EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. Л. Грінченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.59

УДК: 338.2:338.44+339.13

Ю. Л. Грінченко

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Сталий розвиток авіаційної галузі вимагає цілісної та комплексної державної політики щодо підтримки цього розвитку, яка б сприяла підвищенню ефективності галузевих агентів, зростанню конкурентоспроможності галузі на світових ринках, розвитку національної економіки та її інтеграції у світове господарство. Лібералізація ринку авіаційних послуг, а також суміжних сфер відкрила нові можливості для зростання галузі, темпи якого останні двадцять років зберігались стабільно високі. Значні інвестиції в галузь, загострення конкуренції та технологічні новації ставлять вимоги щодо сталого галузевого розвитку. Розвиток транспортної інфраструктури для підтримки регіональної та національної економіки, підтримання конкурентних умов у галузі, зменшення всіх видів шкоди для довкілля, розвиток інновацій, технологій та навичок є основними напрямами ефективної державної стратегії розвитку авіаційної галузі.

Ключові слова: авіаційна галузь; сталий розвиток; державна політика; ринкова конкуренція; транспортна інфраструктура; інновації; екологічно нейтральне зростання.

Література

1. Зверяков М.И. Теоретические проблемы формирования национальной экономической системы: монография. Одесса: Астропринт, 2012. 352 с.
2. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. Минск: Новое знание. 2003. 355 с.
3. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Лібералізація ринку послуг з наземного обслуговування в умовах глобальної конкуренції. Sciences of Europe. 2016. Vol. 1. № 4. P. 37—40.
4. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Економічний простір: зб. наук. пр. Дніпро: ПДАБА, 2017. № 125. С. 17—26.
5. Лотиш О.Я. Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. № 5(1). С. 36—39.
6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#n13 (дата звернення: 22.02.2020).
7. Руководство по экономике аэропортов. 3-е изд. Монреаль: Международная организация гражданской авиации, 2013. 174 с. URL: https://www.icao.int/publications/Documents/9562_3ed_ru.pdf (дата звернення: 21.12.2019).
8. Boeing Commercial Outlook 2019—2038. URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/cmo-sept-2019-report-final.pdf (дата звернення: 03.02.2020).
9. IATA Annual Review 2018. URL: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2018.pdf (дата звернення 11.03.2020).
10. ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services. 9th ed. 2012. URL: https://www.icao.int/publications/Documents/9082_9ed_en.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
11. Vasigh B., Fleming K., Tacker T. Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications. 3rd ed. London: Routledge, 2018. 520 p.

Y. Hrinchenko

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF THE AVIATION INDUSTRY DEVELOPMENT

Summary

The sustainable development of the aviation industry requires a comprehensive and complex government policy to support this development. This policy aims to increase efficiency of industry agents' performance, to increase the competitiveness on the international markets, to support national economy growth and its integration into a global economy. Liberalization of aviation services and some of sub-industries has created new possibilities for the industry growth, which was keeping the high rates during the last decades. Large amounts of investments, a fiercer competition and technological break-through innovations require to formulate new conditions for the sustainable growth of the industry. Consumer-centered development, a safer and more secure travel, access for regional and national economy to international markets via the transport infrastructure, less harm to environment, development of innovation, technology and expertize are the main directions for an effective government policy to support the sustainable development of the aviation industry. The strategic layout for the aviation industry development has to consider a need of the economic agents to build connections within and out of the national economy. Aviation transport capacities shall meet the demand from the national producers and travelers. Complying the noise, carbon emissions and plastic waste restrictions need a close cooperation between industry agents and government institutions to balance all interests and develop the best solutions. Competition in the aviation industry delivered great benefits for consumers and triggered a quick growth of the industry. But formation of the big alliances, dominant positions of some airlines in certain airports, increasing cost of slots are challenging the regulation. As a high-level technology industry the aviation contributes in the development of innovations, education and expertize a lot. The development policy is to move barriers for technological improvement while keeping the protection for long-term investments projects and interests of the industry agents.

Keywords: aviation industry; sustainable development; state policy; market competition; transport infrastructure; innovations; environment neutral growth.

References

1. Zveryakov, M. I. (2012), Teoreticheskie problemy formirovaniya natsional'noj ehkonomicheskoj sistemy [Theoretical problems of the formation of the national economic system], Astroprint, Odessa, Ukraine.
2. Cabral, L. M. B. (2003), Organizatsiya otraslevykh rynkov [Organization of industrial markets], Novoe znanie, Minsk, Belorussia.
3. Lozhachevska, O.M. and Sydorenko, K.V. (2016), "Liberalization of the market of groundhandling services in the conditions of global competition", Sciences of Europe, vol. 1, no. 4, pp. 37—40.
4. Lozhachevska, O.M. and Sydorenko, K.V. (2017), "The place of industrial infrastructure of international airports in the system of ensuring global competitiveness", Economic Space, vol. 125, pp. 17—26.
5. Lotysh, O. Yu. (2014), "Modern directions of development of the theory of branch markets", Scientific Journal of Kherson State University. Series: Economic Sciences, vol. 5 (1), pp. 36—39.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "National Transport Strategy of Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#n13 (Accessed 10 March 2020).
7. International Civil Aviation Organization (2013), "Airport Economics Guide", 3rd ed, Montreal, Canada, available at: https://www.icao.int/publications/Documents/9562_3ed_ru.pdf (Accessed 10 March 2020).
8. Boeing (2019), "Commercial Outlook 2019-2038" available at: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/cmo-sept-2019-report-final.pdf (Accessed 10 March 2020).
9. IATA (2018), "IATA Annual Review 2018", available at: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2018.pdf (Accessed 11 March 2020).
10. ICAO (2012) "ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services", 9th ed., available at: https://www.icao.int/publications/Documents/9082_9ed_en.pdf (Accessed 10 March 2020).
11. Vasigh, B. Fleming, K. and Tacker, T. (2018), Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications, 3rd ed., Routledge, London, UK.

№ 6 2020, стор. 59 - 68

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1195

Відомості про авторів

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Y. Hrinchenko

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the chair of marketing and business administration, Odesa Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-9439-5933

Як цитувати статтю

Грінченко Ю. Л. Напрями вдосконалення державної політики розвитку авіаційної галузі. Агросвіт. 2020. № 6. С. 59–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.59

Hrinchenko, Y. (2020), “Directions of improvement of the state policy of the aviation industry development”, Agrosvit, vol. 6, pp. 59–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.