EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т. Г. Величко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.92

УДК: 005.21

Т. Г. Величко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено проблематику стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. Визначено, що система стратегічного управління дозволяє узагальнювати, обробляти і аналізувати інформацію, що надходить від основних функціональних підсистем управління підприємством. Встановлено, що однією з найбільш важливих складових механізму забезпечення сталого розвитку виступає діагностика поточного стану підприємства, аналіз та оцінка основних характеристик, які найбільше відповідають вимогам сталого розвитку. Для підприємств, які тільки орієнтуються на здійснення сталого розвитку, початкові характеристики можуть знаходитися на дуже низькому рівні, тому досягнення показників найвищого рівня може стати довготривалою та занадто ускладненою місією. Визначено, що можливості для вдосконалення та підтримки сталого розвитку можуть мати різну спрямованість та дозволяють удосконалюватися шляхом освоєння нових видів продукції, розширення ринків збуту, інноваційного покращення існуючих технологій виробництва продукції, поліпшення умов праці робітників, створення загального сприятливого клімату та активізації мотивуючих заходів.

Ключові слова: підприємства; стратегічне управління; сталий розвиток; напрями; коефіцієнти; аналіз; підтримка.

Література

1. Єрмакова О.М. Стратегічне управління підприємством: сутність та особливості. Науковий вісник Полісся. 2015. №4. С. 92.
2. Боженьова І.М. Теорія сталого розвитку та її роль у процесі управління підприємством. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. № 3. С. 26.
3. Романюк І.А. Розвиток підприємництва та альтернативних видів діяльності сільського населення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 1 (9). С. 117—121.
4. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85—89.
5. Ігнатенко М.М. Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 65—69.
6. Поліщук В.Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 11. С. 168—173.
7. Мармуль Л.О. Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2. Т. 1. С. 152—156.
8. Гросул В.А., Мамаєва Г.С. Теоретичні підходи щодо визначення сутності сталого розвитку підприємства. Сталий розвиток економіки. 2012. № 7. С. 104—107.
9. Кузьміна О.С. Аналіз підходів до трактування поняття "сталий розвиток підприємства". Вісник Хмельницького національного університету. 2015. №5. С. 13—21.
10. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Леваєва Л.Ю., Романюк І.А. Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі. Агросвіт. 2019. № 17. С. 3—7.

T. Velichko

THE MAIN DIRECTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

In the article the problems of strategic management of the enterprise in the conditions of sustainable development are investigated. The system of strategic management of the enterprise in the conditions of sustainable development includes a set of developed functional strategies of the subsystems of the enterprise and their interaction, the implementation of which will allow to achieve the set goal with the direction of the activity of the enterprise on the basis of sustainability. It has been determined that the strategic management system allows to generalize, process and analyze information coming from the main functional subsystems of enterprise management. It is established that one of the most important components of the mechanism for ensuring sustainable development is the diagnosis of the current state of the enterprise, analysis and evaluation of the main characteristics that most meet the requirements of sustainable development. Effectively built system of strategic management of the enterprise provides its financial stability, competitiveness and efficient functioning in the market. To make the right and far-sighted management decisions, the manager must be familiar with objective information about the costs and income of the company, the deviation of the actual indicators. However, to date, businesses do not have enough to take care of their economic situation, and support and implement sustainable development programs should be directed. For businesses that are only focused on sustainable development, the initial performance may be at a very low level, so achieving the highest level of performance can be a long-lasting and over-complicated mission. It has been determined that opportunities for improvement and support for sustainable development can be differentiated and allow for improvement through the development of new products, expansion of markets, innovative improvement of existing production technologies, improvement of working conditions of workers, creation of an overall favorable climate and activation of motivation. If an enterprise embarks on a path to sustainable development, it means that it is committed to continuously improving its operations and strengthening its internal capacity.

Keywords: enterprises; strategic management; sustainable development; directions; coefficients; analysis; support.

References

1. Yermakova, O.M. (2015), "Strategic enterprise management: essence and features". Naukovyy visnyk Polissya, vol. 4, рр. 92.
2. Bozhen'ova, I.M. (2013), "Sustainable development theory and its role in the enterprise management process", Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, vol. 3, pp. 26.
3. Romanіuk, I.A. (2014), "Development of entrepreneurship and alternative activities of rural population", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (9), pp. 117—121.
4. Kvіatkovs'ka, L.A. (2013), "Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1, pp. 85—89.
5. Ihnatenko, M.M. (2015), "Social responsibility of business structures in the activity of food enterprises", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 65—69.
6. Polishchuk, V.H. (2009), "Conceptual and categorical apparatus of the policy of promoting sustainable development of the region", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 168—173.
7. Marmul', L.O. (2011), "The role of strategic analysis in the management of agricultural production", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2, no. 1, pp. 152—156.
8. Hrosul, V.A. and Mamaіeva, H.S. (2012), "Theoretical approaches for determining the essence of sustainable enterprise development", Stalyy rozvytok ekonomiky, vol. 7, pp. 104—107.
9. Kuz'mina, O.S. (2015), "Analysis of approaches to the interpretation of the concept of "sustainable enterprise development"". Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 5, pp. 13—21.
10. Ihnatenko, M.M. Marmul', L.O. Levaіeva, L.Yu. and Romanіuk, I.A. (2019), "Identification of agricultural service cooperatives in a set of forms of organization of rural activities", Ahrosvit, vol. 17, pp. 3—7.

№ 7 2020, стор. 92 - 96

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1576

Відомості про авторів

Т. Г. Величко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

T. Velichko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of management of organizations, Odessa regional Institute of public administration National Academy of public administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9925-8797

Як цитувати статтю

Величко Т. Г. Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. Агросвіт. 2020. № 7. С. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.92

Velichko, T. (2020), “The main directions of strategic management of the enterprise in the conditions of sustainable development”, Agrosvit, vol. 7, pp. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.