EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ТА СТАНУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Є. В. Міщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.23

УДК: 334.012.34

Є. В. Міщук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ТА СТАНУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті удосконалено методологічних засади оцінки рівня та стану стратегічної економічної безпеки підприємств. Виявлено особливість оцінювання безпеки стратегічних економічних інтересів підприємства. Обгрунтовано, що вона грунтується не стільки на специфічній сутності цієї безпеки та її диференціації на відповідні, притаманні тільки їй підвиди, скільки проявляється у специфічному інструментарії, іншому набору індикаторів та варіативністю еталонних (бажаних, заданих тощо) значень. Обгрунтовано також, що перелічене у своїй сукупності дозволяє більш об'єктивно оцінити як рівень, так і стан безпеки стратегічних економічних інтересів підприємства. Запропоновані показники оцінки безпеки стратегічних економічних інтересів підприємства визнано доцільними для додаткового застосування під час оцінки конкретних заходів: реальних інвестиційних проектів, довгострокового фінансового інвестування, операцій злиття та поглинання та інших. Визначено, що ці показники в окремих випадках слід застосовувати в якості обмежень, що накладаються, а в інших випадках — в якості єдиних базових показників, на підставі яких ухвалюються рішення відносно доцільності впровадження того чи іншого заходу.

Ключові слова: економічна безпека; нестача часу; стратегічні заходи; час.

Література

1. Рудковський О.В. Структура системи економічної безпеки підприємства. Вісник Національного транспортного університету. № 29 (2). 2014. С. 93—99.
2. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 3. 2008. С. 36—42.
3. Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища. Автореф. дис... д-ра екон. наук: 21.04.02. Університет економіки та права "Крок". Київ, 2010. 40 с.
4. Шаваев А.Г., Багаутдинов А.Т. Экономическая безопасность: энциклопедия. Москва: Правовое посвещение, 2001. 512 с.
5. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. URL: http: // www.safetyfactor. ru — 20.01.2019.
6. Пілова Д. П. Методичні підходи щодо визначення зон економічної безпеки підприємства. Вісник Криворізького технічного університету. №3. 2006. С. 264—268.
7. Мелихов А.А., Камышникова Э.В. Эволюция подходов к содержанию категории "экономическая безопасность предприятия". Вісник Приазовського державного технічного університету. № 19. 2009. С. 316—319.
8. Гусев В.С., Демин В.А., Кузин Б.И. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. СПб: Очарованный странник, 2001. 288 с.
9. Федоренко Р.М. Система управління ресурсами як основа забезпечення економічної безпеки. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. конф. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 224—229.
10. Соколенко Т.М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки. Сучасна наука ХХІ століття: сьома міжнародна наук.-практ. інтернет-конф.: матеріали конф. Київ, 2011. 189 с.
11. Азаренков Г.Ф. Сердечна С.М. Формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 508—517.
12. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства. Фінанси України. № 4. 2008. С. 88—97.
13. Сисоліна Н.П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.
14. Діденко Є. О. Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. № 5 (168). 2015. С. 35—40.
15. Єфімова Г.В., Марущак С.М. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки. Економіка: реалії часу. № 3. 2013. С. 43—49.
16. Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності. Проблеми економіки. № 4. 2014. С. 282—289.
17. Лоханова Н.О. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку. Економіст. № 2. 2005. С. 52—56.
18. Mishchuk Ie. V. Improvement of the methodology for assessing the safety of the economic and information interests of the enterprise. Technology audit and production reserves. v. 1, n. 4 (51). 2020. Р. 37—40.
19. Нусінова О.В. Основи оцінки економічної безпеки підприємств: теоретичні та практичні аспекти. Київ: ТОВ "ПанТот", 2012. 412 с.

Ie. Mishchuk

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE LEVEL AND STATE OF STRATEGIC ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Summary

The methodological bases of estimation of level and status of strategic economic security of the enterprises are improved in the article. It has been shown that the methodology of assessing economic security is influenced by a certain dualism. On the one hand, it is manifested in the fact that without achieving the proper level of economic security it is impossible to secure the strategic interests of the enterprise. On the other hand, the achievement of strategic goals helps to improve the level of economic security of the enterprise. It shows a number of issues that need to be addressed when assessing the strategic economic security of the enterprise. Two areas of this assessment have been identified. The first of these proposes to set the horizon of the strategy. The second direction involves setting the thresholds for the indicators to be reached. The peculiarity of security assessment of strategic economic interests of the enterprise is revealed. It is substantiated that it is based not so much on the specific nature of this security and its differentiation into the corresponding subspecies only, how much it is manifested in a specific toolbox, another set of indicators and the variability of reference (desired, set, etc.) values. It is also substantiated that the aforementioned allows for a more objective assessment of both the level and the security status of the strategic economic interests of the enterprise. The proposed indicators for assessing the security of strategic economic interests of the enterprise are recognized as appropriate for additional application in the evaluation of specific activities: real investment projects, long-term financial investment, mergers and acquisitions, and others. It has been determined that in some cases these indicators should be used as constraints, and in other cases as single baselines, on the basis of which decisions are made on the feasibility of implementing an event. The proposed methodology qualitatively complements the tools of economic security assessment and allows taking into account the strategic aspect both in determining directly itself and in planning the development of the enterprise.

Keywords: economic security; lack of time; strategic measures; time.

References

1. Rudkovs'kyj, O. V. (2014), "Structure of the economic security system of the enterprise", Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu, vol. 29 (2), рр. 93—99.
2. Dovbnia, S.B. and Hichova, N. Yu. (2008), "Diagnosis of economic security of the enterprise as a tool to determine the directions of its innovative development", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 3, рр. 36—42.
3. Shemaieva, L. H. (2010), "Economic security of enterprises in strategic interaction with environmental actors", Doctor of Economics Thesis, Economic security of business entities, Universytet ekonomiky ta prava "Krok", Kyiv, Ukraine.
4. Shavaev, A. G. and Bagautdinov, A. T. (2001), Jekonomicheskaja bezopasnost': jenciklopedija [Economic Security: Encyclopedia], Pravovoe posveshhenie, Moscow, Russia.
5. Belokurov, V. V. (2005), "The structure of the functional components of the economic security of the enterprise", available at: http://www.safetyfactor.ru (Accessed 20.01.2020).
6. Pilova, D. P. (2006), "Methodical approaches to defining the economic security zones of the enterprise", Visnyk Kryvoriz'koho tekhnichnoho universytetu, vol. 3, рр. 264—268.
7. Melihov, A.A. and Kamyshnikova, Je.V. (2009), "The evolution of approaches to the content of the category "economic security of the enterprise", Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu, vol. 19, рр. 316—319.
8. Gusev, V.S., Demin V.A. and Kuzin, B.I. (2001), Jekonomika i organizacija bezopasnosti hozjajstvujushhih sub#ektov [Economics and security organization of business entities], Ocharovannyj strannik, Saint Petersburg, Russia.
9. Fedorenko, R.M. (2003), "Resource management system as a basis for ensuring economic security", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii. Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva iak sub'iekt natsional'noi bezpeky Ukrainy [Conference Proceedings of the International Economic Conference. Non-state system of business security as a subject of national security of Ukraine], Kyiv, Ukraine, рр. 224—229.
10. Sokolenko, T. M. (2011), "Economic security of the enterprise in the conditions of a transitive economy", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii. Suchasna nauka ХХI stolittia [Conference Proceedings of the International Economic Conference. Modern science of the XXI century], Kyiv, Ukraine, р.189.
11. Azarenkov, H.F. and Serdechna, S.M. (2017), "Formation of analytical tools for economic security of strategic development of the enterprise", Molodyj vchenyj, vol. 5 (45), рр. 508—517.
12. Dovbnia, S.B. and Hichova, N.Yu. (2008), "Diagnosis of the level of economic security of the enterprise", Finansy Ukrainy, vol. 4, рр. 88—97.
13. Sysolina, N. P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], KNTU, Kirovohrad, Ukraine.
14. Didenko, Ye. O. (2015), "Management of economic security of the enterprise on the basis of formation of strategy of its safe development", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 5 (168), рр. 35—40.
15. Yefimova, H.V. and Maruschak S.M. (2013), "Planning of safe development of the enterprise based on the results of diagnostics of the level of its economic security", Ekonomika: realii chasu, vol. 3, рр. 43—49.
16. Labuns'ka, S.V. (2014), "The concept of building the economic security system of the enterprise in the process of innovation", Problemy ekonomiky, vol.4, рр. 282—289.
17. Lokhanova, N. O. (2005), "The system of management of the state of economic security of the enterprise: problematic issues, concept of development", Ekonomist, vol. 2, рр. 52—56.
19. Mishchuk Ie. V. (2020), "Improvement of the methodology for assessing the safety of the economic and information interests of the enterprise", Technology audit and production reserves, vol. 1, no. 4 (51). рр. 37—40.
18. Nusinova, O. V. (2012), Osnovy otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv: teoretychni ta praktychni aspekty [Fundamentals of assessing the economic security of enterprises: theoretical and practical aspects], PanTot, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 23 - 30

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1285

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-4145-3711

Як цитувати статтю

Міщук Є. В. Методологічні засади оцінки рівня та стану стратегічної економічної безпеки підприємств. Агросвіт. 2020. № 7. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.23

Mishchuk, Ie. (2020), “Methodological principles of assessment of the level and state of strategic economic security of enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.