EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ
Н. Г. Здирко, В. Ю. Фабіянська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.22

УДК: 3.072.:658.71/75

Н. Г. Здирко, В. Ю. Фабіянська

ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

Анотація

Виокремлено функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями. Розглянуто функцію обліку та її завдання, які полягають у безперервному, суцільному, взаємопов'язаному і документальному спостереженні за економічними процесами та явищами за всіма напрямами діяльності.
Проведено дослідження функції контролю та виокремлено її завдання, які полягають у забезпеченні ефективного використання ресурсів, збереження майна; попередженні безгосподарності, удосконаленні системи управління, коригуванні відхилень і недоліків, виявленні внутрішніх резервів. Проаналізовано взаємозв'язок обліку і контролю як функцій управління, виділено їх зв'язок на методологічному рівні, який полягає у такому: наділення обліку контрольними функціями; єдність об'єктів обліку та контролю; єдність прийомів та способів контролю за допомогою обліку (бухгалтерський контроль) з прийомами та способами контролю як функції управління; взаємообумовленість, оскільки здійснення контролю потребує ведення обліку, який є основою інформаційного забезпечення контролю; облік і контроль мають одну й ту саму методологічну основу: факти, інформацію.
На основі проведених досліджень сформовано модель формування обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями. Сутність обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями включає: збір та накопичення первинних даних (первинне документування господарських операцій); їх групування у певній послідовності на рахунках бухгалтерського обліку та відображення в облікових регістрах з метою узагальнення показників у формах звітності (бухгалтерської, фінансової, статистичної, податкової); оцінку та систематизацію отриманих даних з використанням способів і прийомів економічного аналізу; проведення заходів (процедур) попереднього, поточного і наступного контролю, що також допомагає створити основу для підготовки і прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

Ключові слова: функція; управління; облік; аналіз; контроль; публічні закупівлі; обліково-аналітичне забезпечення.

Література

1. Здирко Н.Г. Принципи здійснення публічних закупівель в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Т. 31 (70). № 1. 2020. С. 231—236.
2. Берсуцкий Я.Г., Дугинская И.А., Дугинский Б.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пос. Д.: ДИЗХП, 2000. 181 с.
3. Вуйців М.М. Ідентифікація функцій внутрішньогосподарського контролю "на межі" бухгалтерського обліку та системи управління. Економіка та держава. № 11, 2011. С. 91—94. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2011/26.pdf (дата звернення 10.03.2020).
4. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. К.: Урожай, 1993. 152 с.
5. Жадько К.С. Облік, аналіз і контроль як функції управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання. Бізнес-навігатор. 2014. №2 (34). С. 155—158. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2014/34_2014/30.pdf (дата звернення 10.03.2020).
6. Завадський Й.С. Менеджмент: Мапаgаment. К.: Вид-во Європейського ун-ту. Т. 1. 3-вид., доп, 2002. 542 с.
7. Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством. — К.: УСХА, 1992. — 240 с.
8. Костенко О.М. Облік і аналіз як основні функції обліково-аналітичної системи управління. Агроінком. 2008. № 5-6. С. 113-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2008_5-6_27 (дата звернення 10.03.2020).
9. Чумакова І. Зміна ідеології контролю або перспективи розвитку функції аудиту в секторі управління державними фінансами України. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 28—36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_9_6 (дата звернення 10.03.2020).
10. Левченко З.В. Організація бухгалтерського контролю на підприємстві. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/944/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E1.pdf (дата звернення 10.03.2020).
11. Пивоваров К.В. Особливості фінансового контролю як функції державного управління. Інвестиції: практика та досвід. — 2013. № 13. С. 89—92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_13_23 (дата звернення 10.03.2020).
12. Подолянчук О.А. Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. №1. С. 117—126.
13. Черновол О.М. Контрольні функції бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як функцій управління. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 15. С. 304—309. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_50 (дата звернення 10.03.2020).
14. Чумаченко Н.Г. Экономический анализ и управление производством. — К.: 1969. 102 с.
15. Управління. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF% D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення 10.03.2020).
16. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980). URL: http://sum.in.ua (дата звернення 10.03.2020).
17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996, зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 10.03.2020).
18. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (дата звернення 10.03.2020).
19. Лімська декларація керівних принципів контролю: Декларація, Міжнародний документ від 01.01.1977. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001 (дата звернення 10.03.2020).
20. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Облік і аудит: Термінологічний словник. Л.: Центр Європи, 2002. 671 с.
21. A Statement of Basic Auditing Concepts / American Accounting Association. Committee on Basic Auditing Concepts. — American Accounting Association, 1973. — 58 p. (Studies in Accounting Research, No 6).
22. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення 12.03.2020).
23. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення 12.03.2020).
24. Government Audition Standarts 2011 Revision / United States Government Accountability Office. 235 p. URL: http://www.gao.gov/assets/590/587281.pdf (дата звернення 12.03.2020).
25. Ніконова О. Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 2. С. 29—35.
26. Базика С. К. Аудит ефективності як перспективна форма аудиту публічного сектору в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 1. С. 24—38.
27. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (дата звернення 12.03.2020).
28. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 26 вересня 2016 року № 2781/5.
29. Крестьянникова О. О. Деякі аспекти характеристики державного аудиту. Правничий часопис Донецького університету. 2016. № 1—2. С. 19—26.
30. Жирна Ж.А. Концепція побудови цілісної системи державного аудиту. Ж.А. Жирна. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2010. № 3. С. 292—296.
31. Письменна М.С. Концептуальні основи аудиту державних закупівель як різновид контролю. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 129—133.
32. Державна аудиторська служба України — ефективна інституція урядового контролю. Презентація. Сайт Державної аудиторської служби. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index (дата звернення 12.03.2020).
33. Про Рахункову палату: Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (дата звернення 12.03.2020).

N. Zdyrko, V. Fabiianska

ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL FUNCTIONS IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

Summary

The functions of accounting, analysis and control in the management of public procurement are distinguished. The accounting function and its tasks, which consist in continuous, continuous, interconnected and documentary observation of economic processes and phenomena in all directions of activity, are considered.
The control function has been researched and its tasks, which are to ensure efficient use of resources, preservation of property, have been identified; mismanagement, improved management systems, corrections for deviations and deficiencies, and the identification of internal reserves. The relationship between accounting and control as management functions is analyzed, and their relationship is distinguished at the methodological level, which consists of the following: allocation of accounting control functions; unity of accounting and control objects; the unity of techniques and methods of control through accounting (accounting control) with techniques and methods of control as a function of management; interdependence, as the exercise of control requires accounting, which is the basis of the information support of control; accounting and control have the same methodological basis: facts, information.
On the basis of the conducted researches the model of formation of accounting and analytical support of public procurement management was formed. The essence of accounting and analytical support for the management of public procurement includes: collection and accumulation of primary data (primary documentation of business transactions); grouping them in a certain sequence into accounting accounts and displaying them in accounting registers to summarize indicators in reporting forms (accounting, financial, statistical, tax); assessment and systematization of the obtained data using methods and techniques of economic analysis; carrying out measures (procedures) of preliminary, current and subsequent control, which in turn helps to create the basis for the preparation and making sound management decisions.

Keywords: function; management; accounting; analysis; control; public procurement; accounting and analytical support.

References

1. Zdyrko, N.H. (2020), "Principles of public procurement in Ukraine", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu im. V.I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), no. 1, pp. 231—236.
2. Bersutskyj, Ya.H. Duhynskaia, Y.A. and Duhynskyj, B.L. (2000), Analyz khoziajstvennoj deiatel'nosty predpryiatyia [Analysis of the economic activity of the enterprise], DYZKhP, Dnipro, Ukraine.
3. Vujtsiv, M.M. (2011), "Identification of functions of internal control "on the border" of accounting and management system", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 91—94, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2011/26.pdf (Accessed 10 March 2020).
4. Dolyns'kyj, V.P. (1993), Analiz hospodars'koi diial'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Analysis of economic activity of agricultural enterprises], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
5. Zhad'ko, K.S. (2014), "Accounting, analysis and control as a function of management of financial and economic activities of economic entities", Biznes-navihator, vol. 2 (34), pp. 155—158, available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2014/34_2014/30.pdf (Accessed 10 March 2020).
6. Zavads'kyj, J.S. (2002), Menedzhment [Management], Vyd-vo Yevropejs'koho un-tu, Kyiv, Ukraine.
7. Kyrejtsev, H.H. (1992), Funktsyy ucheta v mekhanyzme upravlenyia sel'skokhoziajstvennym proyzvodstvom [Accounting functions in the mechanism of agricultural production management], USKhA, Kyiv, Ukraine.
8. Kostenko, O.M. (2008), "Accounting and analysis as the main functions of accounting and analytical management system", Ahroinkom, vol. 5—6, pp. 113—115, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2008_5-6_27 (Accessed 10 March 2020).
9. Chumakova, I. (2013), "Changing the ideology of control or the prospects for developing the audit function in the public finance management sector of Ukraine", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp. 28—36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_9_6 (Accessed 10 March 2020).
10. Levchenko, Z.V. (2014), "Organization of accounting control at the enterprise", available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/944/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E1.pdf (Accessed 10 March 2020).
11. Pyvovarov, K.V. (2013), "Features of financial control as a function of public administration", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 89—92, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_13_23 (Accessed 10 March 2020).
12. Podolianchuk, O.A. (2015), "Management control as a form of internal control of the enterprise", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 117—126.
13. Chernovol, O.M. (2009), "Control functions of accounting and internal control as functions of management", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 15, pp. 304—309, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_50 (Accessed 10 March 2020).
14. Chumachenko, N.H. (1969), Ekonomycheskyj analyz y upravlenye proyzvodstvom [Economic analysis and production management], Kyiv, Ukraine.
15. wikipedia (2020), "Management", available at: (Accessed 10 March 2020).
16. Dictionary of the Ukrainian language (2020), "Academic Interpretive Dictionary (1970—1980)", available at: http://sum.in.ua (Accessed 10 March 2020).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 10 March 2020).
18. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "On Approval of Accounting Regulations (Standard) 19 "Business Combinations", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (Accessed 10 March 2020).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (1977), "Lima Declaration of Control Principles", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001 (Accessed 10 March 2020).
20. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2002), Oblik i audyt: Terminolohichnyj slovnyk [Accounting and Auditing: Glossary], Tsentr Yevropy, Lviv, Ukraine.
21. American Accounting Association (1973), "A Statement of Basic Auditing Concepts", American Accounting Association. Committee on Basic Auditing Concepts., Studies in Accounting Research, vol. 6.
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 10 March 2020).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and audit activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 25 Feb 2020).
24. United States Government Accountability Office (2011), "Government Audition Standarts 2011 Revision", available at: http://www.gao.gov/assets/590/587281.pdf (Accessed 10 March 2020).
25. Nikonova, O. (2011), "INTOSAI International Standards: Basics, Auditing Approaches, Terminology", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 2, pp. 29—35.
26. Bazyka, S.K. (2016), "Performance audit as a promising form of public sector audit in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 1, pp. 24—38.
27. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2781323-16 (Accessed 25 Feb 2020).
28. Ministry of Justice of Ukraine (2016), "On approval of the Internal Audit Procedure in the system of the Ministry of Justice of Ukraine", available at: (Accessed 10 March 2020).
29. Krest'iannykova, O.O. (2016), "Some aspects of the characteristics of the state audit", Pravnychyj chasopys Donets'koho universytetu, vol. 1—2, pp. 19—26.
30. Zhyrna, Zh.A. (2010), "The concept of building a comprehensive system of state audit", Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy NBU, vol. 3, pp. 292—296.
31. Pys'menna, M.S. (2016), "Conceptual bases of public procurement audit as a form of control", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 21, no. 10, pp. 129—133.
32. State Audit Service of Ukraine (2020), available at: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index (Accessed 10 March 2020).
33. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the Accounting Chamber", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (Accessed 25 Feb 2020).

№ 6 2020, стор. 22 - 35

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1980

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5968-3502


В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-2753-1894

Як цитувати статтю

Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями. Агросвіт. 2020. № 6. С. 22–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.22

Zdyrko, N. and Fabiianska, V. (2020), “Accounting, analysis and control functions in public procurement management”, Agrosvit, vol. 6, pp. 22–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.