EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
Я. І. Мулик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37

УДК: 657.6(477)

Я. І. Мулик

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

Анотація

У процесі дослідження визначено, що аудит слугує надійним способом підтвердження даних фінансової звітності. Він є одним із важливих видів послуг і набуває дедалі більшої актуальності. Встановлено, що нині аудиторська діяльність має ряд суперечностей та проблем. Недосконале регулювання ринку аудиторської діяльності в Україні призвело до проблем з підтвердження якості і достовірності фінансової звітності, що підвищує ризики банкрутства підприємств та банків та знижує рівень довіри до них з боку потенційних інвесторів та населення, а також створює перешкоди у залученні інвестицій у національну економіку загалом.
Здійснений аналіз ринку аудиторських послуг в Україні демонструє істотну диференціацію кількості суб'єктів аудиторської діяльності та вартості наданих ними послуг. Спостерігається така ситуація: кількість суб'єктів аудиторської діяльності — зменшується, а вартість послуг — зростає. Суттєвим є вплив регіонального чинника, що призвело до найвищої концентрації ринку аудиторських послуг у м. Києві та Київській області. Загалом тенденції розвитку аудиту можна оцінити як диверсифікацію аудиторських послуг з поступовим зростанням їх обсягів та вартості.
У результаті проведеного дослідження виділено пріоритетні напрями розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг. Підвищення шансів фінансового успіху суб'єктами аудиторської діяльності забезпечується, передусім покращенням якості аудиторських послуг наданих професійними кадрами та розширенням їх діапазону з застосуванням спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, а також володінням галузевими методиками проведення аудиту. Надання аудиторських послуг клієнту, з врахуванням вимог міжнародних стандартів, законодавства ЄС, застосуванням передового досвіду з питань проведення аудиту, специфіки функціонування клієнта, підвищить зацікавленість до аудиту.

Ключові слова: аудит; аудиторська діяльність; аудиторські послуги; якість аудиту; аудиторський ринок; реформування аудиту.

Література

1. Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 884—888.
2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-V111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ go/2258-19
3. Гуцаленко Л.В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення. Інноваційна економіка. 2011. № 20. С. 97—101.
4. Платонова І.А. Проблеми та перспективи аудиту в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2011. № 4 (2). С. 337—341. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__77
5. Павлєнова К.О. Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/23_D_2009/Economics/49916.doc.htm
6. Томчук О.В., Здирко Н.Г. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 32—42.
7. Соболєв В.М., Слюніна Т.Л., Розіт Т.В. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 324—328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_55
8. Прохорова Л. І., Юхименко Є. С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений. 2019. № 6 (2). С. 205—210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__14
9. Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2018 році. Аудиторська Палата України. URL: https://www.apu.com.ua
10. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг: Наказ Міністерства фінансів України 29 серпня 2019 року. № 362. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
11. Кашперська А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 1272—1280. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/190.pdf

Y. Mulyk

AUDIT ACTIVITIES IN UKRAINE: CURRENT SITUATION, REFORM AND DEVELOPMENT

Summary

The audit found that the audit is a reliable way of verifying the financial statements. It is one of the tools that helps to develop international relations as it provides trust in the confirmed financial information for users of different levels (international, state, business). It is now established that there are a number of contradictions and problems with auditing. Imperfect regulation of the audit market in Ukraine has led to problems in confirming the quality and reliability of financial statements, which increases the risks of bankruptcy of enterprises and banks and reduces the level of trust in them from potential investors and the population, and creates obstacles to attracting investments in the national economy as a whole.
The analysis of the market of audit services in Ukraine shows a significant differentiation of the number of entities of audit activity and the cost of services rendered by them. The following situation is observed: the number of SADs is decreasing and the cost of services is increasing. Significant is the influence of the regional factor, which has led to the highest concentration of the audit services market in Kyiv and Kyiv region. In general, the trend of audit development can be estimated as a diversification of audit services with a gradual increase in their volume and value.
As a result of the conducted research, priority directions of development of the domestic market of audit services were identified. Increasing the chances of financial success by audit entities is ensured, first of all, by improving the quality of audit services provided by professional staff and expanding their range with the use of specialized audit software, as well as mastering industry-specific audit techniques. Provision of audit services to the client, taking into account the requirements of international standards, EU legislation, application of best practices on auditing, specifics of the client's functioning, will increase the interest in the audit.
Improvement of the audit system will contribute not only to the development of audit activity in the country, but also the state as a whole, by increasing budget revenues and reducing the cost of administration of the audit and control apparatus. The development of audit activity in Ukraine will enable: to save state funds spent on the maintenance of control bodies; to receive additional funds to the budget by identifying enterprises that hide the results of their economic activity; avoid mistakes, fraud and fraud at the enterprises; improve the quality of inspections, etc.

Keywords: audit; audit activity; audit services; audit quality; audit market; audit reform.

References

1. Mulyk, Ya.I. (2017), "Organization of accounting and audit of sales costs of the enterprise: the state and directions of improvement", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 884—888.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and auditing activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19 (Accessed 20 March 2020).
3. Hutsalenko, L.V. (2011), "Audit in Ukraine: development, problems and solutions", Innovatsijna ekonomika, vol. 20, pp. 97—101.
4. Platonova, I.A. (2011), "Audit problems and prospects in Ukraine", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4 (2), pp. 337—341, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__77 (Accessed 20 March 2020).
5. Pavlienova, K.O. (2009), "Current problems and prospects of audit development in Ukraine", available at: http://www.rusnauka.com/23_D_2009/Economics/49916.doc.htm (Accessed 20 March 2020).
6. Tomchuk, O.V. and Zdyrko, N.H. (2017), "Current state and tendencies of development of audit activity in Ukraine", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 32—42.
7. Soboliev, V.M. Sliunina, T.L. and Rozit, T.V. (2013), "Main problems and prospects of audit development in Ukraine", Biznes Inform, vol. 11, pp. 324-328, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_55 (Accessed 20 March 2020).
8. Prokhorova, L.I. and Yukhymenko, Ye.S. (2019), "Analysis of the current state and problems of reforming and developing audit activity in Ukraine based on international experience", Molodyj vchenyj, vol. 6 (2), pp. 205-210, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__14 (Accessed 20 March 2020).
9. Audit Chamber of Ukraine (2019), "Information on the state of audit activity in Ukraine in 2018", available at: https://www.apu.com.ua (Accessed 20 March 2020).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "The procedure for conducting audits on quality control of audit services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19 (Accessed 20 March 2020).
11. Kashpers'ka, A.I. (2018), "Current state and prospects of development of audit activity in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 1272-1280, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/190.pdf (Accessed 20 March 2020).

№ 7 2020, стор. 37 - 47

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 2694

Відомості про авторів

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

Y. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor department of audit and statecontrol, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8166-2481

Як цитувати статтю

Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37

Mulyk, Y. (2020), “Audit activities in Ukraine: current situation, reform and development”, Agrosvit, vol. 7, pp. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.