017), "The use of advanced resource-saving technologies in the food industry", Problemy ta perspektyvy staloho rozvytku APK. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii TDATU [Problems and prospects of sustainable development of agro-industrial complex. Proceedings of the international scientific-practical conference of TSATU], pp. 5—6.
2. Kryvchun, O.M. and Sheremet, O.O. (2010), "Ecological and economic efficiency of processing of secondary raw materials of the food industry", Naukovi pratsi NUKhT, vol. 33, pp. 121—130.
3. Krysanov, D.F. (2016), "Optimization of integration relations between agricultural enterprises and processing and food industries in the conditions of strengthening the influence of European integration processes", Visnyk Kam'ianets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 11, pp. 137—151.
4. Tymchak, V.S. (2016), "Integrated use of food industry waste in terms of innovative challenges", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 10, pp. 57—62.
5. Onyschenko, N. (2018), "Why food waste has become one of the main items of Ukrainian exports", Ahroportal, available at: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/pochemu-otkhody-pishcheproma-stali-odnoi-iz-osnovnykh-statei-ukrainskogo-eksporta/ (Accessed 10 April 2020).

№ 9 2020, стор. 27 - 37

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 1188

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-9006-5374


А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

A. Gordiychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3274-8219


Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3382-9408

Як цитувати статтю

Голян В. А., Лучечко Ю. М., Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор. Агросвіт. 2020. № 9. С. 27–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27

Golyan, V., Luchechko, Y., Gordiychuk, A. and Shmarov, D. (2020), “Integrated development of the sphere of processing of agricultural raw materials in the context of diversification of investment flows to the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 9, pp. 27–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.