EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БEЗПEКИ
С. М. Лутковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.87

УДК: 504.05

С. М. Лутковська

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БEЗПEКИ

Анотація

У статті визначено, що комплексну оцінку рівня екологічної безпеки доцільно здійснювати на основі нової організаційної структури екологічного контролю та інформаційної моделі шляхом залучення спеціально сформованих показників стану довкілля — індикаторів та індексів якості. Запропоновано під час розробки методичних підходів до оцінки екологічної модернізації з позицій екологічної і природно-техногенної безпеки використовувати показники за трьома сферами: охорона атмосферного повітря, водні ресурси, поводження з відходами. Така класифікація дала змогу визначити рівень навантаження на населення і територію, а також загрози та ризики за умов збереження існуючої тенденції значного негативного впливу вражаючих чинників екологічної безпеки. Розроблено алгоритм оцінки рівня екологічної безпеки в аспекті процедури модернізації у сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів та поводження з відходами протягом 2014—2018 рр. по регіонах та України загалом. Розраховано індекси екологічної модернізації. Запропоновано методику екологічної модернізації охорони повітря регіонів та загалом по Україні. Проведено аналіз кількості повітроохоронних заходів у 2014—2018 роках. З позиції екологічної модернізації та забрудненням довкілля можна відмітити загальну тенденцію, до збільшення кількості модернізаційних заходів у регіонах, що викидають найбільше отруйних речовин. Запропоновано напрями формування технологічної здатності економічної системи до забезпечення екологічної безпеки держави. Ці заходи доцільно розглядати в розрізі чотирьох етапів: 1) традиційного виробництва та забезпечення його ефективності; 2) розширення інвестиційних можливостей, що підвищує здатність купувати та впроваджувати сучасні іноземні технології; 3) формування адаптивних здібностей до пристосовування та покращення імпортних технологій; 4) забезпечення відповідного рівня науково-дослідних розробок. У розрізі регіонів активність запровадження вищеназваних повітроохоронних заходів була досить високою. Харківська та Дніпропетровська області утримували лідируючі позиції протягом усього аналізованого періоду. Досить активно повітроохоронні заходи реалізовувалися у Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській області, місті Київ. Низькими показниками характеризуються Запорізька, Житомирська, Миколаївська та низка інших областей. Жодних заходів не було проведено на території Закарпаття, Тернопільської та Чернівецької областей.

Ключові слова: екологічна безпека; оцінка; критерії; сталий розвиток.

Література

1. Радевич Т.В., Ночовна Ю.О., Самбурська Н.І. Моделювання інтегрального показника загального рівня екологічної безпеки підприємства. Економічний аналіз. 2017. №2 (27). С. 182—191.
2. Kaletnik G.M., Zabolotnyi G.M., Kozlovskyi S.V. Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems. Actual Problems of Economics. 2011. vol. 4 (118), pp. 3—11.
3. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Козловський В.О. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 16—25.
4. Koziuk V., Hayda Y., Dluhopolskyi O., Kozlovskyi S. Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development. Problemy ekorozwoju — Problems of sustainable development, 2020. Vol. 15 № 1, pp. 53—64. https://ekorozwoj.pollub.pl/no29/h.pdf (дата звернення 01.04.2020).
5. Патон Б.Є. Національна парадигма сталого розвитку України. К.: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2016. 72 с.
6. Шевчук В.Я. Екологічне управління. К.: Либідь, 2004. 432 с.
7. Калетнік Г.М., Козак К.В. Зелений бізнес — перспективи підприємництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 12. с. 36.
8. Козловський С.В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем. Ефективна економіка. 2010. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=178 (дата звернення 01.04.2020).
9. Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року" від 21.12.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (дата звернення 01.04.2020).

S. Lutkovska

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY EVALUATION

Summary

It is determined in this article that it is advisable to carry out a comprehensive assessment of the level of environmental safety on the basis of a new organizational structure of environmental control and information model by involving specially formed indicators of the state of the environment — indicators and quality indices. It is proposed to use indicators in three areas: atmospheric air protection, water resources, waste management, when developing methodological approaches to the assessment of environmental modernization from the standpoint of environmental and technogenic safety. This classification made it possible to determine the level of burden on the population and the territory, as well as the threats and risks, provided that the existing tendency of significant negative impact of the environmental factors was maintained. The algorithm of estimation of the level of ecological safety in the aspect of the procedure of modernization in the field of atmospheric air protection, water resources and waste management during 2014—2018 by regions and Ukraine as a whole is developed. Ecological modernization indices are calculated. The method of ecological modernization of air protection of regions and in the whole of Ukraine is offered. The analysis of the number of air protection measures in 2014-2018 was conducted. From the point of view of ecological modernization and pollution, it is possible to note the general tendency to increase the number of modernization measures in the regions that emit the most toxic substances. The directions of formation of technological ability of the economic system to ensure the ecological security of the state are proposed. These measures should be considered in the context of four stages: 1) traditional production and ensuring its efficiency; 2) expansion of investment opportunities, which enhances the ability to buy and implement modern foreign technologies; 3) the formation of adaptive capacities to adapt and improve imported technologies; 4) ensuring the appropriate level of research and development. In the regions, the activity of the above-mentioned air protection measures was quite high. Kharkiv and Dnipropetrovsk oblasts maintained leading positions throughout the analyzed period. Quite actively air protection measures were implemented in Khmelnitsky, Kirovograd, Cherkasy region, Kyiv. Zaporizhzhia, Zhytomyr, Mykolayiv and a number of other regions are characterized by low indicators. There were no events in the territory of Transcarpathia, Ternopil and Chernivtsi regions.

Keywords: environmental safety; evaluation; criteria; sustainable development.

References

1. Radevich, T.V. Nochova, Y.O. and Samburska, N.I. (2017), "Modeling of the integral indicator of the general level of ecological safety of the enterprise", Economic analysis, vol. 2 (27), pp. 182—191.
2. Kaletnik, G. M. Zabolotnyi, G. M. and Kozlovskyi, S. V. (2011), "Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems", Actual Problems of Economics, vol. 4, (118), pp. 3—11.
3. Kaletnik, H.M. Kozlovskyi, S.V. and Kozlovskyi, V.O. (2012), "Sustainability of the economy as a factor of security and development of the state", Economika Ukraini, vol. 7, pp. 16—25.
4. Koziuk, V. Hayda, Y. Dluhopolskyi, O. and Kozlovskyi, S. (2020), "Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development", Problemy ekorozwoju — Problems of sustainable development, vol. 15 (1), pp. 53—64.
5. Paton, B.E. (2016), Nacionalna paradigm stalogo rozvitku Ukraini [National paradigm of sustainable development of Ukraine], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
6. Shevschuk, V.Yа. (2004), Ecologiche upravlinnia [Environmental management], Libid, Kyiv, Ukraine.
7. Kaletnik, H.M. and Kozak, K.V. (2016), "Green Business — Perspectives on Entrepreneurship", Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, vol. 12, p. 36.
8. Kozlovskyi, S.V. (2010), "Strategic analysis of the development of regional economic systems", Efektivna economika, vol.4, avaible at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=178 (Accessed 01.04.2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About the basic principles (strategy) of the state ecological policy for the period till 2020", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/lavs/shov/2818-17 (Accessed 01 April 2020).

№ 8 2020, стор. 87 - 93

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1013

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, European integration and international activitiesVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519

Як цитувати статтю

Лутковська С. М. Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної бeзпeки. Агросвіт. 2020. № 8. С. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.87

Lutkovska, S. (2020), “Ensuring sustainable development under modernization of the system of environmental safety evaluation”, Agrosvit, vol. 8, pp. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.