EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
С. В. Петруха, Б. В. Стахов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.49

УДК: 338.43:631.1

С. В. Петруха, Б. В. Стахов

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Анотація

У роботі досліджено передумови (еволюційні та революційні) переходу аграрного сектору світової економіки до моделі сталого розвитку, встановлено міру їх транспарентності та паритетності до внутрішніх (національних) інституціонально-регуляторних умов, зокрема породжених аграрною реформою Л.Д. Кучми, історіографією співіснування (залежно від масштабів сільськогосподарської діяльності, її соціально-економічних цілей) дрібно- і високотоварного аграрного виробництва, культурними цінностями й менталітетом ведення домашнього господарства, а також відносно високою мірою параметризації бідності в країні, у т. ч. щодо частки домогосподарств, у яких у сукупних витратах переважають витрати на продукти харчування. Встановлено гносеологію категорії "сталий розвиток аграрного сектору економіки" та пов'язано її термінологічний апарат через Глобальні Цілі сталого розвитку ООН до 2030 р. Визначено національні "рамки" паритетності й відмінності трактування категорії "сталий розвиток" у наукових роботах провідних вчених-економістів, у т. ч. аграрного профілю, національних та регіональних (локальних) стратегічних і тактичних документах, що регуляторно "тактують" трансформаційні зрушення в аграрному секторі економіки загалом та рослинно-тваринній сфері й переробно-харчовій промисловості зокрема відповідно до глобо-завдань у сфері розвитку сільського господарства та "духу" реформи місцевого самоврядування і бюджетної децентралізації. У межах цілей дослідження визначено ефективність використання аграрним сектором національної економіки потенціалу, наданого Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у контексті забезпечення оптимуму між екологічним, соціальним та економічним аспектами його розвитку, низького рівня кризогенної чутливості, застосовуючи як "подразник" протиепідемічний режим, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19. Це дало змогу розглянути "сталий розвиток аграрного сектору" під кутом зору нової економічної реальності, запропонувати новий підхід до класифікації його факторів, їх поділ та змістове наповнення відповідно до ендо- і екзогенних умов, обгрунтувати необхідність короткострокової зміни "полюсних" пріоритетів у ортодоксальній 3-D моделі сталості: "екологія — соціологія — економіка" під гаслом "Робити багато! Дешево!".

Ключові слова: аграрний сектор економіки; сільське господарство; переробно-харчова промисловість; сталий розвиток; стійкість; Глобальні Цілі сталого розвитку ООН; коронавірус COVID-19; парадигма; бідність; продовольство; експорт; екологія; соціологія; економіка.

Література

1. Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на пресс-брифинге по COVID-19 13 марта 2020 г. / ВОЗ. 2020. 13 марта. URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020
2. Война с COVID-19. Какие суммы разные страны направили на борьбу с коронавирусом. Лига. Финансы. 2020. 12 марта. URL: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/vlasti-raznyh-stran-vydelyayut-bespretsedentnye-summy-na-borbu-s-koronavirusom
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
4. United Nations Millennium Declaration: General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000. URL: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx
5. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations. 2015. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
6. Цілі Сталого Розвитку: Україна: нац. доповідь. 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
7. Відставка Гончарука: нинішній Кабмін може побити антирекорд по "тривалості життя". Слово і діло. 2020. 3 берез. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/03/infografika/polityka/vidstavka-honcharuka-nynishnij-kabmin-mozhe-pobyty-antyrekord-po-tryvalosti-zhyttya
8. Monitoring food security in countries with conflict situations / FAO, WFP. 2018. January. http://www.fao.org/3/I8386EN/i8386en.pdf
9. Report for Selected Countries and Subjects / IMF. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%
2C311%2C546%2C213%2C674%2C911%2C676%2C314%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C
684%2C316%2C273%-2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2
C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2
C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2618%2C278%2C624%2C6
92%2C522%2C694%2C622%2C962%2C156
%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%
2C228%2C565%2C924%2C283%2C233%2C853%2C
632%2C288%2C636%2C293%2C634%2C566%2
C238%2C964%2C662%2C182%2C960%2C359%2C
423%2C453%2C935%2C968%2C128%2C922%2C611%2C714%2C321%2C862%2C243%2C135%2C248%2C716%2C469%2C456%2C25
3%2C722%2C642%2C942%2C643%2C718%2C939%2C724
%2C734%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%
2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C3
61%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C144%2C336%2C1
46%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%
2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C5
37%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C
369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C9
25%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C
926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C
111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2
C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C6
66%2C698&s=NGDPDPC&grp=0&a=
10. GDP per capita (current US$) / World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd?most_recent_value_desc=true
11. World Economic Outlook Database / IMF. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx
12. Напрямки Угоди про асоціацію — прогрес виконання. Пульс Угоди. URL: http://pulse.eu-ua.org/ua
13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
14. Ukraine Industrial Production. Trading economics. https://tradingeconomics.com/ukraine/industrial-production. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/tda.htm
15. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
16. Петруха С.В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку. Агросвіт. 2017. № 18. С. 3—46.
17. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua
18. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua
19. Петруха С.В. Державне антикризове регулювання аграрного сектору економіки України: монографія; Ін-т екон-правових досліджень. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 524 с.
20. Україна займає 20-те місце у світі та 11-те місце в Європі за площею сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним виробництвом, — Ольга Трофімцева. Урядовий портал. 2019. 2 лип. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-zajmaye-20-te-misce-u-sviti-ta-11-te-misce-v-yevropi-za-ploshcheyu-silskogospodarskih-ugid-zajnyatih-pid-organichnim-virobnictvom-olga-trofimceva
21. USDA Scheduled Release Dates for Agency Reports and Summaries. URL: https://www.usda.gov/media/agency-reports
22. Звіт про результати аналізу виконання заходів з реалізації стратегії подолання бідності: затв. рішенням Рахункової палати від 11.09.2018 № 23-3. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/23-3_2018/Zvit_23-3_2018.pdf
23. Hardesty D. L. The Human Ecological Niche. American Anthropologist. New Series. 1972. Vol. 74, No. 3 P. 458-466. URL: https://www.jstor.org/stable/671528?seq=1
24. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
25. Economic development and the conservation of nature / United Nations. 1962. URL: https://digitallibrary.un.org/record/204288
26. Effect of Lameness on Ovarian Activity in Postpartum Hol-stein Cows / E. J. Garbarino, J.A. Hernandez, J. K. Shearer, C.A. Risco. Journal of Dairy Science. 2004. Vol. 87 (12). P. 4123—4131. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15545374
27. Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990 / Congress of USA. URL: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2830
28. Duesterhaus, R. Sustainable promise. Journal of Soil and Water Conservation. 1990. Vol. 45 (1). P. 4.
29. Carter H. O. Agricultural sustainability: An overview and research as-sessment. California Agriculture. 1989. Vol. 43 (3). P. 16-18. URL: http://calag.ucanr.edu/Archive/?article=ca.v043n03p16
30. Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990. Section 2503 — Protection of Pets / USDA. URL: https://www.nal.usda.gov/awic/public-law-101-624-food-agriculture-conservation-and-trade-act-1990-section-2503-protection
31. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва; Наука, 1989. 261 с. URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/vernadsky.pdf
32. Тойнби А., Хантингтон С. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. URL: https://books.google.com.ua/books/about/%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%
D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%B8.html?id=LgUIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&
f=false
33. Фраєр О.В. Перехід сільського господарства України на засади сталого розвитку: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. 2016. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/dis_Fraier_web.pdf
34. Дяченко М.О., Нігородова С.А., Петруха С.В. Міжнародне фінансування для вирішення глобальних екологічних проблем у проектах сталого розвитку. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія / за ред. С.Г. Мізюк. Київ: Кондор, 2019. С. 228—244.
35. Петруха С.В. Інституціональні виклики та регуляторні загрози проєвропейській моделі сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 7 груд. 2017 р.; Луцький НТУ. Луцьк, 2017. Ч. 1. С. 173—176.
36. Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України. Київ: ПрофКнига, 2018. 424 с.
37. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: нац. доповідь / за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 864 с.
38. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
39. У Комітеті з питань економічного розвитку створено Робочу групу з розробки проекту Закону "Про засади державної політики сталого розвитку України". Верховна Рада України. 2020. 28 лют. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/189875.html
40. Про проект Комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Івано-Франківської області у 2005—2010 роках та на період до 2015 року: розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 13.06.2005 № 267. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/IF050103.html
41. Про утворення Ради з питань розробки проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015—2020 роки: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.01.2015 № 31. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-minagropolitiki-ukraini-pro-utvorennya-radi-z-pitan-rozrobki-proektu-edinoi-kompleksnoi-strategii-rozvitku-silskogo-gospodarstva-i-silskikh-teritoriy-v-ukraini-na-2015-2020-roki
42. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015—2020 роки / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1978.html
43. Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ: указ Президента України від 13.08.2014 № 644/2014. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6442014-17529
44. Проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку № 9162 від 04.10.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64742
45. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: закон України від 18.10.2005 № 2982-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15
46. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів від 17.10.2013 № 806-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
47. Концепція стійкого розвитку сільських територій Закарпатської області на 2020-2027 рр. URL: https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/190625_ksr_oda.pdf
48. Голян В., Петруха С., Забловський А. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення. Економіст. 2017. № 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_8_6
49. Building a common vision for sustainable food and agriculture: principles and approaches / FAO. Rome, 2014. 55 p. URL: http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
50. Factors influencing the adoption of sustainable agricultural practices in developing countries: A review / Y.S. Tey, E.Li, J. Bruwer, A.M. Abdullah, M. Brindal, A. Radam, M. M. Ismail, S. Darham. Environmental engineering and management journal. 2017. Vol. 16 (2). P. 337—349. January. URL: https://www.researchgate.net/publication/317759463_Factors_influencing_the_adoption_of_sustainable_agricultural_practices_in_developing_countries_A_review
51. Opportunities and challenges of sustainable agricultural development in China / J. Zhao, Q. Luo, H. Deng, Y. Yan. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008. No. 363 (1492). February 27. P. 893—904. URL: https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2007.2190
52. The determining factors of farm sustainability in a context of growing agricultural intensification / M. Baccar, A. Bouaziz, P. Duguе, M. Gafsi, P.-Y. Le Gal. Agroecology and Sustainable Food Systems. 2018. Vol. 43, Iss. 4. URL: https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1489934
53. Rоling N., Pretty J. N. Chapter 20 — Extension's role in sustainable agricultural development. URL: http://www.fao.org/3/w5830e0m.htm
54. Методика складання балансів попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та продовольства від 04.06.2004. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=e9e36d97-5978-460b-a69b-d178a2d463a5&title=MetodikaSkladanniaBalansivPopituIPropozitsiiSilskogospodarskoiProduktsiiTaProdovolstva
55. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році (лютий 2020 року) / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю., Волосюк Ю.В.]; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2020. 20 с. URL: http://www.iae.org.ua/activity/books/2771-prohnoz-vyrobnytstva-silskohospodarskoyi-produktsiyi-v-ukrayini-u-2020-rotsi-lyutyy-2020-roku-lupenko-yu-o-mesel-veselyak-v-ya-hryshchenko-o-yu-volosyuk-yu-v-za-red-yu-o-lupenka-v-ya-mesel-veselyaka-k-nnts-liaer-2020-.html
56. Фраєр О.В. Концептуальні засади сталого розвитку та їх реалізація у сільському господарстві в сучасних умовах. Український соціум. 2018. № 2 (65). С. 96—106.
57. Sustainable Development for Agriculture and Environment / ed. by J. Singh, R. Nigam, W. Hasan, A. Kumar. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/329611518_Sustainable_Development_for_Agriculture_and_Environment
58. Михайленко О.Г. Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами в досягненні Цілей сталого розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.02. Дніпро, 2018. 26 с. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.03/autoreferat_5a8d9b6076509.pdf
59. Карантин в Україні: Коли в людей закінчаться гроші, — опитування. Zik. 2020. 25 берез. URL: https://zik.ua/news/ludyna/karantyn_v_ukraini_koly_v_liudei_zakinchatsia_hroshi_opytuvannia_963298
60. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). URL: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

S. Petrukha, B. Stakhov

CURRENT CHALLENGES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE ECONOMY: THEORETICAL-CONCEPTUAL ASPECTS

Summary

Prerequisites (evolutionary and revolutionary) of transition of the world economy agrarian sector to the sustainable development model were investigated in the work, it was established the degree of their transparency and equality to the domestic (national) institutional and regulatory conditions, in particular, generated by L.D. Kuchma agrarian reform, by the historiography of coexistence (depending on the range of agricultural activity, its socio-economic purposes) the small commodity production and high agriculture, cultural values and housekeeping mentality, as well as the relatively high degree of poverty parameterization in the country, including the share of households in which the aggregate expenditure was outweighed by the cost of food. There was established the gnoseology of the category "sustainable development of the economic agricultural sector" and its research vocabulary was concerned with the UN Sustainable Development Goals to 2030. There were defined the national "frameworks" of equality and differences in category "sustainable development" interpretation in the scientific works of leading scientists-economists, including scientists of agrarian specialization, national and regional (local) strategic and tactical documents that "beat" regulatory the transformational shifts in economic agrarian sector totally and in the vegetal and animal sphere and in food-and-pharmaceutical processing sectors in particular; in accordance with the global objectives for agriculture and the "spirit" of local self-government reform and budgetary decentralization. In the frame of investigation purposes the effectiveness of the national economy potential usage by the agricultural sector was identified in the work; the potential, provided by the Ukraine-European Union Association Agreement in the context of ensuring the optimum between ecological, social and economic aspects of its development, low level of susceptibility to crisis, using the anti-epidemic regime caused by the coronavirus COVID-19 pandemic as an "irritant". It gave an opportunity to consider the "sustainable development of the agrarian sector" from the perspective of the new economic reality; to offer a new approach to its factors' classification, their dividing and substantive content according to endogenous and exogenous conditions; to substantiate the necessity for short-term change of "pole" priorities in orthodoxal 3-D model of sustainability: "ecology — sociology — economy" under the slogan "Do a lot! Cheap!".

Keywords: economic agrarian sector; agriculture; food-and-pharmaceutical processing sectors; sustainable development; sustainability; UN Sustainable Development Goals; COVID-19 coronavirus; paradigm; poverty; food; export; ecology; sociology; economy.

References

1. Official website of World Health Organization (2020), "Opening remarks by the WHO Director-General at a COVID-19 press briefing", available at: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020 (Accessed 7 April 2020).
2. Liga. Finansy (2020), "War on COVID-19. What amounts have different countries used to fight against coronavirus?", available at: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/vlasti-raznyh-stran-vydelyayut-bespretsedentnye-summy-na-borbu-s-koronavirusom (Accessed 7 April 2020).
3. President of Ukraine (2019), The Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 7 April 2020).
4. General Assembly (2020), "United Nations Millennium Declaration", available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx (Accessed 7 April 2020).
5. United Nations (2015), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (Accessed 7 April 2020).
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "Sustainable Development Goals: Ukraine: national report", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 7 April 2020).
7. Slovo i dilo (2020), "Goncharuk's resignation: current Cabinet may break "life expectancy", "anti-record". available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/03/infografika/polityka/vidstavka-honcharuka-nynishnij-kabmin-mozhe-pobyty-antyrekord-po-tryvalosti-zhyttya (Accessed 7 April 2020).
8. FAO, WFP (2018). "Monitoring food security in countries with conflict situations", available at: http://www.fao.org/3/I8386EN/i8386en.pdf (Accessed 7 April 2020).
9. Official website of IMF (2019), "Report for Selected Countries and Subjects", available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%
2C311%2C546%2C213%2C674%2C911%2C676%2C314%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C
684%2C316%2C273%-2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2
C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2
C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2618%2C278%2C624%2C6
92%2C522%2C694%2C622%2C962%2C156
%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%
2C228%2C565%2C924%2C283%2C233%2C853%2C
632%2C288%2C636%2C293%2C634%2C566%2
C238%2C964%2C662%2C182%2C960%2C359%2C
423%2C453%2C935%2C968%2C128%2C922%2C611%2C714%2C321%2C862%2C243%2C135%2C248%2C716%2C469%2C456%2C25
3%2C722%2C642%2C942%2C643%2C718%2C939%2C724
%2C734%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%
2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C3
61%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C144%2C336%2C1
46%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%
2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C5
37%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C
369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C9
25%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C
926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C
111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2
C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C6
66%2C698&s=NGDPDPC&grp=0&a= (Accessed 7 April 2020).
10. Official website of the World Bank (2020), "GDP per capita (current US$)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd?most_recent_value_desc=true (Accessed 7 April 2020).
11. Official website of IMF (2020), "World Economic Outlook Database", available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx (Accessed 7 April 2020).
12. Pul's Uhody (2020), "The directions of the Association Agreement are the progress of implementation", available at: http://pulse.eu-ua.org/ua (Accessed 7 April 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community, and their Member States, of the other part", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 7 April 2020).
14. Trading economics (2020), "Ukraine Industrial Production", available at https://tradingeconomics.com/ukraine/industrial-production (Accessed 7 April 2020).
15. Official website of State Statistics Service of Ukraine (2020), available at http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 7 April 2020).
16. Petrukha, S. V. (2017), "Market transformation of agricultural sector of Ukraine's economy: from agricultural crisis to formation the basis for achievement the Global Sustainable Development Goals", Agrosvit, No. 18, pp. 3—46.
17. Official website of State Fiscal Service of Ukraine (2020), available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 7 April 2020).
18. Information-analytical portal of AIC of Ukraine (2020), available at: https://agro.me.gov.ua/ua (Accessed 7 April 2020).
19. Petrukha, S. V. (2018), Derzhavne antykryzove rehuliuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [State anti-crisis regulation of the agrarian sector of the Ukrainian economy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv.
20. Government portal (2019), "Ukraine ranks 20th in the world and 11th in Europe in terms of agricultural land occupied by organic production — Olga Trofimtseva", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-zajmaye-20-te-misce-u-sviti-ta-11-te-misce-v-yevropi-za-ploshcheyu-silskogospodarskih-ugid-zajnyatih-pid-organichnim-virobnictvom-olga-trofimceva (Accessed 7 April 2020).
21. Official website of USDA (2020), "Scheduled Release Dates for Agency Reports and Summaries", available at: https://www.usda.gov/media/agency-reports (Accessed 7 April 2020).
22. Accounting Chamber (2018), "Report on the results of the analysis of the implementation of measures to implement the Poverty Reduction Strategy", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/23-3_2018/Zvit_23-3_2018.pdf (Accessed 7 April 2020).
23. Hardesty, D. L. (1972), "The Human Ecological Niche", American Anthropologist, New Series, [Online], vol. 74, no. 3, pp. 458—466, available at: https://www.jstor.org/stable/671528?seq=1 (Accessed 7 April 2020).
24. World Commission on Environment and Development (2020), Report "Our Common Future", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (Accessed 7 April 2020).
25. United Nations (1962), "Economic development and the conservation of nature", available at: https://digitallibrary.un.org/record/204288 (Accessed 7 April 2020).
26. Garbarino, E. J. Hernandez, J. A. Shearer, J. K. and Risco, C. A. (2004), "Effect of Lameness on Ovarian Activity in Postpartum Hol-stein Cows", Journal of Dairy Science, [Online], vol. 87 (12), pp. 4123—4131, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15545374 (Accessed 7 April 2020).
27. Congress of USA (1990), "Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990", available at: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2830 (Accessed 7 April 2020).
28. Duesterhaus, R. (1990), "Sustainable promise", Journal of Soil and Water Conservation, vol. 45 (1), p. 4.
29. Carter, H. O. (1989), "Agricultural sustainability: An overview and research as-sessment", California Agriculture, [Online], vol. 43, no. 3, pp. 16—18, available at: http://calag.ucanr.edu/Archive/?article=ca.v043n03p16 (Accessed 7 April 2020).
30. Official website of USDA (2020), "Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990. Section 2503 — Protection of Pets", available at: https://www.nal.usda.gov/awic/public-law-101-624-food-agriculture-conservation-and-trade-act-1990-section-2503-protection (Accessed 7 April 2020).
31. Vernadskij, V. I. (1990), Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere], [Online], Nauka, Moscow, Russia, available at: http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/vernadsky.pdf (Accessed 7 April 2020).
32. Tojnbi, A. and Hantington, S. (2016), "Challenges and answers. How civilizations perish", [Online], available at: https://books.google.com.ua/books/about/%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%B8.html?id=LgUIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Accessed 7 April 2020).
33. Fraier, O. V. (2016), "Transition of agriculture of Ukraine to the principles of sustainable development", Abstract of Ph.D. dissertation, [Online], available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/dis_Fraier_web.pdf (Accessed 7 April 2020).
34. Diachenko, M. O. Nihorodova, S. A. and Petrukha, S. V. (2019). "International funding to address global environmental issues in sustainable development projects", Svitove hospodarstvo ta mizhnarodni ekonomichni vidnosyny: suchasni transformatsii ta perspektyvy rozvytku [World Economy and International Economic Relations: Current Transformations and Prospects for Development], Kondor, Kyiv, Ukraine, pp. 228—244.
35. Petrukha, S. V. (2017). "Institutional challenges and regulatory threats to the pro-European model of sustainable development of the agrarian sector of Ukraine's economy", Mizhnarodna naukova-praktychna internet-konferentsiia. Aktual'ni problemy upravlinnia sotsial'no-ekonomichnymy systemamy [International scientific-practical Internet conference. World Economy and International Economic Relations: Current Transformations and Prospects for Development], NTU, Lutsk, Ukraine, vol. I, pp. 173—176.
36. Kovalenko, A. O. (2018), Stratehichne planuvannia staloho rozvytku Ukrainy [Strategic planning for sustainable development of Ukraine], ProfKnyga, Kyiv, Ukraine.
37. Libanova, E. M. and Hvesyk, M. A. (2017), Sotsial'no-ekonomichnyj potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta ii rehioniv: vektory real'noho postupu: natsional'na dopovid' [Socio-economic potential for sustainable development of Ukraine and its regions: vectors of real progress: national report], IESPR NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
38. President of Ukraine (2015), The Decree "About Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 7 April 2020).
39. Official website of Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "The Committee on Economic Development established a Working Group to draft the Law on the Principles of State Policy for Sustainable Development of Ukraine", available at: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/189875.html (Accessed 7 April 2020).
40. Ivano-Frankivsk Regional State Administration (2005), Decree "On the Project of the Integrated Perspective Program for Agro-Industrial Complex and Rural Development of Ivano-Frankivsk Oblast in 2005-2010 and for the Period up to 2015", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/IF050103.html (Accessed 7 April 2020).
41. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2015), "Order "On the Establishment of the Council for the Development of the Draft Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Territories in Ukraine for 2015—2020", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-minagropolitiki-ukraini-pro-utvorennya-radi-z-pitan-rozrobki-proektu-edinoi-kompleksnoi-strategii-rozvitku-silskogo-gospodarstva-i-silskikh-teritoriy-v-ukraini-na-2015-2020-roki (Accessed 7 April 2020).
42. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2015), "The only comprehensive strategy and action plan for agriculture and rural development in Ukraine for 2015—2020", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1978.html (Accessed 7 April 2020).
43. President of Ukraine (2014), The Decree "Questions from the National Reform Council, the Advisory Council on Reforms and the Executive Committee on Reform", available at: https://www.president.gov.ua/documents/6442014-17529 (Accessed 7 April 2020).
44. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Draft Law on Fundamental Principles of State Agrarian Policy and State Rural Development Policy", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64742 (Accessed 7 April 2020).
45. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On the basic principles of state agricultural policy for the period up to 2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15 (Accessed 7 April 2020).
46. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), The Decree "On approval of the Strategy for the development of the agricultural sector for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (Accessed 7 April 2020).
47. Official website of Transcarpathian Regional State Administration (2020), "The concept of sustainable development of rural territories of Transcarpathian region for 2020-2027", available at: https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/190625_ksr_oda.pdf (Accessed 7 April 2020).
48. Golyan, V. Petrukha, S. and Zablovskiy, A. (2017), "Land reform in Ukraine: priorities and institutional prerequisites for deepening", Ekonomist, [Online], vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_8_6 (Accessed 7 April 2020).
49. FAO (2014), Building a common vision for sustainable food and agriculture: principles and approaches, [Online], Rome, available at: http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf (Accessed 7 April 2020).
50. Tey, Y. S. Li, E. Bruwer, J. Abdullah, A. M. Brindal, M. Radam, A. Ismail, M. M. and Darham, S. (2017), "Factors influencing the adoption of sustainable agricultural practices in developing countries: A review", Environmental engineering and management journal, [Online], vol. 16 (2), pp. 337—349, available at: https://www.researchgate.net/publication/317759463_Factors_influencing_the_adoption_of_sustainable_agricultural_practices_in_developing_countries_A_review (Accessed 7 April 2020).
51. Zhao, J. Luo, Q. Deng, H. and Yan, Y. (2008), "Opportunities and challenges of sustainable agricultural development in China", Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, [Online], vol. 363 (1492), pp. 893—904, available at: https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2007.2190 (Accessed 7 April 2020).
52. Baccar, M. Bouaziz, A. Duguе, P. Gafsi, M. and Le Gal P.-Y. (2018), "The determining factors of farm sustainability in a context of growing agricultural intensification", Agroecology and Sustainable Food Systems, [Online], vol. 43, no. 4, available at: https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1489934 (Accessed 7 April 2020).
53. Rоling, N. and Pretty, J. N. (2020), "Chapter 20 — Extension's role in sustainable agricultural development", available at: http://www.fao.org/3/w5830e0m.htm (Accessed 7 April 2020).
54. Ministry of Economy and European Integration of Ukraine (2004), "The method of drawing up balances of supply and demand for agricultural products and food", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=e9e36d97-5978-460b-a69b-d178a2d463a5&title=MetodikaSkladanniaBalansivPopituIPropozitsiiSilskogospodarskoiProduktsiiTaProdovolstva (Accessed 7 April 2020).
55. Lupenko, Yu. O. Mesel'-Veseliak, V. Ya. Hryschenko, O. Yu. and Volosiuk, Yu. V. (2020), Prohnoz vyrobnytstva sil's'kohospodars'koi produktsii v Ukraini u 2020 rotsi (liutyj 2020 roku) [Forecast of agricultural production in Ukraine in 2020 (February 2020)], [Online], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine, available at: http://www.iae.org.ua/activity/books/2771-prohnoz-vyrobnytstva-silskohospodarskoyi-produktsiyi-v-ukrayini-u-2020-rotsi-lyutyy-2020-roku-lupenko-yu-o-mesel-veselyak-v-ya-hryshchenko-o-yu-volosyuk-yu-v-za-red-yu-o-lupenka-v-ya-mesel-veselyaka-k-nnts-liaer-2020-.html (Accessed 7 April 2020).
56. Fraier, O. V. (2018), "Conceptual basics of sustainable development and their implementation in agriculture in modern conditions", Ukr. socіum, vol. 2 (65), pp. 96—106.
57. Singh, J. Nigam, R. Hasan, W. and Kumar, A. (2018), Sustainable Development for Agriculture and Environment, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/329611518_Sustainable_Development_for_Agriculture_and_Environment (Accessed 7 April 2020).
58. Myhailenko, O. H. (2018), "International agricultural trade in achieving the Sustainable Development Goals, Ph. D. Thesis", [Online], available at: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.03/autoreferat_5a8d9b6076509.pdf (Accessed 7 April 2020).
59. Zik (2020), "Quarantine in Ukraine: When people run out of money — polls". available at: https://zik.ua/news/ludyna/karantyn_v_ukraini_koly_v_liudei_zakinchatsia_hroshi_opytuvannia_963298 (Accessed 7 April 2020).
60. Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) (2020), "Coronavirus COVID-19 Global Cases", available at: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (Accessed 7 April 2020).

№ 8 2020, стор. 49 - 71

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 10351

Відомості про авторів

С. В. Петруха

к. е. н., доцент кафедри "Управління фінансово-економічною безпекою", Університету "КРОК"

S. Petrukha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, "KROK" University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8859-0724


Б. В. Стахов

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

B. Stakhov

postgraduate student of the Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-4000-2456-8544932

Як цитувати статтю

Петруха С. В., Стахов Б. В. Сучасні виклики сталому розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти. Агросвіт. 2020. № 8. С. 49–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.49

Petrukha, S. and Stakhov, B. (2020), “Current challenges to sustainable development of the agrarian sector of Ukraine economy: theoretical-conceptual aspects”, Agrosvit, vol. 8, pp. 49–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.