EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Є. В. Міщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.47

УДК: 334.012.34

Є. В. Міщук

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Анотація

У статті на прикладі українських підприємств гірничодобувної промисловості обгрунтовано необхідність удосконалення формування структури служб економічної безпеки. Виявлено, що одним із ключових недоліків сучасних організаційних структур цих служб є перемішування безпекозабезпечувальних функцій економічного та кримінального спрямування як у межах одного підрозділу, так і їх дублювання у різних відділах. Із метою усунення наявних протиріч, запропоновано відокремлення дирекції з кримінальної безпеки від структури служб економічної безпеки та надання їй спеціального статусу. Відповідно показано необхідність передання до дирекції з кримінальної безпеки усіх завдань і функцій, які нині виконуються працівниками інших служб і які пов'язані із виявленням, розслідуванням, профілактикою та іншими заходами щодо проступків, злочинів та різного роду правопорушень (не тільки економічного спрямування), а також співпраці із правоохоронними органами. Доведено необхідність виділення служби аналізу економічних інтересів стейкхолдерів і покладення на неї відповідних завдань. Показано, що у цьому підрозділі такий мікс економічних і кримінальних напрямів діяльності буде доречним.

Ключові слова: дирекція з економічної безпеки; дирекція з кримінальної безпеки; організаційна структура; управління економічною безпекою.

Література

1. Овчаренко Є.І., Богданов Р.І. Вітчизняні традиції та принципи формування управлінської структури служби економічної безпеки підприємства. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: [кол. монографія]. Полтава: ПолтНТУ. Т 3. 2019. С. 248—270.
2. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разеведка. М.: "Ось-89", 2004. 422 с.
3. Мігус І.П., Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки. Економiка та держава. № 12. 2011. С. 15—17.
4. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоохранительной деятельности: [монография]. Москва: Компания "Спутник+", 2003. 220 с.
5. Міненко М.В. Сутність та види суб'єктів забезпечення економічної безпеки підприємств. Ефективна економіка. № 2. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2802
6. Якубенко Ю.Л., Золотарьова Л.В. Доцільність створення відділу економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 5 (05). 2016. С. 135—138.
7. Родіонов О.В., Черкасов А.В. Формування та розвиток економічної безпеки підприємств. Луганськ: Янтар, 2011. 314 с.
8. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади: [монография]. Харків: ХНЕУ, 2009. 299 с.
9. Ілляшенко О.В. Механізми системи економічної безпеки підприємства: [монография]. Харків: Мачулін, 2016. 504 с.
10. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: [монография]. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.

Ie. Mishchuk

IMPROVEMENT OF THE FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY SERVICE STRUCTURE OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF MINING ENTERPRISES)

Summary

The article on the example of Ukrainian mining enterprises substantiates the need to improve the formation of the structure of economic security services. A detailed analysis of the structure, tasks and functions of the economic security services of the mining and processing plants of JSC Southern Mining and "Poltava Mining and Processing Enterprise has been carried out. It is determined that protective and process approaches to managing economic security are inherent in plants, respectively. It was revealed that one of the key shortcomings of the modern organizational structures of these services is the mixing of functions that ensure the security of the economic and criminal areas both within the same unit, and their duplication in different departments. In order to eliminate the existing contradictions, it was proposed to separate the criminal security directorate from the structure of economic security services and provide it with special status. The necessity of transferring to the Directorate of Criminal Security all the tasks and functions that are now performed by employees of other services and related to the identification, investigation, prevention and other measures of misconduct, crimes and various kinds of offenses (not only economic areas), as well as cooperation with law enforcement, is shown bodies. The necessity of highlighting the service of analysis of economic interests of stakeholders and the assignment of relevant tasks to it is proved. It was established that these tasks can be divided into two separate blocks: economic, which will include an analysis of the economic status of stakeholders, forecasting trends in its development, taking into account possible changes in the structure of their economic interests, and criminal. The latter involves the identification of possible fraudulent schemes, misconduct and crimes, as well as other criminal aspects. It is shown that it is in this service that such a mix of economic and criminal activities will come in handy. The necessity of creating a single unit, which combines the functions of organization, operation and control of the use of information technologies and systems and the functions of ensuring the security of information interests of the enterprise, is shown. The proposed reorganization of the management structure will highlight the differences in the tasks and functions of the economic and criminal direction of enterprise management aimed at ensuring economic security.

Keywords: economic security directorate; criminal security directorate; organizational structure; economic security management.

References

1. Ovcharenko, Ye.I. and Bohdanov, R.I. (2019), Vitchyzniani tradytsii ta pryntsypy formuvannia upravlinskoi struktury sluzhby ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Domestic traditions and principles of forming the managerial structure of the economic security service of an enterprise], vol. 3, Vyd-vo PoltNTU, Poltava, Ukraine.
2. Iarochkyn, V.Y. and Buzanova, Ya.V. (2004), Korporatyvnaia razevedka [Corporate reconnaissance], Vyd-vo Os-89, Moscow, Russia.
3. Mihus, I.P. and Laptiev, S.M. (2011), "The role of the service of the economic security of the joint-stock company in the security of the economy of the security", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, рр. 15—17.
4. Mak-Mak, V.P. (2003). Sluzhba bezopasnosti predpriyatiya kak sub"ekt chastnoj pravookhranitel'noj deyatel'nosti [The security service of the enterprise as a subject of private law enforcement], Vyd-vo Kompaniya "Sputnik+", Moscow, Russia.
5. Minenko, M. V. (2014), "The nature and types of subjects of economic security of enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2802 (Accessed 01.03.2020)
6. Iakubenko, Yu.L. and Zolotarova, L.V. (2016), "It is advisable to create an economic security department at agricultural enterprises", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 5 (05), рр. 135—138.
7. Rodionov, O. V. and Cherkasov, A. V. (2011), Formuvannia ta rozvytok ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Formation and development of economic security of enterprises], Vyd-vo Yantar, Luhansk, Ukraine.
8. Kavun, S. V. (2009), Systema ekonomichnoi bezpeky: metodolohichni ta metodychni zasady: [Economic security system: methodological and methodological principles], Vyd-vo KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
9. Illiashenko, O. V. (2016), Mekhanizmy systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Mechanisms of the enterprise economic security system], Vyd-vo Machulin, Kharkiv, Ukraine.
10. Melikhova, T. O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: formuvannia, kontrol, efektyvnist [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Vyd-vo "Helvetyka", Kherson, Ukraine.

№ 6 2020, стор. 47 - 58

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 935

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of accounting, taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-4145-3711

Як цитувати статтю

Міщук Є. В. Удосконалення формування структури служби економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості). Агросвіт. 2020. № 6. С. 47–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.47

Mishchuk, Ie. (2020), “Improvement of the formation of the economic security service structure of the enterprise (on the example of mining enterprises)”, Agrosvit, vol. 6, pp. 47–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.