EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Г. В. Обруч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.110

УДК: 330.3:656.2

Г. В. Обруч

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

В епоху економічних, соціальних та екологічних потрясінь діяльність бізнес-суб'єктів розглядається вже не лише з позиції отримання високого прибутку та забезпечення рентабельності, але і з позиції дотримання принципів соціально та екологічно відповідального господарювання. З огляду на це набула активного поширення парадигма збалансованого розвитку соціально-економічних систем, що основується на досягненні збалансованості трьох компонентів — економічного, екологічного та соціального зростання. Зважаючи на посилення внутрішніх та зовнішніх викликів розвитку підприємств залізничного транспорту, їх належну увагу до подолання соціальних та екологічних проблем, вказано на вагомість застосування концепції збалансованого розвитку їх діяльності. Досліджено наукові підходи до розкриття змісту категорії збалансованого розвитку підприємств і на цій основі визначено його специфічні особливості та розкрито власне бачення поняття збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту як процесу коеволюційного розвитку підприємств галузі, що передбачає нівелювання наявних та латентних дисбалансів їх розвитку і забезпечення балансу їх економічних, соціальних та екологічних інтересів з метою досягнення стратегічних мотивів розвитку підприємств залізничного транспорту і на цій основі нарощення екстернальних ефектів зростання країни та суспільства.

Ключові слова: збалансований розвиток; підприємства залізничного транспорту; специфічні особливості; еволюція теорії; економічне; екологічне та соціальне зростання.

Література

1. Дикань В.Л. Індустріально-інноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 7—9.
2. Каличева Н.Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.04; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 43 с.
3. Коверга С.В. Обоснование необходимости формирования механизма управления сбалансированным развитием промышленных предприятий. Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства. Серія "Економіка". 2012. Т. XІII. Вип. 248. С. 125—132.
4. Корінь М.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.03; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 43 с.
5. Кудельський В.Е. Управління збалансованим розвитком підприємств у сфері АПК. Університетські наукові записки. 2018. № 67—68. С. 337—345.
6. Кузьміна О.В. Стратегічне управління збалансованим розвитком промислового підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04; ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет". Маріуполь, 2018. 208 с.
7. Овчиннікова В.О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України: дис. … д-р екон. наук: 08.00.03; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2018. 517 с.
8. Одинцов Б.Е., Романов А.Н. Моделирование процесса приведения предприятия в сбалансированное состояние. Операционный менеджмент. 2016. № 2. С. 101—112.
9. Пічугіна М.А. Ключові напрями забезпечення збалансованого розвитку підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/3. С. 50—52.
10. Побережний Р.О. Протиріччя як джерело розвитку підприємств хімічної промисловості. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 130—135.
11. Полозова А.Н., Брянцева Л.В., Лохманова И.С. Сбалансированное управление организационным развитием: концепция, инструментарий. Воронеж: Научная книга, 2007. 144 с.
12. Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник. К.; 2011. 392 с.
13. Токмакова І.В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.
14. Ломакина Т.Ю. Условия устойчивого развития системы непрерывного образования на различных уровнях. Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. № 6 (21). С. 58—71.
15. Про Глобальні цілі. Цілі сталого розвитку в Україні: веб-сайт. URL: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (дата звернення: 15.02.2020).
16. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (дата звернення: 20.02.2020).
17. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 21.02.2020).
18. Мордвинов С.В. Методы оценки сбалансированности развития промышленных предприятий (на примере предприятий лесопромышленного комплекса): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2004. 24 с.

H. Obruch

THEORETICAL BASES OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

In the era of economic, social and environmental shocks, the activities of business entities are considered not only from the position of obtaining high profits and ensuring profitability, but also from the position of observing the principles of socially and environmentally responsible management. Taking this into account, the paradigm of balanced development of socio-economic systems, based on achieving a balance of three components — economic, environmental and social growth, has become actively spread. Despite the increasing internal and external challenges to the development of railway transport enterprises, their proper attention to overcoming social and environmental problems, the importance of applying the concept of balanced development of their activities is pointed out. Scientific approaches to the disclosure of the content of the category of sustainable development of enterprises have been studied and the following specific features have been determined on this basis. First, in general, sustainable development should be viewed from the perspective of economic growth, which ensures social stability in the country and does not disrupt the ecological balance of the environment. Secondly, the balanced development of an enterprise is such a harmonious balance and combination of elements of the business system and business processes that allows you to achieve maximum efficiency in using internal potential and external market opportunities. Third, balanced development of enterprises, as opposed to sustainable growth, has the property of constant qualitative transformations, taking into account the need to maintain a balance of the system elements. The author reveals his own vision of the concept of sustainable development of railway transport enterprises as a process of coevolution development of industry enterprises, which provides for leveling existing and latent imbalances in their development and ensuring a balance of their economic, social and environmental interests in order to achieve strategic motives for the development of railway transport enterprises and on this basis, increasing the external effects of the growth of the country and society.

Keywords: alanced development; railway transport enterprises; specific features; theory evolution; economic; environmental and social growth.

References

1. Dykan, V.L. (2017), "Industrial and innovative centers as the basis of technological development of Ukrainian Railways", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 58, pp. 7—9.
2. Kalycheva, N.Ye. (2019), "Theoretical and methodological bases of ensuring the competitiveness of railway transport enterprises in the conditions of transformation the business environment", Doctor's Thesis, Economics and business management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
3. Koverga, S.V. (2012), "Justification of the need to form a mechanism for managing the balanced development of industrial enterprises", Rozvytok ekonomichnykh metodiv upravlinnia natsional'noiu ekonomikoiu ta ekonomikoiu pidpryiemstva, Ekonomika, vol. XІII, no. 248, pp. 125—132.
4. Korin, M.V. (2019), "Theoretical and methodological bases of ensuring the competitiveness of railway transport enterprises in the conditions of transformation the business environment", Doctor's Thesis, Economy and national economy management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
5. Kudel's'kyj, V.E. (2018), "Management of balanced development of enterprises in the field of agriculture", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 67—68, pp. 337—345.
6. Kuz'mina, O.V. (2018), "Strategic management of balanced development of an industrial enterprise", Ph.D. Thesis, Economics and business management, State higher educational institution "Priazovsky state technical University", Mariupol, Ukraine.
7. Ovchynnikova, V.O. (2018), "Theoretical and methodological aspects of strategic management of railway transport development in Ukraine", Doctor's Thesis, Economy and national economy management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
8. Odincov, B.E. and Romanov, A.N. (2016), "Modeling the process of bringing the enterprise into a balanced state", Operacionnyj menedzhment, vol. 2, pp. 101—112.
9. Pichuhina, M. A. (2013), "Key directions of ensuring balanced development of the enterprise", Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 18, no. 4/3, pp. 50—52.
10 Poberezhnyj, R. O. (2016), "Contradiction as a source of development of chemical industry enterprises", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 10, pp. 130—135.
11. Polozova, A.N. Brjanceva, L.V. and Lohmanova, I.S. (2007), Sbalansirovannoe upravlenie organizacionnym razvitiem: koncepcija, instrumentarij [Balanced management of organizational development: concept, tools], Nauchnaja kniga, Voronezh, Russia.
12. Sadovenko, A. Maslovs'ka, L. Sereda, V. and Tymochko, T. (2011), Stalyj rozvytok suspil'stva [Sustainable development of society], Kyiv, Ukraine.
13. Tokmakova, I.V. (2015), Zabezpechennia harmonijnoho rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy [Ensuring the harmonious development of railway transport in Ukraine], USURT, Kharkiv, Ukraine.
14. Lomakina, T.Ju. (2014), "Conditions for sustainable development of the system of continuing education at various levels", Otechestvennaja i zarubezhnaja pedagogika, vol. 6 (21), pp. 58—71.
15. Sustainable development goals in Ukraine (2017), "About Global goals", available at: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (Accessed 15 Feb 2020).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), "On the Concept of sustainable human settlements development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (Accessed 20 Feb 2020).
17. President of Ukraine (2015), "About the sustainable development Strategy "Ukraine-2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 21 Feb 2020).
18. Mordvinov, S. V. (2004), "Methods for assessing the balance of development of industrial enterprises (for example, enterprises of the timber industry)", Ph.D. Thesis, Development of productive forces and regional economy, Siberian state University of science and technology named after academician M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk, Russia.

№ 6 2020, стор. 110 - 116

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

Г. В. Обруч

к. е. н., докторант кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

H. Obruch

PhD in Economics, Doctoral Student, Department of Economics and Management of Production and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

ORCID:

0000-0002-9082-2344

Як цитувати статтю

Обруч Г. В. Теоретичні засади збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту. Агросвіт. 2020. № 6. С. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.110

Obruch, H. (2020), “Theoretical bases of balanced development of railway transport enterprises”, Agrosvit, vol. 6, pp. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.