EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ
Т. О. Мулик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77

УДК: 005.337:338.24

Т. О. Мулик

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ

Анотація

Досліджено поняття, роль та значення доходу в діяльності підприємства. Охарактеризовано класифікацію доходів, що пов'язані із веденням обліку, складанням звітності, з оподаткуванням, з плануванням,з прийняттям управлінських рішень, з контролінгом тощо. Проаналізовано склад та структуру доходів вітчизняних підприємств у 2014—2018 роках. Розкрито систему управління доходами підприємства, що є частиною фінансового менеджменту. Визначено фактори, що впливають на формування системи управління доходами: ціна продажу; обсяг реалізованої продукції; кількість витрачених на виробництво продукції коштів виробництва. Охарактеризовані етапи управління доходами на підприємстві. Визначено, що аналітичне забезпечення управління доходами підприємства слід розглядати як систему інформаційної підтримки розробки та прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо різних операцій, і здійснення контролю за їх виконанням, яка є складовою загальної системи управління підприємством певної галузі, що забезпечує оперативне формування об'єктивної та доречної інформації про результати й ефективність діяльності суб'єкту господарювання, причини їх зміни, можливі резерви та перспективи подальшого розвитку тощо. Визначено стратегію аналізу доходів, що передбачає: створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; проведення аналізу обсягу та складу оптимальних доходів, чинників, які визначають їх розмір та рівень, ступеня достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства; формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів їх реалізації; розробку прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертизу щодо можливості реалізації; формування оптимального варіанта плану доходів підприємства. Досліджено методичний інструментарій аналізу доходів підприємства.

Ключові слова: аналітичне забезпечення; аналіз доходів; управління доходами; доходи; методичний інструментарій аналізу доходів.

Література

1. Панченкова Ю.В., Зеленська О.Г. Економічна суть доходів основної діяльності промислового підприємства. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2011. Вип. 21.10. С. 239—247
2. Стефанович Н., Костенко Н. Підходи щодо сутності і класифікації доходів. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. праць. 2014. Вип. 2. С. 120—123.
3. Державна служба статистики Украіни: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Ткаченко Т.П., Тульчинська С.О., Бойчук Д.В. Управління доходами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 3. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6192
5. Волошина О.А., Кордзаія І.А., Даценко С.М., Ульченко А.М. Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів їх формування. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7119. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.47
6. Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. №. 1. С. 168—174. 180 с.
7. Пуцентейло П. Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 194—198.
8. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 91—101.
9. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
10. Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства. Облік і фінанси. 2015. № 4. С. 53—60.
11. Кулик А. В. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. 452 с.
12. Янчева Л.М., Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика: монографія. Харків: ХДУХТ, 2016. 323 с.
13. Мулик Т.О. Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 158—164. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25.

T. Mulyk

METHODICAL APPROACHES TO ANALYTICAL PROVISION OF INCOME MANAGEMENT

Summary

The concept, role and meaning of income in the activity of the enterprise are investigated. The classification of income, related to accounting, reporting, taxation, planning, management, controlling, etc. is characterized. The composition and structure of income of domestic enterprises in 2014—2018 are analyzed. The system of management of income of the enterprise which is a part of financial management is revealed. The factors influencing the formation of the revenue management system are determined: the price of sale; volume of sales; the amount of money spent on manufacturing the means of production. The stages of income management in the enterprise are characterized. It has been determined that analytical support of enterprise income management should be considered as a system of informational support for development and making sound management decisions on various operations, and exercising control over their implementation, which is an integral part of the general enterprise management system of a certain branch that provides prompt formation of objective and relevant information. the results and effectiveness of the entity's activities, the reasons for their change, possible reserves and prospects for further development, etc. The strategy of revenue analysis has been defined, which envisages: creation of an information base for making management decisions; analyzing the volume and composition of optimal income, the factors that determine their size and level, the degree of adequacy of income generation to ensure self-financing of the enterprise development; formation of revenue policy and choice of instruments and levers of their realization; development of a forecast of possible options for income generation by type of activity and their expertise on the feasibility of realization; formation of the optimal variant of the enterprise income plan. The methodological tools of the enterprise income analysis are investigated. There are different types of models that are used in the analysis that allow you to structure and identify relationships between key metrics: descriptive, predictive, and regulatory. The following methods are considered for raising income: price method; high price method; method of tariff plans; group quota method; method of group income optimization. The necessity of informatization of the analysis of the income which can be carried out by means of specialized software products and packages ("STATISTICA", "SPSS Statistics", "STATGRAPHICS", "STADIA", etc.) and spreadsheets of Microsoft Office Excel is pointed out.

Keywords: analytical support; income analysis; revenue management; income; methodological tools for income analysis.

References

1. Panchenkova, Yu.V. and Zelens'ka, O.H. (2011), "Economic essence of income of the main activity of an industrial enterprise", Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 21.10, pp. 239—247.
2. Stefanovych, N. and Kostenko, N. (2014), "Approaches to the nature and classification of income", Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii: mizhnar. zb. nauk. prats', vol. 2, pp. 120—123.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 March 2020).
4. Tkachenko, T.P. Tul'chyns'ka, S.O. and Bojchuk, D.V. (2018), "Revenue management at the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6192 (Accessed 10 March 2020).
5. Voloshyna, O.A. Kordzaiia, I.A. Datsenko, S.M. and Ul'chenko, A.M. (2019), "Methodical approaches to the analysis of enterprise income and factors of their formation", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7119 (Accessed 10 March 2020).
6. Putsentejlo, P.R. (2015), "Analytical support of the enterprise", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 168-—174.
7. Putsentejlo, P.R. (2015), "Features of functioning of analytical providing of the enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 1, pp. 194—198.
8. Mulyk, T.O. and Mulyk, Ya.I. (2016), "Methodical tools for analysis of financial security of enterprises in the system of economic aspects of biofuel production", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 91—101.
9. Mulyk, T.O. Materyns'ka, O.A. and Pl'onsak, O.L. (2017), Analiz hospodars'koi diial'nosti [Analysis of economic activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Pravdiuk, N.L. (2015), "Accounting and analytical support of enterprise profit management", Oblik i finansy, vol. 4, pp. 53—60.
11. Kulyk, A.V. (2018), Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.
12. Yancheva, L.M. Kaschena, N.B. and Chmil', H.L. (2016), Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia kapitalom pidpryiemstv torhivli: teoriia ta praktyka [Accounting and analytical support of capital management of trade enterprises: theory and practice], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
13. Mulyk, T.O. (2019), "Organization of diagnostics of activity of enterprise and its business processes: theoretical and methodical approaches", Modern Economics, vol. 17, pp. 158—164, available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-25 (Accessed 10 March 2020).

№ 6 2020, стор. 77 - 86

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1710

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265

Як цитувати статтю

Мулик Т. О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами. Агросвіт. 2020. № 6. С. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77

Mulyk, T. (2020), “Methodical approaches to analytical provision of income management”, Agrosvit, vol. 6, pp. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.