EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. Ж. Сакун, Т. О. Гакал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.97

УДК: 338.48

А. Ж. Сакун, Т. О. Гакал

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено дослідження сутності категорії "інфраструктура сільського зеленого туризму". Це було здійснено через аналіз змісту таких дефініцій, як "інфраструктура", "туристична інфраструктура" та "сільська соціальна інфраструктура". Детальний їх розгляд дав змогу встановити, що інфраструктура є допоміжною системою, яка формується для сприяння розвитку окремим економічним об'єктам. Відповідно, туристична інфраструктура є невід'ємною складовою розвитку туризму, сукупність об'єктів, які забезпечують відпочинок і розваги для туристів. Детальний розгляд наукових концепцій трактування категорії "сільська соціальна інфраструктура" дозволило встановити, що такий вид інфраструктури є сукупністю різних за своєю природою підсистем та об'єктів, які створюють умови для функціонування сільської місцевості, сприяють ефективному її соціально-економічному розвитку. Враховуючи результати, що були отримані під час проведення дослідження, встановлено, що питання ідентифікації змісту інфраструктури сільського зеленого туризму є малодослідженими, а отже, існує потреба в поглибленні теоретичних та прикладних положень її функціонування. Відповідно у статті було обгрунтовано визначення сутності такого виду інфраструктури, зокрема: інфраструктура сільського зеленого туризму — складна система взаємопов'язаних компонентів, які у взаємодії створюють сприятливе середовище для виникнення нових господарств у сфері сільського зеленого туризму, та забезпечення їхнього стійкого і ефективного розвитку.

Ключові слова: інфраструктура; туристична інфраструктура; сільська соціальна інфраструктура; інфраструктура сільського зеленого туризму; соціальна інфраструктура; сільський зелений туризм.

Література

1. Андрющенко А.М. Соціальна інфраструктура села та розвиток сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. 2014. № 9. С. 33—36. 65.
2. Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. — С. 34—41.
3. Брунець Б.Р. Сутність означення поняття інфраструктура. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.5. С. 372—377.
4. Буторіна В.Б. Взаємовплив підприємств туристичної інфраструктури і національного туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 12. С. 211—214.
5. Васильців Т.Г., Мамчи Р.О. Деякі підходи до формування інфраструктури товарного ринку України. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2000. № 391. С. 293—296.
6. Гришова І., Шабатура Т., Ніколюк О. Державне регулювання екотуризму в контексті Європейського досвіду. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 1. С. 126—136.
7. Гуменюк О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 56—61.
8. Дарчук В.Г. Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні. Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 204—214.
9. Дружиніна В.В., Залуніна О.М. Оцінка стану туристичної інфраструктури з урахуванням особливостей розвитку регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2015. Вип. 10, Ч. 2. С. 37—41.
10. Економічна енциклопедія: у 3 т. / гол. ред. Б.Д. Гаврилишин. Т. 1: А (абандон) — К (концентрація виробництва) / відп. ред. С.В. Мочерний. Київ: Академія, 2000. 863 с.

A. Sakun, T. Gakal

FORMATION OF THE SYSTEM OF THE RURAL GREEN TOURISM INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Summary

The process of expanding tourist facilities that could satisfy the growing demand for rural green tourism services is complicated by a wide range of problems, among which the most acute is the underdeveloped infrastructure. Recent experience and scientific research show that the accelerated development of rural green tourism infrastructure can become a catalyst for structural reconstruction of the economy, ensure demographic stability and solve urgent social and economic problems in rural areas. Within the article, the essence of the category "rural green tourism infrastructure" is researched. This was done through the content analysis of such definitions as "infrastructure", "tourism infrastructure" and "rural social infrastructure". Their detailed examination made it possible to establish that the infrastructure is an ancillary system that is formed to facilitate the development of a particular economic entity. Accordingly, tourism infrastructure is an integral part of the tourism development, a set of objects that provide recreation and entertainment for tourists. A detailed examination of scientific concepts of the interpretation of the category "rural social infrastructure" has made it possible to establish that this type of infrastructure is a collection of subsystems and objects, different in nature, which create conditions for the countryside functioning, contribute to its effective social and economic development. Taking into consideration the results obtained during the study, it was found that the issues of identifying the content of rural green tourism infrastructure are poorly researched; therefore, there is a need to deepen theoretical and applied provisions of its functioning. Accordingly, essence of this type of infrastructure is substantiated within the article, in particular: the rural green tourism infrastructure is a complex system of interconnected components that, in collaboration, create an enabling environment for new rural green tourism businesses to emerge and ensure their sustainable and efficient development. Therefore, the development of rural green tourism infrastructure will increase the standard of living of the local population economically interested in maintaining and increasing the available resources.

Keywords: infrastructure; tourism infrastructure; rural social infrastructure; rural green tourism infrastructure; social infrastructure; rural green tourism.

References

1. Andriushchenko, A. M. (2014), "Social infrastructure of the village and development of agricultural production ", Ahrosvit, vol. 9, pp. 33—36.
2. Boichyk, I. M. (2013), "Market Infrastructure: Essence and Features", Stalyi rozvytok ekonomik, vol. 3, pp. 34—41.
3. Brunets, B. R. (2012), "Essence of the definition "infrastructure", Naukovyi visnyk NLTU Ukrain, Vol. 22.5, pp. 372—377.
4. Butorina, V. B. (2016), "Interplay of tourism infrastructure and national tourism enterprises in Ukraine", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 211—214.
5. Vasyltsiv, T. H. and Mamchy, R. O. (2000), "Some approaches to the formation of the commodity market infrastructure of Ukraine", Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 391, pp. 293—296.
6. Gryshova, I. Shabatura, T. and Nikoliuk, O. (2020), "State regulation of ecotourism in the context of European experience", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny — Scientific notes of the Institute of Law of the Verkhovna Rada of Ukraine, Vol. 1, pp. 126—136.
7. Humeniuk, O. O. (2013), "Infrastructural support of the functioning of the agro-industrial market", Innovatsiina ekonomika, vol. 3, pp. 56—61.
8. Darchuk, V. H. (2013). "Advertising Routes on Estate Points as One of the Factors of Rural (Green) Tourism Development in Ukraine", Biznes Inform, vol. 8, pp. 204—214.
9. Druzhynina, V. V. and Zalunina, O. M. (2015), "Estimation of the state of tourist infrastructure taking into consideration the peculiarities of the region development", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 10 (2), pp. 37—41.
10. Havrylyshyn, B. D. and Mochernyi, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], vol. 1, A (abandon) — K (kontsentratsiia vyrobnytstva) [A (abandon), — K (kontsentratsiia vyrobnytstva)], Akademiia, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 97 - 101

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1300

Відомості про авторів

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна

A. Sakun

PhD in Economics, associate professor department of Accounting and Taxatio, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0910-4055


Т. О. Гакал

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна

T. Gakal

postgraduate student, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2867-0447

Як цитувати статтю

Сакун А. Ж., Гакал Т. О. Формування системи інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні. Агросвіт. 2020. № 7. С. 97–101. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.97

Sakun, A. and Gakal, T. (2020), “Formation of the system of the rural green tourism infrastructure in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 97–101. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.