EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ НАРОЩЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ
Ю. М. Лучечко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.136

УДК: 338.432: 664

Ю. М. Лучечко

СТИМУЛЮВАННЯ НАРОЩЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

Анотація

Обгрунтовано, що нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини є важливою передумовою структурної перебудови регіональних господарських комплексів і запорукою підвищення зайнятості в адміністративних районах аграрної спеціалізації. Встановлено, що необхідність введення додаткових потужностей в секторі переробно-харчових виробництв випливає з того, що в структурі сукупного аграрного експорту в останні роки має місце зменшення питомої ваги готових харчових продуктів, що свідчить про посилення сировинної спрямованості вітчизняного агропромислового виробництва та зменшення виробництва продукції з високою доданою вартістю. Дослідження показали, що в структурі імпорту сільськогосподарської та харчової продукції зростає питома вага готових харчових продуктів, що породжує додаткові ризики щодо забезпечення прийнятного рівня продовольчої самодостатності країни. Обгрунтовано, що прискорення темпів введення додаткових потужностей по переробці сільськогосподарської сировини залежить від запровадження державою комплексу стимулів, які сприятимуть нарощенню обсягу капітальних вкладень у модернізацію та реконструкцію основного капіталу переробно-харчових виробництв. Доведено, що одним з основних стимулів розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу переробно-харчових виробництв має стати зменшення податкового тягаря під час ввезення високотехнологічного обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, що зробить його доступним для більшої кількості суб'єктів агропромислового бізнесу і дасть можливість переробляти все більший обсяг сільськогосподарської сировини. У статті обгрунтовується доцільність розширення переліку державних інвестиційних програм підтримки проектів налагодження переробки сільськогосподарської сировини на базі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції через надання прямої та непрямої державної фінансової допомоги як для придбання необхідного обладнання, так і на впровадження передового іноземного досвіду. Встановлено, що надати додаткових імпульсів нарощенню обсягів переробки сільськогосподарської сировини може відновлення традиційної сільськогосподарської спеціалізації, яку мали окремі адміністративні райони в докризові часи, яке дозволить розширити ресурсну базу виробництва конкурентоспроможних видів готових харчових продуктів та продуктів промислового призначення.

Ключові слова: сільськогосподарська сировина; готові харчові продукти; капітальні вкладення; експорт; переробно-харчові виробництва; фінансова допомога.

Література

1. Крисанов Д.Ф. Оптимізація інтеграційних зв'язків між підприємствами сільського господарства і переробно-харчових галузей в умовах посилення впливу євроінтеграційних процесів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2016. Вип. 11. С. 137—151.
2. Крисанов Д.Ф., Варченко О.М. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 72—91.
3. Макаренко П.М., Андрієнко Н.В. Галузеві особливості формування потенціалу переробних підприємств з виробництва харчових продуктів. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1747/1/Volkova%20N.V.pdf
4. Марущинець А.В. Вплив переробної ланки АПК на трансформаційні процеси в аграрній сфері Київського Придніпров'я. Український географічний журнал. 2017. № 2. С. 26—31.

Y. Luchechko

STIMULATING CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS: FINANCIAL AND INVESTMENT ASPECTS

Summary

It is proved that capacity building in the field of processing of agricultural raw materials is an important prerequisite for the structural adjustment of regional economic complexes and the key to increasing employment in administrative areas of agricultural specialization. It is established that the need of input of additional capacities in the sector of food processing production stems from the fact that in the structure of total agricultural exports in recent years is a decrease in the specific weight of prepared foods, indicating an increasing raw material orientation of domestic agricultural production and a decrease in the production of products with high added value. Studies have shown that the share of finished food products in the structure of imports of agricultural and food products is growing. This creates additional risks to ensure an acceptable level of food self-sufficiency of the country. It is proved that the acceleration of the introduction of additional capacities for processing agricultural raw materials depends on the introduction by the state of a set of incentives that will help to increase the volume of capital investments in the modernization and reconstruction of the fixed capital of food processing production. It is proved that one of the main incentives for the expanded reproduction of the resource and production potential of food processing production should be a reduction in the tax burden when importing high-tech equipment for processing agricultural raw materials. This will make it available to more subjects of agro-industrial business and make it possible to process an increasing number of agricultural raw materials. The article substantiates the expediency of expanding the list of state investment programs to support projects for the establishment of processing of agricultural raw materials based on direct producers of agricultural products through the provision of direct and indirect state financial assistance for the purchase of necessary equipment, and the introduction of foreign best practices. It is established that the restoration of traditional agricultural specialization that certain administrative regions had in pre-crisis times can provide additional impetus to increase the volume of processing of agricultural raw materials, which will expand the resource base for the production of competitive types of ready-made food and industrial products.

Keywords: agricultural raw materials; ready-made food products; capital investments; exports; food processing production; financial assistance.

References

1. Krysanov, D.F. (2016), "Optimization of integration links between agricultural enterprises and food processing industries in the context of increasing influence of European integration processes", Visnyk Kam'ianets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 11, pp. 137—151.
2. Krysanov, D.F. and Varchenko, O.M. (2017), "Agri-food chains: key problems of creation and development", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 72—91.
3. Makarenko, P.M. and Andriienko, N.V. (2014), "Sectoral features of forming the potential of food processing enterprises", available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1747/1/Volkova%20N.V.pdf (Accessed 25 March 2020).
4. Maruschynets', A.V. (2017), "Influence of APC processing unit on transformation processes in the agricultural sphere of Kyiv Dnieper", Ukrains'kyj heohrafichnyj zhurnal, vol. 2, pp. 26—31.

№ 8 2020, стор. 136 - 142

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-9006-5374

Як цитувати статтю

Лучечко Ю. М. Стимулювання нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини: фінансово-інвестиційні аспекти. Агросвіт. 2020. № 8. С. 136–142. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.136

Luchechko, Y. (2020), “Stimulating capacity building in the field of processing of agricultural raw materials: financial and investment aspects”, Agrosvit, vol. 8, pp. 136–142. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.136

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.