EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО КООПЕРАТИВУ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Р. А. Головко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.130

УДК: 631:115.11

Р. А. Головко

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО КООПЕРАТИВУ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

За результатами дослідження визначено, що економічна сутність страхування ризиків фермерських господарств, як способу перерозподілу збитку, може бути реалізована не тільки на комерційних, але й на кооперативних засадах, що сприятиме ефективності застосовуваного методу управління ризиком. Практичне застосування страхування, як методу управління ризиком, є ефективним лише за умови безпосередньої участі держави, роль якої може проявлятися як у субсидуванні страхових внесків, так і покритті збитків фермерських господарств. Обгрунтовано, що фінансова стійкість фермерських господарств під час управління ризиками шляхом створення страхового кооперативу забезпечується можливістю субсидування державою не тільки витрат з управління ризиком, але й прямою компенсацією збитку, використанням коштів кооперативу вищого рівня, диференційованою участю регіональних бюджетів у субсидуванні кооперативних внесків.

Ключові слова: кооператив; ризик; ризик-менеджмент; розвиток; стійкість; страхування; фермерські господарства.

Література

1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 1989. — 254 с.
2. Вініченко І.І. Регіональний аспект розвитку фермерства. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://www.economy. nayka.com.ua
3. Вітлінський В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання. — К.: КНЕУ, 2000. — 354 с.
4. Горьовий В.П. Кооперація фермерських господарств // Агроінком. — 2009. — № 9—10. — С. 35—40.
5. Кравченко В.М. Сучасні проблеми ризик-менеджменту в АПК / В.М. Кравченко, Л.І. Макущенко// Держава та регіони, 2008. — № 5. — С. 85—91.
6. Марковський О.В. Картка ризику продукту як механізм реалізації взаємозв'язку в моделях ризик-менеджменту / О.В. Марковський // Держава та регіони. — 2008. — № 5. — С. 100—105.
7. Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства // Економіка АПК. — 2008. — № 3. — С. 145—152.
8. Мельник Л.Ю. Економічний потенціал різних форм аграрних підприємств // Економіка АПК. — 2011. — № 7. — С. 89—97.
9. Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику // Фінанси України. — 2012. — № 5. — С. 88—93.
10. Сірик І.П. Управління ризиками в процесі прийняття управлінських рішень / І.П. Сірик // Агросвіт. — 2011. — № 13—14. — С. 72—76.
11. Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.С. Гудзь // Економіка АПК. — 2014. — №11. — С. 61—68.
12. Супрунович Є. Методи управління ринковим ризиком / Є. Супрунович, І. Киселева// Фінансовий ринок України, 2011. — №6. — С. 25—29.
13. Тарельник, Н.В. Економічна ефективність страхового менеджменту ризиків у аграрній сфері / Н.В. Тарельник // Агросвіт. — 2012. — №2. — С. 59—64.
14. Ушкаренко Ю.В. Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації / Ю.В. Ушкаренко // Агросвіт. — 2011. — № 13—14. — С. 3—7.
15. Чорненька Л.М. Критерії класифікації ризиків з врахуванням особливостей сільського господарства / Л.М. Чорненька // Науковий вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2011. — Вип. 163. — Ч. 2. — С. 154—159.

R. Golovko

SUBSTANTIATION OF THE MODEL OF INSURANCE COOPERATIVE IN THE SYSTEM OF RISK MANAGEMENT OF FARMS

Summary

The study determined that the risk management system should provide farmers use effective methods of risk management aimed at its reduction through redistribution among a large number of objects, thus contributing to the achievement of financial stability of businesses. One such method is risk insurance through cooperative farming.
The main purpose of such a cooperative is to unite farms for the common organization of crop risk insurance. The cooperative in this case acts as an insurer in the market, concluding insurance contracts with large companies for the benefit of farms.
Argued that the practical application of insurance as a method of risk management is effective only if the direct involvement of the state, whose role can occur as the subsidization of premiums and cover losses farms. Proved that the financial stability of farmers in managing risks by creating an insurance cooperative provided the possibility of subsidizing the state not only the costs of risk management, but also direct compensation for loss of the cooperative use of the highest level, involving differentiated regional budgets subsidizing cooperative contributions.
The effectiveness of the system of risk management farm cooperative form of risk protection is also determined by the ability of the cooperative use of higher level for further reallocation of risks and attracting budgetary funds not only to subsidize the costs of risk management, but also for payment of damages.
The advantage of the cooperative association of farmers in the creation of insurance fund determined by their ownership of the means of the fund that can create significant insurance reserves, increasing the use of shares of the cooperative to reduce the cost of risk management in the future. The proposed model insurance consumer cooperative combines the advantages of mutual funds cooperative formation and stabilization reserves of insurance companies promoting the financial stability of the cooperative association of farmers in managing risks.

Keywords: сooperative; risk; risk-management; development; sustainability; insurance; farms.

References

1. Al'gin, A.P. (1989), Risk i ego rol' v obshhestvennoj zhizni [Risk and its role in public life], Mysl', Moscow, Russia.
2. Vinichenko, I.I. (2012), "Regional aspect of farming development", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Mach 2010).
3. Vitlins'kyj, V.V. (2000), Ekonomichnyj ryzyk ta metody joho vymiriuvannia [Economic risk and methods of its measurement], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Horovyj, V.P. (2009), "Cooperation farms", Ahroinkom, vol. 9—10, pp. 35—40.
5. Kravchenko, V.M. and Makuschenko, L.I. (2008), "Modern problems of risk management in agroindustrial complex", Derzhava ta rehiony, vol. 5, pp. 85—91.
6. Makarenko, P.M. (2008), "Farming of Ukraine in the context of trends in the development of world agriculture", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 142—152.
7. Markovs'kyj, O.V. (2008), "Product risk card as a mechanism of implementation of interconnection in risk management models", Derzhava ta rehiony, vol. 5, pp. 100—105.
8. Mel'nyk, L.Yu. (2011), "Economic potential of different forms of agrarian enterprises", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 89—97.
9. Pikus, R.V. (2012), "Assessment of business risk", Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 88—93.
10. Siryk, I.P. (2011), "Risk management in the process of managerial decision making", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 72—76.
11. Stetsiuk, P.A. and Hudz', O.S. (2014), "Conceptual bases of enterprise risk management", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 61—68.
12. Suprunovych, Ye. and Kyseleva, I. (2011), "Methods of market risk management", Finansovyj rynok Ukrainy,, vol. 6, pp. 25—29.
13. Tarel'nyk, N.V. (2012), "Economic efficiency of insurance risk management in the agricultural sector", Ahrosvit, vol. 2, pp. 59—64.
14. Ushkarenko, Yu.V. (2011), "Improving the efficiency of cooperative farms", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 3—7.
15. Chornen'ka, L.M. (2011), "Risk classification criteria taking into account the features of agriculture", Naukovyj visnyk Natsional'noho un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 163, pp. 154—159.

№ 8 2020, стор. 130 - 135

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 828

Відомості про авторів

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6521-4606

Як цитувати статтю

Головко Р. А. Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств. Агросвіт. 2020. № 8. С. 130–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.130

Golovko, R. (2020), “Substantiation of the model of insurance cooperative in the system of risk management of farms”, Agrosvit, vol. 8, pp. 130–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.