EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.125

УДК: 332.146.2:631.147

Ю. Б. Заставний

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті розкривається роль органічного сільськогосподарського виробництва у збереженні сільського укладу життя та диверсифікації сільської економіки, виходячи з глобальних трендів нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської сировини та продукції продовольства. Обгрунтовано доцільність активізації органічного сільськогосподарського виробництва як пріоритетного напряму розвитку сільських домогосподарств, виходячи з природно-ресурсних та матеріально-технічних передумов їх розвитку. Встановлено, що органічне сільськогосподарське виробництво дасть змогу сільським домогосподарствам закріпитися на аграрних ринках та підвищити ефективність використання природно-ресурсного, кадрового та виробничо-технічного потенціалу. Дослідження показали, що у 2009—2017 роках сільські домогосподарства не володіли достатніми площами господарських споруд та приміщень для зберігання кормів і врожаю та утримання сільськогосподарських тварин, що звужує можливості цієї категорії сільськогосподарських товаровиробників на порядок збільшити потужності органічного землеробства та органічного скотарства. Доведено, що саме через розвиток місцевих програм, здійснення сертифікації органічної продукції, створення спеціалізованих ринків органічної продукції, розвиток сільського та екологічного туризму на основі використання органічних технологій та органічної сільськогосподарської продукції, створення прийнятних умов для кредитування проектів розвитку органічного землеробства та органічного скотарства буде забезпечено необхідні інституціональні, фіскальні та кредитно-фінансові передумови для збільшення на порядок потужностей у секторі органічного сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що регуляторний вплив держави на сегмент органічного сільськогосподарського виробництва має поєднувати як інструменти підтримки безпосередніх виробників органічної сільськогосподарської продукції, так і інструменти стимулювання розбудови інфраструктури ринку цієї продукції, зокрема в частині створення сучасних логістично-складських центрів. Обгрунтовано, що перспективною інституціональною формою консолідації ресурсів сільських домогосподарств щодо нарощення потужностей органічного землеробства та органічного скотарства виступає кооперація через створення заготівельних та збутових кооперативів, яка дасть можливість усунути перманентний інвестиційний дефіцит малих форм аграрного бізнесу та збільшити виробництво органічної сільськогосподарської продукції і прискорити її просування до цільового сегмента споживачів.

Ключові слова: органічне сільськогосподарське виробництво; сільські домогосподарства; аграрний бізнес; кооперація; аграрні ринки; регуляторний механізм.

Література

1. Маслак О.М. Дослідження проблем розвитку кооперації на ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2017. № 9. С. 276—281.
2. Милованов Є. Значення органічного сільського господарства у системі розвитку сільських територій. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2018. № 25. С. 87—98.
3. Новак Н.П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні. Агросвіт. 2016. № 9. С. 30—33.
4. Пилипенко К.А. Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 48—52.

Y. Zastavnyy

ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AS A PRIORITY DIRECTION OF DEVELOPMENT OF RURAL HOUSEHOLDS: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS

Summary

The article reveals the role of organic agricultural production in preserving the rural way of life and diversifying the rural economy, based on global trends in increasing the production of agricultural raw materials and food products. The expediency of activation of organic agricultural production as a priority direction of development of rural households, based on the natural and resource, material and technical prerequisites for their development, is proved. It is established that organic agricultural production will allow rural households to gain a foothold in agricultural markets and increase the efficiency of using natural resources, human resources, and production and technical potential. Research has shown that in 2009—2017, rural households did not have sufficient areas of farm buildings and premises for storing feed and crops and keeping farm animals, which narrows the opportunities for this category of agricultural producers to increase the capacity of organic farming and organic cattle breeding by an order of magnitude. It has been proved that through the development of local programs, implementation of certification of organic products, creation of specialized markets for organic products, development of rural and ecological tourism based on the use of organic technology and organic agricultural products, the creation of acceptable conditions for crediting of projects of development of organic farming and organic cattle will be provided with the necessary institutional, fiscal and financial preconditions for the increase of the order of capacities in the sector of organic agricultural production. It is established that the regulatory influence of the state on the segment of organic agricultural production should combine both tools to support direct producers of organic agricultural products, and tools to stimulate the development of the market infrastructure of these products, in particular in terms of creating modern logistics and warehouse centres. It is proved that a promising institutional form of consolidating the resources of rural households to increase the capacity of organic farming and organic cattle breeding is cooperation through the creation of procurement and marketing cooperatives. This will make it possible to eliminate the permanent investment deficit of small forms of agricultural business, increase the production of organic agricultural products, and accelerate its promotion to the target segment of consumers.

Keywords: organic agricultural production; rural households; agricultural business; cooperation; agricultural markets; regulatory mechanism.

References

1. Maslak, O.M. (2017), "Research of problems of development of cooperation in the market of organic agricultural products in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 9, pp. 276—281.
2. Mylovanov, Ye. (2018), "The importance of organic agriculture in the system of rural development", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika APK, vol. 25, pp. 87—98.
3. Novak, N.P. (2016), "Principles and competitive advantages of development of organic agricultural production in Ukraine", Ahrosvit, vol. 9, pp. 30—33.
4. Pylypenko, K.A. (2017), "Organic production as a tool for strengthening food security", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), pp. 48—52.

№ 7 2020, стор. 125 - 132

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Заставний Ю. Б. Органічне сільськогосподарське виробництво як пріоритетний напрям розвитку сільських домогосподарств: фінансово-економічні аспекти. Агросвіт. 2020. № 7. С. 125–132. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.125

Zastavnyy, Y. (2020), “Organic agricultural production as a priority direction of development of rural households: financial and economic aspects”, Agrosvit, vol. 7, pp. 125–132. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.