EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
І. С. Крамаренко, Д. С. Войт, Н. О. Прокопенко, Є. С. Клецов, Ю. Ю. Кльоц

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.102

УДК: 338.2:330.322

І. С. Крамаренко, Д. С. Войт, Н. О. Прокопенко, Є. С. Клецов, Ю. Ю. Кльоц

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Метою написання статті є проведення ретроспективного аналізу формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності. Основними завданнями дослідження є: ретроспективний аналіз розвитку інвестиційного потенціалу України; аналіз й використання перспективних фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів. Визначено, що в умовах макроекономічної нестабільності та кризових явищ саме інвестиції, при умові реалізації адекватної інвестиційної політики, виступають ключовим інструментом приведення економічної системи до рівноважного стану та створюють підвалини для подальшого зростання. Водночас, на основі проведеного ретроспективного аналізу інвестиційного забезпечення розвитку національної економіки, встановлено, що обсяги інвестиційного забезпечення скорочувалися саме в піки макроекономічної нестабільності. Інвестування економічного розвитку виступає водночас і причиною і наслідком макроекономічної стабілізації. Управління інвестиційним потенціалом на різних стадіях економічного циклу вимагає диференційованого підходу, використання арсеналу стратегічних, тактичних заходів та розроблення відповідних механізмів формування інвестиційного потенціалу і його розподілу у відповідності до пріоритетів на різних стадіях економічного циклу.
Підкреслено, що в умовах дестабілізації та економічної рецесії саме державні інвестиції у розвиток пріоритетних галузей, транспорту, інфраструктуру та інноваційну діяльність виступають одним з головних стабілізуючих макроекономічних інструментів. Проведено аналіз державного інвестування в Україні, визначено його ефективність у сучасних умовах. Встановлено недостатню ефективність відбору та реалізації державних інвестиційних проектів та їх не достатню відповідність потребам економіки й суспільства на сучасному етапі розвитку. Зокрема реалізація більшості проектів має виражене соціальне та культурне призначення, проте не сприяє мультиплікативному ефекту державного інвестування та не здійснює стабілізуючого впливу на економічні процеси.
Проведений аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів, серед яких провідними є фондова біржа та банківська системи, дозволив зробити висновок, що наразі використання цих джерел здійснюється на мінімальному по відношенню до реальних потреб економіки рівні. Розвиток фінансового ринку гальмується насамперед нестабільним курсом національної валюти, правовою неврегульованістю та відсутністю дієвих механізмів правового захисту власності та корпоративних прав, слабкою вмотивованістю внутрішніх інвесторів, зокрема населення, щодо активної участі у процесах приватизації. Високі ставки рефінансування також не сприяють залученню кредитних ресурсів для здійснення інвестиційної діяльності.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний потенціал; джерела формування інвестиційних ресурсів; ретроспективний аналіз; рецесія; нестабільність.

Література

1. Дяченко С.А., Костіна І.С. Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вісник НАДУ при Президентові України. (Серія "Державне управління"). 2016. № 4. С. 56—63.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.10.2019)
3. Офіційний середньорічний курс гривні щодо іноземних валют. URL: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls(дата звернення 16.11.2019).
4. Федорчак О.В. Проблеми державного інвестування в Україні. Вісник НАДУ при Президентові України. 2017. № 4. С. 45—55.
5. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40253ac5-2a8c-447d-857d-1a34739d765a&tag=MonitoringStanuVikonanniaTaRealizatsiiDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv(дата звернення 16.11.2019).
6. Державної казначейської служби. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish (дата звернення 16.11.2019).
7. Завезіон М. Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу. Вісник КНТЕУ. 2014. №4. С. 63—72.
8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку URL: http://old.nssmc.gov.ua (дата звернення 16.11.2019).
9. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення 16.11.2019).
10. Тарасенко Д.С. Чинники розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.9. С. 289—296.
11. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С. 84—95.
12. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
13. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343—357.
14. Іртищева І.О., Алєйнік Д.С. Залучення іноземних інвестицій: національний та галузевий аспект. Агросвіт. 2012. № 9. С. 43—46.

I. Kramarenko, D. Voit, N. Prokopenko, Y. Kletsov, U. Kloyts

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Summary

The purpose of the article is a retrospective analysis of the formation and development of investment potential in conditions of instability. The main objectives of the study are: retrospective analysis of the development of the investment potential of Ukraine; analysis and use of perspective financial sources of formation of investment resources. It is determined that in the conditions of macroeconomic instability and crisis phenomena, investments, provided the implementation of an adequate investment policy, are a key instrument for bringing the economic system to equilibrium and create the basis for further growth. At the same time, on the basis of a retrospective analysis of the investment support for the development of the national economy, it is found that the volume of investment support reduced precisely at the peak of macroeconomic instability. Investment in economic development is both a cause and a consequence of macroeconomic stabilization. Managing investment potential at different stages of the economic cycle requires a differentiated approach, the use of a set of strategic, tactical measures and the development of appropriate mechanisms for the formation of investment potential and its allocation in accordance with the priorities at different stages of the economic cycle.
It is stressed that in a context of destabilization and economic recession, public investment in the development of priority industries, transport, infrastructure and innovation are among the main stabilizing macroeconomic instruments. The analysis of the state investment in Ukraine is carried out, its efficiency in modern conditions is determined. The insufficient efficiency of selection and implementation of state investment projects and their lack of compliance with the needs of the economy and society at the current stage of development are found. In particular, the implementation of most projects has a pronounced social and cultural purpose, but it does not contribute to the multiplier effect of public investment and does not have a stabilizing effect on economic processes.
The analysis of the financial sources of formation of investment resources, among which the leading ones are the stock exchange and banking systems, makes it possible to conclude that at present the use of these sources is carried out at the minimum level relative to the real needs of the economy. The development of the financial market is hampered, first of all, by the unstable exchange rate of the national currency, legal unsettling and lack of effective mechanisms of legal protection of property and corporate rights, weak motivation of internal investors, in particular the population, to actively participate in the privatization processes. High refinancing rates also do not facilitate the involvement of credit resources for investment activities.

Keywords: capital investment; investment potential; sources of formation of investment resources; retrospective analysis; recession; instability.

References

1. Dyachenko, S.A. and Kostina, I.S. (2016). "Improvement of the state mechanisms of formation of favorable investment climate in the context of implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU", NADU Bulletin under the President of Ukraine (Public Administration Series), vol.4, pp.56 63.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 March 2020).
3. National Bank of Ukraine (2020), "Official average annual exchange rate of hryvnia against foreign currencies", available at: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls accessed (Accessed 20 March 2020).
4. Fedorchak, O.V. (2017), "Problems of state investment in Ukraine", NADU Bulletin under the President of Ukraine, vol. 4, pp.45-55.
5. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40253ac5-2a8c-447d-857d-1a34739d765a&tag=MonitoringStanuVikonanniaTaRealizatsiiDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (Accessed 20 March 2020).
6. State Treasury Service (2020), available at: http://www.treasury.gov.ua/main/en/publish (accessed 20 March 2020).
7. Zavezion, M. (2014), "Stock market and formation of investment capital", KNTEU Bulletin, vol.4, pp. 63—72.
8. National Securities and Stock Market Commission, available at: http://old.nssmc.gov.ua (Accessed 20 March 2020).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: https://mof.gov.ua/en; (Accessed 20 March 2020).
10. Tarasenko, D.S. (2014), "Factors of development of the corporate securities market in Ukraine", Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 24.9, pp. 289—296.
11. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
12. Kramarenko I.S. Voit D.S. and Kravets L.O. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol.1. pp. 403—413.
13. Kramarenko I.S. Senkevich O.F. Kletsov E.S. Prokopenko N.O. and Klots Yu.Yu. (2019), "Features of investment potential formation: regional and national aspect", KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343—357.
14. Irtyshcheva, I.O. and Aleinik, D.S. (2012), "Attracting foreign investment: national and sectoral aspects", Agro-world, vol. 9, pp. 43—46

№ 7 2020, стор. 102 - 110

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 43131

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237


Н. О. Прокопенко

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

N. Prokopenko

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

ORCID:

0000-0001-8919-2114


Є. С. Клецов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Y. Kletsov

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0001-9918-8813


Ю. Ю. Кльоц

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

U. Kloyts

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

ORCID:

0000-0002-3407-7124

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Войт Д. С., Прокопенко Н. О., Клецов Є. С., Кльоц Ю. Ю. Ретроспективний аналіз формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності. Агросвіт. 2020. № 7. С. 102–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.102

Kramarenko, I., Voit, D., Prokopenko, N., Kletsov, Y. and Kloyts, U. (2020), “Retrospective analysis of formation and development of investment potential in the conditions of instability”, Agrosvit, vol. 7, pp. 102–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.