EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. І. Дребот, М. Я. Височанська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.20

УДК: 332.224.(232)

О. І. Дребот, М. Я. Височанська

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовано оцінку площі грунтів, які можуть бути удобрені за допомогою потужностей сільськогосподарських підприємств Рівненської області. На основі статистичних даних побудована математична багатофакторна модель, яка є відображенням взаємозв'язків та критеріїв досліджуваної системи у вигляді аналітичних залежностей і логічних зв'язків. Математична модель дає змогу визначити найбільш ефективні способи використання родючості грунтів. Водночас завдяки вибору найбільш доцільної системи зростає внесення мінеральних добрив та органічних добрив, а також впровадження новітніх технологій щодо родючості грунтів. У міру вдосконалення галузевої структури підвищується ефективність сільськогосподарського виробництва, включаючи якісне використання земель. На основі розробленої економіко-математичної моделі запропоновано напрями підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь в окремому господарстві, а також важливо оцінити рівень інтенсивності використання земель, що дає можливість подальшого підвищення ефективності їх використання. Формування механізмів на основі побудованої прогнозної багатофакторної моделі, яка може впливати на процес землекористування потрібно реалізовувати через поєднання таких особливостей державної політики у даній сфері: передусім, потрібно розробити та реалізувати адміністративних, правових, інституціональних та організаційних засобів пізніше держава повинна визначити інструменти і важелі використання земельних ресурсів. Отримання значних врожаїв та валової продукції більше залежить від якісного родючого грунту. Насамперед, це залежить не тільки від продуктивності рослин, але й від екологічного стану грунту та раціональних напрямків родючості та охорони навколишнього середовища. У нашому дослідженні запропонований економічний механізм земельних ресурсах як вплив держави на формування і розвиток земельних відносин правовими, організаційними й економічними методами з метою впорядкування використання земельних ресурсів, їх збереження, перетворення, підвищення ефективності використання.

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення; земельні ресурси; економічний механізм; інвестиції; валова продукція; оренда.

Література

1. Фурдичко О.І. Фінансовий інструментарій екологізації агросфери в контурі її сталого розвитку / О.І. Фурдичко, О.Є. Гудзь // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. — № 2. — С. 9—15. — (Серія "Фінанси і кредит").
2. Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин / І. Малий. — № 8. — С. 49—54.
3. Ібатуллін Ш.І. Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика: монографія / Ш.І. Ібатуллін. — К.: НАУ, 2007. — 260 с.
4. Височанська М.Я. Сучасний стан і перспективи збалансованого розвитку аграрного сектору України / М. Я. Височанська // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25—26 вересня 2013 р. — Київ: ДІА, 2013. — С. 29—31.
5. Таргоня В.С. Визначення обсягів вторинної сировини та розрахунок можливого виходу біогазу на тваринницьких фермах та комплексах / В.С. Таргоня, В.В. Оверченко, Б.В. Щербак. — К.: "Видавничий центр НУБіП України", 2013. — 27 с.
6. Бредіхін О.О. Економічні проблеми охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин. Землевпорядний вісник, 2012. Вип. 8. С. 13—18.
7. Корнева Н.Н. Ефективність заходів охорони земель у сільськогосподарському виробництві / Н.Н. Корнева, Н.М. Нейф // Міжнародний сільськогосподарський журнал. 2005. Вип. 5. С. 67—73.
8. Ступень М. Економічне та екологічне сприяння ефективному використанню та охороні земель / М. Ступень, Р. Гулько, О. Бахур // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2013. Вип. 20 (2), 85—93 с.
9. Букреєв А.М. Економічний характер циклічності та його прояв у розвитку організації / А.М. Букреєв, С.А. Куксов // Матеріали. Учасник Всерегіональних зборів Всеукраїнського конгресу економічних і сільськогосподарських спеціалістів на станції метро. 2010. Луганськ 29 вересня. С. 80—87.
10. Височанська М.Я. Пріоритети формування економічного механізму забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення Збалансоване природокористування. 2015. № 1. С. 73—77.

O. Drebot, M. Vysochanska

FORECASTING MODEL OF CALCULATION THE ECONOMIC MECHANISM OF LAND AGRICULTURAL PURPOSES IN THE REGION

Summary

The article analyzes the area of soil that can be fertilized by the capacity of agricultural enterprises of Rivne region. Statistics are based on a mathematical multifactor model that reflects the relationships and criteria of the system under study in the form of analytical dependencies and logical connections. The mathematical model allows us to determine the most effective ways of using soil fertility. At the same time, due to the choice of the most appropriate system, the introduction of mineral fertilizers and organic fertilizers is increasing, as well as the introduction of the latest soil fertility technologies. As the sector structure improves, the efficiency of agricultural production, including quality land use, increases. On the basis of the developed economic and mathematical model, the directions of increasing the efficiency of agricultural land use in a separate farm are proposed, as well as it is important to assess the level of land use intensity, which makes it possible to further improve the efficiency of their use. Formation of mechanisms on the basis of a predictive multifactor model that can influence the process of land use should be implemented through a combination of the following features of public policy in this field: first, the administrative, legal, institutional and organizational means must be developed and implemented later the state must determine the tools and land use. Getting high yields and gross output is more dependent on quality fertile soil. First of all, it depends not only on the productivity of the plants, but also on the ecological state of the soil and the rational directions of fertility and environmental protection. In our study, the economic mechanism of land resources as an influence of the state on the formation and development of land relations by legal, organizational and economic methods is proposed in order to streamline the use of land resources, their conservation, transformation, and increase of efficiency of use.

Keywords: agricultural land; economic mechanism; investments; gross output; rent.

References

1. Furdychko, O.I. and Gudz' O.Je. (2010) "Financial tools for greening the agrosphere in the context of its sustainable development", Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, vol. 2. p. 9—15.
2. Maluy, I. (2000), "To the question of the theory of land rent and the problem of reforming land relations", Ukraine economy, vol. 8. pp. 49—54.
3. Ibatullin, Sh.I. (2007), Kapitalizatsiia zemel' prymis'kykh zon velykykh mist: teoriia, metodolohiia, praktyka [Capitalization of the land of suburban zones of large cities: theory, methodology, practice], NAU, Kyiv, Ukraine.
4. Vysochanska, M.Ya. (2013), "Current state and prospects of balanced development of Ukrainian agrarian sector", Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannia v ahropromyslovomu vyrobnytstvi: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Ecological safety and balanced nature management in agro-industrial production: materials of the international scientific-practical conference], Kyiv, Ukraine, 25—26 September, pp. 29—31.
5. Targonya, V.S. Overshenko, V.V. and Scherbak, B.V. (2013), Vyznachennia obsiahiv vtorynnoi syrovyny ta rozrakhunok mozhlyvoho vykhodu biohazu na tvarynnyts'kykh fermakh ta kompleksakh [Determination of volumes of secondary raw materials and calculation of the possible yield of biogas at livestock farms and complexes], Vydavnychyj tsentr NUBiP Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Bredihin, O.O. (2012), "Economic problems of land protection at the present stage of development of land relations", Zemlevporjadnyj visnyk, vol. 8, pp. 13—18.
7. Korneva, N.N. and Nejf, N.M. (2005), "Effectiveness of land protection measures in agricultural production", Mizhnarodnyj sil's'kohospodars'kyj zhurnal, vol. 5, pp. 67—73.
8. Stupen', M. Gul'ko, R. Stupen', N. and Bahur, O. (2013), "Economic and environmental promotion of efficient land use and protection", Visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija: Ekonomika APK, vol. 20 (2), pp. 85—93.
9. Bukreev, A.M. and Kuksov, S.A. (2010), "The economic nature of cyclicality and its manifestation in the development of an organization", Organizacijno-ekonomichni transformacii' v agrarnomu vyrobnyctvi. Materialy Vserehional'nykh zboriv Vseukrains'koho konhresu ekonomichnykh i sil's'kohospodars'kykh spetsialistiv [Organizational and economic transformation in agricultural activity. All-Ukrainian Congress of Economic and Agricultural Specialists], Lugansk, Uktaine September 29, pp. 80—87.
10. Vysochans'ka M.Ja. (2015). "Priorities for the formation of an economic mechanism for ensuring a balanced use of agricultural land", Zbalansovane pryrodokorystuvannja, vol. 1, pp. 73—77.

№ 9 2020, стор. 20 - 26

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 45

Відомості про авторів

О. І. Дребот

д. е. н., проф., член-кор. НААН,завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування,Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, professor, сorresponding Member of NAAS,Head of the department for institutional support of environmental managementInstitute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


М. Я. Височанська

к. е. н., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

M. Vysochanska

PhD in Economics, deputy director of scientific work and innovative developmentInstitute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2116-9991

Як цитувати статтю

Дребот О. І., Височанська М. Я. Прогнозна модель розрахунку економічного механізму для земель сільськогосподарського призначення на прикладі рівненської області. Агросвіт. 2020. № 9. С. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.20

Drebot, O. and Vysochanska, M. (2020), “Forecasting model of calculation the economic mechanism of land agricultural purposes in the region”, Agrosvit, vol. 9, pp. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.