EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Н. І. Бурлака, В. В. Панько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.80

УДК: 504.062.2

Н. І. Бурлака, В. В. Панько

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Анотація

Під раціональним землекористуванням розуміють не тільки використання землі за прямим призначенням, але і її охорону. Розрізняють дві основні проблеми охорони землі: перша проблема економічна — охорона від виснаження, деградації, друга — охорона від забруднення. Ці проблеми в умовах науково-технічного прогресу стають дедалі важливішими. Землекористування як на рівні держави, так і в регіонах має всі ознаки екологічно незбалансованого. Для стабілізації процесів щодо використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві в частині екологічного компонента необхідне глибоке вивчення сучасного стану з метою системного аналізу цієї ситуації та відпрацювання шляхів вирішення проблем. Слід зазначити, що екологічна криза в Україні постає аж ніяк не випадковим явищем, ізольованим від стану загального економічного розвитку, а навпаки — як закономірність і сутнісний атрибут глибокої системної кризи. Комерціалізації сільськогосподарського виробництва, що супроводжується поширенням надвеликих господарських формувань — агрохолдингів з їх низькою соціальною й екологічною відповідальністю; консервація нерозвиненості сільської економіки та інститутів сільського розвитку. За такого сценарію активізується процес обезлюднення села і деградація всіх інших його потенціалів, що, на жаль, сьогодні ми значною мірою спостерігаємо у вітчизняному аграрному комплексі, де монопольно представлені великі сільськогосподарські підприємства й в силу поглиблення кризових явищ різного роду процеси депопуляції сільського розвитку стають все більш глибинними, а в окремих випадках незворотними. Загостренню земельної ситуації сприяють: зростаюча інтенсивність ведення сільськогосподарських робіт, надходження могутніх машин, збільшення доз внесення добрив, використання хімічних засобів захисту рослин. Значно ускладнилась агротехніка, в результаті, як наслідок, збільшується навантаження на землю. Погіршення екологічного стану агроландшафтів, послаблення їх протиерозійної стійкості, порушення оптимальної структури угідь, зменшення вмісту гумусу у орному шарі землі впливає на продуктивність сільськогосподарських угідь і не забезпечує необхідних обсягів виробництва продукції. До найбільш поширеного виду деградації грунтів відносяться ерозія. Це негативне явище завдає великих економічних і екологічних збитків та загрожує самому існуванню грунту як основного засобу сільськогосподарського виробництва і незамінного елементу біосфери. Важливими шляхами у напрямі подолання проблем деградації грунту та побудови ефективної системи охорони грунтів від ерозії є розроблення і впровадження комплексу сучасних, ефективних, зонально та регіонально орієнтованих протиерозійних заходів.

Ключові слова: деградація земель; ерозія земель; забруднення земель; екологічний стан; розораність земель; раціональне землекористування; охорона грунтів; господарська діяльність; родючість; протиерозійні заходи; рекультивація.

Література

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк В.М., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Меселя-Веселяка, М.М. Федорова. — К.: ННЦІАЕ, 2011. — 1008 с.
2. Добряк Д.С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Грєбєнюк. — К.: Урожай, 2004. — 136 с.
3. Кузін Н.В. Актуальні питання використання і охорони земельних ресурсів України / Н.В. Кузін, В.В. Гончаров, Л.А. Сверидова // Research: tendencies and prospects. — 2017.
4. Національна політика України: оцінка і стратегія розвитку. Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Програма розвитку ООН. Глобальний екологічний фонд. К., 2007. 184 с.
5. Новаковський Л.Я.Консервація деградованих малопродуктивних орних земель України / Л.Я. Новаковський, О.П. Канаш, В.О. Леонець // Вісник аграрної науки. — 2000. — № 11. — С. 54—59.
6.Педак І.С. Еколого-економічний механізм раціонального використання земельних ресурсів / І.С. Педак // Держава та регіони Серія: Державне управління. — 2016. — № 1 (53). — С. 112—115.
7. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. — 2009. — № 12. — С. 3—13.
8. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / А.М. Третяк, Д.І. Бамбідра. — К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2003. — 143 с.
9. Черпіцький О.З. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів у ринкових умовах / О.З. Черпіцький, Д.С. Добряк. — К.: Урожай, 2007. — 144 с.
10. Череда І.С. Екологічна криза в Україні та шляхи її подолання / І.С. Череда // Економіка, 2015.— № 27. — С. 152—159.
11. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / М.М. Федоров // Економіка АПК. — 2009. — № 3. — С. 4—18.
12. Загальнодержавна програма використання та охорони земель: проект. — К.: Державний Комітет України по земельних ресурсах, 2004. — 49 с.

N. Burlaka, V. Panko

ECOLOGI CONSEQUENCES OF SOIL DEGRADATION AND INNOVATIVE WAYS OF ITS SUBSIDY

Summary

Under rational land use understand not only the use of land for its intended purpose, but also its protection. There are two main problems of protecting the land: the first ecologi problem — protection from exhaustion, degradation, the second — protection from pollution. These problems in terms of scientific and technological progress are becoming more and more important. Land use, both at the state and regional levels, has all the signs of being ecologically unbalanced. In order to stabilize the processes of land use in agricultural production in terms of the environmental component, a deep study of the current state is needed in order to systematically analyze this situation and work out ways to solve problems. It should be noted that the ecological crisis in Ukraine is not a random phenomenon, isolated from the state of general economic development, but rather as a regularity and essential attribute of a deep systemic crisis. Commercialization of agricultural production, accompanied by the proliferation of large-scale economic units — agroholdings with their low social and environmental responsibility; conservation of the underdeveloped rural economy and rural development institutes. In such a scenario, the process of depopulation of the village and the degradation of all its other potentials are intensified, which, unfortunately, today is largely observed in the domestic agricultural complex, where large agricultural enterprises are monopoly-represented and, due to the deepening of the crisis phenomena of various kinds, the processes of depopulation of rural development become more profound and in some cases irreversible. The land degradation is facilitated by the growing intensity of agricultural work, the arrival of powerful cars, the increase of fertilizer doses, and the use of chemical plant protection products. Agrotechnics has become considerably more complicated, as a result, the load on the ground increases. The deterioration of the ecological state of agro-landscapes, the weakening of their anti-erosion resistance, the violation of the optimal structure of land, the reduction of humus content and basic nutrients lead to a decrease in agricultural productivity. and does not provide the necessary volumes of production of agricultural products. The most common type of soil degradation is erosion. This negative phenomenon causes great ecologi and environmental damage, and threatens the very existence of the soil as the main means of agricultural production and an indispensable element of the biosphere. Important ways to overcome the problems of soil degradation and the construction of an effective soil protection system against erosion are the development and implementation of a complex of modern, effective, zonal and regionally oriented anti-erosion measures.

Keywords: land degradation; land erosion; soil pollution; ecological status; plowed land; rational land use; soil protection; economic activity; fertility; anti-erosion measures; reclamation.

References

1. Prysyazhnyuk, V.M. Zubets, M.V. Sabluk, P.T. and Mesel-Veselyak, V.Ya. (2011), Ahrarnyj sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of economy of Ukraine (state and prospects of development)], NNTsIAE, Kyiv, Ukraine.
2. Dobriak, D.S. Tikhonov, A.G. and Grubeinyuk, N.V. (2004), Teoretychni zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannia u sil's'komu hospodarstvi [Theoretical principles of sustainable development of land use in agriculture], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
3. Kuzin, N.V. Goncharov, V.V. and Sveridova L.A. (2017). "Topical issues of use and protection of land resources of Ukraine", Research: tendencies and prospects: collection of scientific articles, pp. 25—28.
4. Ministry of Environmental Protection (2007), "Natsional'na polityka Ukrainy: otsinka i stratehiia rozvytku" [National Policy of Ukraine: Assessment and Development Strategy], United Nations Development Program. Global Environment Facility, Kyiv, Ukraine.
5. Novakovskyi, L.Ya. Kanash, O.P. and Leonets V.O. (2000), "Conservation of degraded low productive arable lands of Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 11, pp. 54—59.
6. Pedak, І.S. (2016), "Ecological-economic mechanism of rational use of land resources", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1 (53), pp. 112—115.
7. Sabluk, P.T. Mesel-Veselyak, V.Ya. and Fedorov, M.M. (2009), "Agrarian Reform in Ukraine (Achievements, Problems and Solutions)", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 3—13.
8. Tretyak, A.M. and Bambidra, D.I. (2003), Zemel'ni resursy Ukrainy ta ikh vykorystannia [Land Resources of Ukraine and their using], TOV "TsZRU", Kyiv, Ukraine.
9. Cherpitsky, O.Z. and Dobriak, D.S. (2007), Ekoloho-ekonomichni mekhanizmy zakhystu zemel'nykh resursiv vid dehradatsijnykh protsesiv u rynkovykh umovakh [Ecological and economic mechanisms of protection of land resources from degradation processes in market conditions], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
10. Chereda, I.S. (2015), "Ecological crisis in Ukraine and ways to overcome it", Ekonomika, vol. 27, pp. 152—159.
11. Fedorov, M.M. (2009), "Transformation of land relations to market conditions", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 4—18.
12. State Committee of Ukraine for Land Resources (2004), "Zahal'noderzhavna prohrama vykorystannia ta okhorony zemel': proekt" [The national program of land use and protection: a project], Kyiv, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 80 - 86

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 2186

Відомості про авторів

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

N. Burlaka

PhD in Economics, associate professor, Associate Doctor of economics, Vinnitsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnitsa

ORCID:

0000000274242657


В. В. Панько

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри зоології,Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

V. Panko

PhD in Agricultural Sciences, associate Doctor of Agricultural sciences Vinnitsia Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnitsa

ORCID:

0000000233197028

Як цитувати статтю

Бурлака Н. І., Панько В. В. Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання. Агросвіт. 2020. № 7. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.80

Burlaka, N. and Panko, V. (2020), “Ecologi consequences of soil degradation and innovative ways of its subsidy”, Agrosvit, vol. 7, pp. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.