EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ КООПЕРАЦІЇ ЯК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Н. М. Рудік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.55

УДК: 631.1158

Н. М. Рудік

ПОТЕНЦІАЛ КООПЕРАЦІЇ ЯК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено умови, особливості формування та функціонування сільськогосподарських кооперативів, сучасний стан і тенденції розвитку кооперації в Україні. Відмічено необхідність реалізації соціально-економічних відносин, що складають сутність кооперації, викликана теперішніми умовами функціонування економіки та станом розвитку сільських територій, рівнем життя населення. Кооперація в умовах децентралізації створює перспективи для сталого розвитку реформованих територіальних сільських громад та аграрного сектору. Зазначено, що найбільш поширеною формою кооперації є кооператив. З 2014 року відбулося зменшення їх кількості на 1125 одиниць, а в структурі організаційно-правових форм господарювання питома частка кооперативів становить 25%, із яких лише 8,7% становлять сільськогосподарські. Законодавство України класифікує сільськогосподарські кооперативів на виробничі та обслуговуючі. Їх частка є невеликою та станом на 2019 рік відповідно складає 4,0 та 4,7%, що є свідченням нерозвиненості кооперативного руху.
Встановлено, що кооперація, особливо сільськогосподарська, розвивається повільно і нестабільно, динаміка її розвитку в Україні достатньо складна. Кількість сільськогосподарських виробничих кооперативів з 2011 року зменшилась на 294 одиниці, натомість зросло число сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 399. Кооперація не має достатньої державної підтримки, внаслідок чого кількість кооперативів постійно зменшується.
Подальший розвиток та динаміка кооперативного руху в короткостроковій перспективі визначатиметься наскільки швидко буде вдосконалена законодавча база формування кооперації та запровадженні механізми державної підтримки. Визначено стратегічні пріоритети розвитку кооперації: вдосконалення нормативно-правової бази; підготовка кадрів та формування системи надання дорадчих послуг; зменшення вартості кредитних і позикових коштів підтримки та розвитку кооперативів на селі; розширення напрямів державної підтримки та удосконалення оподаткування із урахуванням світового досвіду. Указано, що функціонування та розвиток кооперативів можливий за наявності у суспільстві всього комплексу економічних, законодавчих, суспільних, демократичних передумов та дотримання засадничих принципів кооперації.

Ключові слова: кооперація; сільськогосподарський кооператив; потенціал; соціально-економічні відносини.

Література

1. Децентралізація через кооперацію, або як громада замінює державу:Agravery.com. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/decentralizacia-cerez-kooperaciu-abo-ak-gromada-zaminue-derzavu ( дата звернення 29.03.2020).
2. Приліпко С.М. Забезпечення продовольчої безпеки держави завдяки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ ст.: матеріали. I Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2018 р. Київ: НАДУ, 2018. С. 267—268.
3. Зіновчук В.В. Економічна сутність поняття "кооперація". Українська кооперація. 2010. № 3. URL: http://www.ukrcoop-journal.com.ua (дата звернення 23.03.2020).
4. Приліпко С.М. Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічно-управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРIДУ 2018 р. Київ: НАДУ, 2018. Вип. 2 (37). С. 102—108.
5. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 45—49.
6. Малік М.Й., Мамчур В.А. Реалії розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів. Кооперативні читання: 2019 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 2019 р. Житомир: ЖНАЕ, 2019. С. 21—26.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL. http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.03.2020).
8. Сергій Лабазюк: Сільськогосподарська кооперація потребує перезавантаження.: Agravery.com. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/sergij-labazuk-sogodni-v-ukraini-nemae-zodnogo-uspisnogo-silskogospodarskogo-kooperativu
9. Роль сімейного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2808172-rol-simejnogo-fermerstva-ta-kooperacii-dla-stalogo-rozvitku-gromad.html (дата звернення 20.03.2020).
10. Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 664-р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/664-2017-%D1%80 (дата звернення 20.03.2020).
11. Бізнес-планування у кооперативах URL: http://www.vin.gov.ua/dep-apr/13067-biznes-planuvannia-u-kooperatyvakh (дата звернення 20.03.2020).
12. Гринюк Н.А. Світова практика оподаткування кооперативних підприємств Молодий вчений. 2019. № 4 (68). URL: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/grigorjeva.htm ( дата звернення 30.03.2020).
13. Свереда З. Кооперація в Україні: як посієш, так і пожнеш URL: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/kooperatsiya-v-ukraine-kak-poseesh-tak-i-pozhnesh

N. Rudik

POTENTIAL OF COOPERATION AS A SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS AND THE WAYS TO REALIZE IT

Summary

The paper examines the conditions, peculiarities of formation and functioning of agricultural cooperatives, the current states and tendencies of the development of cooperation in Ukraine. It emphasizes that the necessity to maintain social and economic relations, which are the essence of cooperation, is caused by the present conditions of the functioning of economy and the state of the development of rural territories and the standards of living of the population. Cooperation under conditions of decentralization will offer prospects for sustainable development of the reformed territorial rural communities and the agrarian sector. The study highlights that the most widespread form of cooperation is a cooperative. Since 2014 their number has reduced by 1125 units, and the share of cooperatives in the structure of organizational and legislative forms of economic activity is 25%, only 8.7% of them are agricultural cooperatives. The legislation of Ukraine classifies agricultural cooperatives into production and service cooperatives. Their proportion is not high and in 2019 they constituted 4.0 and 4.7% that is an evidence of underdeveloped cooperative movement.
The study establishes that cooperation, agricultural cooperation in particular, develops slowly and unsteadily, the dynamics of its development in Ukraine is rather complicated. The number of agricultural production cooperatives has reduced by 294 units since 2011, and the number of agricultural service cooperatives has increased by 399. Coperation does not have enough government support for its development, and it results in a continuous reduction of the number of cooperatives.
Further development and dynamics of cooperative movement in short-term prospects will depend on how quickly the legislative base of cooperation will be improved and the mechanisms of government support will be implemented. The research determines strategic priorities of the development of cooperation: improving the regulatory and legislative base; training personnel and creating the system of offering consultancy services; reducing the cost of credits and loans for support and development of cooperatives in rural areas; extending the directions of government support and improving taxation taking into consideration the world experience. The functioning and development of cooperatives are possible if there is a necessary complex of economic, legislative, social, democratic preconditions in the society and if the fundamental principles of cooperation are followed.

Keywords: cooperation; agricultural cooperative; potential; social and economic relations.

References

1. Agravery (2020), "Decentralization through cooperation, or how communities change the country", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/decentralizacia-cerez-kooperaciu-abo-ak-gromada-zaminue-derzavu (Accessed 29 March 2020).
2. Prylipko, S. М. (2018), "Maintaining food security of the country due to the activity of agricultural service cooperatives", Teoriia ta praktyka publichnoho upravlinnia ta administruvannia v ХХІ st.: Materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Theory and Practice of public management and administration: Conference Proceedings of the 1st Ukrinian scientific and practical conference], I Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsia [The 1st Ukrinian scientific and practical conference], Kyiv, Ukraine, 30 November, pp. 267—268.
3. Zinovchuk, V. V. (2010), "Economic essence of the concept "cooperation", Ukrainska kooperatsiia, vol. 3, available at: http://www.ukrcoop-journal.com.ua (Accessed 29 March 2020).
4. Prylipko, S. M (2018), "Innovative development of of service cooperation of rural areas: a public and managerial aspect", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, no. 37, pp. 102—108.
5. Malik, M. Y. (2010), "Problem issues of the development of coopertion and integrative relations in AIC", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 45—49.
6. Malik, M. Y. and Mamchur, V. A. (2019), "Realia of the development of the agricultural production ", Kooperatyvni chytannia: 2019 rik: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Cooperative reading: 2019: Conference Proceedings of the Ukrinian scientific and practical conference], Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsia [the Ukrinian scientific and practical conference], Zhytomyr, 2019, pp. 21—26.
7. The official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 29 March 2020).
8. Agravery (2020),"Serhii Labaziuk: Agricultural cooperation requires reloading", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/sergij-labazuk-sogodni-v-ukraini-nemae-zodnogo-uspisnogo-silskogospodarskogo-kooperativu (Accessed 29 March 2020).
9. Ukrinform (2019), "The role of family farms and cooperation for sustainable development of communities", available at:https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2808172-rol-simejnogo-fermerstva-ta-kooperacii-dla-stalogo-rozvitku-gromad.html (Accessed 29 March 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The concept of the development of farms and agricultural cooperation for 2018—2020, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13 September 2017, № 664-р". URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/664-2017-%D1%80 (Accessed 29 March 2020).
11. Vinnytsia regional state administration (2018), "Business-planning in cooperatives", available at: http://www.vin.gov.ua/dep-apr/13067-biznes-planuvannia-u-kooperatyvakh (Accessed 20March 2020).
12. Hryniuk, N.A. (2019), "The world practice of taxation of cooperatives" Molodyi vchenyi, vol. 4, no. 68, available at: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/grigorjeva.htm. (Accessed 29 March 2020).
13. Svereda, Z. (2019), "Cooperation in Ukraine: how you will sow will determine how you will reap", available at: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/kooperatsiya-v-ukraine-kak-poseesh-tak-i-pozhnesh/ (Accessed 29 March 2020).

№ 7 2020, стор. 55 - 62

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1552

Відомості про авторів

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрно-економічний університет"

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economic Training, SHEI "Kherson State Agrarian and Economic University"

ORCID:

0000-0002-6825-6729

Як цитувати статтю

Рудік Н. М. Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації. Агросвіт. 2020. № 7. С. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.55

Rudik, N. (2020), “Potential of cooperation as a system of social and economic relations and the ways to realize it”, Agrosvit, vol. 7, pp. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.