EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Д. М. Шмаров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.123

УДК: 338.436 (477)

Д. М. Шмаров

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

Встановлено, що інвестиційний дефіцит у діючих суб'єктів переробно-харчових виробництв та висока вартість кредитних ресурсів на вітчизняному ринку позикового капіталу не дають можливості в повному обсязі профінансувати проекти модернізації та реконструкції існуючих потужностей та введення додаткових потужностей і тим самим забезпечити випуск харчової продукції, яка відповідатиме міжнародним стандартам та регламентам якості і безпечності. Доведено, що формування сучасного механізму фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора зумовлено необхідністю подолання інституціональних пасток, які є на ринку позикового капіталу і не дають можливості сільськогосподарським товаровиробникам вчасно залучати фінансові ресурси для розширеного відтворення. У статті обгрунтовується необхідність формування механізму фінансово-кредитного забезпечення переробної ланки аграрного сектора, виходячи з інституціональної матриці національної фінансової системи та основних трендів на ринку позикового капіталу. Встановлено, що система фінансово-кредитного забезпечення виступає складовою системи фінансового забезпечення і є сукупністю відносин з приводу отримання фінансових ресурсів на ринку позикового капіталу на основі платності та поворотності. Дослідження показали, що незважаючи на значне підвищення в останні роки вагомості аграрного сектора у розширеному відтворенні потенціалу національної економіки, сектор переробно-харчових виробництв не використовує усіх резервів підвищення рівня капіталізації за рахунок збільшення обсягів поглибленої переробки сільськогосподарської сировини. Обгрунтовано, що механізм фінансово-кредитного забезпечення переробної ланки аграрного сектору має забезпечувати диференційований підхід до участі держави в процесі надання кредитних ресурсів для різних організаційно-правових форм аграрного бізнесу, що здійснює переробку сільськогосподарської сировини. Встановлено, що ефективною формою кредитування переробно-харчових виробництв виступає створення кластерних формувань за участю безпосередніх виробників харчових продуктів та інших продуктів переробки сільськогосподарської сировини, органів державного управління та місцевого самоврядування, а також фінансово-банківських установ.

Ключові слова: фінансово-кредитне забезпечення; комплексний розвиток; переробка сільськогосподарської сировини; переробно-харчові виробництва; харчові продукти; комерційні банки.

Література

1. Клименко Д.Б. Особливості та перспективи банківського кредитування аграрного сектора в Україні. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 95—106.
2. Северин К.М. Ефективність фінансово-кредитних важелів розвитку АПК в Україні. Ефективна економіка. 2016. №. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4980
3. Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3. С. 113—122.
4. Кузнєцова Л.В. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення розвитку АПК України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9-1. Ч. 1. C. 183—186.
5. Войниченко П.П. Особливості банківського кредитування суб'єктів господарювання аграрної галузі. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=902

D. Shmarov

MECHANISM OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING SECTOR OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

It is established that the investment deficit in the existing food processing companies and the high cost of credit resources in the domestic debt capital market do not allow to fully finance the projects of modernization and reconstruction of existing capacities and the introduction of additional capacities and thus ensure the output of food products. It is proved that the formation of a modern mechanism for financial and credit support of the agricultural sector is due to the need to overcome institutional traps that exist in the debt capital market and do not allow agricultural producers to attract financial resources in a timely manner for expanded reproduction. The article substantiates the need to form a mechanism for financial and credit support of the processing sector of the agricultural sector, based on the institutional matrix of the national financial system and the main trends in the debt capital market. It is established that the system of financial and credit security is a component of the system of financial security and is a set of relations regarding the receipt of financial resources in the loan capital market based on payment and repayment. Studies have shown that despite a significant increase in recent years, the role of the agricultural sector in the expanded reproduction capacity of the national economy, sector of food processing production does not use all reserves of increase of level of capitalization due to the increase in volumes of deep processing of agricultural raw materials. It is proved that the mechanism of financial-credit support of the processing level of the agricultural sector should provide a differentiated approach to state involvement in the provision of credit resources for different organizational and legal forms of agricultural businesses, processing agricultural raw materials. It is established that an effective form of crediting food-processing production is the creation of cluster formations with the participation of direct producers of food and other products of processing of agricultural raw materials, state and local governments, as well as financial and banking institutions.

Keywords: financial and credit support; integrated development; processing of agricultural raw materials; processing and food production; food products; commercial banks.

References

1. Klymenko, D.B. (2018), "Features and prospects of bank lending to the agricultural sector in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 95—106.
2. Severyn, K.M. (2016), "Efficiency financial and credit levers of apc in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4980 (Accessed 25 March 2020).
3. Vdovenko, L.O. and Vdovenko, S.A. (2018), "State and prospects of development of the agricultural sector in the context of state policy of financial support to producer", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 3, pp. 113—122.
4. Kuznietsova, L.V. (2014), "Bank loan as a source of financial support for the development of agro-industrial complex of Ukraine", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 9-1, no. 1, pp. 183—186.
5. Vojnychenko, P.P. (2012), "Features of bank lending to agricultural business entities", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=902 (Accessed 25 March 2020).

№ 8 2020, стор. 123 - 129

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3382-9408

Як цитувати статтю

Шмаров Д. М. Механізм фінансово-кредитного забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора. Агросвіт. 2020. № 8. С. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.123

Shmarov, D. (2020), “Mechanism of financial and credit support for the integrated development of the processing sector of the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 8, pp. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.