EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РИСУ ЯК НАПРЯМ БРЕНДИНГУ ХЕРСОНЩИНИ
Ю. Є. Кирилов, Г. О. Фесенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.12

УДК: 339.138:659.127.4:633.18(477.72)

Ю. Є. Кирилов, Г. О. Фесенко

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РИСУ ЯК НАПРЯМ БРЕНДИНГУ ХЕРСОНЩИНИ

Анотація

Мета роботи полягає у визначення заходів популяризації і перспективи використання продукції галузі рисівництва у формуванні регіонального бренду територій Херсонської області. Реалізація поставленої мети та розробка рекомендацій щодо використання рису у брендингу територій грунтуються на таких методах дослідження: історичний — під час вивчення етапів розвитку галузі; аналізу й синтезу — під час дослідження динаміки і структури виробництва рису; абстрактно-логічний — під час узагальнення теоретичних, методичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. Обгрунтовано поняття брендингу та бренду, сутність брендингу територій, а також можливості використання продукції із рису у популяризації територій Херсонської області. Досліджено сучасний стан і перспективи виробництва рису в регіоні, рівень соціально-економічного розвитку рисосійних територій. Виявлено якісні переваги вітчизняної продукції перед імпортною та можливості нарощування виробництва рису. Визначено, що брендинг рисосійних територій та виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції з рису сприятиме розвитку причорноморських територій, започаткуванню регіональних традицій, залученню туристів і відпочиваючих, зростанню інвестиційних ресурсів у регіон. Наукова новизна дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій формування бренду рису на території в Херсонській області, зокрема визначені мета створення бренду рису, процес конструювання характеристики продукту, цільові сегменти споживачів, дизайн бренду рису Херсонщини. Розкрито зміст і значення економічної, соціальної і культурної складової брендингу рису для розвитку територій Херсонської області та узагальнено перспективи подальших досліджень. Запропоновано види продуктів із рису, які будуть враховувати регіональні особливості, національні традиції, сегменти споживачів у курортних зонах. Практичне значення полягає в тому, що пропоновані заходи можуть бути використані під час розробки регіональних стратегій розвитку, розширенні асортименту у закладах громадського харчування, впровадженні культурно-масових заходів з популяризацією продуктів з рису.

Ключові слова: бренд; брендинг; формування бренду; регіональний продукт; рис; галузь рисівництва; продукти з рису.

Література

1. Гапонов В. Чи є у Херсонщини рисові перспективи — актуальні весняні прогнози. URL: http://favoritekherson.co/2018/03/13/chi-ye-u-hersonschini-risov-perspektivi-akutaln-vesnyan-prognozi/ (дата звернення 20.02.20).
2. Антонченко М. Визначення та принципи бренду товару URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1227 (дата зверненя 18.02.2020)
3. Кирилов Ю.Є. Бренд країни в глобалізованому світі / Ю.Є. Кириловм. —Херсон: Грінь Д.С., 2013. — 156 с.
4. Козак О.А., Беженар І.М. Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 53—59.
5. Глуха В. Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендингу територій. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 128—130.
6. Дудченко В. Вітчизняне рисівництво: стан галузі. URL: https://a7d.com.ua/plants/2532-vitchiznyane-risivnictvo-stan-galuzi.html (дата звернення 23.02.2020).
7. Cільське господарство України у 2018 р.: статистичний щорічник. К.: Державна служба статистики України, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 21.01.2020).
8. Рослинництво в Херсонській області: статистичний збірник.
9. Тихонова Н.С. Брендинг территории и оценка его эффективности: автореф. дисс. … канд. экон. наук / Н.С. Тихонова. — СПб., 2007. — 20 с.

Yu. Kyrylov, H. Fesenko

RICE PROMOTING AS A BRANDING TREND OF KHERSON REGION

Summary

The purpose of the article is to determine the measures of promotion and prospects of using the rice products in the formation of the Kherson region territories regional brand. The realization of this goal and the recommendations on the use of rice development within the territories brand are based on the following methods of research: historical — to study the industry development stages; analysis and synthesis — to study the rice production dynamics and structure; abstract-logical — to generalize the theoretical, methodical and practical aspects of the studied problem. The concept of the brand and branding, the essence of territories branding, as well as the possibility of using rice products in the promotion of Kherson region territories are justified. The current condition and prospects of rice production in the region, the level of socio-economic development of rice-growing territories are investigated. The qualitative advantages of domestic products over import ones and the possibilities of increasing rice production are revealed. It is determined that the rice-growing territories branding and production of high-quality competitive rice products is useful to contribute to the Black Sea territories development, the regional traditions creation, the tourists attraction, the growth of investment resources in the region. The scientific novelty of the research is to develop practical recommendations for the rice brand formation on the Kherson region territories, in particular the purpose of creating a brand of rice, the process of designing the product characteristics, target consumer segments, the design of the Kherson region brand. The content and importance of the economic, social and cultural component of rice branding for the Kherson region development are revealed and the prospects for further research are summarized. The rice products types that will take into account regional peculiarities, national traditions, consumer segments in resort areas are proposed. The practical significance is that the proposed measures can be used in the regional development strategies development, the range of products in catering establishments' diversification, the cultural and mass events introduction to promote rice products.

Keywords: and; branding; the brand formation; regional product; rice; rice industry; rice products.

References

1. Haponov, V. (2018), "Are there any rice prospects in the Kherson region - current spring forecasts", available at: http://favoritekherson.co/2018/03/13/chi-ye-u-hersonschini-risov-perspektivi-akutaln-vesnyan-prognozi/ (Accessed 20 March 2020).
2. Antonchenko, M. (2010), "Definitions and principles of the brand of the product", available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1227 (Accessed 20 March 2020).
3. Kyrylov, Yu.Ye. (2013), Brend krainy v hlobalizovanomu sviti [Country brand in a globalized world], Hrin' D.S., Kherson, Ukraine.
4. Kozak, O.A. and Bezhenar, I.M. (2017), "Formation of regional product brands as a way of promoting Ukraine in the international market", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 53—59.
5. Hlukha, V. (2014), "Improving the economic mechanism of state regulation of depressed regions by implementing territorial branding strategies", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 128—130.
6. Dudchenko, V. (2019), "Domestic rice farming: the state of the industry", available at: https://a7d.com.ua/plants/2532-vitchiznyane-risivnictvo-stan-galuzi.html (Accessed 20 March 2020).
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Agriculture of Ukraine in 2018", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).
8. State Statistics Service of Ukraine (2020), Roslynnytstvo v Khersons'kij oblasti: statystychnyj zbirnyk [Crop production in Kherson region: a statistical collection], State Statistics Service of Ukraine, Kherson, Ukraine.
9. Tykhonova, N.S. (2007), "Branding of the territory and assessment of its effectiveness", Ph.D. Thesis, Economy, St.Petersburg, Russia.

№ 7 2020, стор. 12 - 17

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1278

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, ДВНЗ " Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5061-2644


Г. О. Фесенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

H. Fesenko

a third-level (academic) higher education graduate, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9462-8573

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є., Фесенко Г. О. Популяризація рису як напрям брендингу херсонщини. Агросвіт. 2020. № 7. С. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.12

Kyrylov, Yu. and Fesenko, H. (2020), “Rice promoting as a branding trend of kherson region”, Agrosvit, vol. 7, pp. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.