EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
О. М. Таран-Лала, М. В. Зось-Кіор, М. М. Андрусенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.18

УДК: 658.85:[17.022.1]:[339.137.2]](045)

О. М. Таран-Лала, М. В. Зось-Кіор, М. М. Андрусенко

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Анотація

У статті обгрунтовано формування позитивного іміджу підприємства як фактору впливу на його конкурентоспроможність в умовах динамічного бізнес-середовища. Схарактеризовано сучасні тенденції підвищення іміджу підприємства, відбито його місце в розвитку підприємств різних форм власності. Визначено можливості по досягненню довгострокових конкурентних переваг підприємств різних форм власності на цільових ринках. Описано джерела формування додаткової цінності підприємства, що є найважливішою стратегічною перевагою його функціонування. Досліджено особливості психологічних і соціальних процесів формування організаційного іміджу підприємства та найважливіших напрямів його формування. Обгрунтовано загальні правила формування позитивного іміджу підприємства. Зазначено чинники формування позитивного іміджу підприємства, що є підгрунтям для подальшого вивчення практики підвищення іміджу підприємства як фактору впливу на його конкурентоспроможність в умовах динамічного бізнес-середовища.

Ключові слова: імідж підприємства; позитивний імідж; невідчутний імідж; зовнішній імідж; внутрішній імідж; ділова репутація; конкурентоспроможність; додаткова цінність; торгівельна марка; корпоративна культура.

Література

1. Бегма Ю.К., Вінніков О.Ю., Редько О.І. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Київ: Основи, 2006. С. 18—26.
2. Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 72—75.
3. Петрушенко Ю.Н., Дудкін О.В. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. 2018. Вип. 37 (3). С. 25—30.
4. Таран-Лала О.М. Методологічна конструкція системно-організаційного підходу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Економічні науки". 2014. Вип. 9. Ч. 7. С. 63—66.
5. Таран-Лала О.М. Системно-аналітичне дослідження системних параметрів об'єкта. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). Ч. ІІІ. С. 99—106.
6. Таран-Лала О.М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2016. 332 с.

O. Taran-Lala, M. Zos-Kior, M. Andrysenko

THE IMAGE OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR INFLUENCING ITS COMPETITIVENESS

Summary

The article substantiates the formation of a positive image of the enterprise as a factor of influence on its competitiveness in the conditions of a dynamic business environment. The current stage of economic development of the country is characterized by very strong competition in the market of goods and services. Therefore, an important task of enterprise management is to successfully create a positive image, the image of the company, which would be organized in a purposeful set of events that reveal the content of socially significant activities of the enterprise.
The modern tendencies of increase of image of the enterprise are characterized, its place in the development of the enterprises of various forms of ownership is reflected. The image of the enterprise acts as one of the tools for achieving the strategic goals of the enterprise, which touch on the main aspects of its activity and are oriented towards the future. The benefits of a positive image are obvious. However, positive popularity does not emerge by itself and does not exist by itself. It requires purposeful systematic work to develop a positive image of the enterprise.
Possibilities for the achievement of long-term competitive advantages of enterprises of different forms of ownership in the target markets are determined. The sources of formation of the additional value of the enterprise, which is the most important strategic advantage of its functioning, are described. The peculiarities of psychological and social processes of forming the organizational image of the enterprise and the most important directions of its formation are investigated. The general rules of formation of a positive image of the enterprise are substantiated. The factors of formation of a positive image of the enterprise, which is the basis for further study of the practice of enhancing the image of the enterprise as a factor influencing its competitiveness in a dynamic business environment, are outlined.
As a result, it is argued that an enterprise that successfully creates a positive image in the eyes of its employees and in the public environment, as a rule, as a result of a well-thought-out and well-organized image campaign — the implementation of a purposeful set of measures to create and disseminate information that reveals the content of socially significant activities, the public utility of products (services), humanitarian and other actions.

Keywords: enterprise image; positive image; insensitive image; external image; internal image; business reputation; competitiveness; added value; brand; corporate culture.

References

1. Behma, Y.K. Vinnikov, O.Y. and Red'ko, O.I. (2006), Yakisne doslidzhennya metodiv vprovadzhennya sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu v Ukrayini [Qualitative research of methods of implementation of corporate social responsibility in Ukraine], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
2. Mel'nyk, S.V. (2015), "Social responsibility of business as a component of social policy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 72—75.
3. Petrushenko, Y.N. and Dudkin, O.V. (2018), "Formation of institute of positive social responsibility", Naukovi pratsi Donets'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriya: ekonomichna, vol. 37 (3), pp. 25—30.
4. Taran-Lala, O. M. (2014), "Methodological construction of system-organizational approach", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: "Ekonomichni nauky", vol. 9, no. 7, pp. 63—66.
5. Taran-Lala, O. M. (2015), "System-analytical study of system parameters of an object", Molodyy vchenyy, vol. 2 (17), no. III, pp. 99—106.
6. Taran-Lala, O. M. (2016), Funktsionuvannya sotsial'no-ekonomichnykh system: teoriya ta praktyka: monohrafiya [Functioning of socio-economic systems: theory and practice: monograph], PUET, Poltava, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 18 - 22

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1479

Відомості про авторів

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

ORCID:

0000-0002-7045-5129


М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

M. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0001-8637-1950


М. М. Андрусенко

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

M. Andrysenko

Master of Management Department, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-0429-9356

Як цитувати статтю

Таран-Лала О. М., Зось-Кіор М. В., Андрусенко М. М. Імідж підприємства як фактор впливу на його конкурентоспроможність. Агросвіт. 2020. № 7. С. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.18

Taran-Lala, O., Zos-Kior, M. and Andrysenko, M. (2020), “The image of the enterprise as a factor influencing its competitiveness”, Agrosvit, vol. 7, pp. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.