EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
І. А. Малюта, Н. О. Небаба, А. Е. Колісник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.111

УДК: 629.331

І. А. Малюта, Н. О. Небаба, А. Е. Колісник

СВІТОВИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Анотація

Проведено аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку світового автомобільного ринку. Досліджено виробництво й продажі легкових автомобілів у розрізі регіонів світу та доведено, що регіон Азії та Океанії є драйвером зростання світового ринку легкових автомобілів. Визначено, що лідируючі позиції з експорту легкових автомобілів багато років займають одні й ті ж країни, що свідчить про істотні труднощі, з якими стикаються інші автовиробники і уряди у просуванні продукції національного автопрому на світовий ринок. Розглядаючи топ-країн експортерів автомобілів встановлено, що Німеччина є світовим лідером як з виробництва, так і з продажів та значно випереджає США, Японію та інші країни. На Німеччину припадає понад 1/5 від усього світового експорту автомобілів. Встановлено, що 90% від усього річного обсягу продажів автомобілів розподілили між собою 12 найкрупніших автовиробників світу. Лідером з продажу автомобілів є німецький концерн Volkswagen AG.

Ключові слова: світовий автомобільний ринок; виробництво; рейтинг країни; автоконцерни; конкуренція.

Література

1. Ковалевський Л.Г., Коровайченко Н.Ю. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. Вип. 5. С. 60—66.
2. Шапурова О.О. Економічні аспекти корпорацій автомобільної індустрії: виробництво, збут, фінансова стійкість. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 11. С. 174—180.
3. Краузе О.І., Радинський С.В. Перспективи розвитку автопрому. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. Вип. 13. С. 292—297.
4. Офіційний сайт Міжнародної організації підприємств автомобільної промисловості (International Organization of Motor Vehicle Manufactures — IOMVM). URL: http://oica.net/
5. Trade Map. Trade statistics for international business development. URL: https://www.trademap.org
6. Автомобильный портал Дром.ру. 12 крупнейших автомобильных концернов мира: продажи, бренды, рейтинги. URL: https://www.drom.ru/info/misc/70859.html

I. Maluta, N. Nebaba, A. Kolisnyk

WORLD AUTOMOBILE MARKET: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Summary

The article is devoted to the analysis of the current state and tendencies of development of the global automotive market. According to the dynamics of world sales, it is seen that the crisis of 2007—2008 had a negative impact on the industrial production of cars. But in 2010, countries overcame the crisis and exceeded pre-crisis sales figures. The production and sales of passenger cars by region of the world has been researched. The Asia and Oceania region is the driver of growth of the global passenger car market. In the past decade, the region has shown a 95% growth rate and actually secured a worldwide increase in car sales. Regarding production, the Asia and Oceania region was the world leader in passenger car production in 2008 (45%), in 2009 its share exceeded 50% and by 2018 it increased to 55%. Thus, passenger car production grows where their consumption increases.
It has been determined that the leading position in the export of cars for many years is occupied by the same countries. This demonstrates the significant difficulties faced by other automakers and governments in promoting their products to the automotive market. Analysis and development of automobile industry and international markets for automotive products has showed that the present countries leaders in car production, there are countries whose economies are developing rapidly. These are China, Brazil, Japan and India, as well as developed countries — the United States, South Korea, Germany, the United Kingdom, Spain, France. Considering the top car exporting countries, it is established that Germany is the world leader in both production and sales, and far ahead of the US, Japan and other countries. Germany accounts for more than 1/5 of all world exports. It is found that 90% of the total annual sales of 91 million vehicles are distributed among the 12 largest automakers in the world. The leader in car sales is the German concern Volkswagen AG, which accounts for 12.6% of global sales. However it is important to note that, unlike other concerns, VW includes Scania and Man full-size trucks in its statistics. Thanks to this, VAG is in the first place. Without trucks, it would be ahead of Toyota with the most famous brands Toyota and Lexus.

Keywords: global automotive market; production; region; country rating; auto groups; competition.

References

1. Kovalevs'kyj, L.H and Korovajchenko, N.Yu. (2015), "Global automotive market: current status, special aspects and development prospects", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravо, vol.5, pp. 60-66.
2. Shapurova, O. O. (2017), "Economical aspects of corporations of automotive industry: production, marketing, financial stability", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol.11, pp. 174-180.
3. Krauze, O.I. and Radyns'kyj, S.V (2016), "The prospects of the automobile industry", Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 13, pp. 292—297.
4. International Organization of Motor Vehicle Manufactures - IOMVM (2020), available at: http://oica.net/ (Accessed 31 January 2020).
5. Trade Map (2020), "Trade statistics for international business development", available at: https://www.trademap.org (Accessed 31 January 2020).
6. Automobile portal Drom.ru (2019), "12 largest automobile concerns in the world: sales, brands, ratings", available at: https://www.drom.ru/info/misc/70859.html (Accessed 31 January 2020).

№ 7 2020, стор. 111 - 116

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 2015

Відомості про авторів

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

I. Maluta

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2851-0067


Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-1264-106X


А. Е. Колісник

магістр, Університет митної справи та фінансів

A. Kolisnyk

mаstеr's dеgrееr, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4930-1678

Як цитувати статтю

Малюта І. А., Небаба Н. О., Колісник А. Е. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан і тенденції розвитку. Агросвіт. 2020. № 7. С. 111–116. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.111

Maluta, I., Nebaba, N. and Kolisnyk, A. (2020), “World automobile market: current state and development trends”, Agrosvit, vol. 7, pp. 111–116. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.