EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
А. І. Карпук, Ю. М. Марчук, Т. С. Миклуш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.3

УДК: 332.122 (477.8):[330.322]

А. І. Карпук, Ю. М. Марчук, Т. С. Миклуш

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті розкриваються сутнісні характеристики фінансово-інвестиційного забезпечення комплексного природокористування в умовах поглиблення децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад. Встановлено, що прикметними рисами відзначається формування системи фінансово-інвестиційного забезпечення комплексного природокористування в Карпатському регіоні, де ускладнені умови ведення сільського та лісового господарства вимагають перманентного нарощення асигнувань у відтворення та охорону природно-ресурсного потенціалу. Дослідження показали, що має місце територіальна асиметрія в надходженнях природно-ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей у 2012—2017 роках, що вимагає застосування диференційованого підходу до вибору пріоритетів залучення інвестицій у розвиток регіональних природно-ресурсних комплексів, а також домінант фінансування конкретних проектів природоохоронного спрямування. Встановлено, що в розрізі адміністративних областей Карпатського регіону у 2012—2017 роках спостерігаються значні розриви в сумах видатків місцевих бюджетів на охорону довкілля та розвиток природно-ресурсного сектора, що пов'язано з реальними можливостями місцевого самоврядування фінансувати проекти екологічного оздоровлення довкілля та внутрішніми джерелами суб'єктів господарювання вкладати інвестиційні ресурси у відтворення природних ресурсів та інших елементів навколишнього природного середовища. Обгрунтовано, що сучасна система фінансово-інвестиційного забезпечення комплексного природокористування має охоплювати широкий спектр методів та інструментів, які дозволятимуть акумулювати максимально можливі суми природно-ресурсних та екологічних платежів у спеціальних фондах місцевих бюджетів, передусім в бюджетах місцевого самоврядування, щоб підвищити дієвість фінансування органами місцевого самоврядування проектів відтворення природно-ресурсного потенціалу та екологічного реінжинірингу довкілля. Доведено, що органи місцевого самоврядування мають активніше працювати в напрямі залучення іноземних інвестицій в реалізацію проектів екологічного спрямування на основі застосування угод публічно-приватного партнерства, участі в реалізації проектів міжнародного природоохоронного співробітництва через імплементацію Цілей сталого розвитку, затверджених ООН, та впровадження базових положень природоохоронних директив Європейського Союзу.

Ключові слова: фінансово-інвестиційне забезпечення; комплексне природокористування; рентна плата; екологічний податок; місцеві бюджети; спеціальні фонди.

Література

1. Безп'ята І.В. Інвестування природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2012. № 18. С. 6—8.
2. Голян В.А., Сундук А.М., Савчук В.В. Інституціональні засади інвестиційного забезпечення раціоналізації аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства. 2017. № 2. С. 340—346.
3. Іщук Л.І., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О. Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності. Економічний форум. 2016. № 3. С. 151—155.
4. Полковниченко С.О., Гребенюк Ю.В., Яцун В.М. Інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 2 (18). С. 22—33.
5. Ступень М., Жук І. Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування. Економіст. 2014. № 3. С. 39—41.

A. Karpuk, Yu. Marchuk, T. Myklush

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SPECIFICS OF THE CARPATHIAN REGION

Summary

The article reveals the essential characteristics of financial and investment support for integrated environmental management in the conditions of deepening decentralization and the creation of united territorial communities. It was determined that the formation of a system of financial and investment support for integrated natural resource management in the Carpathian region, where difficult conditions for agriculture and forestry require a permanent increase in allocations for the reproduction and protection of natural resource potential, is notable. Research has shown that there is a territorial asymmetry in natural resource and environmental payments to local budgets of the Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv and Chernivtsi regions in 2012—2017, which requires a differentiated approach to the selection of priorities for attracting investment in the development of regional natural resource complexes. As well as the dominant financing of specific environmental projects. It is established that in the context of administrative regions of the Carpathian region in 2012—2017, there are significant gaps in the amount of expenditures of local budgets for environmental protection and development of the natural resource sector, that is associated with the real capacity of local governments to finance environmental improvement projects and internal sources of economic entities to invest investment resources in the reproduction of natural resources and other elements of the environment. It is proved that the modern system of financial and investment support for integrated environmental management should cover a wide range of methods and tools that will allow accumulating the maximum possible amounts of natural resource and environmental payments in special funds of local budgets, primarily in the budgets of local government, in order to increase the effectiveness of financing by local governments of projects for the reproduction of natural resource potential and environmental reengineering of the environment. It is proved that local governments should work more actively to attract foreign investment in the implementation of environmental projects based on the application of public-private partnership agreements, participation in the implementation of international environmental cooperation projects through the implementation of sustainable development goals approved by the UN, and the introduction of basic provisions of environmental directives of the European Union.

Keywords: financial and investment support; integrated nature management; rent; environmental tax; local budgets; special funds.

References

1. Bezp'iata, I.V. (2012), "Investing in environmental protection activities of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 18, pp. 6—8.
2. Holian, V.A. Sunduk, A.M. and Savchuk, V.V. (2017), "Institutional principles of investment support for rationalization of agrarian nature management in zones of risky agriculture", Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 340—346.
3. Ischuk, L.I. Nikolaieva, A.M. and Pyrih, S.O. (2016), "Investment factors for financing environmental activities", Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 151—155.
4. Polkovnychenko, S.O. Hrebeniuk, Yu.V. and Yatsun, V.M. (2013), "Investment support for environmental activities in Ukraine", Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 2 (18), pp. 22—33.
5. Stupen', M. and Zhuk, I. (2014), "The investment factor of innovative provision of rational environmental management", Ekonomist, vol. 3, pp. 39—41.

№ 7 2020, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1184-261X


Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2522-1478

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Марчук Ю. М., Миклуш Т. С. Фінансово-інвестиційне забезпечення комплексного природокористування в умовах децентралізації: специфіка карпатського регіону. Агросвіт. 2020. № 7. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.3

Karpuk, A., Marchuk, Yu. and Myklush, T. (2020), “Financial and investment support for integrated environmental management in the context of decentralization: specifics of the carpathian region”, Agrosvit, vol. 7, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.