EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КООПЕРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
Р. М. Безус, Л. С. Крючко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.3

УДК: 635:338.439

Р. М. Безус, Л. С. Крючко

КООПЕРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

У статті висвітлено основні засади сутності кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі. Досліджено, що кооперація як складна структурно-функціональна категорія розкривається певною системою елементів з чотирьох сторін: як форма організації праці; як інститут громадських відносин; як форма організації суспільного виробництва; як форма використання власності на засоби виробництва.
Розглянуто процесно-складовий підхід, з точки зору якого сутність інтеграції як системи може бути визначена через властивості самоорганізації, адаптивності, раціонального використання ресурсів, ієрархічності, виділення провідної ланки, наявність єдиної мети для всіх складових, прагнення до рівноважного стану; як процесу через взаємодоповнення; розмежування відповідальності; цілеспрямоване регулювання; можливість застосування інновацій і досягнень науково-технічного прогресу, як організації характеризується властивостями корпоративності, координації факторів виробництва, раціональності, здатності до саморозвитку.
Вивчено коопераційні та інтеграційні процеси, які можуть бути представлені як структурні перетворення взаємин суб'єктів аграрного бізнесу у разі вступу їх в коопераційну та інтеграційну взаємодію. Встановлено, що сучасний етап розвитку коопераційних і інтеграційних процесів характеризується зближенням принципів кооперації та інтеграції в умовах розвитку суспільного розподілу праці.

Ключові слова: кооперація; кооператив; інтеграція; сільськогосподарський кооператив; виробничий; споживчий; обслуговуючий; процес; система; структура.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.
2. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх вплив на економіку країн. Економіка АПК. 2008. №1. С. 53—57.
3. Горбонос Ф.В. Кооперація: методологічні і методичні основи. Львів: Львівський державний університет, 2003. 264 с.
4. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 350 с.
5. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу: друге вид.; доп. і перероб. К.: Логос, 2001. 380 с.
6. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. №3. С. 3—9.
7. Матейко Р. Андрій Палій — будівничий та керманич "Маслосоюз". Тернопіль: Економічна думка, 2001. 294 с.
8. Месель-Веселяк В. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми). Економіка АПК. 2006. № 12. С. 34—41.
9. Петриков A.B., Пошкус Б.И., Янбых Р.Г., Овчинцева Л.А., Mapтынов В.Д., Экономические и правовые проблемы сельскохозяйственной кооперации. М.: Научны труды ВИАПИ, 2000. 128 с.
10. Про кооперацію: Закону України від 10 лип. 2003 р. № 1087-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення: 10.03.2020).
11. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр (дата звернення: 09.03.2020).
12. Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державна служба статистики України; За редакцією І.Є. Вернера. Житомир. 2019. 482 с.
13. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. К.: Наук. думка, 1994. 260 с.

R. Bezus, L. Kryuchko

COOPERATION AND INTEGRATION IN AGRARIAN BUSINESS

Summary

The article describes the basic principles of cooperation and integration in the agrarian business. It has been investigated that cooperation as a complex structural and functional category is revealed by a certain system of elements from four parties: as a form of organization of labor — through a process that is applied at the same time, in the same place to produce the same product or group goods of one kind; as an institute of public relations — through cooperation of people, organizations, states in any kind of activity for achievement of common goals, realization of common interests; as a form of organization of social production — through stable ties of economic units, unite to jointly solve problems of economic nature; as a form of ownership of the means of production — through determining the interconnection and interdependence between the elements of the economic structure.
The process-component approach is considered from the point of view of which the essence of integration as a system can be determined through the properties of self-organization, adaptability, rational use of resources, hierarchy, allocation of a leading link, presence of a common goal for all components, the desire for equilibrium; as a process through complementary; separation of responsibilities; purposeful regulation; the possibility of applying innovations and achievements of scientific and technological progress as an organization — is characterized by the properties of corporate identity, coordination of factors of production, rationality, ability to self-development.
Co-operative and integration processes that can be represented as structural transformations of relations between the subjects of agrarian business at their joining into cooperative and integration interaction are studied. With a positive variant of interaction, the vector of the concept of "process" is the development, by which we understand the irreversible qualitative change of the subject or process associated with the complication or simplification of the production system, its adaptation to changing environmental conditions. It is established that the modern stage of development of cooperative and integration processes is characterized by convergence of principles of cooperation and integration in the conditions of development of social division of labor. However, together with the objective co-operation of the principles of cooperation and integration as a form of social division of labor, co-operation on the basis of mutual participation and integration on the basis of mutual complementary should be considered as a basic feature of co-operation.

Keywords: cooperative; cooperative; integration; agricultural cooperative; production; consumer; service; process; system; structure.

References

1. Andrijchuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Hajduts'kyj, I.P. (2008), "Development of multinational corporations (TNCs) and their impact on the economies of countries", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 53—57.
3. Horbonos, F.V. (2003), Kooperatsiia: metodolohichni i metodychni osnovy [Cooperation: methodological and methodological bases], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet, Lviv, Ukraine.
4. Dankevych, A.Ye. (2011), Rozvytok intehrovanykh struktur u sil's'komu hospodarstvi [Development of integrated structures in agriculture], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Zinovchuk, V.V. (2001), Orhanizatsijni osnovy sil's'kohospodars'koho kooperatyvu [Organizational basis of agricultural cooperative], Lohos, Kyiv, Ukraine.
6. Malik, M.J. (2010), "Problems of cooperation and integration relations in agroindustrial complex", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—9.
7. Matejko, R. (2001), Andrij Palij — budivnychyj ta kermanych "Maslosoiuz" [Andriy Paliy — Maslosoyuz Construction and Steering Officer], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
8. Mesel'-Veseliak, V. (2006), "Development of forms of management in the agricultural sector of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 34—41.
9. Petrikov, A.B. Poshkus, B.I. Janbyh, R.G. Ovchinceva, L.A. and Maptynov V.D. (2000), Jekonomicheskie i pravovye problemy sel'skohozjajstvennoj kooperacii [Economic and legal problems of agricultural cooperation], Nauchny trudy VIAPI, Moscow, Russia.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (Accessed 10 March 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On agricultural cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр(Accessed 09 March 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Tuhan-Baranovs'kyj, M.I. (1994), Politychna ekonomiia. Kurs populiarnyj [The political economy. The course is popular], Nauk. Dumka, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1273

Відомості про авторів

Р. М. Безус

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5284-9178


Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Kryuchko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-7490-3523

Як цитувати статтю

Безус Р. М., Крючко Л. С. Кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі. Агросвіт. 2020. № 6. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.3

Bezus, R. and Kryuchko, L. (2020), “Cooperation and integration in agrarian business”, Agrosvit, vol. 6, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.