EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Л. О. Бойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.69

УДК: 338.43:635

Л. О. Бойко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Виробництво овочів є складовою агропродовольчого виробництва України, ФАО визнала Україну перспективним світовим донором продовольства, у тому числі овочів. В Україні галузь овочівництва протягом тривалого періоду реформування аграрного сектору економіки зазнала суттєвих змін у обсягах і структурі виробництва, за видами продукції і категоріями господарств, що зумовлює необхідність додаткового наукового обгрунтування.
У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку галузі овочівництва в Україні. Проаналізовано структуру виробництва овочів, основу якої становить борщовий набір, куди входить капуста, помідори, цибуля, морква і буряк столові. Акцентовано увагу на необхідності впровадження заходів зі зміни існуючої стратегії розвитку галузі, орієнтацією на підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок інтенсифікації виробництва та переробці, щоб максимально використовувати весь вирощений врожай з доданою вартістю.
Найбільш орієнтованим ринком для вітчизняного виробника овочів є країни ЄС, що пов'язано з дією зони вільної торгівлі, і Україна має гарні перспективи експортного потенціалу овочевої галузі.

Ключові слова: овочівництво; борщовий набір;структура виробництва; переробка продукції; експортний потенціал.

Література

1. Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 28—33.
2. Галат Л.М. Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області. Агросвіт. 2019. № 22. С. 9—18. DOI:10.32702/2306-6792.2019.22.9
3. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. 2019. № 11. С. 35—44. DOI:10.32702/2306-6792.2019.11.35
4. Логоша Р.В. Трансформації ринку овочів в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 3. С. 55—65.
5. Рудь В.П. Інноваційна діяльність на овочевому ринку та її роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 7. С. 138—145.
6. Чайка В.О. Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС. Економіка та управління. К.: КНЕУ. 2015. Вип. 27/1. С. 72—76.
7. Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., & Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 2019. 175(1—2). Р. 68—72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
8. Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність аграрних підприємств". Фінансовий простір. 2019. №3 (35). С. 23—31. DOI:https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
9. Сидора В.В. Формування та розвиток маркетингу на ринку овочевої продукції. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. № 4 (60). С. 111—119.
10. Кернасюк Ю. Ефективне овочівництво в Україні. URL: http://agro-business.com. ua/agro/ ekonomichnyi-hektar/item/13931-efektyvne-ovochinytstvo -v-ukraini.html.
11. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http: // www.ukrstat.gov.ua/
12. За останні 10 сезонів аграрії скоротили посівні площі під овочами. URL: https://www.growhow.in.ua/za-ostanni-10-sezoniv-ahrarii-skorotyly-posivni-ploshchi-pid-ovochamy/
13. Про обсяги виробництва продукції рослинництва. URL:https://khoda.gov.ua/pro-obsjagi-virobnictva-produkcії-roslinnictva
14. Гетьман Т. Борщовий набір такий улюблений і… дорогий?! Овочівництво. 2019. № 3. С. 148—153.
15. Аграрний 2019-й: що відбувалось протягом року з овочами борщового набору? URL: https://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2019-j-so-vidbuvalos-protagom-roku-z-ovocami-borsovogo-naboru
16. Україну назвали одним із провідних виробників овочів і фруктів у Європі. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872649-ukrainu-nazvali-odnim-iz-providnih-virobnikiv-ovociv-i-fruktiv-u-evropi.html
17. Галашевський С. Експорт органічної продукції дає кращі можливості агровиробнику на зовнішніх ринках. URL: https://ukrainefood.org/ 2018/12/eksport orhanichnoi produktsiidaie krashchi mozhlyvosti ahrovyrobnyku na zovnishnikh rynkakh serhij alashevskyj/?fbclid= IwAR0ZBCXI5PGi Vwxs 4ZFCeUb1fGxh Vufo9hd"GXJlNahpSxCO1k4Fn0Vl1fs
18. Бойко В.О., Бойко Л.О. Експортний потенціал галузі овочівництва. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області: кол. мон. / за ред. Н.С. Танклевської. Херсон: Вид. дім "Гельветика", 2019. С. 36—50.

L. Boiko

MODERN TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF VEGETABLE INDUSTRY UNDER CONDITIONS OF UKRAINE'S EURO-INTEGRATION

Summary

Vegetable production is a component of agro-food production of Ukraine. FAO has recognized Ukraine as the world promising provider of foods including vegetables. In Ukraine vegetable industry has experienced significant changes in the volumes and structure of production, by the types of products and categories of enterprises for a long period of reforming the agrarian sector of economy that causes the necessity of additional scientific substantiation.
Taking into account continuously increasing demand for vegetable products and considering the actual potentialities of the development of vegetable industry in Ukraine aimed at an increase in gross yields and productivity and also supplying the market with products of local producers — these and other issues attract considerable attention of scientists.
The purpose of the study is to examine the modern tendencies in the development of vegetable industry under conditions of Ukraine's euro-integration, analyze the structure of vegetable production in the country and evaluate the industry export potential.
The paper investigates the current state and tendencies in the development of vegetable industry in Ukraine. It analyzes the structure of vegetable production, whose basis is a "borshch set" including cabbage, tomatoes, onion, carrot and beetroot. The study focuses on the necessity to take measures aimed at changing the present strategy of the industry development, orientation to increasing the product competitiveness at the expense of boosting production and processing to use the yield with the value added to the maximum.
Ukrainian producers must be oriented to the quality of products supplied to the market. Proper organization of the production, construction of greenhouse complexes, modern vegetable storage facilities and processing enterprises will allow using all the vegetables grown with the value added to the maximum.
One of the priority strategies of agricultural production is to intensify the export potential of vegetable industry which can develop quite efficiently under certain conditions. Neighborhood with one of the world largest sales markets, the countries of the EU, and the free-trade zone near this region can become one of the major stimuli for the development of fruit and vegetable export from Ukraine.

Keywords: vegetable production; borshch set; structure of production; food processing; export potential.

References

1. Sievidova, І.О. and Leshchenko, L.О. (2017), "The state, problems and prospects of the development of vegetable production in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 28—33.
2. Halat, L.M. (2019), "Factors and tendencies of the development of vegetable production in Kherson region", Ahrosvit, vol. 22, pp. 9—18, DOI:10.32702/2306-6792.2019.22.9
3. Halat, L.M. (2019), "The features of the market of fresh vegetables in Ukraine", Ahrosvit, vol. 11, pp. 35—44, DOI:10.32702/2306-6792.2019.11.35
4. Lohosha, R.V. (2016), "Transformations of the vegetable market in Ukraine", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 3, pp. 55—65.
5. Rud, V.P. (2016), "Innovative activity at the vegetable market and its role in ensuring food security", Ekonomika i suspilstvo, vol. 7, pp. 138—145.
6. Chaika, V.О. (2015), "The strategy of developing greenhouse vegetable production under conditions of the association with the EU", Ekonomika ta upravlinnia, vol. 27, no.1, KNEU, Kyiv, pp. 72—76.
7. Boiko, V., Kwilinski, A., Misiuk, M. and Boiko, L. (2019), "Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, vol. 175, no. 1—2, pp. 68—72, DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
8. Boiko, V.О. and Boiko, L.О. (2019), "Modern approaches to defining the concept "competitiveness of agrarian enterprises", Finansovyi prostir, vol. 3, no. 35, pp. 23—31, DOI:https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
9. Sydora, V.V. (2017), "Marketing formation and development at the market of vegetable products", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 4, no. 60, pp. 111—119.
10. Kernasiuk, Yu. (2019), "Efficient vegetable production in Ukraine", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/13931-efektyvne-ovochinytstvo -v-ukraini.html (Accessed 12 March 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http: // www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 March 2020).
12. Grow.How.in.ua (2020), "Agricultural producers have reduces the area under vegetables for the past 10 seasons", available at: https://www.growhow.in.ua/za-ostanni-10-sezoniv-ahrarii-skorotyly-posivni-ploshchi-pid-ovochamy/ (Accessed 14 March 2020).
13. Kherson Regional State Administration (2020), "About the volumes of crop production", available at: https://khoda.gov.ua/pro-obsjagi-virobnictva-produkcії-roslinnictva (Accessed 14 March 2020).
14. Hetman, T. (2019), "The "borshch set" is so favorite and … expensive?!", Ovochivnytstvo, vol. 3, pp. 148—153.
15. Agravery (2020), "The agrarian 2019: what did happen to the vegetables of the "borshch set"?", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2019-j-so-vidbuvalos-protagom-roku-z-ovocami-borsovogo-naboru (Accessed 12 March 2020).
16. Ukrinform (2020), "Ukraine was recognized as one of the leading fruit and vegetable producers in Europe", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872649-ukrainu-nazvali-odnim-iz-providnih-virobnikiv-ovociv-i-fruktiv-u-evropi.html (Accessed 12 March 2020).
17. Halashevskyi, S. (2018), "Export of organic products provides better conditions for agricultural producers at the foreign markets", available at: https://ukrainefood.org/2018/12/eksportorhanichnoiproduktsiidaiekrashchimozhlyvostiahrovyrobnykunazovnishnikhrynkakhserhijalashevskyj/?fbclid=IwAR0ZBCXI5PGiVwxs4ZFCeUb1fGxhVufo9hd"GXJlNahpSxCO1k4Fn0Vl1fs(Accessed 14 March 2020).
18. Boiko, V.О. and Boiko, L.О. (2019), "Export potential of vegetable industry", Suchasni trendy i perspektyvy rozvytku ovochivnytstva u Khersonskii oblasti [Current trends and prospects of vegetable growing in Kherson region], Vyd. dim "Helvetyka", Kherson, Ukraine, pp. 36—50.

№ 6 2020, стор. 69 - 76

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1303

Відомості про авторів

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3699-6906

Як цитувати статтю

Бойко Л. О. Сучасні тенденції розвитку овочевої галузі в умовах євроінтеграції України. Агросвіт. 2020. № 6. С. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.69

Boiko, L. (2020), “Modern tendencies in the development of vegetable industry under conditions of Ukraine's euro-integration”, Agrosvit, vol. 6, pp. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.